اصطلاحات زیبا و تخصصی کبوتر بازان (عشق بازا)

۲,۷۹۱
۱
۰
یکشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۳۱

اصطلاحات کبوتر بازان (عشق بازان)

در این مطلب شما را با 62 اصطلاح که کفتر بازان از آنها استفاده می کنند آشنا میکنیم. از کبوتر بازان (عشق بازان)خواهشمندم اگر اطلاحی اشتباه یا از قلم افتاده در پایان همین مطلب کامنت بگذارید.

 1. این کول و آن کول: به کبوترانی که در موقع پرواز از حدود لانه خارج و به راست وچپ وشمال و جنوب متمایل می شوند می گویند به این کول و آن کول می رود.
 2. بوم دار: به کسانی گفته می شود که در استخدام پرورش دهنده بوده و نگهداری و نظافت کبوتران و لانه آن ها و نیز هرچه که مربوط به کار پرندگان است را به عهده دارند.
 3. بازی دار: به کبوترانی گفته می شود که در آسمان به نمایش می پردازند و معلق می زنند- وپرواز خود را زیباتر می کنند(بازی دار می گویند).
 4. باخت کردن: به کبوترانی که لانه خود راترک کرده و قادر به بازگشت نباشند و به لانه ای غیر از لانه خود پا بگذارند می گویند باخت کرده است.
 5. بریدن: به کبوتری اطلاق می شود که در هنگام پرواز با اشکال مواجه شده ونتوانند توقعات صاحبش را برآورده نموده و حدنصاب لازم را را به دست بیاورد و زودتر از ساعت متعارف به لانه بازگردد و نیز نتواند خود را کنترل نماید می گویند بریده است.
 6. بازی کردن: به کبوترانی که در هوا معلق می زند و نمایش می دهند می گویند بازی می کند.
 7. به آفت خوردن: به کبوتری که بلایی غیر متعارف دچار شده ونتواند به لانه بازگردد می گویند- به آفت خورده است.
 8. بالا ماندن: کبوتری که در اثر زیادی پرواز یا بی موقع پروازدادن آن تا شب نتواند خود را به لانه برساند و تا تاریکی شب در هوا بماند می گویند بالا مانده است.
 9. برفی شدن: به کبوتری که سفیدی برف همه جا را پوشانده چشمانش را بزند و قادر به تشخیص نباشد و نتواند به لانه بازگردد می گویند برفی شده است.
 10. توبند افتادن: به کبوترانی که از زیادی بازی کردن و معلق زدن دیگر قادر به پرواز نباشند و در اثر این واقعه بر هر بامی پا می گذارند می گویند بند شده است و تو بند افتاده.
 11. پس آمدن: به کبوتری گفته می شود که پس از چند مدت به لانه خود بازگردد می گویند پس آمده است و این کبوتر بسیار مورد توجه پرورش دهندگان است.
 12. پشت دری: به کبوترانی گفته می شود که پرواز چندانی نداشته و از خود هنری نشان نمی دهند و به اصطلاح نامرغوبند و فقط برای جلدکردن انواع دیگر از آن ها استفاده می شوند می گویند پشت دری. این کبوتران اغلب در بیرون از لانه و پشت در قفس روزشان را به شب می رسانند.
 13. پربستن: به کبوترانی که هنوز لانه را به درستی نمی شناسند و نبایستی پرواز کنند وپرهایشان را به وسیله نخ می بندند به این عمل پربستن می گویند.
 14. تولک کردن: در موقعی از سال مانند آخر تابستان و یا پس از فصل جوجه گیری کبوتران شروع به ریختن پرهای کهنه کرده و پرهای کهنه کرده و پرهای نو را جایگزین آن پرها می کنند در این موقع می گویند کبوتر تولک کرده است.
 15. تن کردن: وقتی کبوتران را با یکدیگر جفت می کنند می گویند تن کرده ایم.
 16. تنگ بام: به کبوترانی که نزدیک بام پرواز پرواز می کنند می گویند تنگ بام آمده اند.
 17. تیپ: به دسته ای از کبوتران که با یکدیگر در پروازند تیپ گفته می شود.
