آخرین مطالب از: آموزش انگلیسی با فیلم

آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف J

آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف J

۴ هفته پیش
آموزش زبان انگلیسی به کودکان با شعرهای Boo Boo (بالون)

آموزش زبان انگلیسی به کودکان با شعرهای Boo Boo (بالون)

۴ هفته پیش
آموزش حرف I با شعرهای انگلیسی به کودکان

آموزش حرف I با شعرهای انگلیسی به کودکان

۱ ماه پیش
آموزش حرف H با شعرهای انگلیسی به کودکان

آموزش حرف H با شعرهای انگلیسی به کودکان

۱ ماه پیش
آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف G

آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف G

۱ ماه پیش
آموزش حرف F با شعرهای انگلیسی به کودکان

آموزش حرف F با شعرهای انگلیسی به کودکان

۱ ماه پیش
آموزش رنگ قرمز با شعر های انگلیسی به کودکان

آموزش رنگ قرمز با شعر های انگلیسی به کودکان

۱ ماه پیش
آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف D

آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف D

۱ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی : جملات ضروری مکالمه در فرودگاه

آموزش زبان انگلیسی : جملات ضروری مکالمه در فرودگاه

۱ ماه پیش
آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف C

آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف C

۱ ماه پیش
آموزش الفبای انگلیسی به کودکان این قسمت حرف B

آموزش الفبای انگلیسی به کودکان این قسمت حرف B

۱ ماه پیش
آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف A

آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف A

۲ ماه پیش
آموزش الفبای انگلیسی به کودکان این قسمت حرف V

آموزش الفبای انگلیسی به کودکان این قسمت حرف V

۲ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی : آموزش گرامر tag questions

آموزش زبان انگلیسی : آموزش گرامر tag questions

۲ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی : آشنایی با سه کلمه quit, quite, quiet

آموزش زبان انگلیسی : آشنایی با سه کلمه quit, quite, quiet

۲ ماه پیش