دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۰۷ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
کاشت آفتابگردان،روش کاشت آفتابگردان چگونه است؟
508
زمان مطالعه: 3 دقیقه
کاشت آفتابگردان-روش کاشت آفتابگردان-راههای کاشت آفتابگردان-چگونگی کاشت آفتابگردان-روش های کاشت آفتابگردان-کاشت گل آفتابگردان-آموزش کاشت آفتابگردان-آموزش تصویری کاشت آفتابگردان-کاشتن گل آفتابگردان-شرایط کاشت آفتابگردان

کاشت آفتابگردان و روش کاشت آفتابگردان:ﮔﻠﮫﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان اﻧﻮاع زﯾﺎدی دارن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع اوﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮراک اﻧﺴﺎن و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮای ﺧﻮراک دام و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮای روﻏﻦ ﮐﺸﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﻣﻮارد زﯾﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻦ . ھﻤﻪ اﻧﻮاع ﮔﻞ ھﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان از داﻧﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﯿﺸﻦ و داﻧﻪ اون ھﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ھﻤﻮن ﺗﺨﻤﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎم ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺑﻮ ﻧﺪاده ! داﻧﻪ ﺑﻮ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت آﺟﯿﻞ در ﻣﯿﺎد , ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺒﺰ ﺷﺪن رو ﻧﺪاره .

کاشت آفتابگردان و روش کاشت آفتابگردان

کاشت آفتابگردان و روش کاشت آفتابگردان

داﻧﻪ ھﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان رو ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در زﻣﯿﻦ ﮐﺎﺷﺖ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺼﻮرت ﮐﺸﺖ ﺧﺰاﻧﻪ اﺑﺘﺪا در ﮔﻠﺪان ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد . روش دوم ﺑﮫﺘﺮه ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﺧﻮدش رو ﺑﮕﯿﺮه و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺸﻪ و وﻗﺘﯽ در زﻣﯿﻦ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ , ﺧﺸﮏ ﻧﺸﻪ و آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﻪ و از طﺮﻓﯽ ھﻢ ﺑﻌﻀﯽ داﻧﻪ ھﺎ ھﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﻦ و ﺟﺎﺷﻮن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮی زﻣﯿﻦ .

داﻧﻪ ھﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان رو ﺑﮫﺘﺮه دو روز ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﺷﺖ در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﺑﻨﺪازﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﯿﺲ ﺑﺨﻮرن . ﻣﻌﻤﻮﻟﻦ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ روز ﺗﻮی آب ﺑﻤﻮﻧﻪ , داﻧﻪ ھﺎ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺰﻧﻪ . اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺟﻮاﻧﻪ ھﺎ ﺳﺒﺰ ﺑﺸﻦ ! ﭼﻮن وﻗﺘﯽ داﻧﻪ در ﺧﺎک ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﺸﻪ ﺧﯿﻠﯽ طﻮل ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺗﺎ ﺳﺒﺰ ﺑﺸﻪ وﻟﯽ ﺑﺎ روش ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .

کاشت آفتابگردان و روش کاشت آفتابگردان


ﺗﻮی ﮔﻠﺪان ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻟﯿﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮه ﮐﻪ در ﮔﻠﺪان ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬر , ﺧﺎک رﯾﺨﺘﻪ و ﺣﺴﺎﺑﯽ آﺑﯿﺎری ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ داﻧﻪ ھﺎ رو ﺗﻮی ﺧﺎک ﻓﺮو ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻤﺎم . ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﺬارﯾﻢ ﺧﺎک ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻪ و ﻣﺮﺗﺐ آﺑﯿﺎری ﮐﻨﯿﻢ . زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان زﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻤﻮم ﺷﺪه و ھﻮا ﮔﺮم و ﺑﮫﺎری ﺷﺪه . در اﯾﺮان زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﻣﺎه ھﺴﺖ و ﺣﺘﺎ ﺧﺮداد و در اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن May ھﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﺮدی ھﻮا در اون ﺳﺎل داره و ﮔﺎھﯽ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ Jun ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﺸﻪ .

وﻗﺘﯽ ﺟﻮاﻧﻪ ھﺎ ﺳﺒﺰ ﺷﺪن , اوﻧﻘﺪر ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع اوﻧﮫﺎ ﺑﻪ ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮﺳﻪ و ﺳﭙﺲ اوﻧﮫﺎ رو از ﮔﻠﺪان ﺑﺎ ﺧﺎک ﺧﺎرج ﮐﺮده و زﻣﯿﻦ رو ﮔﻮد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و درﺳﺘﻪ ﺗﻮی ﺧﺎک ﻣﯿﮑﺎرﯾﻢ و آﺑﯿﺎری ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ . ﺑﻪ زودی ﮔﯿﺎه ﺷﻤﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ . دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد زﯾﺎد ﻣﯿﺎد , ﺣﺘﻤﻦ از ﯾﮏ ﭼﻮب ﯾﺎ ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﮫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺸﮑﻨﻪ .

کاشت آفتابگردان و روش کاشت آفتابگردان

اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﻪ ﺳﺮ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﻪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮه , آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان دﯾﮕﻪ رﺷﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارای رﺷﺪ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ھﺴﺖ و اﮔﺮ اون ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮه ﮔﯿﺎه رﺷﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ . اﯾﻦ ﮔﯿﺎه رﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻌﯽ داره و در ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﺑﯿﻦ 5 ﺗﺎ ده ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﻪ . زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ دو ﻣﺘﺮ رﺳﯿﺪ , ﻏﻨﭽﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه و ﮔﻞ ﻣﯿﺪه و ﺑﺎﯾﺪ اوﻧﻘﺪر ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻞ ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻪ و ﮔﯿﺎه ھﻢ ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ داﻧﻪ ھﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان آﻣﺎده ﺑﺮداﺷﺖ ھﺴﺘﻦ و ﻣﯿﺮﺳﻦ . ﻣﻘﺪاری از ھﻤﯿﻦ ﺗﺨﻢ ھﺎ رو ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ﻧﮕﻪ دارﯾﻦ .


ﮔﻞ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ھﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﻣﺸﺨﺼﻪ , ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﮐﺎﻣﻞ داره . ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎی ﺳﺎﯾﻪ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاره و ﺣﺘﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﺸﻪ و در ﺑﯿﺮون ﺧﻮﻧﻪ ؛ و ﺑﻪ آب ﻓﺮاوان ھﻢ اﺣﺘﯿﺎج داره . ﺧﺎک ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺧﺎک ﺑﺮگ و ﺷﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎک ﺑﺮای آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ھﺴﺖ . ﮐﻮد دادن ھﻢ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﮫﺘﺮش ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ . ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺖ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻊ در اطﺮاف ﺑﺎﻏﭽﻪ ﯾﺎ دور ﺧﻮﻧﻪ , ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﯿﺎرﯾﻦاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (508 رای)  

۶ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

رضا | ۴ سال پیش
سلام من گذاشنم تخمه ها خیس بخوره ولی اومدن روی آب چیکار کنم در پارچه خیس بخسیانم خوبه؟
3
9
پاسخ ها:
هستی | ۳ سال پیش
این طبیعی هست که تخمه ها روی اب بمونن چون چگالیشون کمتر از اب هست
من دو روز گذاشتم توی اب بیشتر بمونه خراب میشه بعد از دو روز پیچیدم بین یه دستمال و همیشه مرطوب نگهش داشتم بعد دو روز جوانه زده.
1
14
بهروز | ۴ سال پیش
سلام خسته نباشید در مورد ابیاری چیزی نوشته نشه چند هفته باید ابیاری کردی در باغات
6
4
مختار | ۴ سال پیش
سلام من گل افتاب گردان درتاریخ ۱/۵کشت کردم الان گل بازکرده ازشماها دوستان عزیز سوال دارم چندروز بعدازگل دانه تکمیل وخشک میشه ممنون هرکسی جواب بده خیلی نگرانم
1
10
پاسخ ها:
احسان تفکری | ۳ سال پیش
با سلام . ببین دوست عزیز اگه من به شما بگم 20 هفته دیگه یا بگم 2روزه دیگه ،در روند رسیدن تخم ها کمکی به شما نمیکنه . اصلاً دونستن زمانش فایده ای نداره . کمکی به شما نمیکنه چون شما به هر حال باید صبرکنی تا بذرها برسن . دونستن زمانش هیچ کمکی به شما یا روند رسیدن تخم ها نمیکنه . نمیدونم با زبان الکن خودم تونستم منظورم رو برسونم یا خیر . موفق باشی دوست من و خداحافظ
1
7
رضا | ۴ سال پیش
ممنون از توضیحات شما..
فقط ببخشید زمانی که .گیاه توی زمین کاشته شد ابیاری به چه صورت باشه؟؟
زمین قبل کاشت باید خشک باشه نم دار باشه چجوری باشه
6
18

hits