 18. تیپ باز: به پرورش دهندگانی که نقش را پرورش می دهند و به صورت دسته جمعی کبوتران را به پرواز درمی آورند تیپ باز می گویند.
 19. جلد کردن: وقتی پرورش دهنده ای کبوتری را به لانه عادت داده و پرنده پس ازپرواز به لانه بازگردد به این روش جلدکردن می گویند.
 20. چشم تابه تا: به کبوترانی که چشمانی دو رنگ دارند یعنی هر کدام از چشمانشان یک رنگ است چشم تا به تا گویند.
 21. چشم چغز: به کبوترانی گفته می شود که چشمانی بین زرد و قرمز داشته باشند.
 22. چشم خروسی: به کبوترانی گفته می شود که چشمانی به رنگ چشم خروس و قرمزرنگ دارند اطلاق می شود.
 23. حمال: به کبوترانی که برای ازدیاد نسلی بهتر از آن ها استفاده شده و به جای جفت اصلی بر روی تخم ها خوابیده و جوجه ها را بزرگ می نماید می گویند حمال.
 24. حریف: به کسی که در مقابل پرورش دهنده دیگری قرار گرفته و کبوتران طرف مقابل را صید نموده و به او پس نمی دهد حریف گویند.
 25. خوش سو: به کبوترانی که بسیار زود به لانه عادت نموده و لانه را سریعا شناسایی می نماید- خوش سو می گویند.
 26. دم کل: به کبوتری که دم آن کنده شده و بی دم است دم کل گویند.
 27. دان گیری: یکی از مراحل پرواز کبوترها تحت رژیم قراردادن آنهاست به این رژیم که مقدار معینی دانه را در روز به آن ها می رساند دان گیری گویند.
 28. داور: به معتمدی وارد به کار پرورش و مسابقه که طرفین برای مسابقه در نظر می گیرند- و حرف او را کاملا قبول دارند داور می گویند.
 29. دم فاق: به دم کبوتری گفته می شود که یک یا دو عدد از پرهای دمش دو شاخه باشد.
 30. رم کردن: وقتی کبوتری بر اثر دیدن حیوان شکارچی ای مانند عقاب و یا صدای بلند ناهنجاری به پرواز درآمده و بی اختیار به پرواز درآمده و بی اختیار به این طرف و آن طرف بپرد می گویند رم کرده است.
 31. سئله: محل فروش کبوتر و وسایل مربوط به نگهداری آن.
 32. سئله دار: شخصی که مغازه کبوترفروشی و پرندگان زینتی دارد.
 33. ساخته شدن: وقتی کبوتر توسط پرورش دهنده به آمادگی جسمی می رسد می گویند ساخته شده است.
 34. سردادن: وقتی پرورش دهنده کبوتران خود را پرواز می دهد می گویند سرداده است.
 35. سرپر: به کبوترانی که پس از کشیدن پرهایش و رشد مجدد آن قبل از رسیدن کامل پرها به اندازه ای که بتوانند پرواز کنند می گویند سرپر شده است.
 36. فروبازی: وقتی کبوتری در آسمان نمایش می دهد می گویند فروبازی می کند.
 37. قلم کردن: کبوترانی که شاه پرهای آن ها را بچینند می گویند قلم شده اند.
 38. قل و واقل: به جوجه کبوترانی که از سر شادابی حرکاتی نمایشی در آسمان انجام می دهند- می گویند قل و واقل می کنند.
 39. قیچی: به کبوترانی گفته می شود که پرهایشان را چیده باشند.
 40. قرص بازی کردن: وقتی کبوتر نمایش هوایی خود را به طور کامل انجام دهد می گویند قرص بازی می کند.
 41. غریب: به کبوترانی که به طور اتفاقی به لانه خودی وارد می شوند غریب می گویند.
 42. غلط انداز: پرهایی که دور از چشم پرورش دهنده در بال های کبوتران رشد کرده باشد و موجب شود پرنده بی اختیار به پرواز درآید می گویند غلط انداز کرده است.
 43. کلنگی: به کبوترانی نر و ماده می گویند که نزدیک به تخم گذاری هستند و در همه جا درپی هم حرکت و یا پرواز می کنند و بیشتر هم نر به دنبال ماده است به این عملشان کلنگی می گویند.
