دلگرم
امروز: یکشنبه, ۰۳ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۲۸ صفر ۱۴۴۴ قمری و ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی
قوانین اوليه پيلاتس و فواید ورزش پیلاتیس

آموزش پیلاتس در منزل - فواید پیلاتس بر سلامت بدن

قوانین اوليه پيلاتس و فواید ورزش پیلاتیس
2
زمان مطالعه: 13 دقیقه
پیلاتس ورزشی است که بدن را روی فرم می آورد. این ورزش علاوه بر تاثیر مثبت روی ظاهر بدن، باعث ایجاد نشاط روحی نیز می شود.پیلاتس باعث لاغری، انعطاف پذیری و افزایش استقامت و قدرت بدنی می شود.

ورزش پیلاتس چیست و چه فوایدی دارد؟

پیلاتس و یوگا امروزه در جوامع مختلف، علاقمندان به خود را دارند. جنس و سن در این ورزش فرقی ندارد و همگان برای سلامتی این ورزش را انجام می دهند. این دو نوع ورزش جدید، برای کاهش وزن و تناسب اندام بسیار مفید میباشند. پیلاتس (Pilates) ، ورزشی است که تمام تمرکز خود را بر روی پیشرفت بدن بر اساس توازن معطوف می کند.

پیلاتس ﺳﯿﺴﺘﻢ ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٢٠ ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام و ﺣﻔﻆ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ. روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ورزﺷﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم اﻧﺪاﻣﮫﺎی ﺑﺪن دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﮫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪهای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در ھﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ابداع کننده ورزش پیلاتس

پيلاتس سیستم ورزشی است که در سال 1920 توسط ژوزف پیلاتس پایه گذاري گردید این ورزش در ابتدا توسط ژوزف پیلاتس علم کنترل بدن نام گذاري شده بود که پس از مرگ وي بدلیل احترام و حفظ یاد و خاطره او توسط بازماندگانش به نام پیلاتس متداول شد.

آشنایی با ورزش پیلاتس و فواید آن

روش تمرینی پیلاتیس

روش تمرینی پیلاتیس متشکل از ورزش ھایی است که تمرکز روي پیشرفت انعطاف و قدرت در تمام اندامھاي بدن دارد بدون این که عضیت را حجیم کند یا آنھا را از بین ببرد. این روش تمرینی از حرکات کنترل شده هاي تشکیل شده که بین بدن و مغز ھارمونی فیزیکی ایجاد کرده و توانایی بدن افراد را در ھر سن بالا می برد.

8 اصل اوليه پيلاتس

در ورزش پیلاتس باید یاد بگیرید که بین حرکات هماهنگی ایجاد کنید

1- اولین اصل در ورزش پیلاتس آرامش است:

تمرینات را با آرامش آغاز کنید و خود را خسته نکنید . البته منظور از آرامش تنبلي نیست.

2- برای کیفیت عملکرد و نتیجه موفقیت آمیز در ورزش پیلاتس تمرکز لازم است:

لازمه کنترل اعمالی که انجام می دھید تمرکز در نحوه انجام تمرینات است. تفکر ھوشمندانه در انجام درست حرکات به شما کمک بسیار بزرگی خواھد کرد.

3- در ورزش پیلاتس باید یاد بگیرید که بین حرکات هماهنگی ایجاد کنید:

خودآگاھی بیشتر در مورد بدن موجب ھماھنگی بیشتر و بھتري در انجام حرکات خواھد بود. با تکرار تمرینات حرکات شما از ظرافت بیشتري برخوردار خواھند شد.

4- در ورزش پیلاتس به هم ترازی و جھت دھی مناسب بدن دقت کنید:

در پیلاتس به وضعیت درست بدنتان توجه نمایید. قبل از شروع ھر حرکتی موارد زیر را در ذھن خود مرور نمایید:
• به وضعیت قرارگیري شمال - جنوب و شرق - غرب توجه نمایید که در آن نیرو ھا بر روي یکدیگر اثري ندارند.

• ستون فقرات را ھمیشه تا جایی که می توانید در وضعیت کشیده قرار دھید.

• گردن را کشیده و آرام قرار دھید.

• به وضعیت قرارگیري پاھایتان توجه داشته باشید.

5- تنفس صحیح در پیلاتس:

تنفس عمیق و کامل را فراموش نکنید و در شروع تمرین نفس عمیقی بکشید و در حین انجام تمرین نیز نفس را بیرون دھید .

6- نوع حرکات در ورزش پیلاتیس:

حرکات روان آرام و آھسته را از مرکز به طرف بیرون اجرا کنید.

7- مرکز سازي در پیلاتس:

یک مرکز ثقل قوي در میانه بدن داشته باشید بطوری که قبل از ھر حرکتی ناف به سمت داخل کشیده شود.

8- وضع و حالت انجام تمرين در ورزش پیلاتس:

حرکات را با آرامش و حوصله و قدرت انجام دھید و از انجام آنھا بصورت شدید پرهيز کنيد.

آشنایی با ورزش پیلاتس و فواید آن

فواید تمرینات پیلاتس را باهم مرور میکنیم:

احتمال آسیب دیدگی در ورزش پیلاتس بسیار کم است

* پیلاتس باعث تقويت سيستم ايمني بدن میشود

* بالا بردن قواي بدن و آزاد سازي افکار منفي از ذهن و فکر ورزش پيلاتس

* ﭘﯿﻼﺗﺲ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای کاهش دردھﺎی مهره اي و ﮐﻤﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ دھﺪ

* ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ ھﺎی ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻓﺮد وﺿﻌﯿﺖ اﻳﺴﺘﺎدن ﺑﮫﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و سبب کشيدگي در ظاهر اندام میشود

* پلاتیس باعث به وجود آورنده شکم صاف و کمر باريک است

* انعطاف پذيري ستون فقرات و ايجاد تعادل

* از فواید دیگر ورزش افزايش پیلاتیس تحرک مفاصل را میتوان نام برد

* حجيم کردن فضاي ريه و افزايش قابليت تنفس

* تقويت سيستم قلبي- عروقي

* احتمال آسیب دیدگی در ورزش پیلاتس بسیار کم است. علاوه بر این پیلاتس با افزایش دامنه حرکتی مفاصل و عضلات احتمال آسیب دیدگی را در سایر ورزش ها کاهش می دهد.

* از بين بردن درصد جراحت و آسيب پذيري

* بعد از انجام حرکات پیلاتس خواب بهتری خواهید داشت
* ورزش پیلاتس سبب کاهش استرس و عصبانيت و خستگي و در نتیجه داشتن زندگی پرنشاط میشود

آشنایی با ورزش پیلاتس و فواید آن

ورزش پیلاتس برای کاهش وزن

ورزش پیلاتس با افزایش سرعت ماهیچه‌سازی در کاهش وزن به شما کمک می‌کند. پس فعالیت ماهیچه‌هایتان بیشتر می‌شود و به این ترتیب کالری بیشتری می‌سوزانید. بهترین کاری که می‌توانید برای لاغری انجام بدهید این است که تمرین‌های پیلاتس را با ۵ جلسه ورزش کاردیوی ۳۰ دقیقه‌ای در هفته ترکیب کنید. پیلاتس علاوه بر ماهیچه‌سازی بدن‌تان را قوی می‌کند و شما را برای ورزش‌های شدید دیگری که کالری بیشتری می‌سوزانند آماده می‌کند. پیلاتس به افزایش اعتماد به نفس و کاهش سطح استرس کمک می‌کند که هر دوی‌ اینها برای کاهش وزن مفیدند.

ورزش پیلاتس و کاهش استرس

پیلاتس به شما کمک می‌کند که روی حرکت‌هایتان تمرکز کنید. خیلی وقت ها صداهایی در ذهن‌مان مشکلاتی که با آنها روبرو هستیم را مرور می‌کنند. مثلا همیشه ذهن‌مان درگیر بدهکاری‌ها و کارهای عقب‌مانده و مشکلات زندگی‌ است. پیلاتس به شما کمک می‌کند تا از شر این صداهای مزاحم راحت شوید. ورزش پیلاتس به شما یاد می‌دهد که چطور درست نفس بکشید و با این کار استرس‌تان را کم کنید.

آشنایی با ورزش پیلاتس و فواید آن

دیگر رشته‌های پیلاتس

پیلاتسِ استات

این شاخه روشی جدید در پیلاتس است که در سال ۱۹۸۸ شروع شده است. پیلاتس استات توسط متخصصین تناسب اندام، بازسازی و اصلاح شده تا قواعد علم ورزش و بازسازی مهره‌ها و ستون فقرات را به روز کند. همه‌ی افراد می‌توانند از فواید پیلاتس استات بهره‌مند شوند؛ حتی افراد مجروح و باردار. پیلاتس استات، برند یک شرکت ورزشی هم هست که دستورالعمل‌های خاص خودش را ارائه می‌دهد و لوازم پیلاتس می‌فروشد.

پیلاتسِ کنترل بدن

جاناتان بِستر (Jonathan Bester) مدیر مؤسسه‌ی مراقبت‌های ورزشی تخصصی بریتانیا می‌گوید: «روش کنترل بدن نوعی پیلاتس است که به طور خاص روی بازسازی تمرکز می‌کند و بسیاری از پزشکان آن را برای بیمارانی با انواع جراحات توصیه می‌کنند. »

پیلاتس کنترل بدن بر ۷ اصل بنا شده است:

آرامش

 • توازن
 • تنفس
 • تمرکز: خلق یک کمربند قدرت (در این روش ماهیچه‌های لگنی را به سمت بالا و ماهیچه‌های شکمی را به سمت داخل می‌کشید تا به یک مرکز قدرت برسید.)
 • هماهنگی
 • حرکت‌های روان
 • قدرت
 • تعادل بدن

تعادل بدن یک تمرین جدید است و در خیلی از باشگاه‌ها هم آموزش داده می‌شود. این ورزش با موسیقی انجام می‌شود و ترکیبی از پیلاتس، یوگا و تایی چی (یک هنر رزمی چینی) است. اگر یک کلاس سرزنده و استایل امروزی می‌خواهید این نوع پیلاتس برایتان عالی است.

آشنایی با ورزش پیلاتس و فواید آن

لوازم پیلاتس

کلاس‌های پیلاتس با تشک

تعداد کلاس‌های پیلاتسی که در آنها از تشک استفاده می‌شود بیشتر از کلاس‌هایی است که دستگاه دارند؛ چون به تجهیزات کمتری احتیاج دارد. این نوع از پیلاتس روی یک تشک یا کف‌پوش نرم در سالن انجام می‌شود. در این کلاس‌ها جاذبه و نیروی وزن‌تان را به کار می‌گیرید تا وضعیت بدن‌تان را با قدرت و استقامت حفظ کنید. از آن‌جا که حرکت‌ها و تمرینات پیلاتسِ روی تشک بسیار متوع است، محبوبیت زیادی بین مردم پیدا کرده است و تنها چیزی که برای انجام آن لازم دارید، تشک است! در بعضی کلاس‌ها از طناب‌های مقاومت و توپ هم استفاده می‌شود. این نوع کلاس‌ها برای تازه‌کارها عالی است؛ چون می‌توانند قبل از استفاده از دستگاه‌های پیچیده مرکز بدن‌شان را به سطح خوبی از ثبات برسانند.

کلاس‌های پیلاتس با دستگاه

ژوزف پیلاتس لوازم ورزشی خودش را با وصل کردن طناب به تخت‌های بیمارستان درست کرد. امروزه وسایل مختلفی در بازار وجود دارند که به‌طوری خاصی برای پیلاتس طراحی شده‌اند مثلا: کادیلاک‌ها، ریفورمرها، صندلی‌ها و استوانه‌های مخصوص.

ریفورمر تختی است که یک بستر کشویی دارد و تعدادی طناب مقاومت به دو سرش متصل هستند. دستگاه‌های مختلف، تنوع حرکاتی که می‌توانید انجام بدهید را زیاد می‌کنند و مقاومت و پشتیبانی‌تان را نیز افزایش می‌دهند.

آشنایی با ورزش پیلاتس و فواید آن

پیلاتس برای چه کسانی خوب است؟

همه! چی بهتر از این؟ همه‌ی ما به ماهیچه‌های مرکزی قوی احتیاج داریم تا حرکت‌هایمان را پشتیبانی کنند. ماهیچه‌های مرکزی همان ماهیچه‌هایی هستند که لگن و استخوان پشتی را استوار می‌کنند تا بهترین توازن ایجاد شود. ماهیچه‌های استوار کننده شامل این عضلات می‌شوند: ماهیچه‌های شکمی؛ شامل سراسر ماهیچه‌های شکمی و ماهیچه‌های وابسته به عضله‌ی مایل داخلی و خارجی، ماهیچه‌های کفلی، مالتی فیدوس، ماهیچه‌های پشتی، ماهیچه‌ی ذوزنقه‌ای و سراتوس شکمی. این کار خیلی مهم است، چون اگر این ماهیچه‌ها به خوبی کار کنند طرز نشستن و ایستادن‌ ما نیز درست و حرکت‌مان ساده‌تر می‌شود. اگر ماهیچه‌های استوارکننده‌ی ما قوی نباشند احتمال مصدومیت‌مان بیشتر خواهد شد.

واقعا جواب می‌دهد؟

وضعیت هر کدام از ما متفاوت است و فقط یک راه وجود دارد که بفهمیم واقعا پیلاتس به دردمان می‌خورد یا نه: امتحان کردن. باید تمرکز کنید، یاد بگیرید و مرتب تمرین کنید تا نتایج را ببینید و حس کنید.‌ پیلاتس به گونه‌ای نمو یافته است که بتواند به‌روزترین علوم ورزشی و بازسازی مهره‌ها را باهم ترکیب کند. پس روش دقیقی دارد. خیلی از شخصیت‌های معروف هم گفته‌اند که به منظور حفظ توانایی و کارایی‌شان در بهترین وضعیت، از پیلاتس استفاده کرده‌اند. برخی از این شخصیت‌ها عبارتند از:

 • مدونا، خواننده‌ی ۵۰ ساله
 • سیگورنی ویور، بازیگر
 • پت کش، قهرمان سابق تنیس ویمبلدون
 • شارون استون، بازیگر
 • جولیا رابرتز، بازیگر
 • مایک آترتون، کاپیتان سابق کریکت آمریکا
 • اندرو فلین‌توف، بازیکن کریکت انگلستان
 • جنیفر آنیستون، بازیگر
 • متیو پینسنت، پارو‌زن انگلیسی و دارنده‌ی مدال المپیک
 • کلر رایت، ژیمناست بریتانیایی
 • تایگر وودز، گلف‌باز حرفه‌ای آمریکایی
 • ناتالی کاگلن، شناگر آمریکایی که در المپیک آتن ۵ مدال بدست آورد

پیلاتس و یوگا چه فرقی دارند؟

یوگا و پیلاتس شباهت‌هایی با هم دارند. هر دوی‌ آنها روی استفاده‌ی همزمان از ذهن و جسم تمرکز می‌کنند و آرامش و الگوهای تنفسی را به شما یاد می‌دهند. هر چند پیلاتس بیشتر به درمان جسمی توجه می‌کند و یوگا به درمان‌ها و آرامش روحی توجه دارد. اگر به دنبال بهبود وضعیت آرامش و انعطاف روح‌تان هستید یوگا به دردتان می‌خورد. اما اگر می‌خواهید بدن‌تان را تنظیم، قوی و بازسازی کنید، پیلاتس انتخاب مناسب‌تری است.‌

آشنایی با ورزش پیلاتس و فواید آن

چطور پیلاتس را شروع کنیم؟

کلاس

راه‌های زیادی برای یاد گرفتن ورزش پیلاتس وجود دارد. اگر از کلاس استفاده کنید، ورزش را اصولی یاد می‌گیرید و دوره‌ها را راحت‌تر دنبال می‌کنید. تازه یک مربی خوب و کارکُشته هم دارید که اگر جایی به مشکل برخوردید یا به راهنمایی احتیاج داشتید، می‌توانید از او کمک بگیرید.

مربی خصوصی

می‌توانید یک مربی خصوصی داشته باشید تا در خانه یا هر جای دیگری به شما آموزش بدهد که البته کمی گران تمام می‌شود.‌ قطعا هزینه‌ی یک کلاس خصوصی خیلی بیشتری از کلاس‌های گروهی است.‌

خودتان مربی خودتان شوید

یک عالمه فیلم و کتاب آموزشی در مغازه‌ها و اینترنت وجود دارند که می‌توانید از آنها استفاده کنید. یکی از فواید استفاده از فیلم و کتاب این است که می‌توانید در خانه یا هر جای دیگر و حتی روزهای تعطیل هم پیلاتس کار کنید. هر وقت دوست داشتید می‌توانید تمرین کنید و هر وقت به مشکلی برخوردید خودتان ایراد کارتان را برطرف کنید.

آشنایی با ورزش پیلاتس و فواید آن

شباهت های تمرين هاي يوگا و پيلاتس:

تمارين یوگا و پیلاتیس هر دو به ابعاد مختلف روح و جسم توجه دارند و باعث ايجاد تمرکز و ارتباط بيشتر بين جسم و ذهن مي شوند. یوگا و پیلاتیس هر دو احتياج به وسايل مخصوص دارند و شما را تشويق به گذراندن وقت در زمان حال به جاي تشويش در مورد آينده مي کنند. علاوه بر اين جريان خون بدن و اکسيژن رساني به اعضاي بدن را بهبود مي بخشند.

تمرين هاي يوگا و پيلاتس چه تفاوتی با هم دارند؟

اما اين دو تفاوت هايي نيز با هم دارند. براي مثال تمرکز يوگا بيشتر بر روي افزايش قدرت و انعطاف پذيري ستون فقرات مي باشد. به همين دليل بيشتر تمرينات يوگا به صورت ايستاده است و تمرينات پيلاتس به صورت نشسته. پيلاتس بيشتر وريد هاي شکمي و ماهيچه ها و انعطاف پذيري کلي بدن را مورد تمرکز قرار مي دهد.

پيلاتس بر مبناي 6 اصل زيراستوار است. تمرکز، کنترل روي بدن، مرکزيت بدن، دقت، تنفس و جريان وريدي. اما يوگا بر 5 اصل تمرين بدني مناسب، تنفس صحيح، رژيم غذايي مناسب و تفکر مثبت استوار است.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.0 از 5 (2 رای)  
 • منبع
 • chetor.com
 • beytoote.com
 • blogsky.com
 • namnak.com
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است