آخرین مطالب از: اسلحه شاه کش

محمدعلی میرزا شاه مخلوع به اتفاق برادرش ملک منصور میرزا شعاع السلطنه با مقادیر زیادی اسلحه و سپاه عظیم برای تصرف پایتخت وارد گمش تپه شد(1290ش)

محمدعلی میرزا شاه مخلوع به اتفاق برادرش ملک منصور میرزا شعاع السلطنه با مقادیر زیادی اسلحه و سپاه عظیم برای تصرف پایتخت وارد گمش تپه شد(1290ش)

۶ سال پیش
StatCounter