 44. کرهم: به جوجه های یک کلک که شبیه و هم سن و سال هم هستند کرهم گویند.
 45. کنار در کردن: هر کبوتری که به سن بلوغ کامل رسیده و بری ازدیاد نسل آماده شده باشد پد دهم که بلندترین شاه پر بالش است را نیز می اندازد و بدین ترتیب بلوغ کامل حاصل شده که در اصطلاح به این گونه پرنده ها می گویند کنار در کرده است.
 46. کل: به دسته ای از کبوتران که به صورت فشرده در آسمان پرواز نمایند کل گویند.
 47. کبک کردن: کبوترانی که می خواهند برای مسابقه آماده کنند در ایام بهار پرهای بهار بال و دمشان را به یکباره می کشند و به کبوتری که نه دم دارد و نه بال کبک می گویند و کسی که این عمل را انجام می دهد می گویند کبک کرده ام.
 48. کت گرفته: کبوتری که در اثر بیماری و یا پرواز یک یا هر دو بالش گرفته و خشک شده و دیگر قادر به پرواز نباشند می گویند که کت گرفته شده است.
 49. مایه: به کبوترانی که برای جفت گیری و ازدیاد نسل در نظر گرفته می شوند و پس انداز سال ها مرارت و زحمت هستند مایه می گویند.
 50. مایه گیر: به کبوترانی که ارتفاع بسیار زیاد را تجربه و پرواز می کنند و به بالا می روند- می گویند مایه گیر شده است.
 51. مفت باز: به پرورش دهنده ای می گویند که پرندگان خود را قبل از جلدکردن کامل به پرواز درآورده و کبوتران مبتدی و بدون شناخت لانه خود را گم کنند.
 52. مفلق: به کبوترانی که بین سنین جوجگی و بزرگ سالیند مفلق می گویند.
 53. میان تو: به کبوترانی که در ارتفاع متوسط پرواز می کنند می گویند میان تو رفته اند.
 54. میان تو سنگین: به کبوترانی که در آسمان به علت ارتفاع زیاد سوسو می زنند می گویند به میان تو سنگین رفته اند.
 55. ناجلد: به کبوتری گفته می شود که هنوز لانه خود را به درستی نمی شناسد.
 56. نشان کردن: کبوتران پروازی را هنگام پرواز برای شناسایی بیشتر در آسمان و یا زمین علامت گذاری می کنند و به این عمل می گویند نشان کرده اند.
 57. ناحریف: به پرورش دهندگانی می گویند که هرگاه کبوترانشان بر بام یکدیگر بنشیند برای یکدیگر هدیه می برند ناحریف می گویند.
 58. نما پریدن: به کبوترانی که در جلوی چشمان پرورش دهنده بپری و پرواز نماید مگویند نما می پرد.
 59. نی بندی: به چوب هایی که در قفس نصب می شود تا کبوتران بتوانند به راحتی بر روی آن ها نشسته و استراحت نمایند نی بندی می گویند.
 60. وشویی: به کبوتری که هیچ گونه محل و مسکنی نداشته و زندگی را باری به هر جهت می گذراند و نیز در حد بسیار پایینی از مرغوبیت است می گویند وشویی.
 61. واریز کردن: کبوتران بعد از یک دوره پروازی به طرف پایین سرازیر می شوند که تعدادی از آن ها بر بام خود نشسته و تعدادی دیکر مجددا به جای اول خود که همانا بالاترین قسمت آسمان است باز می گردند که پایین آمدن ناگهانی کبوتران را واریز کردن می گویند.
 62. هرش: هرش به منای دفعه است و در اصطلاح کبوترداران هر بار که کبوتران به پرواز درآیند می گویند یک هرش پریده اند.

در مورد کبوترها بیشتر بدانید::

علت تبخال و آبله در پرندگان(کبوتر)

راههای تشخیص نر یا ماده بودن کبوتر

علل، تشخیص و درمان فوری اسهال در کبوتر

عفونت چشم کبوتر علل ، تشخیص و درمان فوری

علائم و درمان گرما زدگی در کبوتر

چگونه میتوان کبوتر را جلد کرد؟ + فیلم


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم