ریشه ضرب المثلها|ریشه ضرب المثلهای فارسی|ریشه ضرب المثلهای ایرانی|ریشه تاریخی ضرب المثلها

اصطلاح گل از گلش شکفت به چه معناست ؟

اصطلاح گل از گلش شکفت به چه معناست ؟

۳ ماه پیش
ضرب المثل رفت داخل باقالی ها از کجا آمده است ؟

ضرب المثل رفت داخل باقالی ها از کجا آمده است ؟

۵ روز پیش
ضرب المثل نه خانی آمده نه خانی رفته یعنی چه ؟

ضرب المثل نه خانی آمده نه خانی رفته یعنی چه ؟

۳ ماه پیش
اصطلاح هوا گرگ و میش است به چه معناست ؟

اصطلاح هوا گرگ و میش است به چه معناست ؟

۳ ماه پیش
اصطلاح عامیانه پشمم ریخت به چه معناست ؟

اصطلاح عامیانه پشمم ریخت به چه معناست ؟

۳ ماه پیش
ضرب المثل هرگز از کف دست مویی نمی روید یعنی چه ؟

ضرب المثل هرگز از کف دست مویی نمی روید یعنی چه ؟

۵ روز پیش
ریشه ضرب المثل هالو گیر آوردن به کجا برمی گردد ؟

ریشه ضرب المثل هالو گیر آوردن به کجا برمی گردد ؟

۳ ماه پیش
ضرب المثل هفت شهر عشق را عطار گشت یعنی چه ؟

ضرب المثل هفت شهر عشق را عطار گشت یعنی چه ؟

۱ ماه پیش
ضرب المثل هر را از بر تشخیص نمی دهد یعنی چه ؟

ضرب المثل هر را از بر تشخیص نمی دهد یعنی چه ؟

۱ ماه پیش
ضرب المثل دو قورت و نیمش باقیست یعنی چه ؟

ضرب المثل دو قورت و نیمش باقیست یعنی چه ؟

۱ ماه پیش
۵۳ ضرب المثل خواندنی در مورد حق و ناحق کردن

۵۳ ضرب المثل خواندنی در مورد حق و ناحق کردن

۳ ماه پیش
اصطلاح کلک رشتی یا کلک مرغابی چگونه باب شده است ؟

اصطلاح کلک رشتی یا کلک مرغابی چگونه باب شده است ؟

۱ ماه پیش
ریشه و معنی ضرب المثل هفت خط از کجا آمده ؟

ریشه و معنی ضرب المثل هفت خط از کجا آمده ؟

۱ ماه پیش
ضرب المثل حکیم فرموده به چه معناست ؟

ضرب المثل حکیم فرموده به چه معناست ؟

۱ ماه پیش
ضرب المثل خر ما از کرگی دم نداشت یعنی چه ؟

ضرب المثل خر ما از کرگی دم نداشت یعنی چه ؟

۱ ماه پیش
حرف مفت زدن / اصطلاح حرف مفت زدن از کجا آمده ؟

حرف مفت زدن / اصطلاح حرف مفت زدن از کجا آمده ؟

۴ ماه پیش
ضرب المثل مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه یعنی چی؟!

ضرب المثل مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه یعنی چی؟!

۴ ماه پیش
ضرب المثل های جالب اصفهانی

ضرب المثل های جالب اصفهانی

۷ ماه پیش
30 ضرب المثل شیرین فارسی با معنی

30 ضرب المثل شیرین فارسی با معنی

۱۱ ماه پیش
برگزیده ای از ضرب المثل های شیرین ایرانی

برگزیده ای از ضرب المثل های شیرین ایرانی

۱ سال پیش
متن های دندان شکن خرداد 96

متن های دندان شکن خرداد 96

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل با آب حمام دوست می گیرد

ضرب المثل "با آب حمام دوست می گیرد"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل اینها همه شعر است

ضرب المثل " اینها همه شعر است "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل این طفل یکشبه ره یکساله می رود

ضرب المثل " این طفل یکشبه ره یکساله می رود "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل آره آورده

ضرب المثل " آره آورده "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل این شتری است که در خانه هر کس می خوابد

ضرب المثل " این شتری است که در خانه هر کس می خوابد "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل یك گل دوست بدتر از هزار سنگ دشمن

ضرب المثل " یك گل دوست بدتر از هزار سنگ دشمن "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل من هلال را دیدم

ضرب المثل " من هلال را دیدم "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل نه می‌خواهم خدا گوساله را به همسایه‌ام بدهد و نه ماده گاو را به من

ضرب المثل "نه می‌خواهم خدا گوساله را به همسایه‌ام بدهد و نه ماده گاو را به من"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل یك بار جستی ای ملخ، دو بار جستی ای ملخ، بار سوم چوب است و فلك

ضرب المثل "یك بار جستی ای ملخ، دو بار جستی ای ملخ، بار سوم چوب است و فلك"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل هولی نمكی سرش آمده

ضرب المثل " هولی نمكی سرش آمده "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی

ضرب المثل "هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی

ضرب المثل "هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد

ضرب المثل "هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل عجب سر گذشتی داشتی كل علی؟

ضرب المثل "عجب سر گذشتی داشتی كل علی؟"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل صد رحمت به کفن دزد اولی

ضرب المثل "صد رحمت به کفن دزد اولی"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل شما هم شهر آباد كن نیستید

ضرب المثل "شما هم شهر آباد كن نیستید"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل سرو کیسه کردن

ضرب المثل "سرو کیسه کردن"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل سرم را بشکن ، نرخم را نشکن

ضرب المثل "سرم را بشکن ، نرخم را نشکن"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل سر و گوش آب دادن

ضرب المثل "سر و گوش آب دادن"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل سد سکندر باش

ضرب المثل "سد سکندر باش"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل سبیلش را چرب کرد

ضرب المثل "سبیلش را چرب کرد"

۳ سال پیش
ضرب المثل ستون پنجم

ضرب المثل "ستون پنجم"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل سبیلش آویزان شد

ضرب المثل "سبیلش آویزان شد"

۳ سال پیش
ضرب المثل سبزی پاک کردن

ضرب المثل "سبزی پاک کردن"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل سایه تان از سرما کم نشود

ضرب المثل "سایه تان از سرما کم نشود"

۲۰۱۹ سال پیش
ریشه تاریخی ضرب المثل از کیسه خلیفه می بخشد

ریشه تاریخی ضرب المثل " از کیسه خلیفه می بخشد "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل روی یخ گرد و خاك بلند نكن

ضرب المثل "روی یخ گرد و خاك بلند نكن"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل دره، آی ملا! دوباره بسم‌الله

ضرب المثل "دره، آی ملا! دوباره بسم‌الله "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل در دهن داروغه را گذاشت

ضرب المثل "در دهن داروغه را گذاشت"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل حلاج گرگ بوده

ضرب المثل "حلاج گرگ بوده "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل بز خری می کنی

ضرب المثل " بز خری می کنی "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل این به آن در

ضرب المثل " این به آن در"

۲۰۱۹ سال پیش
حکایت ضرب المثل آنکه شتر را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

حکایت ضرب المثل آنکه شتر را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

۱ ماه پیش
ضرب المثل انوشیروان دادگر

ضرب المثل "انوشیروان دادگر"

۲۰۱۹ سال پیش
فلسفه ضرب المثل ایراد بنی اسرائیلی چیست ؟

فلسفه ضرب المثل ایراد بنی اسرائیلی چیست ؟

۱ ماه پیش
معنای ضرب المثل آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

معنای ضرب المثل آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

۱ ماه پیش
ضرب المثل اندرین صندوق جز لعنت نبود

ضرب المثل " اندرین صندوق جز لعنت نبود"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل امروز کار خانه با فضه است

ضرب المثل " امروز کار خانه با فضه است"

۲۰۱۹ سال پیش
داستان ضرب المثل آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

داستان ضرب المثل آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

۱ ماه پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter