آخرین مطالب از: رئیس مجلس

پیام تسلیت رئیس مجلس به وزیر بهداشت

پیام تسلیت رئیس مجلس به وزیر بهداشت

۱ ماه پیش
توضیحات جالب رئیس اداره هواشناسی در مجلس در مورد پیش بینی سیل ۹۸

توضیحات جالب رئیس اداره هواشناسی در مجلس در مورد پیش بینی سیل ۹۸

۷ ماه پیش
تصاویر دیدار رئیس مجلس سنای پاکستان با رئیس مجلس خبرگان رهبری

تصاویر دیدار رئیس مجلس سنای پاکستان با رئیس مجلس خبرگان رهبری

۲ سال پیش
تصاویر جلسه مشترک هیات رئیسه مجلس خبرگان با کمیسیون های داخلی

تصاویر جلسه مشترک هیات رئیسه مجلس خبرگان با کمیسیون های داخلی

۲ سال پیش
تصاویر نشست مشترک هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری

تصاویر نشست مشترک هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری

۲ سال پیش
تصاویر ورود رئیس مجلس شورای اسلامی به مشهد

تصاویر ورود رئیس مجلس شورای اسلامی به مشهد

۲ سال پیش
تصاویر دیدار فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان با رئیس مجلس

تصاویر دیدار فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان با رئیس مجلس

۲ سال پیش
به دستور میرزا حسن خان وثوق الدوله رئیس الوزراء، میرزا فتح الله خان سپهدار رشتی وزیر داخله فرمان انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ملی را صادر کرد (1296ش)

به دستور میرزا حسن خان وثوق الدوله رئیس الوزراء، میرزا فتح الله خان سپهدار رشتی وزیر داخله فرمان انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ملی را صادر کرد (1296ش)

۴ سال پیش
در جلسه امروز مجلس شورای ملی اتابک رئیس الوزراء نطق مستدلی درباره امور کشور و حل مشکلات و تأکید شاه درباره تدوین متمم قانون اساسی ایراد کرد که مورد تحسین عده ای از نمایندگان قرار گرفت.(1286ش)

در جلسه امروز مجلس شورای ملی اتابک رئیس الوزراء نطق مستدلی درباره امور کشور و حل مشکلات و تأکید شاه درباره تدوین متمم قانون اساسی ایراد کرد که مورد تحسین عده ای از نمایندگان قرار گرفت.(1286ش)

۵ سال پیش
تصاویر دیدار رئیس مجلس نمایندگان عراق با حسن روحانی

تصاویر دیدار رئیس مجلس نمایندگان عراق با حسن روحانی

۶ سال پیش
مجلس رأی به رئیس الوزرائی مستوفی الممالک داد. (1294ش)

مجلس رأی به رئیس الوزرائی مستوفی الممالک داد. (1294ش)

۶ سال پیش
سپهدار تنکابنی از رئیس الوزرائی معزول شد و مجلس صمصام السلطنه بختیاری را به رئیس الوزرائی تعیین نمود.(1290ش)

سپهدار تنکابنی از رئیس الوزرائی معزول شد و مجلس صمصام السلطنه بختیاری را به رئیس الوزرائی تعیین نمود.(1290ش)

۶ سال پیش
مستشار الدوله رئیس مجلس و نواب وی مستعفی شدند 91289ش)

مستشار الدوله رئیس مجلس و نواب وی مستعفی شدند 91289ش)

۶ سال پیش
به پیشنهاد ناصرالملک نایب السلطنه و تصویب مجلس شورای ملی سپهدار تنکابنی به رئیس الوزرائی انتخاب شد(1289ش)

به پیشنهاد ناصرالملک نایب السلطنه و تصویب مجلس شورای ملی سپهدار تنکابنی به رئیس الوزرائی انتخاب شد(1289ش)

۶ سال پیش
مرتضی قلی خان صنیع الدوله اولین رئیس مجلس شورای ملی در چهار راه مخبرالدوله هدف گلوله دو نفر کارگر روسی قرار گرفته به قتل رسید.(1289ش)

مرتضی قلی خان صنیع الدوله اولین رئیس مجلس شورای ملی در چهار راه مخبرالدوله هدف گلوله دو نفر کارگر روسی قرار گرفته به قتل رسید.(1289ش)

۶ سال پیش
سناتور علیقلی هدایت فرزند مرتضی قلی صنیع الدوله اولین رئیس مجلس شورای ملی در سن 76 سالگی درگذشت(1353ش)

سناتور علیقلی هدایت فرزند مرتضی قلی صنیع الدوله اولین رئیس مجلس شورای ملی در سن 76 سالگی درگذشت(1353ش)

۶ سال پیش
انتخابات هیئت رئیسه دو مجلس تجدید شد(1351ش)

انتخابات هیئت رئیسه دو مجلس تجدید شد(1351ش)

۷ سال پیش
جعفر شریف امامی مجدداً به ریاست مجلس سنا انتخاب شد. دکتر سید محمد سجادی و دکتر عزت الله یزدان پناه نایب رئیس شدند(1354ش)

جعفر شریف امامی مجدداً به ریاست مجلس سنا انتخاب شد. دکتر سید محمد سجادی و دکتر عزت الله یزدان پناه نایب رئیس شدند(1354ش)

۷ سال پیش
در انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای ملی، مهندس ریاضی به ریاست و دکتر خطیبی و دکتر سعید به نیابت ریاست رسیدند(1350ش)

در انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای ملی، مهندس ریاضی به ریاست و دکتر خطیبی و دکتر سعید به نیابت ریاست رسیدند(1350ش)

۷ سال پیش
یک هیئت پارلمانی به ریاست مهندس ریاضی رئیس مجلس شورای ملی به مسکو رفت(1349ش)

یک هیئت پارلمانی به ریاست مهندس ریاضی رئیس مجلس شورای ملی به مسکو رفت(1349ش)

۷ سال پیش
رئیس مجلس ملی چک اسلواکی در رأس یک هیئت پارلمانی وارد تهران شد(1353ش)

رئیس مجلس ملی چک اسلواکی در رأس یک هیئت پارلمانی وارد تهران شد(1353ش)

۷ سال پیش
StatCounter