دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۱ محرّم ۱۴۴۴ قمری و ۱۰ اوت ۲۰۲۲ میلادی
20 متن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی به انگلیسی + ترجمه
2
زمان مطالعه: 8 دقیقه
Happy Book and Reading Week هفته کتاب و کتابخوانی مبارک، متن و پیام تبریک هفته کتاب و کتابخوانی به انگلیسی .

تبریک هفته کتابخوانی به انگلیسی

There is only one friend a Man needs to feel happy and to grow and they are the BOOKS… May you are blessed with more and more books in your life…. Happy World Book Day!!!

فقط یک دوست وجود دارد که یک مرد برای احساس خوشبختی و رشد به آن نیاز دارد و آنها کتابها هستند… باشد که شما با کتابهای بیشتر و بیشتر در زندگی خود برکت داشته باشید…. روز جهانی کتاب مبارک!!!

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

متن تبریک هفته کتابخوانی به انگلیسی

Let us promise ourselves to inculcate the habit of reading books in our children because it is one way to shape their future in the best way possible…. With lots of love, Happy World Book Day.

بیایید به خود قول بدهیم که عادت کتابخوانی را در فرزندانمان ایجاد کنیم زیرا این یکی از راه‌های شکل دادن به آینده آنها به بهترین شکل ممکن است. با عشق فراوان روز جهانی کتاب مبارک.

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

پیام تبریک هفته کتابخوانی به انگلیسی

We can always give our children the best friend for their life, who will always be there for them…. Make this World Book Day, a special day for them by gifting them their good friends for life.

ما همیشه می‌توانیم بهترین دوست را برای زندگی‌شان به فرزندانمان بدهیم که همیشه در کنارشان باشد…. این روز جهانی کتاب را با هدیه دادن به دوستان خوبشان برای مادام العمر، روزی ویژه برای آنها بسازید.

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

متن و پیام هفته تبریک هفته کتابخوانی به انگلیسی

Every book covers inside it a wonderful story…. Explore it!!! Sending you best wishes on the occasion of World Book Day…. May you devote more time to reading and invest more into buying books.

هر کتابی در درون خود یک داستان شگفت انگیز را پوشش می دهد…. کاوشش کن!!! به مناسبت روز جهانی کتاب بهترین آرزوها را برای شما عزیزان ارسال می کنیم. باشد که زمان بیشتری را به مطالعه اختصاص دهید و بیشتر برای خرید کتاب سرمایه گذاری کنید.

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

Happy Book and Reading Week هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

تبریک هفته کتاب و کتابخوانی به انگلیسی

There is no gift better than a book…. It inspires you in some way, it teaches you something good, it has something new to share whenever you read it again….. Happy World Book Day.

هیچ هدیه ای بهتر از کتاب نیست… به نوعی به شما الهام می‌دهد، چیزهای خوبی به شما می‌آموزد، هر زمان که دوباره آن را بخوانید چیز جدیدی برای به اشتراک گذاشتن دارد….. روز جهانی کتاب مبارک.

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

متن هفته کتاب و کتابخوانی به انگلیسی

Make this World Book Day memorable for your loved ones by gifting them a good book…. Motivate them to read more and more books for more knowledge and deeper thoughts.

با هدیه دادن یک کتاب خوب، این روز جهانی کتاب را برای عزیزانتان خاطره انگیز کنید. برای دانش بیشتر و افکار عمیق تر، آنها را به خواندن کتاب های بیشتر و بیشتر تشویق کنید.

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

هفته کتاب و کتابخوانی به انگلیسی

A person who is well read has immense knowledge and unique thoughts…. Books act as a ladder for you to walk up the ladder of growth and success….. Best wishes on World Book Day.

کسی که خوب خوانده می شود، دانش و افکار بی نظیری دارد. کتاب‌ها به عنوان نردبانی برای شما عمل می‌کنند تا نردبان رشد و موفقیت را طی کنید….. با آرزوی بهترین‌ها در روز جهانی کتاب.

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

متن انگلیسی تبریک هفته کتابخوانی

Today is no regular day, it is World Book Day…. Let us come together, exchange books and read them to make it a more meaning day for people around us…. Sending you best wishes on this wonderful day!!!

امروز یک روز عادی نیست، روز جهانی کتاب است…. بیایید دور هم جمع شویم، کتاب‌ها را رد و بدل کنیم و آنها را بخوانیم تا روزی معنادارتر برای اطرافیانمان کنیم…. برای شما بهترین آرزوها را در این روز فوق العاده می فرستم!!!

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

پیام تبریک انگلیسی هفته کتاب و کتابخوانی

There is no friend as loyal as a book…. So make sure that you have made good number of friends by investing your time into them…. Wishing you a very Happy World Book Day my dear.

هیچ دوستی به اندازه یک کتاب وفادار نیست… پس مطمئن شوید که با صرف وقت خود برای آنها دوستان خوبی پیدا کرده اید…. روز جهانی کتاب را به شما تبریک می گویم عزیزم.

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

Happy Book and Reading Week هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

متن انگلیسی برای تبریک هفته کتاب و کتابخوانی

Those who read regularly will always have brighter chances to grow as they have deeper thoughts and interesting ideas to share…. A very Happy World Book Day to you!!!

کسانی که به طور منظم مطالعه می کنند همیشه شانس بیشتری برای رشد خواهند داشت زیرا افکار عمیق تر و ایده های جالبی برای به اشتراک گذاشتن دارند. روز جهانی کتاب بر شما مبارک باد!!!

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

جملات انگلیسی تبریک هفته کتاب و کتابخوانی

If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking. – Haruki Murakami

اگر شما فقط کتاب هایی را بخوانید که دیگران در حال خواندن آن هستند، فقط می توانید به همان چیزی فکر کنید که دیگران به آن فکر می کنند. – هاروکی موراکامی

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

متن ادبی هفته کتابخوانی به انگلیسی

So many books, so little time. – Frank Zappa

تعداد زیادی کتاب و وقت کم. - فرانک زاپا

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

پیام انگلیسی درمورد هفته کتاب و کتابخوانی

If we encounter a man of rare intellect, we should ask him what books he read. – Ralph Waldo Emerson

اگر با مرد نادری مواجه شدیم، باید از او بپرسیم که چه کتابهایی خوانده است؟ - رالف والدو امرسون

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

تبریک انگلیسی روز کتاب و کتابخوانی

I do believe something very magical can happen when you read a good book. – J.K. Rowling

من معتقدم وقتی یک کتاب خوب می خوانی ممکن است اتفاق بسیار جادویی بیفتد. - جی.کی. رولینگ

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

روز کتاب و کتابخوانی به انگیسی

That’s the thing about books. They let you travel without moving your feet. – Jhumpa Lahiri

این چیزی است که در مورد کتاب ها وجود دارد. آنها به شما اجازه می دهند بدون تکان دادن پاهایتان سفر کنید. - جومپا لاهیری

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

Happy Book and Reading Week هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

پیام کودکانه انگلیسی روز کتاب و کتابخوانی

I was born with a reading list I will never finish. – Maud Casey

من با یک لیست خواندن متولد شدم که هرگز آن را تمام نمی کنم. - مود کیسی

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

شعر انگلیسی روز کتابخوانی

Let us remember: One book, one pen, one child, and one teacher can change the world. – Malala Yousafzai

یادمان باشد: یک کتاب، یک قلم، یک کودک و یک معلم می توانند دنیا را تغییر دهند. - ملاله یوسف زی

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

متن رومانتیک درمورد کتابخوانی به خارجی

You know you’ve read a good book when you turn the last page and feel a little as if you have lost a friend. – Paul Sweeney

وقتی آخرین صفحه را ورق می‌زنید می‌دانید که کتاب خوبی خوانده‌اید و کمی احساس می‌کنید که دوستی را از دست داده‌اید. - پل سوینی

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

جملات بزرگان در مورد کتابخوانی به انگلیسی

If you don’t see the book you want on the shelf, write it. – Beverly Cleary

اگر کتابی را که می‌خواهید در قفسه نمی‌بینید، آن را بنویسید. - بورلی کلیری

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

متن و پیام تبریک هفته کتابخوانی به انگلیسی

What isn’t said is as important as what is said. – Colson Whitehead

آنچه گفته نمی شود به اندازه آنچه گفته می شود مهم است. - کولسون وایتهد

Happy Book and Reading Week
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

نقاشی کتاب و کتابخوانی : 15 نقاشی مفهومی با موضوع هفته کتابخوانی

20 متن و پیام بسیار زیبا برای تبریک هفته کتاب و کتابخوانیاین مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (2 رای)  
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است