لیست کامل اسم پسر ایرانی به ترتیب حروف الفبا

اسامی پسر باکلاس و زیبا به ترتیب حروف الفبا
۲,۶۳۵
۱
۰
دوشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ ۲۳:۱۸
در این بخش اسامی پسر ایرانی با حروف الفبا را برایتان جمع اوری کردیم شما میتوانید اسم فرزند دلبندتان را از میان این نام ها انتخاب کنید.
اسامی پسر باکلاس و زیبا به ترتیب حروف الفبا

جدیدترین لیست انتخاب اسم به ترتیب حروف الفبا

در این لیست جدیدترین و زیباترین اسم های ایرانی برای پسران انتخاب شده که امیدواریم مورد پسند شما قرار گرفته باشد.

اسم پسر ایرانی با حرف الف :

 • آبادان :خرم و باصفا
 • آبتین :نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
 • آبدوس :نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی
 • آبستا :اوستا
 • آتروپات :نام والی آتروپاتن(آذرآبادگان)
 • آترین :نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ
 • آتش :فروغ و روشنایی
 • آخشیج :نماد، عنصر
 • آدُر :آذر، آتش
 • آدُرباد :نام موبد موبدان دوران شاپور
 • آذر بُرزین :نام موبدی بوده
 • آذر بُرزین :نام موبدی بوده
 • آذرآیین :نام پسر آذرساسان
 • آذرافروز :نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار
 • آذرباد :نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم
 • آذربُد :نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند
 • آذربود :موبدی در زمان یزدگرد
 • آذرپَژوه :پسر آذرآیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش
 • آذرپناه :نام یکی از ساتراپ آذرآبادگان
 • آذرخش :صاعقه، برق
 • آذرفر :در اوستا به دارنده فرآذر
 • آذرکیوان :از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ
 • آذرمهر :نام موبدی است در زمان کواد
 • آذرنوش :در اوستا به دوست دار فرهنگ
 • آذین :زیور، نام فرمانده لشکر بابک خرمدین
 • آراستی :نام عموی اشوزرتشت و پدر میدیوماه
 • آرتمیس :نام فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه
 • آرتین :نام هفتمین پادشاه ماد
 • آرش :پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی
 • آرمان :آرزو، خواسته
 • آرمین :آرامش، آسودگی
 • آریا :اصیل و آزاد ، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش
 • آریامن :نام فرمانده ناوگان خشایار شاه
 • آریامنش :نام پسر داریوش
 • آریامهر :دارنده مهر ایران
 • آرتاباز:از نامهای برگزیده
 • آریوبَرزَن :دلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم
 • آزاد :نام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده
 • آزاد منش :راد، جوانمرد، دارنده خوی آزادگی
 • آزادمهر :از نام های برگزیده
 • آژمان :بی زمان
 • آسا :نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده
 • آستیاک :نام چهارمین و آخرین پادشاه ماد
 • آونگ :آویخته، نگهدارنده
 • آویز :آویختن، نگهداری
 • آیریک :نام نیای یازدهم اشوزرتشت
 • اَبدَه :بی آغاز
 • اَبیش :بی رنج
 • اپرنگ :نام پسر سام
 • اَپروَند :دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند
 • اَپروَیژ :پیروزمند و شکست ناپذیر . نام خسرو دوم پادشاه ساسانی
 • اَپیوه :نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی
 • اَترس :دلیر، بی ترس
 • اَرتان :راستگو. نام پسر ویشتاسب
 • ارج :ارزنده. نام یکی از نیاکان اشوزرتشت
 • ارجاسب :اوستایی آن یعنی دارای اسبان پرارزش
 • ارجمند :با ارزش
 • ارد :نام سیزدهمین پادشاه اشکانی
 • اردشیر :نام پادشاه هخامنشی و ساسانی
 • اردلان :از واژه ارد ایرانی است
 • اردوان :در اوستا ، پشتیبان راستی و درستی است
 • ارژنگ :نام سالار مازندران
 • ارشا :راست و درست
 • ارشاسب :دارنده اسبهای نر
 • اَرشام :پسر عموی داریوش بزرگ
 • اَرشان :نام نیای داریوش بزرگ
 • ارشک :نام نخستین پادشاه اشکانی
 • اَرشَن :نام برادر کاووس
 • اروتَدنر :نام پسر میانی اشوزرتشت. فرمان گذار
 • اروَند :شریف- نجیب. نام پدر لهراسب
 • اُزیرن :گاه پسین
 • اسپاد :دارنده سپاه نیرومند
 • اسپنتمان :نام خانوادگی و یکی از نیاکان اشوزرتشت
 • اسپهبُد :نام پدر بزرگ خسرو انوشیروان
 • اسفندیار :نام پسر کی گشتاسب کیانی و برادر پشوتن
 • اشا :راستی ، درستی ، راه خوشبختی
 • اشاداد :داده پاکی و پارسایی
 • اشتاد :راستی
 • اشکان :نام سومین نیای پاکر
 • اُشهن :گاه سپیده دم، آغاز روشنایی
 • اَشوداد :نام برادر هوشنگ پیشدادی
 • اشوفْرَوَهَر :پاکروان
 • اشومنش :پاک منش
 • افروغ :روشنایی و فروغ. از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
 • افشین :نام سردار ایرانی
 • اقاقیا :درختی با گل های سپید
 • اَگومان :بی گمان
 • البرز :کوه بلند. نام پهلوانی است
 • الوند :توانا و تیزپا
 • امید :نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد
 • امیدوار :نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار
 • اندریمان :کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است
 • اَنوش :بی مرگ. جاویدان
 • انوشیروان :پاکروان، پادشاه ساسانی
 • اَهنَوَد :رهبری و فرمانداری . نخستین بخش از سروده گات ها
 • اهورا :هستی بخش، خداوند
 • اوتانا :نام یکی از یاران داریوش
 • اَوَخشیا :بخشاینده
 • اَوَرداد :از سرداران کورش بزرگ
 • اَوَرکام :نام پسر داریوش هخامنشی
 • اورمزدیار :خدایار، یاور اهورا
 • اُورنگ :تخت پادشاهی . نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن
 • اُوژن :زننده و شکست دهنده دشمن
 • اوس :در اوستا به چم دارنده چشمه ها
 • اوستا :دانش، کتاب دینی
 • اوستانَه :نام سردار سغد در زمان هخامنشی
 • اوشَه :بامداد و سپیده در اوشهین گاه
 • اوشیدر :پروراننده قانون مقدس
 • ایدون :اینچنین، اینگونه
 • ایران پناه :از نام های برگزیده
 • ایرانپور :از نام های برگزیده
 • ایرانشاه :نام یکی از بزرگان ایران
 • ایرانمهر :روشنایی ایران
 • ایرج :یاری دهنده آریایی ها
 • ایزد :ستایش و ستودن
 • ایزدیار :یاور ستودنی
 • ایسَدواستَر :خواستار کشتزار و آبادکننده. بزرگترین پسر اشوزرتشت

اسم پسر ایرانی با حرف ب :

 • بابک :نام پسر ساسان در زمان اشکانیان
 • باتیس :نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم
 • بادرام :کشاورز
 • باربُد :نام نوازنده و رامشگر نامی زمان خسرو پرویز
 • بامداد :نام پدر مزدک
 • بامشاد :نام نوازنده. نامی در روزگار ساسانیان
 • بامگاه :هنگام بامداد
 • بایگان :نگهدارنده
 • بخت آفرین :نام پدر هیربد شهریار
 • بَختیار :از فرزندان رستم در روزگار خسرو پرویز
 • بَخشا :از نام های روزگار هخامنشیان
 • بَدخشان :لعل
 • بدره :بهره. نام یکی از سرداران خشایار شاه
 • بَرازمان :بلند اندیشه
 • بَردیا :نام پسر کوچک کورش
 • بُرزو :بلندبالا. نام پسر سهراب
 • بُرزویه :نام رییس پزشکان شاهی در روزگار خسرو
 • بَرسام :نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی
 • بَرَسم :شاخه های گیاهی
 • بَرِشنوم :پاک و تمیز
 • بَرمک :نام وزیر شیروی ساسانی
 • بُزرگمهر :نام مهین دستور انوشیروان دادگر
 • بَگاداد :نام یکی از سرداران ایرانی روزگار هخامنشی
 • بَگاش :نام یکی از سرداران هخامنشی
 • بلاش :نام نوزدهمین پادشاه ساسانی
 • بُندار :دارنده اصل و بنیاد
 • بُنشاد :شاد بنیاد
 • بَهاوند :در اوستا به چم وهوونت دارنده نیکی
 • بِهراد :نیکی بخش
 • بهرام :فتح و پیروزی است. نام پهلوانی در شاهنامه
 • بَهرامشاه :نام یکی از دانشمندان و عارفان زرتشتی
 • بِهروز :روزگار نیک و خوش
 • بِهزاد :نام یکی از پهلوانان ایران پسر پیل زور
 • بِهمرد :از نام های برگزیده
 • بهمن :نیک منش. نام پسر اسفندیار
 • بهنام :نیک نام
 • بوبار :دارنده زمین. نام کشاورزی در زمان خشایار
 • بوجه :رهایی یافته. نام یکی از بزرگان هخامنشی
 • بوخشا :رستگار
 • بیژن :نام پسر گیو

اسم پسر ایرانی با حرف پ :

 • پارسا :پرهیزکار
 • پاساک :نام برادر زاده داریوش بزرگ
 • پاکدین :دین درست، دین پاک
 • پاکروان :پاک باطن، نیک نفس
 • پاکزاد :پاک نژاد، نجیب
 • پاکمهر :از نام های برگزیده
 • پالیز :کشتزار
 • پَتَه مانی :دادگستر
 • پدرام :نام نبیره سام. درود، شادباش
 • پرچم :درفش
 • پَرنگ :نام پسر سام
 • پرهام :از نام های برگزیده
 • پرویز :شکست ناپذیر و پیروزمند. کنیه خسرو دوم ساسانی
 • پَریبُرز :بلند بالا، نام پسر کیکاووس
 • پژدو :نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکامه سرایان نامی زرتشتی
 • پژمان :از نام های برگزیده
 • پَشَنگ :نام برادر زاده فریدون پیشدادی
 • پشوتَن :پیشکش کننده تن یا فداکار
 • پوروشسب :دارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشت
 • پوریا :نام یکی از پهلوانان ایران
 • پولاد :نام پسر آزادمرد پسر رستم
 • پویا :جوینده
 • پویان :پوییدن
 • پیروز :پادشاه ساسانی
 • پیروزگر :پیروز، کامیاب
 • پیشداد :نخستین قانون گذار، بنیانگذار عدل و دادگری
 • پیلتَن :پهلوانی بوده از فرزندان رستم زال
 • پیمان :مهر، عهد

اسم پسر ایرانی با حرف ت :

 • تاژ :برادر هوشنگ پیشدادی
 • تخشا :کوشنده
 • تَسو :واحد زمان
 • تکاپو :جستجو
 • تَنسِر :نام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکان
 • تَهماسب :از بزرگان ملک داراپادشاه ایران
 • تَهمتَن :بزرگ پیکر
 • تهمورس :دلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی
 • توانا :نیرومند، زورمند
 • تور :نام پسر شاه فریدون
 • تورج :دلیر و پهلوان
 • توس :نام پسر نوذر یکی از پهلوانان نامی ایران
 • تیرداد :بخشنده تیر. نام دومین پادشاه اشکانیان
 • تیس :نام درختی است
 • تیگران :نام یکی از سرداران خشایار شاه

اسم پسر ایرانی با حرف ج :

 • جان پرور :نشاط انگیز
 • جانان :دلیرو زیبا
 • جاوید :نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان
 • جم :مخفف جمشید
 • جمشید :از پادشاهان پیشدادی
 • جهانگیر :نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران

اسم پسر ایرانی با حرف چ :

 • چالش :با ناز و غرور
 • چالیک :از بازی های کودکان
 • چلیپا :گردونه مهر
 • چوگان :ابزار بازی قدیمی
 • چینوَد :چگونه زیستن

اسم پسر ایرانی با حرف خ :

 • خدابخش :از نام های برگزیده
 • خداداد :از نام های برگزیده
 • خدایار :از نام های برگزیده
 • خدیو :بلند جایگاه، سرور
 • خردمند :نام یکی از پیروان دستور آذرکیوان
 • خرم :شادمان، خوش
 • خسرو :نیک آواز. نام پادشاه ساسانی
 • خشاشه :از سرداران ایرانی در دوره پادشاهی شاه گشتاسب
 • خشایار :شاه دلیر و مردمنش
 • خشنود :شاد، شادمان، خوشحال
 • خورسند :راضی
 • خوش منش :نیک نهاد
 • خوشنام :درستکار، نیکنام
 • خُونیرِث :نام یکی از هفت کشور زمین

اسم پسر ایرانی با حرف د :

 • داتَه :دادگری، قانون
 • دادار :دادگر، عادل
 • دادبان :نگهبان قانون
 • دادبه :قانون خوب
 • دادبه :قانون خوب.پسر دادگشنسب که نامه تنسر را به تازی برگردانده
 • دادپویه :از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان
 • دادجو :جوینده عدل و داد
 • دادخواه :خواستار عدل و داد
 • دادرس :دادرسنده
 • دادفر :از نام های برگزیده
 • دادمهر :از نام های برگزیده
 • دادنام :از نام های برگزیده
 • دادوَر :دادگر، عادل
 • دارا :دارنده، نام نهمین پادشاه کیانی
 • داراب :نام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی
 • داریوش :نام سومین شاهنشاه هخامنشی
 • داژو :سوخته، داغ
 • دانا :هوشیار، آگاه
 • داور :نام موبدی است
 • دَریز :نام داماد داریوش بزرگ
 • دَسَم :فرمانده ده تن سرباز
 • دلاور :دلیر، قهرمان
 • دماوند :نام سرداری درزمان ساسانیان
 • دهناد :از نام های برگزیده
 • دینشاه :یاور و سرور دین
 • دینیار :یاری دهنده دین
 • دیهیم :کلاه پادشاهی

اسم پسر ایرانی با حرف د :

 • داتَه :دادگری، قانون
 • دادار :دادگر، عادل
 • دادبان :نگهبان قانون
 • دادبه :قانون خوب
 • دادبه :قانون خوب.پسر دادگشنسب که نامه تنسر را به تازی برگردانده
 • دادپویه :از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان
 • دادجو :جوینده عدل و داد
 • دادخواه :خواستار عدل و داد
 • دادرس :دادرسنده
 • دادفر :از نام های برگزیده
 • دادمهر :از نام های برگزیده
 • دادنام :از نام های برگزیده
 • دادوَر :دادگر، عادل
 • دارا :دارنده، نام نهمین پادشاه کیانی
 • داراب :نام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی
 • داریوش :نام سومین شاهنشاه هخامنشی
 • داژو :سوخته، داغ
 • دانا :هوشیار، آگاه
 • داور :نام موبدی است
 • دَریز :نام داماد داریوش بزرگ
 • دَسَم :فرمانده ده تن سرباز
 • دلاور :دلیر، قهرمان
 • دماوند :نام سرداری درزمان ساسانیان
 • دهناد :از نام های برگزیده
 • دینشاه :یاور و سرور دین
 • دینیار :یاری دهنده دین
 • دیهیم :کلاه پادشاهی

اسم پسر ایرانی با حرف ز :

 • زادان :نام پدر شهریار از زرتشتیان کازرون
 • زال :نام پدر رستم
 • زامیاد :نگهبان زمین
 • زروان :نام خوانسالار انوشیروان ساسانی
 • زَریر :دارنده جوشن زرین
 • زَم :نام یکی از پسران غباد ساسانی
 • زنگه :از پهلوانان ایرانی در دوره کاووس شاه کیانی
 • زَهیر :نام یکی از سرداران شاه کیخسرو کیانی
 • زَواره :پهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستم
 • زوپیر :یکی از همدستان داریوش بزرگ در جنگ بابل
 • زیار :نام پدر مردآویچ
 • زیگ :راه ستاره شناسی

اسم پسر ایرانی با حرف ژ :

 • ژاماسب :نام شوهر پورچیستا جوانترین دختر اشوزرتشت
 • ژوپین :نام پسر کیکاووس
 • ژیان :از نام های برگزیده

اسم پسر ایرانی با حرف س :

 • ساسان :نام پدر بزرگ اردشیر بابکان
 • سالار :پدر زال، پسر نریمان
 • سام :بهدینی از خاندان گرشاسب
 • سامان :نام بزرگ زاده بلخ
 • سَپْرَنگ :نام پسر سام
 • سِپنتا :مقدس، ورجاوند
 • سپند :ورجاوند و مقدس. اسفند
 • سِپِهر :آسمان
 • سپهرداد :داده یا آفریده آسمان
 • سپیدار :درخت بلند و راست
 • ستایش :خوب گفتن
 • ستُرگ :قوی هیکل، نیرومند
 • سرافراز :سربلند، با افتخار
 • سُرایش :سرودن
 • سُرخاب :نام پنجمین پادشاه باوندی
 • سُروش :گوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار
 • سزاوار :شایسته
 • سَلم :نام یکی از سه پسران شاه فریدون پیشدادی
 • سهراب :تابش سرخ. نام پسر زال
 • سورن :دلیر و پهلوان ، توانا
 • سوشیانت :برگزیده دینی
 • سیامک :نام پسر کیومرس در شاهنامه
 • سیاوخش :سیاوش، پسر کیکاووس
 • سیاوش :نام پسر کیکاووس
 • سیروس :نام کورش به پیکره دیگر
 • سینا :یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت

اسم پسر ایرانی با حرف ف :

 • فاتک :نام پدر مانی نقاش دوران ساسانی
 • فراز :بالا، بلندی
 • فرازمان :از نام های برگزیده
 • فرازمند :از نام های برگزیده
 • فرامرز :نام پسر رستم زال
 • فربُد :نگهبان و نگهدار فر
 • فربود :راست و درست
 • فرخ :بزرگی و شوکت. از مفسران اوستا در زمان ساسانی
 • فرداد :از نام های برگزیده
 • فردین :پیشرو در دین
 • فرزاد :از نام های برگزیده
 • فرزام :از نام های برگزیده
 • فرزین :از نام های برگزیده
 • فرشاد :شادبخت و شادمان
 • فرشوشتر :یکی از وزیران کی گشتاسب
 • فرشید :نورانی تر
 • فرمنش :از نام های برگزیده
 • فرنام :نام یکی از سرداران شاپور
 • فرنوش :از نام های برگزیده
 • فرهاد :پیشرو قانون .نام پهلوانی در شاهنامه . نام چند پادشاه اشکانی
 • فَرََهمند :از نام های برگزیده
 • فَرهود :از نام های برگزیده
 • فرهومند :باشکوه و بزرگ
 • فُرود :نام پسر سیاوش
 • فْرَََوَرِتیش :نام دومین پادشاه ماد
 • فَرَوَشی :فَرَوَهَر، نیروی اهورایی
 • فَرَوَهَر :نیروی اهورایی درون انسان
 • فریان :خاندانی از دوستان اشو زرتشت
 • فریبرز :نام پسر کیکاووس
 • فریدون :از پادشاهان پیشدادی، نجات دهنده قوم آریا
 • فوکا :نوعی درخت بید
 • فوگان :نوشیدنی از دانه جو
 • فولاد :از نام های برگزیده
 • فیروز :نام هجدهمین پادشاه ساسانی

اسم پسر ایرانی با حرف گ :

 • گالوس :نام پسر فارناک پادشاه کپاد و کیه و هوتیس
 • گرامی :ارجمند، مقدم
 • گرانمایه :پرارزش، پر ارج
 • گرایش :گرویدن، پیروی
 • گَرشاسب :در اوستا به چم پهلوان نامی ، همانند رستم شاهنامه
 • گرگین :نام پهلوان نامی ایران
 • گژدهم :از جنگجویان و سرداران کیانی و پدر گردآفرید
 • گژگین :از نام های برگزیده
 • گشتاسب :نام پنجمین پادشاه کیانی
 • گشواد :نام پهلوانی در شاهنامه
 • گوارا :خوش آیند، با مزه
 • گودرز :نام پسر گیو، از پهلوانان نامی لشکر کیکاووس
 • گیل :گرد و پهلوان
 • گیو :پهلوان ایرانی

اسم پسر ایرانی با حرف ل :

 • لهراسب :دارنده اسب تیزرو . پدر گشتاسب

اسم پسر ایرانی با حرف م :

 • مازار :یکی از سرداران مادی کورش
 • مازنه :مازندران در اوستا
 • مازیار :نام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستان
 • ماکان :نام پسر کاکی یکی از فرمانروایان ایرانی
 • ماندگار :پایدار، ماندنی
 • مانوش :نام پسر کی پشین و پدربزرگ لهراسب
 • مانی :نام پیکر نگار نامی در دوران شاپور
 • ماهان :نام پسر کیخسرو پسر اردشیر پسر غباد
 • ماهر :زبر دست
 • ماهوار :از گوشه های موسیقی
 • ماونداد :نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
 • مزدا :دانای بزرگ، پروردگار
 • مزدک :نام پسر بامداد در دوران ساسانی
 • مشیا :نام نخستین مرد در اوستا
 • منوچهر :پهلوان نژاد. نام نیای سیزدهم اشوزرتشت. نام ششمین پادشاه پیشدادی
 • منوشفر :نام پدر منوچهر شاه پیشدادی
 • مه زاد :از نام های برگزیده
 • مِهراب :نام پادشاه کابل و پدر رودابه
 • مهران :یکی از هفت خاندان نامی دوران ساسانی
 • مهربان :نگهبان روشنایی و مهر
 • مهربُرزین :دارنده برترین مهر. نام پسر فرهاد در دوره بهرام پنجم
 • مهرپرور :از نام های برگزیده
 • مهرپوی :از نام های برگزیده
 • مهرپیکر :از نام های برگزیده
 • مهرجو :از نام های برگزیده
 • مهرداد :نام چوپانی که کوروش را پرورش داد
 • مهرزاد :زاده مهر
 • مهرگان :جشن ملی ایران
 • مهرمَس :مهر بزرگ یا بزرگ مهر. نام نیای ششم اردشیر بابکان
 • مهرنوش :نام یکی از چهار پسران اسفندیار
 • مهریار :از نام های برگزیده
 • مِهرین :از نام های برگزیده
 • مهیار :از نام های برگزیده
 • مویز :دانه خشک انگور

اسم پسر ایرانی با حرف ن :

 • نارون :نام درختی تنومند
 • ناشا :دادگر
 • نامجو :جوینده نام
 • نامدار :دارنده نام
 • نامور :از نام های برگزیده
 • ناوَرز :سرباز دریایی. از نام های دوران هخامنشی
 • نریمان :دلیر و پهلوان. دارای اندیشه بلند و مردانه
 • نَستور :نام پسر زریر، برادر شاه گشتاسب
 • نکیسا :نام نوازنده نامی دوران خسرو پرویز
 • نمایان :آشکار، هویدا
 • نوبخت :از نام های برگزیده دوران ساسانی
 • نوبهار :نام نویسنده دساتیر
 • نوتریکا :نام سومین برادر اشوزرتشت
 • نوذر :یکی از سه پسران منوچهر
 • نوش :شهد، عسل ، انگبین
 • نوش آذر :نام پسر آذرافروز
 • نوشی :نوشیروان
 • نوشیروان :انوشیروان. از نام های برگزیده
 • نوید :مژده شادمانی
 • نیسان :نی زار، محل روییدن نی
 • نیک پی :خجسته ، خوش قدم
 • نیکدل :از نام های برگزیده
 • نیکروز :سعادتمند، خوشبخت
 • نیکزاد :از نام های برگزیده
 • نیکنام :نیکونام، خوشنام
 • نیکو :خوب، زیبا، نیکو کار
 • نیما :نام یکی از شاعران ایرانی
 • نیو :پهلوان و دلیر
 • نیوتیش :نام کوچکترین برادر اشوزرتشت

اسم پسر ایرانی با حرف و :

 • واته :ایزد آب در اوستا
 • وخش :روشنایی یا رویش. نام چهاردهمین نیای آدرباد مهر اسپند
 • وخش داد :آفریده روشنایی، نام یکی از سرداران هخامنشی
 • وخشور :پیام آور
 • ورجاوند :مقدس و نورانی . از نیاکان شاه بهرام
 • ورزم :شعله آتش، گرمی آتش
 • ورساز :جوان آراسته و زیبا
 • وَرَهرام :نماد پیروزی
 • وَسپار :بخشنده
 • وَسنه :نام کوهی در اوستا
 • وفادار :از نام های برگزیده
 • وَلخش :بلاش، پادشاه اشکانی
 • وهامان :نام پدرسلمان فارسی
 • وَهمنش :خوش منش، نیک منش
 • وُهومن :ریشه اصلی بهمن امروزی
 • ویسپرد :از بخش های اوستا
 • ویشتاسب :نخستین پادشاه همزمان با اشوزرتشت

اسم پسر ایرانی با حرف ه :

 • هارپارک :نام وزیر استیاک آخرین پادشاه ماد
 • هامان :یکی از درباریان خشایار شاه
 • هامرز :نام سپهسالار خسروپرویز ساسانی
 • هامون :از نام های ایرانی
 • هامین :تابستان در اوستا
 • هاون :گاه بامدادی
 • هاونی :ایزد نگهبان بامداد
 • هَخامنش :دوست منش. نام سردودمان هخامنشیان
 • هَردار :نام هشتمین نیای اشوزرتشت
 • هُرمز :نام سومین پادشاه ساسانی
 • هرمزدیار :یار خدا
 • هُزوارش :شرح و تفسیر
 • هُژبر :دلیر و نامجو
 • هَژیر :خوو پسندیده، از پهلوانان دوره کیانی پسر گودرز
 • همتا :مانند، شریک
 • همگون :همرنگ، همانند
 • هنگام :زمان، گاه
 • هوبَر :دربردارنده نیکی
 • هوتَخش :سازنده خو. پیشه ور
 • هوتن :فرماندار ساحلی در روزگار داریوش
 • هوداد :نیک آفرید
 • هودین :نام سومین نیای آدرباد مهر اسپنتمان
 • هور :خورشید
 • هورا :می صاف و مقدس
 • هوشنگ :پسر سیامک پسر کیومرس، دومین پادشاه پیشدادی
 • هوشیدر :از نام های برگزیده
 • هوکَرپ :واژه ای پهلوی خوش اندام
 • هوم :گیاه مقدس
 • هومان :از نام های برگزیده
 • هومَت :اندیشه نیک
 • هومن :خوب منش
 • هیمه :نام داماد داریوش و از سرداران بزرگ پارسی

اسم پسر ایرانی با حرف ی :

 • یادگار :اثر و نشان که کسی از خود باقی بگذارد
 • یزدان داد :موبدی در سده نهم که در کرمان می زیسته
 • یزدان مهر :از نام های برگزیده
 • یزدان یار :از نام های برگزیده
 • یزدانشاه :نام پسر انوشیروان دادگر
 • یزدگرد :نام پادشاه ساسانی
 • یَسنا :از بخش های اوستا

همچنین بخوانید:

اسم پسر با ش : ۱۰۹ اسم پسرانه بسیار زیبا که با حرف ش شروع میشوند

اسم پسر با آ : ۲۴۰ اسم زیبای پسرانه که با حرف آ شروع میشوند

لیست کامل اسامی پسرانه که با حرف ب شروع می شود

اسم پسر با چ : کاملترین مرجع نام پسرانه که با حرف چ شروع میشوند

اسم پسر با د : اسامی پسرانه که با حرف د (دال) شروع میشوند

اسم پسر با ر : فهرست کامل اسامی پسرانه که با (ر) شروع میشوند

اسم پسر با س : ۷۸ اسم از تاپ ترین اسامی پسرانه با حرف س


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم