آخرین مطالب از: اعتراضات

اعتراضات کارگران هفت تپه به کجا رسید ؟

اعتراضات کارگران هفت تپه به کجا رسید ؟

۱۰ ماه پیش
توئیت مهناز افشار در مورد اعتراضات مردم گرفتار

توئیت مهناز افشار در مورد اعتراضات مردم گرفتار

۱ سال پیش
تصاویر اعتراضات بعد از انتخابات در کنیا‎

تصاویر اعتراضات بعد از انتخابات در کنیا‎

۲ سال پیش
تصاویر اعتراضات به طرح خدمات درمانی ترامپ‎

تصاویر اعتراضات به طرح خدمات درمانی ترامپ‎

۲ سال پیش
گسترش اعتراضات و جنگ‏هاي داخلي لبنان عليه حكومت كاميل شمعون (1958م)

گسترش اعتراضات و جنگ‏هاي داخلي لبنان عليه حكومت كاميل شمعون (1958م)

۶ سال پیش
افزايش اعتراضات مردم نسبت به بختيار (1357 ش)

افزايش اعتراضات مردم نسبت به بختيار (1357 ش)

۶ سال پیش
اعلاميه حوزه علميه قم درباره چگونگي واكنش دولت در برابر اعتراضات مردمي (1356ش)

اعلاميه حوزه علميه قم درباره چگونگي واكنش دولت در برابر اعتراضات مردمي (1356ش)

۶ سال پیش
آزادي تعدادي از زندانيان سياسي توسط رژيم شاه براي فرونشاندن اعتراضات مردمي(1357 ش)

آزادي تعدادي از زندانيان سياسي توسط رژيم شاه براي فرونشاندن اعتراضات مردمي(1357 ش)

۶ سال پیش
گسترش اعتراضات مردمي نسبت به نخست وزيري ارتشبد ازهاري (1357 ش)

گسترش اعتراضات مردمي نسبت به نخست وزيري ارتشبد ازهاري (1357 ش)

۶ سال پیش
لغو سانسور مطبوعات به وسيله دولت شريف امامي براي كم كردن اعتراضات (1357 ش)

لغو سانسور مطبوعات به وسيله دولت شريف امامي براي كم كردن اعتراضات (1357 ش)

۶ سال پیش
StatCounter