آخرین مطالب از: کشور آلمان

 معرفی کشور آلمان از نظر وسعت

معرفی کشور آلمان از نظر وسعت

۵ سال پیش
قرارداد صدور گاز طبیعی ایران از راه شوروی به جمهوری فدرال آلمان در مسکو به امضای سه کشور ایران و شوروی و آلمان رسید(1354ش)

قرارداد صدور گاز طبیعی ایران از راه شوروی به جمهوری فدرال آلمان در مسکو به امضای سه کشور ایران و شوروی و آلمان رسید(1354ش)

۶ سال پیش
مقامات امنیتی، اسامی عده زیادی از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا، آلمان و اتریش را که علیه ایران در خارج تظاهرات می کردند انتشار داد. این عده از سالها قبل در کشورهای مختلف جهان علیه رژیم و سلطنت و پهلوی فعالیت های دامنه داری را شروع کرده بودند(1349ش)

مقامات امنیتی، اسامی عده زیادی از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا، آلمان و اتریش را که علیه ایران در خارج تظاهرات می کردند انتشار داد. این عده از سالها قبل در کشورهای مختلف جهان علیه رژیم و سلطنت و پهلوی فعالیت های دامنه داری را شروع کرده بودند(1349ش)

۶ سال پیش