دلگرم
امروز: یکشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۹ ربيع الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۰۵ دسامبر ۲۰۲۱ میلادی
اسم دختر لری : لیست کامل از اسامی دخترانه لری + معنی
41
زمان مطالعه: 4 دقیقه
برای انتخاب اسم دخترانه لری توجه داشته باشید که آیا اسم موردنظرتان منسوخ شده یا اصلا شنیده نشده؛ به این فکر کنید که اسم فرزندتان تا چه حد عمومیت دارد و تا چه حد خاص بودن خود را حفظ می کند.

اسم دخترانه لری

برای انتخاب اسم دخترانه لری توجه داشته باشید که آیا اسم موردنظرتان منسوخ شده یا اصلا شنیده نشده؛ به این فکر کنید که اسم فرزندتان تا چه حد عمومیت دارد و تا چه حد خاص بودن خود را حفظ می کند.

و اینکه ترجیح شما کدام است. در انتخاب اسامی از روی شخصیت های معروف یا داستانی احتیاط کنید. کاراکتر محبوبتان در سریال تلویزیونی ممکن است شش ماه بعد از تولد فرزندتان به عنوان قاتل اصلی معرفی شود.

حال مجموعه ی پیش رو را مد نظر گرفته و اسامی دخترانه به زبان لری را به دوستانتان پیشنهاد کنید.

اسامی لری دخترانه

 1. ﺗﯿﺎﻧﺎﺯ = ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ
 2. ﺧﻮﺭﺑﺎﺗﺸﻮ = ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ . ﺑﺎﺩ . ﺍﺗﺶ. ﺍﺏ
 3. ﭼﯽ ﺗﯿﺎ ﺩﺍﺱ = ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻫﺴﺖ
 4. ﺩﻭﺭﺍﻭﻧﺘﺎﺵ = ﺩﻭﺭ . ﺁﻥ. ﺁﺗﺶ
 5. ﺗﯿﺎﺳﻨﯿﺲ = ﺑﺪﻭﻥ ﭼﺸﻢ ... ﻛﻮﺭ
 6. ﻫﻮﺑﺎﻧﺘﯽ = ﺧﻮﺏ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ
 7. ﻧﭙﯿﺮﺷﯿﺎ = ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺮ ﻧﺸﻮﯼ ﻧﻜﻮﺭﺷﯿﺎ = ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﺸﻮﯼ
 8. ﺍﻭﻧﺘﺶ ﻛﺎﻝ = ﺁﻥ ﺍﺗﺶ ﺯﯾﺎﺩ
 9. ﺳﯿﻤﺎﻧﻪ = ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ
 10. ﺳﯿﻤﻮﻧﯽ = ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ
 11. ﺁﺭﯾﺎﻧﺎ = ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻟﺮﯼ ﻣﺸﺘﻖ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﻪ ﺁﺭﯾﯿﯽ ( ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ )
 12. ﺁﺳﺎ = ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻭ ﻣﻬﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ - ﻧﺎﻡ ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺑﺎﻭﺭ
 13. ﻟﺮﻫﺎﺳﺖ - ﻋﺼﺎ - ( ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﺒﯿﺐ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ )
 14. ﺁﺳﻮ = ﺍﻓﻖ - ﻣﺤﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ
 15. ﺁﺳﺎﺭﻩ = ﺳﺘﺎﺭﻩ
 16. ﺗﯿﺎﻡ = ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻝ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 17. ﺗﯿﺎﺭﺍ = ﭼﺸﻢ ﺁﺭﺍ . ﺭﻭﺷﻨﯽ ﭼﺸﻢ
 18. ﺳﺎﯾﺪﺍ = ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺎﺩﺭ . ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺎﺩﺭ، ﭘﻨﺎﻩ ﻣﺎﺩﺭ
 19. ﺑﺮﮔﺎﻡ = ﺑﻪ ﺿﻢ ﺏ ، ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯾﻢ
 20. ﺳﻮﺗﯿﺎﻡ = ﻧﻮﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﺮﮐﺐ ﺍﺯ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺗﯿﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ
 21. ﺩﻧﺎ = ﻧﺎﻡ ﮐﻮﻫﯽ ﺩﺭ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ
 22. ﻧَﺸﻤﯽ = ﺯﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭ - ﺧﻮﺵ ﺭﻭ - ﺯﯾﺒﺎ
 23. ﻧَﺸﻤﯿﻦ = ﺯﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭ - ﺧﻮﺵ ﺭﻭ – ﺯﯾﺒﺎ
 24. ﭼﯿﺪﺍ = ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺩﺭ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻬﺮ
 25. ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮ
 26. ﭼﯿﻤﻪ = ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻩ ﻧﺎﻣﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ
 27. ﺗﯿﺪﺍ = ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺩﺭ
 28. ﺍﯾﻠﻤﺎﻩ = ﻣﺎﻩ ﺍﯾﻞ
 29. ﺍﯾﻠﺪﺍ = ﻣﺎﺩﺭ ﺍﯾﻞ
 30. ﺗﯿﺎﻧﺎﺯ = ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﻧﺎﺯﯼ ﺩﺍﺭﺩ
 31. ﺗﯽ ﻧﺎﺯ = ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺯ
 32. ﺁﺳﺎﺭﻩ = ﺁﺳﺘﺎﺭﻩ = ﺳﺘﺎﺭﻩ
 33. ﺩﺍﮔﻞ = ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻞ
 34. ﺳﻮ ﺗﯿﺎﻡ = ﻧﻮﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ
 35. ﺑُﺮﮔﺎﻡ = ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯾﻢ
 36. ﺗِﯽ ﮔﻞ = ﮐﻨﺎﺭ ﮔﻞ
 37. ﺗﯽ ﮔﻞ = ﭼﺸﻢ ﮔﻞ
 38. ﺍﯾﻞ ﺳﯿﺖ ﻣﯿﺮﺍ = ﺍﯾﻞ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﻤﯿﺮﺩ
 39. ﭼﯽ ﮔﻞ = ﻣﺜﻞ ﮔﻞ
 40. ﻧَﺸﻤﯿﻦ = ﺑﺎﻭﻗﺎﺭ
 41. ﺩﺍﻟﯿﺎ = ﻣﺎﺩﺭ ﺯﯾﺒﺎ
 42. ﺳﯽﻧﺎﺯ = برای ناز کردن
 43. ﻫﺎﻧﺎ = ﻓﺮﯾﺎﺩ، ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮ ( ﻟﺮﯼ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ )
 44. ﻫﺮﺳﺎﻡ = ﺍﺷﮑﻬﺎﻡ ﮐﻨﯿﻪ ﺍﺯ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮ
 45. ﻫﺮﻧﮓ = ﺗﺎﺏ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻝ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ
 46. ﻫﯿﻠﻤﯽ = ﺩﺍﺭﯼ ﻣﻮﯼ ﺑﻮﺭ ﻭ ﺯﺭﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺍﺳﻢ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ
 47. ﺳﯽ ﺩﺍ = ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭ
 48. ﺳﯿﺪﺍ = ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﻣﺎﺩﺭ، ﺍﺳﻢ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮ
 49. ﺳﺘﯿﻦ = ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺰﯾﺰ . ﺳﺘﻮﻥ ( ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﺒﯿﺐ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺘﻮﻥ ﻭ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ )
 50. ﺩﻟﺴﺎ = ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻝ ﻭ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ
 51. ﺳﺎﻭﺍﺵ = ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
 52. ﻧﺎﺭﯾﻨﺎ = ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻧﺎﺭ، ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻟﺮﯼ
 53. ﻫﺮﻧﮓ = ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺩﻫﻨﺪﻩ
 54. ﺍﯾﻠﺪﺍ = ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﯾﻞ، ﺷﯿﺮﺯﻥ
 55. ﻣﻨﺘﯿﺎ = ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺭﻭﻥ ﭼﺸﻤﺎﻥ، ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ
 56. ﻫﯿﻠﻨﺎﺯ = ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺮﺧﮕﻮﻥ ، ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺑﻮﺭ
 57. ﺍﻧﻮﺱ = ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺩ، ﺳﺮﯾﻊ
 58. ﻣﺮﯾﺪﺍ = ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺩﺭ
 59. ﮔﻼﺭﻩ = ﭼﺸﻢ
 60. ﻫﺎﻭﯾﺮ = ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﯾﺎﺩ ﻣﺎﻧﺪﻩ
 61. ﺩﯾﺎﺭﺍ = ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻭ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ
 62. ﻭﯾﺮﺍ = ﯾﺎﺩ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ، ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ
 63. ﻧﯿﺶ ﻫﺎ = ﻧﻮﺵ ﻃﻠﺐ - ﺩﺭﭘﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ - ﺻﻠﺢ ﺟﻮ - ﮐﺎﻡ ﻃﻠﺐ
 64. ﺭﯾﺸﻨﺎ = ﺭﻭﺷﻨﺎ - ﻧﻮﺭ - ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ
 65. ﺭﯛﺷﻨﺎ = ﺭﻭﺷﻨﺎ - ﻧﻮﺭ - ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ
 66. ﺧﺎﺗﯽ = ﺑﺎﻧﻮ - ﺧﺎﺗﻮﻥ
 67. ﺧﺎﺗﯿﻦ = ﺑﺎﻧﻮ - ﺧﺎﺗﻮﻥ
 68. ﺗﯿﺎﻣﺴﯿﺶ = ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮﺍﯾﺶ

اسم دخترانه لری / اسم دختر لری / اسمی زیبای دخترانه لری / اسامی شیک دخترانه لری /

دوستان و همراهان عزیز دلگرم می توانید پس از دیدن و استفاده بردن از اسامی دخترانه لری از جدول زیر که اسامی دخترانه به ترتیب حرف الفبا می باشد دیدن فرمایید.

جدول اسامی دخترانه با اول حرف مورد نظر
الف (اَ.اِ.اُ) آ ب پ ت ث ج چ
ح خ د ذ ر ز ژ س
ش ص ض ط ظ ع غ ف
ق ک گ ل م ن و ه (ه،هـ)
ی

اسم دخترانه لری / اسم دختر لری / اسمی زیبای دخترانه لری / اسامی شیک دخترانه لری /

با تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله اینترنتی دلگرم :
اسم دخترانه لری را بنا بر درخواست های مکرر شما همراه با معنی در این مقاله برای شما گردآوری نموده ایم. امید بر آن است اسامی دخترانه لری مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد و پس از استفاده بردن از این اسامی این صفحه را با دیگر دوستان به اشتراک بگذارید.

اسم دخترانه لری / اسم دختر لری / اسمی زیبای دخترانه لری / اسامی شیک دخترانه لری /این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (41 رای)  
 • منبع
 • blogfa.com
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید