دلگرم
امروز: شنبه, ۱۶ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۱۱ ربيع الأول ۱۴۴۴ قمری و ۰۸ اکتبر ۲۰۲۲ میلادی
۸ بیماری خطرناک و کشنده مرغ مینا + راه درمان
64
زمان مطالعه: 7 دقیقه
آیا تا بحال میدانستید 8 بیماری خطرناک در بین پرندگان از جمله مرغ مینا وجود دارد، که علت 90 درصد مرگ و میر پرندگان توسط این بیماری ها است. برای کسب اطلاعات و درمان این بیماری ها با ما همراه شوید.

بیماری رایج و خطرناک در مرغ مینا

ﻣﻴﻨﺎی ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎری را ﺑﺮوز ﻣﻲ دﻫﺪ. آوﻳﺰان ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﭘﺮﻫﺎ ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻴﻦ اﻛﺜﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ و از روی ﭘﺎ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮدن ﭘﺮﻧﺪه ﭘﻲ ﺑﺮد.

1. ﺑﻴﻤﺎری ﻻرﻧﮕﻮ ﺗﺮاﻛﺌﻴﺖ

اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺗ ﻨﻔﺴﻲ و ﺟﺮاﺣﺎﺗﻲ روی زﺑﺎن و ﺣﻠﻖ و ﺳﻮراﺧﻬﺎی دﻫـﺎن و ﺑﻴﻨـﻲ و ﻟﻜـﻪ ﻫـﺎی ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی در ﺳﻘﻒ دﻫﺎن ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻣﺎﻛﻴﺎن ، ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ، ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ ، ﺷﺘﺮ ﻣـﺮغ ، ﻣﻴﻨـﺎ ، ﻃـﻮﻃﻲ ، ﺳـﺎر و … ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰی دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این بیماری به لینک زیر مراجعه کنید

بیماری لارنگوتراکئیت در طیور (پرندگان)

2. آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا

وﻳـﺮوس ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎد از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﭼﺸﻢ و ﺑﻴﻨﻲ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش (ﻣﺪﻓﻮع) ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎر ، در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﻆ ﻣﮔﺮدد. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺟﺰء وﻳﺮوﺳﻬﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود و ﻣﻴﻨﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻘﺎوﻣﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

3. ﺑﻴﻤﺎری ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ

ﺑﻴﻤﺎری واﮔﻴﺮ و ﺣﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﻨﺎ را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﺑﻪ روش اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﺳـﻪ روز ﺗـﺎ دوﻫﻔﺘـﻪ ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﻲ ژوﻟﻴﺪﮔﻲ ﭘﺮ ، ﺗﻮرم ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ ﭼ ﺸﻢ ، و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺳﻴﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰی ﺑـﺮوز دادﻧـﺪ . دوره ﻛﻤﻮن ﺑﻴﻤﺎری از ۲ ﺗﺎ ۱۵ روز ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎری در ﻣﻴﻨﺎ ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ،اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ، ﻓﻠـﺞ ، ﻋﻼﻳـﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ، ﭘﻴﭽﺶ ﮔﺮدن ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ وزن ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ را در ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این بیماری به لینک زیر مراجعه کنید

علت و درمان بیماری نیوکاسل (ویروس واگیردار) در طیور

4. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ( ﻛﻼﻣﻴﺪﻳﻮز)

ﺑﻴﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺣﺎد ﻳﺎ ﻣﺰﻣﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮغ ﻣﻴﻨﺎ را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﺑـﺎ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺰ ﻛﺮدن ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ، ﺿﻌﻒ ، ﻛﺎﻫﺶ وزن ، ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﻴﻨﻲ ، ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﻔﺴﻲ ، اﺳﻬﺎل زرد ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺳﺒﺰ ، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮرم ﻣ ﻠﺘﺤﻤﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻳﺎ دوﻃﺮﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎری ﺟـﺰئ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎری در اﻧﺴﺎن ﮔﺮدد.

تشخیص بیماری در پرندگان

میزان شیوع کلامیدیوز تقریبا بالاست از طرفی با مشترک بودن آن بین انسان و پرنده‌ها نیازمند پیشگیری میباشد لذا افرادی که تمایل به نگه‌داری از طوطی سانان و پرندگان در خانه خود دارند، باید برای تشخیص این بیماری به آزمایشگاه‌های مجهز جهت انجام آزمایشات دقیق و سریع کلامیدیوز مراجعه کنند.

