آخرین مطالب از: مرد تهرانی

دکتر محمدرضا عاملی تهرانی از قائم مقامی حزب رستاخیز استعفا کرد و دلیل استعفای خود را عدم توجه حزب به خواسته های مردم عنوان کرد(1357ش)

دکتر محمدرضا عاملی تهرانی از قائم مقامی حزب رستاخیز استعفا کرد و دلیل استعفای خود را عدم توجه حزب به خواسته های مردم عنوان کرد(1357ش)

۷ سال پیش