دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۱ محرّم ۱۴۴۴ قمری و ۱۰ اوت ۲۰۲۲ میلادی
۱۱۷ نمونه از نامهای منتخب برای شرکت ها و مراکز تجاری با حرف آ،الف
2
زمان مطالعه: 8 دقیقه
برای اینکه بتوانید اسم شیک برای ثبت شرکت داشته باشید، نمونه ای از اسمهای فوق العاده برای شرکت که با حرف آ شروع میشوند را در انتهای مقاله قید نموده ایم تا بتوانید با انتخاب نام شیک برای شرکت آشنایی کامل پیدا نمایید.

اسم شرکت با آ - الف

اسم شرکت نباید قبلاَ توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد.

یعنی اگر قبلاً شرکتی به نام "ابتکار" ثبت شده باشد دیگر کسی نمی‌تواند شرکتی را با همین نام ثبت کند.

و باید اسم شرکت خود را به شکلی پیشنهاد دهد تمایز آشکار و مشخصی با اسم شرکت قبلی داشته باشد مثلاً اگرشرکتی با نام "ابتکار پویا" ثبت شده باشد نه تنها نمی‌توان شرکت جدیدی با همین نام ثبت کرد.

بلکه ثبت شرکتی با نام "پویا ابتکار" هم مجاز نیست. همچنین تمایز اسم شرکتها باید در کلمات خاص باشند و افزودن کلماتی مثل نوین ، گستر ، تک و امثال اینها به اسم شرکت نمی‌تواند وجه تمایز اسم یک شرکت از سایر شرکتها باشد.

برای به حداقل رساندن اینگونه مشابهت ها اسم شرکت باید حداقل شامل سه کلمه خاص ( غیر عام ) باشد که ترکیب مشابه آن در اسم سایر شرکتهای ثبت شده وجود نداشته باشد.

117 ایده برای انتخاب اسم شرکت که با (آ ، الف) شروع میشود

نمونه هایی از نامهای منتخب برای شرکتها

اسم شرکت که با آ - الف شروع میشوند

 1. آبادان : خرم و باصفا
 2. آبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
 3. آبدوس : نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی
 4. آبستا : اوستا
 5. آتروپات : نام والی آتروپاتن(آذرآبادگان)
 6. آترین : نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ
 7. آتش : فروغ و روشنایی
 8. آخشیج : نماد، عنصر
 9. آدُر : آذر، آتش
 10. آدُرباد : نام موبد موبدان دوران شاپور
 11. آذر بُرزین : نام موبدی بوده
 12. آذر بُرزین : نام موبدی بوده
 13. آذرآیین : نام پسر آذرساسان
 14. آذرافروز : نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار
 15. آذرباد : نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم
 16. آذربُد : نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند
 17. آذربود : موبدی در زمان یزدگرد
 18. آذرپَژوه : پسر آذرآیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش
 19. آذرپناه : نام یکی از ساتراپ آذرآبادگان
 20. آذرخش : صاعقه، برق
 21. آذرفر : در اوستا به دارنده فرآذر
 22. آذرکیوان : از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ
 23. آذرمهر : نام موبدی است در زمان کواد
 24. آذرنوش : در اوستا به دوست‌دار فرهنگ
 25. آذین : زیور، نام فرمانده لشکر بابک خرمدین
 26. آراستی : نام عموی زرتشت و پدر میدیوماه
 27. آرتمیس : نام فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه از دودمان هخامنشیان
 28. آرتین : نام هفتمین پادشاه ماد
 29. آرش : پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی
 30. آرمان : آرزو، خواسته
 31. آرمین : آرامش، آسودگی
 32. آریا : اصیل و آزاد ، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش
 33. آریامن : نام فرمانده ناوگان خشایار شاه
 34. آریامنش : نام پسر داریوش
 35. آریامهر : دارنده مهر ایران
 36. آرتاباز: از نامهای برگزیده
 37. آریوبَرزَن : دلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم
 38. آزاد : نام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده
 39. آزاد منش : راد، جوانمرد، دارنده خوی آزادگی
 40. آزادمهر : از نام های برگزیده
 41. آژمان : بی زمان
 42. آسا : نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده
 43. آستیاک : نام چهارمین و آخرین پادشاه ماد
 44. آونگ : آویخته، نگهدارنده
 45. آویز : آویختن، نگهداری
 46. آیریک : نام نیای یازدهم اشوزرتشت
 47. اَبدَه : بی آغاز
 48. اَبیش : بی رنج
 49. اپرنگ : نام پسر سام
 50. اَپروَند : دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند
 51. اَپروَیژ : پیروزمند و شکست ناپذیر . نام خسرو دوم پادشاه ساسانی
 52. اَپیوه : نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی
 53. اَترس : دلیر، بی ترس
 54. اَرتان : راستگو. نام پسر ویشتاسب
 55. ارج : ارزنده. نام یکی از نیاکان زرتشت
 56. ارجاسب : اوستایی آن یعنی دارای اسبان پرارزش
 57. ارجمند : با ارزش
 58. ارد : نام چند پادشاه اشکانی و بزرگترین فیلسوف جهان امروز حکیم ارد بزرگ
 59. اردشیر : نام پادشاه هخامنشی و ساسانی
 60. اردلان : از واژه ارد ایرانی است
 61. اردوان : در اوستا ، پشتیبان راستی و درستی است
 62. ارژنگ : نام سالار مازندران
 63. ارشا : راست و درست
 64. ارشاسب : دارنده اسبهای نر
 65. اَرشام : پسر عموی داریوش بزرگ
 66. اَرشان : نام نیای داریوش بزرگ
 67. ارشک : نام نخستین پادشاه اشکانی
 68. اَرشَن : نام برادر کاووس
 69. اروتَدنر : نام پسر میانی اشوزرتشت. فرمان گذار
 70. اروَند : شریف- نجیب. نام پدر لهراسب
 71. اُزیرن : گاه پسین
 72. اسپاد : دارنده سپاه نیرومند
 73. اسپنتمان : نام خانوادگی و یکی از نیاکان اشوزرتشت
 74. اسپهبُد : نام پدر بزرگ خسرو انوشیروان
 75. اسفندیار : نام پسر کی گشتاسب کیانی و برادر پشوتن
 76. اشا : راستی ، درستی ، راه خوشبختی
 77. اشاداد : داده پاکی و پارسایی
 78. اشتاد : راستی
 79. اشکان : نام سومین نیای پاکر
 80. اُشهن : گاه سپیده دم، آغاز روشنایی
 81. اَشوداد : نام برادر هوشنگ پیشدادی
 82. اشوفْرَوَهَر : پاکروان
 83. اشومنش : پاک منش
 84. افروغ : روشنایی و فروغ. از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
 85. افشین : نام سردار ایرانی
 86. اقاقیا : درختی با گل های سپید
 87. اَگومان : بی گمان
 88. البرز : کوه بلند. نام پهلوانی است
 89. الوند : توانا و تیزپا
 90. امید : نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد
 91. امیدوار : نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار
 92. اندریمان : کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است
 93. اَنوش : بی مرگ. جاویدان . هم برای دختران و هم پسران بکار می رود آنوش و انوشه
 94. انوشیروان : پاکروان، پادشاه ساسانی
 95. اَهنَود : رهبری و فرمانداری . نخستین بخش از سروده گات‌ها
 96. اهورا : هستی بخش، خداوند
 97. اوتانا : نام یکی از یاران داریوش
 98. اَوَخشیا : بخشاینده
 99. اَوَرداد : از سرداران کورش بزرگ
 100. اَوَرکام : نام پسر داریوش هخامنشی
 101. اورمزدیار : خدایار، یاور اهورا
 102. اَُورنگ : تخت پادشاهی . نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن
 103. اُوژن : زننده و شکست دهنده دشمن
 104. اوس : در اوستا به چم دارنده چشمه ها
 105. اوستا : دانش، کتاب دینی
 106. اوستانَه : نام سردار سغد در زمان هخامنشی
 107. اوشَه : بامداد و سپیده در اوشهین گاه
 108. اوشیدر : پروراننده قانون مقدس
 109. ایدون : اینچنین، اینگونه
 110. ایران پناه : از نام های برگزیده
 111. ایرانپور : از نام های برگزیده
 112. ایرانشاه : نام یکی از بزرگان ایران
 113. ایرانمهر : روشنایی ایران
 114. ایرج : یاری دهنده آریایی ها
 115. ایزد : ستایش و ستودن
 116. ایزدیار : یاور ستودنی
 117. ایسَدواستَر : خواستار کشتزار و آبادکننده. بزرگترین پسر اشوزرتشت

محدودیت های انتخاب اسم شرکت

استفاده از کلمه‌های زیر در اسم شرکت مجاز نمی‌باشد و یا برای استفاده نیازمند مجوز از مراجع خاصی هستند.

ملی، ایران، ملت، کشور، انتظام، نظام، نفت، پتروشیمی، دادگستر، بنیاد، سازمان، مرکز، بهزیست، بانک، بسیج، جهاد، آسانسور، آژانس، ایثار، ایثارگران، شاهد، شهید، آزاده، جانبازان، تکنو، فامیلی، فیلتر، نیک، باور، میکروبرد، تست، استار، تک، مدرن، پیک، امنیت، کارواش، فانتزی، شهروند، اقتصاد، میهن، جوانان، ایمان، دکوراسیون، هدف، سپاه، تکنیک، دیتا، تک نو، تکنولوژی، اورست، مونتاژ، ونوس، دفتر، ایتال، بیو، کنترل،‌متریک، مترلژی.

کلمه‌های محلی و قومی ایرانی (مانند: کلمه‌های آذری، ترکی، کردی و…) تنها در استان و محل خودشان قابل ثبت می‌باشند.

در هنگام انتخاب نام شرکت، حتما باید از “اسم خاص” استفاده شود. اسم خاص، اسمی است که تنها به یک فرد یا شی اشاره دارد و همه را شامل نمی‌شود.

مجله دلگرم خاطر نشان میکند که تمامی این اسامی پیشنهادی هستند و برای تایید اسم شرکت مورد نظر خود باید به سازمان مربوطه مراجعه نمایید.

با تشکر و قدر دانی از شما همراهان همیشگی مجله اینترنتی دلگرم:
بعد از در خواست های مکرر شما عزیزان از این مجله در صدد برآمدیم تا انتخاب اسم شرکت را برای شما عزیزان راحت تر کرده تا زیبا و شیک ترین نمونه اسم های تجاری را که با الف - آ شروع میشوند را بر ای شما گردآوری کنیم.
تا انتها با ما باشید و اسم تجاری و یا اسم شرکت که با آ - الف شروع میشوند را برای ما ارسال نمایید.این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.0 از 5 (2 رای)  
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است