دلگرم
امروز: یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۴ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب کامل دندان : دیدن دندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
17
زمان مطالعه: 9 دقیقه
خواب دیدن دندان تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن دندان در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب دندان دیدن چه تعبیری دارد ؟

دندان در خواب ( دیدن خواب نداشتن دندان ، تعبیر خواب افتادن دندان ، تعبیر خواب دندان نیش و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

حضرت دانیال گوید :
تعبیر دندان در خواب اهل بیت صاحب خواب است
دیدن خواب دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین ، دلالت کند بر مادینه دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند ، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنب دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند ، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر ، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین ، دلیل بر کسی کند که از خویشان دور باشد و بعضی از معبران گویند دندانهای پیشین و آن چه از جانب دست است ، دلیل بر پدر و مادر کند .
اگر بیند دندان پیشین او می جنبید ، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است .
اول : اهل بیت خانواده و بستگان .
دوم : مال .
سوم : منفعت .
چهارم : غم و اندوه .
پنجم : مصرف ( گزند و زیان ) .
ششم : مفارقت وجدائی از خویشان .

ابراهیم کرمانی گوید :
دندان بالا در مقابل چشم است ، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است ، دلیل بر مادینه کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دندان ها افراد خانواده ما هستند . معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان . اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده .
دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند . این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم .
به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان .
دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند .


تعبیر خواب دندان ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است ، دلیل که او دختری آید . اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر ، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد .
اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن ، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد .
اگر بیند که از دل او دندان رسته است ، دلیل که زود هلاک شود


تعبیر خواب دندان نیش

دندان نیش پائین فرزند مونث می باشد
خواب افتادن دندان نیش پایین : اگر بیند آن دندان شکسته بود . یعنی فرزند دخترش بیمار گردد


تعبیر خواب دندان لق

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید دندانهایتان لق شده است ، نشانة آن است که در زندگی شکست تلخی خواهید خورد و به نومیدی دچار خواهید شد .


تعبیر خواب دندان کرم خورده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود .

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید دندانهایتان خراب و کرم خورده است ، نشانة آن است که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت .
اگر خواب ببینید دندانهای کرم خورده خود را می کشید ، علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد .


تعبیر خواب دندان های پوسیده

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته است ، نشانة آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت . طرحها ، نیمه تمام متوقف خواهد شد ، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت . و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید .


تعبیر خواب افتادن دندان

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید ، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید
اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید ، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود ، یا جدا شود ، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد .
بعضی از معبران گویند : افتادن دندان ، گذاردن وام است و بعضی گویند ، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند ، دلیل بر جنگ و خصومت است .

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد ، پس جمله را در کف خود گرفت ، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند .

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید یکی از دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید
اگر خواب ببینید دوتا از دندانهای شما می افتد ، علامت آن است که ناخواسته به اوضاع بدی کشانده خواهید شد . و اگر خواب ببینید که سه تا از دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است که اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد .
اگر خواب ببینید دندانهایتان را به بیرون تف می کنید ، تعبیرش آن است که یکی از اعضای خانوادة شما بیمار خواهد شد .
اگر خواب ببینید تمام دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است که مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد :
اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید
ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد . با توجه به این که آن دندان کدام است .


تعبیر خواب افتادن دندان بالا

علامه مجلسی ( ره ) گوید :
سقوط دندانهای بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری

یوسف نبی علیه السلام گوید :
تعبیر دیدن افتادن دندان : یکی از خویشان از او جدا گردد


تعبیر خواب شکستن دندان

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد ، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد . اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد ، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید در اثر ضربه ای دندانتان می شکند ، نشانة آن است که با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد .


تعبیر خواب کنده شدن دندان

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد ، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید .

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند ، دلیل که مال یابد .


تعبیر خواب زیاد شدن دندان

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد ، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است .


تعبیر خواب بوی بد دندان

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد ، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند .

دیدن خواب دندان

تعبیر خواب دندان های سفید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد .

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید از تماشای دندانهای زیبا و سفید خود لذت می برید ، نشانة آن است که در پی برآورده شدن آرزوهای خود به شادمانی بزرگی دست می یابید .


تعبیر خواب دندان سیاه

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند دندان او سیاه شد ، او را غم و اندوه رسد . اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست ، دلیل که او راعمری دراز است ، چنانکه همه تبار خویش را در گور کند .

جابر مغربی گوید :
اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت ، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد ، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد . اگر به هر دو دست گرفت ، دلیل که مال فراوان یابد .


تعبیر خواب دندان کثیف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر کسی خواب ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد .


تعبیر خواب دیدن دندان خونی

جابر مغربی گوید :
اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت ، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد ، لکن او مصیبتی رسد .


خواب گم شدن دندان

جابر مغربی گوید :
اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد ، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند . اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست ، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او .

آنلی بیتون می‌گوید :
تعبیر خواب گم شدن دندان مصنوعی آن است که مسئولیتهایی سنگین به دوش خواهید گرفت ، که موجب لگدمال شدن غرور شما می گردد .


تعبیر خواب نداشتن دندان

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید هیچ دندانی در دهانتان نیست ، نشانة آن است که برای پیش بردن اهدافتان توانایی کافی نخواهید داشت .
دیدن افراد بی دندان در خواب ، تعبیرش آن است که دشمنان برای بدنام کردن شما کوشش خواهند کرد .

دیدن خواب دندان

تعبیرهای مرتبط:

15 نشانه و تعبیر دیدن دندان درد در خواب | دلگرم

تعبیر خواب دندانپزشکی : دیدن خواب دندانپزشکی چه معنایی دارد ؟ | دلگرم

تعبیر خواب مسواک : 18 تفسیر و نشانه دیدن مسواک و خمیردندان در خواب ...این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (17 رای)  

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

شریعتی | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم رفته بودم دکتر که دندان هایم را درست کند بعد دندانهایم پیچی بود همه را درآورد درست کرد وهمه را مثل پیچ دوباره سر جای خودش بست و دندان ها همه سفید وسالم وقشنگ شدندتعبیرش چیست
4
8

hits