ریشه ضرب المثلها|ریشه ضرب المثلهای فارسی|ریشه ضرب المثلهای ایرانی|ریشه تاریخی ضرب المثلها

ضرب المثل دو قورت و نیمش باقیست یعنی چه ؟

ضرب المثل دو قورت و نیمش باقیست یعنی چه ؟

۱ روز پیش
ریشه ضرب المثل هالو گیر آوردن به کجا برمی گردد ؟

ریشه ضرب المثل هالو گیر آوردن به کجا برمی گردد ؟

۱ روز پیش
اصطلاح کلک رشتی یا کلک مرغابی چگونه باب شده است ؟

اصطلاح کلک رشتی یا کلک مرغابی چگونه باب شده است ؟

۱ روز پیش
ریشه و معنی ضرب المثل هفت خط از کجا آمده ؟

ریشه و معنی ضرب المثل هفت خط از کجا آمده ؟

۱ روز پیش
ضرب المثل هفت شهر عشق را عطار گشت یعنی چه ؟

ضرب المثل هفت شهر عشق را عطار گشت یعنی چه ؟

۲ روز پیش
ضرب المثل هر را از بر تشخیص نمی دهد یعنی چه ؟

ضرب المثل هر را از بر تشخیص نمی دهد یعنی چه ؟

۲ روز پیش
ضرب المثل هرگز از کف دست مویی نمی روید یعنی چه ؟

ضرب المثل هرگز از کف دست مویی نمی روید یعنی چه ؟

۲ روز پیش
ضرب المثل حکیم فرموده به چه معناست ؟

ضرب المثل حکیم فرموده به چه معناست ؟

۳ روز پیش
ضرب المثل خر ما از کرگی دم نداشت یعنی چه ؟

ضرب المثل خر ما از کرگی دم نداشت یعنی چه ؟

۳ روز پیش
حرف مفت زدن / اصطلاح حرف مفت زدن از کجا آمده ؟

حرف مفت زدن / اصطلاح حرف مفت زدن از کجا آمده ؟

۶ روز پیش
ضرب المثل مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه یعنی چی؟!

ضرب المثل مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه یعنی چی؟!

۳ هفته پیش
ضرب المثل های جالب اصفهانی

ضرب المثل های جالب اصفهانی

۳ ماه پیش
30 ضرب المثل شیرین فارسی با معنی

30 ضرب المثل شیرین فارسی با معنی

۸ ماه پیش
برگزیده ای از ضرب المثل های شیرین ایرانی

برگزیده ای از ضرب المثل های شیرین ایرانی

۱ سال پیش
متن های دندان شکن خرداد 96

متن های دندان شکن خرداد 96

۱ سال پیش
ضرب المثل با آب حمام دوست می گیرد

ضرب المثل "با آب حمام دوست می گیرد"

۳ سال پیش
ضرب المثل اینها همه شعر است

ضرب المثل " اینها همه شعر است "

۳ سال پیش
ضرب المثل این طفل یکشبه ره یکساله می رود

ضرب المثل " این طفل یکشبه ره یکساله می رود "

۳ سال پیش
ضرب المثل آره آورده

ضرب المثل " آره آورده "

۳ سال پیش
ضرب المثل این شتری است که در خانه هر کس می خوابد

ضرب المثل " این شتری است که در خانه هر کس می خوابد "

۳ سال پیش
ضرب المثل یك گل دوست بدتر از هزار سنگ دشمن

ضرب المثل " یك گل دوست بدتر از هزار سنگ دشمن "

۳ سال پیش
ضرب المثل من هلال را دیدم

ضرب المثل " من هلال را دیدم "

۳ سال پیش
ضرب المثل نه می‌خواهم خدا گوساله را به همسایه‌ام بدهد و نه ماده گاو را به من

ضرب المثل "نه می‌خواهم خدا گوساله را به همسایه‌ام بدهد و نه ماده گاو را به من"

۳ سال پیش
ضرب المثل یك بار جستی ای ملخ، دو بار جستی ای ملخ، بار سوم چوب است و فلك

ضرب المثل "یك بار جستی ای ملخ، دو بار جستی ای ملخ، بار سوم چوب است و فلك"

۳ سال پیش
ضرب المثل هولی نمكی سرش آمده

ضرب المثل " هولی نمكی سرش آمده "

۳ سال پیش
ضرب المثل هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی

ضرب المثل "هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی"

۳ سال پیش
ضرب المثل هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی

ضرب المثل "هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی"

۳ سال پیش
ضرب المثل هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد

ضرب المثل "هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد"

۳ سال پیش
ضرب المثل عجب سر گذشتی داشتی كل علی؟

ضرب المثل "عجب سر گذشتی داشتی كل علی؟"

۳ سال پیش
ضرب المثل صد رحمت به کفن دزد اولی

ضرب المثل "صد رحمت به کفن دزد اولی"

۳ سال پیش
ضرب المثل شما هم شهر آباد كن نیستید

ضرب المثل "شما هم شهر آباد كن نیستید"

۳ سال پیش
ضرب المثل سرو کیسه کردن

ضرب المثل "سرو کیسه کردن"

۳ سال پیش
ضرب المثل سرم را بشکن ، نرخم را نشکن

ضرب المثل "سرم را بشکن ، نرخم را نشکن"

۳ سال پیش
ضرب المثل سر و گوش آب دادن

ضرب المثل "سر و گوش آب دادن"

۳ سال پیش
ضرب المثل سد سکندر باش

ضرب المثل "سد سکندر باش"

۳ سال پیش
ضرب المثل سبیلش را چرب کرد

ضرب المثل "سبیلش را چرب کرد"

۳ سال پیش
ضرب المثل ستون پنجم

ضرب المثل "ستون پنجم"

۳ سال پیش
ضرب المثل سبیلش آویزان شد

ضرب المثل "سبیلش آویزان شد"

۳ سال پیش
ضرب المثل سبزی پاک کردن

ضرب المثل "سبزی پاک کردن"

۳ سال پیش
ضرب المثل سایه تان از سرما کم نشود

ضرب المثل "سایه تان از سرما کم نشود"

۳ سال پیش
ریشه تاریخی ضرب المثل از کیسه خلیفه می بخشد

ریشه تاریخی ضرب المثل " از کیسه خلیفه می بخشد "

۳ سال پیش
ضرب المثل روی یخ گرد و خاك بلند نكن

ضرب المثل "روی یخ گرد و خاك بلند نكن"

۳ سال پیش
ضرب المثل دره، آی ملا! دوباره بسم‌الله

ضرب المثل "دره، آی ملا! دوباره بسم‌الله "

۳ سال پیش
ضرب المثل در دهن داروغه را گذاشت

ضرب المثل "در دهن داروغه را گذاشت"

۳ سال پیش
ضرب المثل حلاج گرگ بوده

ضرب المثل "حلاج گرگ بوده "

۳ سال پیش
ضرب المثل بز خری می کنی

ضرب المثل " بز خری می کنی "

۳ سال پیش
ضرب المثل آنکه شتر را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

ضرب المثل " آنکه شتر را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد"

۳ سال پیش
ضرب المثل این به آن در

ضرب المثل " این به آن در"

۳ سال پیش
ضرب المثل انوشیروان دادگر

ضرب المثل "انوشیروان دادگر"

۳ سال پیش
ضرب المثل ایراد بنی اسرائیلی

ضرب المثل " ایراد بنی اسرائیلی"

۳ سال پیش
ضرب المثل آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

ضرب المثل " آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است"

۳ سال پیش
ضرب المثل اندرین صندوق جز لعنت نبود

ضرب المثل " اندرین صندوق جز لعنت نبود"

۳ سال پیش
ضرب المثل امروز کار خانه با فضه است

ضرب المثل " امروز کار خانه با فضه است"

۳ سال پیش
ضرب المثل آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

ضرب المثل " آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند"

۳ سال پیش
ضرب المثل الکی

ضرب المثل " الکی "

۳ سال پیش
ضرب المثل امامزاده ی است با هم ساختیم

ضرب المثل " امامزاده ی است با هم ساختیم "

۳ سال پیش
ضرب المثل الخیر فیما وقع

ضرب المثل " الخیر فیما وقع "

۳ سال پیش
ضرب المثل اگر برای من آب نداشته باشد برای تو نان دارد

ضرب المثل " اگر برای من آب نداشته باشد برای تو نان دارد "

۳ سال پیش
ضرب المثل آفتابی شد

ضرب المثل " آفتابی شد "

۳ سال پیش
ضرب المثل اشکی بریز

ضرب المثل " اشکی بریز "

۳ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter