سری جدید پیامهای تبریک روز جشن مهرگان

۲,۷۳۰
۰
۰
یکشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۹

پیام تبریک روز جشن مهرگان

جملات زیبای تبریک روز جشن مهر

فرارسیدن «مهرگان» یکی بزرگترین جشن های ایرانیان باستان گرامی باد.

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

سخن ادبی تبریک روز جشن مهرگان

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان

مهر بیفزا ای نگار ماه چهر مهربان

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

sms تبریک 16 مهر روز جشن مهرگان

مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال

نیک روز و نیک جشن و نیک وقت و نیک فال

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

پیامک تبریک روز جشن مهر

نوروز به از مهرگان، گرچه
هر دو زمانند، اعتدالی

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

پیام تبریک روز مهرگان

جشن مهرگان، جشن سپاسگزاری از خداوند به خاطر نعمت هایی که به انسان ارزانی داشته و تحکیم دوستی و محبت میان انسان ها گرامی باد

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

پیام واتس آپ و تلگرام تبریک روز جشن زرتشتیان

گاه آن آمد که باد مهرگان لشگر کشد

دست او پیراهن اشجار از سر بر کشد

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

بیو استاتوس استوری تبریک روز جشن مهر

مهرگان آیین خوب وبهتر است

او بر جان ودل ما مهتر است

چون وجودش دوستی پر مهر شد

در جهان من به از هر گوهر است

گوهر عالم همه از بود اوست

جمله فرهنگ را او رهبر است

گر که مهر این دلم افزون شده

خادم اویم ،برایم سرور است

جشن ها بوده در ایران دلم

اولین هست در دلم او آخر است

سالها مهرش ز دلها مرده است

از تهاجم های قوم بَربَر است

خشم وکین در دلها پنهان شده

آتش وخون در دل ما دلبر است

پس کنید همت احیایش کنید

گر که باشد او ،دنیا بهتر است

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

جمله تبریک 16 مهر روز جشن ایرانیان باستان

مهرگان آمد جسن ملک افریدونا
آن کجا گاو به پرورش بر مایونا

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

متن برای تبریک روز جشن مهرگان

فریدون فرخ به گرز نبرد
ز ضحاک تازی برآورد گرد
چو در برج شاهین شد از خوشه مهر
نشست او به شاهی سر ماه مهر
مهرگان بر شما فرخنده باد

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

روز مهرگان

تا دایم است جنبش گردون و آفتاب
تا واجب است گردش نوروز و مهرگان

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

جملات و اس ام اس های روز جشن مهر

۱۶ مهرماه، جشن مهرگان برابر با برابری پاییز گرامی باد.

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

پیام تبریک روز جشن مهرگان

شاد باشید که جشن مهرگان آمد
بانگ و آوای ِ دَرای ِ کاروان آمد
کاروان مهرگان از خَزران آمد
یا ز اقصای بلاد چینستان آمد

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

مهرگان آمد، در باز گشائیدش
اندر آرید و تواضع بنمائیدش
از غبار راه ایدر بزدائیدش
بنشانید و به لب خرد بخائیدش

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

مهرگان روز پیروزی فریدون بر ضحاک ستمکار گرامی باد.

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

یکی چشمه بی کران اندروی
فـراوان از آن چشمه بنهاد روی
برآورد بر چشمه آتشکده
بر او تازه شد مهر و جشن سده

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

به روز خجسته سرِ مهر ماه
به سر بر نهاد آن کیانی کلاه
زمانه بی اندوه گشت از بدی
گرفتند هر کس ره بخردی
دل از داوری ها بپرداختند
به آیین یکی جشن نو ساختند
نشستند فرزانگان شادکام
گرفتند هر یک ز یاقوت جام
میِ روشن و چهره شاه نو
جهان نو ز داد از سرِ ماه نو
بفرمود تا آتش افروختند
همه عنبر و زعفران سوختند
پرستیدن مهرگان دین اوست
تن آسانی و خوردن آیین اوست
اگر یادگارست ازو ماه و مهر
بکوش و به رنج ایچ منمای چهر

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان
مهر بفزای ای نگار ماه چهر مهربان
مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر
مهربانی به روز مهر و جشن مهرگان

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

همی مهرگان بوید از باد تو
بجام می اندر کنم یاد تو
چو رنگت شود سبز بستایمت
چو دیهیم هرمز بیارایمت
۱۶ مهر جشن مهرگان مبارک

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

جملات زیبا تبریک روز جشن مهر، متن ادبی روز جشن مهرگان ، پیام تبریک روز جشن زرتشتیان ، پیام واتس آپی و تلگرامی 16مهرماه روز مهرگان، استاتوس و استوری روز جشن مهرگان کودک ، پیامک 16 مهرماه روز جشن مهر ، اس ام اس روز جشن مهرگان

تهیه و گردآوری مجله دلگرم

جهان باورصاد


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter