آخرین مطالب از: قطب شمال

انجام اولين پرواز بشر بر فراز قطب شمال (1926م)

انجام اولين پرواز بشر بر فراز قطب شمال (1926م)

۶ سال پیش
تولد رابرت پيري دريانورد امريكايي و كاشف قطب شمال (1856م) (ر.ك: 18 فوريه)

تولد رابرت پيري دريانورد امريكايي و كاشف قطب شمال (1856م) (ر.ك: 18 فوريه)

۶ سال پیش
مرگ رابرت پيري دريانورد امريكايي و كاشف قطب شمال (1920) (ر.ك: 6 آوريل)

مرگ رابرت پيري دريانورد امريكايي و كاشف قطب شمال (1920) (ر.ك: 6 آوريل)

۶ سال پیش
قرار گرفتن پرچم ايران براي نخستين بار بر فراز قطب شمال (1951م)

قرار گرفتن پرچم ايران براي نخستين بار بر فراز قطب شمال (1951م)

۶ سال پیش
كشف قطب شمال توسط رابرت پيري درياسالار امريكايي (1909م)

كشف قطب شمال توسط رابرت پيري درياسالار امريكايي (1909م)

۷ سال پیش
StatCounter