ریشه ضرب المثلها|ریشه ضرب المثلهای فارسی|ریشه ضرب المثلهای ایرانی|ریشه تاریخی ضرب المثلها

آب حیات نوشید

آب حیات نوشید

۴ سال پیش
هم آش معاویه را می خورد، هم نماز علی را می خواند!

هم آش معاویه را می خورد، هم نماز علی را می خواند!

۴ سال پیش
آفتابی شد

آفتابی شد

۴ سال پیش
یک صبر کن و هزار افسوس مخور

یک صبر کن و هزار افسوس مخور

۴ سال پیش
سبیلش را چرب کرد

سبیلش را چرب کرد

۴ سال پیش
یار غار

یار غار

۴ سال پیش
یدالله فوق ایدیهم

یدالله فوق ایدیهم

۴ سال پیش
زین حسن تا آن حسن صد گز رسن

زین حسن تا آن حسن صد گز رسن

۴ سال پیش
زد كه زد خوب كرد كه زد

زد كه زد خوب كرد كه زد

۴ سال پیش
روی یخ گرد و خاك بلند نكن

روی یخ گرد و خاك بلند نكن

۴ سال پیش
راوی سنی است

راوی سنی است

۴ سال پیش
رفتم اصفهان برای كار آسان كپه گذاشتند به سرم گفتند ببر آسمان

رفتم اصفهان برای كار آسان كپه گذاشتند به سرم گفتند ببر آسمان

۴ سال پیش
نه می خواهم خدا گوساله را به همسایه ام بدهد و نه ماده گاو را به من

نه می خواهم خدا گوساله را به همسایه ام بدهد و نه ماده گاو را به من

۴ سال پیش
نه از دل است نه از جان، از كتك است حسین جان

نه از دل است نه از جان، از كتك است حسین جان

۴ سال پیش
ميرزا ميرزا رفتن

ميرزا ميرزا رفتن

۴ سال پیش
لعن الله اللجاجة

لعن الله اللجاجة

۴ سال پیش
آبشان از یک جو نمی رود

آبشان از یک جو نمی رود

۴ سال پیش
می آیند و می روند و با كسی كاری ندارند

می آیند و می روند و با كسی كاری ندارند

۴ سال پیش
هيهات، هيهات

هيهات، هيهات

۴ سال پیش
هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی

هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی

۴ سال پیش
همه ی راه ها به رم ختم می شوند

همه ی راه ها به رم ختم می شوند

۴ سال پیش
هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد

هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد

۴ سال پیش
قوز بالا قوز

قوز بالا قوز

۴ سال پیش
فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها

فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها

۴ سال پیش
این به آن در

این به آن در

۴ سال پیش
ايراد بني اسرائيلي

ايراد بني اسرائيلي

۴ سال پیش
امروز كار خانه با فضه است

امروز كار خانه با فضه است

۴ سال پیش
امامزاده ای است با هم ساختیم

امامزاده ای است با هم ساختیم

۴ سال پیش
احساس بالاتر از دليل است

احساس بالاتر از دليل است

۴ سال پیش
از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد

از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد

۴ سال پیش
از ريش به سبيل پيوند مي كند

از ريش به سبيل پيوند مي كند

۴ سال پیش
ستون پنجم

ستون پنجم

۴ سال پیش
ستون به ستون فرج است

ستون به ستون فرج است

۴ سال پیش
آب آلو یادت نرود

آب آلو یادت نرود

۴ سال پیش
سر و گوش آب دادن

سر و گوش آب دادن

۴ سال پیش
شانس خرکی

شانس خرکی

۴ سال پیش
سرش پلو و زیرش سنگ قربانت شوم یگانه پسر

سرش پلو و زیرش سنگ قربانت شوم یگانه پسر

۴ سال پیش
سرم را بشکن، نرخم را نشکن

سرم را بشکن، نرخم را نشکن

۴ سال پیش
شال و کلاه کردن

شال و کلاه کردن

۴ سال پیش
شاخ و شانه کشیدن

شاخ و شانه کشیدن

۴ سال پیش
شاهنامه آخرش خوش است

شاهنامه آخرش خوش است

۴ سال پیش
سرابی می گوید اندراب است، اندرابی می گوید سراب است

سرابی می گوید اندراب است، اندرابی می گوید سراب است

۴ سال پیش
سگ و درویش

سگ و درویش

۴ سال پیش
شق القمر کرد

شق القمر کرد

۴ سال پیش
سزای نیکی بدی است

سزای نیکی بدی است

۴ سال پیش
سگ داند و پینه دوز در انبان چیست

سگ داند و پینه دوز در انبان چیست

۴ سال پیش
سد سکندر باش

سد سکندر باش

۴ سال پیش
سبیلش آویزان شد

سبیلش آویزان شد

۴ سال پیش
سبزی پاک کردن

سبزی پاک کردن

۴ سال پیش
سه دزد بی صدا دارم الهی، حاجی و مشهدی و کربلایی

سه دزد بی صدا دارم الهی، حاجی و مشهدی و کربلایی

۴ سال پیش
سایه ی تان از سرما کم نشود

سایه ی تان از سرما کم نشود

۴ سال پیش
دو قرص کردن

دو قرص کردن

۴ سال پیش
سر کیسه کردن

سر کیسه کردن

۴ سال پیش
دیه بر عاقله است

دیه بر عاقله است

۴ سال پیش
دوغ و دوشاب یکی است

دوغ و دوشاب یکی است

۴ سال پیش
نه شیر شتر نه دیدار عرب

نه شیر شتر نه دیدار عرب

۴ سال پیش
هل من مزید

هل من مزید

۴ سال پیش
زینب زیادی

زینب زیادی

۴ سال پیش
زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است

زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است

۴ سال پیش
قربون چماق دود کشت، کاش بده جوش پیش کشت

قربون چماق دود کشت، کاش بده جوش پیش کشت

۴ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter