مجله دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۰۳ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۳۰ شعبان ۱۴۴۴ قمری و ۲۳ مارس ۲۰۲۳ میلادی
بهترین نوشیدنی برای ورزش،ورزشکاران چه بنوشند بهتر است؟
4
زمان مطالعه: 2 دقیقه
بهترین نوشیدنی برای ورزش-بهترین نوشیدنی برای ورزشکار-بهترین نوشیدنی برای ورزشکاران-نوشیدنی برای ورزش-نوشیدنی برای ورزش ورزشکاران-نوشیدنی مقوی برای ورزش-نوشیدنی مفید برای ورزشکاران-نوشیدنی برای ورزش کردن-نوشیدنی در ورزش-نوشیدنی بعد از ورزش-نوشیدنی...

بهترین نوشیدنی برای ورزش:ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ورزش ﮐﺮدن ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪن , ﺗﺎﻣﯿﻦ آب از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺪن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺮق ﮐﺮدن زﯾﺎد ھﺴﺖ . زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ورزش ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ , ﻣﺎھﯿﭽﻪ ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ و دﻣﺎی ﺑﺪن ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮه و ﺑﺪن ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﺮق ﮐﺮدن ﻣﯿﮑﻨﻪ و آب زﯾﺎدی رو از دﺳﺖ ﻣﯿﺪه ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ورزش ﮐﺮدن ﺑﺪن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب از دﺳﺖ ﻣﯿﺪه .

بهترین نوشیدنی برای ورزش

بهترین نوشیدنی برای ورزش

زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻋﺮق ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮه , ﺑﺠﺰ آب , اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ زﯾﺎدی ھﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺮق دﻓﻊ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻧﮫﺎ ﺳﺪﯾﻢ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ھﺴﺖ . ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺪن ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻗﻨﺪ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﯿﺴﻮزوﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺒﺮان ﺑﺸﻪ . ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد , ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ورزﺷﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎﯾﯽ رو ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻪ در اوﻧﮫﺎ اﻣﻼح و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ورزﺷﮑﺎرھﺎ وﺟﻮد داره و طﺒﻖ ادﻋﺎی اوﻧﮫﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﮫﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ورزﺷﮑﺎران ﻣﯿﺸﻪ !


وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ روی ﺳﮑﻪ ﺳﺖ و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ داره ! در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎ دارای ﻗﻨﺪ ھﺴﺘﻦ و ﻧﻮﺷﯿﺪن اوﻧﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﺮه و ﺑﺮای ﺳﻮزوﻧﺪن ﻣﻘﺪار ﻗﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎ ﺑﺪن ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 15 دﻗﯿﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻪ ! آب ھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ اﻣﻼﺣﯽ ﻧﺪاره , ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎران ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .

بهترین نوشیدنی برای ورزش


در اﯾﺮان ھﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻮون ھﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎﯾﯽ رو ﻣﯿﺎرن ﮐﻪ اﻧﺮژی زا ھﺴﺘﻦ ﻣﺜﻞ Red bull ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻣﻀﺮ ھﻢ ھﺴﺘﻦ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮن ورزﺷﮑﺎر ﻣﯿﺸﻦ !!


طﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎران اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ ھﺴﺖ ! در واﻗﻊ ﺷﯿﺮ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر ﻧﯿﺎز داره ﺑﻪ ﺣﺪ ﻋﺎﻟﯽ در ﺧﻮدش داره و در ﺿﻤﻦ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و طﺒﯿﻌﯽ ھﺴﺖ , ھﯿﭻ ﻋﻮارض و ﻣﺸﮑﻠﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺑﺪن ورزﺷﮑﺎران اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ! ﭘﺲ در زﻣﺎن ورزش ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺟﺒﺮان آب و اﻣﻼح از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺪﻧﺘﻮن ﺣﺘﻤﻦ ﺷﯿﺮ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻨﻮﺷﯿﻦ !


این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.8 از 5 (4 رای)  
    دیدگاه ها

    درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است