حتماً بخوانید:
باید و نبایدهایی در مورد نحوه حمام دادن مرغ مینا

باید و نبایدهایی در مورد نحوه حمام دادن مرغ مینا

چطور مرغ مینا را حمام دهیم؟ آیا میتوان مرغ مینا را با شامپو شست؟ بهترین زمان حمام دادن مرغ مینا چه زمانی است؟ چه نکاتی در مورد نحوه حمام دادن مرغ…

و در صورت آشکار شدن بیماری و آلوده بودن پرنده، درمان به موقع صورت پذیرد و پیشگیری های لازم جهت مقابله با انتقال این بیماری به انسان اطمینان حاصل شود.در این صورت میتوان به راحتی از پرندگان خود در منزل نگهداری کرد.

درمان بیماری

برای درمان کلامیدیوزاز داروهایی چون تتراسایکلین و داکسی سایکلین میتوان استفاده کرد و دوره درمان این بیماری در انسان به مدت ۲۱ روز و در پرنده ها به مدت ۴۵ روز میباشد.­­

5. اﻧﮕﻞ ﻫﺎی داﺧﻠﻲ

در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮردن ﺣﺸﺮات از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺮم ﻫﺎی ﺧﺎﻛﻲ و ﻏﻴـﺮه ﻛـﻪ ﻣﻴﺰﺑـﺎن واﺳـﻂ ﺑـﺴﻴﺎری از اﺗﻜﺎﻫـﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻠﻊ ﺗﺨﻢ ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺮم ﻫﺎ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻛﺮم ﻫﺎی اﻧﮕﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺮم ﻫﺎی ﮔ ﺮد ﻛﺮم ﻫﺎی ﭘﻬﻦ ، ﻛﺮم ﻫﺎی ﻧﻮاری و … آﻟﻮده ﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻢ اﻧﮕـﻞ در ﻣـﺪﻓﻮع ﭘﺮﻧـﺪه ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﮕﻞ از داروی ﻣﻮﺻﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

مرغ مینا و بیماری های آن

درمان بیماری

درمان انگل در پرندگان و داروی لوامیزول

درچه مواردی می توان از این دارو استفاده کرد

لوامیزول‌ در درمان‌ آلودگی ‌به‌( کرمهای‌ گرد )، به‌ ویژه‌ (آسکاریس ‌)، و نیز آلودگی‌ به‌ کرمهای‌ (قلابدار) مصرف‌ می‌شودکه پرندگان بسیار ازین نوع انگل رنج می برند

این‌ دارو به‌ عنوان‌ محرک‌ سیستم ‌ایمنی‌ بدن‌ در بیماریهای‌ عفونی‌ باکتریای‌ یا ویروسی‌، آرتریت‌ روماتوئید و نیز به‌ عنوان‌ داروی‌ کمکی‌ در درمان‌ بیماریهای‌ بدخیم‌ مصرف‌ می‌شود

نحوه عمل کرد این دارو

لوامیزول‌ باتاثیر بر سیستم عصبی به فلج‌ شدن عضلات‌ کرم‌ ودر نتیجه موجب‌ دفع‌ آن‌ از طریق مدفوع می‌شود که با توجه کردن در مدفوع می توان کرم های دفع شده را مشاهده کرد

به‌عنوان‌ محرک‌ سیستم‌ ایمنی‌، می تواند از طریق‌ تعدیل‌ پاسخهای‌ ایمنی‌ سلولی‌ موجب‌ بهبود کار سلولهای‌ تی می‌شود

فارماکوکینتیک‌: لوامیزول‌ به‌سرعت‌ ازطریق مجرای‌ گوارش‌ جذب‌ می‌شود

غلظت‌پلاسمایی‌ دارو 2 ـ 1/5 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ دارو به‌اوج‌ خود می‌رسد. نیمه‌ عمر دارو 4ـ3 ساعت‌ است‌ و بطور گسترده‌ در کبد متابولیزه‌ شده‌ و عمدتا از طریق‌ کلیه‌ها دفع‌ می‌گردد

لوامیزول بر ضد نماتودهای بالغ روده­ای ـ معده­ای و لارو آنها و همچنین انگل­هایریوی موثر است

و از انگل­های روده­ا می توان به تریکوسترونژیلوس، کوپریا، نماتودیروس، بونوستوموم، ازوفاگوستوموم و چابرتیا و از انگل­های ریوی به دیکتیوکالوس اشاره کرد

لوامیزول علاوه بر خاصیت ضد انگلی وسیع و فوق­العاده، با خاصیت شناخته شده ایمنی­ زایی باعث ازدیاد مقاومت بدن حیوان و در نتیجه کمک به درمان برخی بیماریهای مشخص در حیوانات و پرندگان میشود

نحوه مصرف: یک گرم در لیتر به مدت دو روز یک دوره دو هفته ای استراحت و مجددا دو روز استفاده . تکرار های بعدی هر سه ماه یکبار

بیشتر بخوانید::

تشخیص سن و نر یا ماده بودن مرغ مینا

بهترین نحوه نگهداری و بزرگ کردن جوجه مرغ مینا

اصول صحیح نگهداری از مرغ مینا

علل تشخیص و درمان فوری اسهال در پرندگان

6. اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ

ﻛﻨﻪ از ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎن اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻜﻴﺪن ﺧﻮن ﭘﺮﻧﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻨﻪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻲ ﻗﺮاری ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷـﺪﻳﺪ اﺷﺘﻬﺎ ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ، و ﺿﻌﻒ را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻴﻨﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ از دﺳﺖ دادن ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﺧـﻮن ﺗﻠﻒ ﺷﻮد و در ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺶ ﻛﻨﻪ ﺗﻮرم و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ رخ دﻫﺪ و ﻛﻨﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺴﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎی ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ را ﺑﻪ ﻣﻴﻨﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

Myna Sickness مرغ مینا مریض و بیمار

درمان

درمان انواع جرب و همچنین شپش مگس استفاده از داروهای ضد انگل عمومی و یا سموم با توجه به نظر دکتر دامپزشک معالج انجام می‌پذیرد.

7. ﺑﻴﻤﺎری ﻗﺎرﭼﻲ (آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮز)

ﺑﻴﻤﺎری ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﻳﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻫﻠﻲ و و ﺣـﺸﻲ و از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺮغ ﻣﻴﻨﺎ را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎری در ﭘﺮﻧﺪه ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ ، ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ دﻫﺎن ﺑﺎز ، ﺳﻴﺎﻧﻮز و ﺗﻨﻔﺲ ﺳﺮﻳﻊ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎی دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻬﺎل ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ،ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ ، ﻻﻏﺮی ، و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺸﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این بیماری به لینک زیر مراجعه کنید

هر آنچه که در مورد بیماری آسپرژیلوز در پرندگان باید بدانید!!

8. ﺑﻴﻤﺎری ﻫﻤﻮﻛﺮوﺗﻮز

ﻧﺎم دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ذﺧﻴﺮه آﻫﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻊ آﻫﻦ در ﺑﺪن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻌﻤـﻮﻻ در ﺻـﻮرت ﺧﻮردن ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﺎ ﻣﻴﻮه ﺟﺎت ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدی آﻫﻦ در ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻴﺮون راﻧـﺪه آﻫـﻦ اﺿـﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و در ﻛﺒﺪ ﭘﺮﻧﺪه ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ و اﺣﻴﺎﻧﺎ در ﻗﻠﺐ و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام ﻫﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﻓﻴﺒﺮوزه ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻛﺒﺪی و ﻣﺮگ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدی وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ C ( اﺳـﻴﺪ ﻣﻴـﻮه ) ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮ ای اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.3 از 5 (64 رای)  
  • منبع
  • doctorbartar.com
۳۲ دیدگاه

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است

تاشناس | ۱۱ ماه پیش
سلام من یه مرغ مینا دارم حدود یک ماه خریدمش چندروزی نوکش بلند تر شده آیا این خطرناکه
5
6
ابوالفضل | ۱ سال پیش
مرغ مینا قبلاً یه صداهای نامفهومی درمی‌آورد اماالان مدتیه کزکرده نه غذا میخوره نه صدامیکنه
2
5
ابوالفضل | ۱ سال پیش
سلام یه مرغ مینا دارم ۴ماهه روزهای اول که خریدم فقط پرخاش آویزون بودبعدیه ماه دیدم دیگه وقتی به غذاش هرچه نوک میزنه نمیتونه مستقیم به طرف غذاش نوک بزنه وچندین مرتبه همش نوک میزنم تابه زحمت غذاش اززمین برداره اماالان یک هفته که همش چرت میزنه وغذاهم دیگه نمیتونه بخوره خودم بهش میدم و نمیتونه درست راه بره آیا درمانی هم داره
8
18
امیر | ۱ سال پیش
سلام
وقت بخیر
مرغ مینای من حدود ۱ ماه هستش که هر ۱۲۱۰ روز دچار حالت آشفتگی میشه…
خودشو به قفس میزنه و دور خودش میچرخه،
جیغ میزنه و …..
شبیه حالت تشنج هست حالتش
فضله اش یک وقتایی کاملا آبه…یک وقتایی سفید رنگه و سبز رنگ هم دیده شده
5
40
پاسخ ها:
محسن | ۱۱ ماه پیش
مینای من هم آشفته هست و خودشو به در و دیوار میزنه و تعادل نداره بعد یکی دو دقیقه خوب میشه مثل تشنج ه باید کرد
9
40
صحرائی | ۱ سال پیش
سلام
مینای من شکمش ورم کرده درحد ترکیدن قسمت زیر قفسه سینش سیاه رنگ شده حتی دکترم هم بردم تشخیص ندادند اگر کسی اطلاعاتی داره لطفا راهنمایی کنه
2
5
پاسخ ها:
زهرا نجاتی | ۱۰ ماه پیش
مینای شما احتمالا دچار بیماری کبد شده چون مینای من زیر شکمش سیاه بود ورم هم داشت بی‌حال بود و پاهاش زخم بردمش دامپزشک تشخیصشون بیماری کبد بود شما هم حتما ببرید یجای معتبر
2
4
پارسا | ۱ سال پیش
سلام مرغ مینامن چند روز یه چشش قرمز شده احساس میکنم تعادل نداره و اینکه اسهاله چی بدم بخوره ک خوب بشه واینکه هنوز ۳ یا ۴ ماهشه
0
6
نازنین | ۱ سال پیش
سلام
بزارید همه چیزو از اول بگم
من امروز صبح دیدم مرغ مینامون آبش تموم شده و براش آب گذاشتم تند تند آب میخورد . بعد 15 دقیقه دیدم خودشو کوبید به قفس خیلی ترسیدم و از قفس اوردمش بیرون دیدم خودشو زد به در و دیوار ... خیلی خیلی ترسیدم گریم داشت در میومد دیدم ی جا موند دهنش باز بود و اصلا نفس نمیکشید و فک کردم مرده . بعد اوردمش بغلش کردم و 10 دقیقه نگهش داشتم . بعد گفتم بزار ببینم شاید خوب شده باشه و از دستم ولش کردم دیدم یکم بهتر شد . خیلییییی خیلیییی خوشحال شدم . وقتی بغبش کردم دیگه نمرد . به قرآن فک کردم دیگه هیچ امیدی به زنده موندنش نیست و دوباره گذاشتمش تو قفس 😊😊
اما الان فقط میخوابه خیلی میخوابه . قبلا اصلا تو روز نمیخوابید اما الان هی میخوابه تروخدا بگین چرا میخوابه خواهش میکنم قبلا با یک صدای کوچیک بیدار میشد الان باید قفس رو تکون بدیم تا بیدار شه و وقتی هم بیدار میشه دوباره میخوابه و شل شده. امروز خوشحال بودم که خوب خوب میشه اما الان خیلی ناراحتمممم دعا کنید براش 😭😢♥
11
34
دختر پرسپولیسی | ۱ سال پیش
سلام مرغ مینای ما الان تقریبا 1 سال و خورده ای داره . الان 2 یا 3 روزه آروم حرف میزنه و وقتی که حرف میزنه صداش گرفته نمیدونم چیکار کنیم . نمیدونیم چی شده . لطفا راه درمانش رو بهم بگید
3
12
فاطمه | ۱ سال پیش
میشه کمکم کنید چند روز مینای من بعضی وقتا از روی چوب توی قفسش میفته کف قفس وهی پر پر میزنه ولی انگار جون بلند شدن نداره بعدش میخابه کف قفس تا یه یه ربعی همین جوری بعدش خوب خوب میشه ولی فقط اسهال داره و کم غذا شده ۸ماهش هسش خاهشا اگه میدونید کمکم کنید
8
42
امیر حسین | ۱ سال پیش
من یک مرغ مینا دارم کنار چشمش یک تاول سرخ زده چه کار کنم
5
11
امیر حسین | ۱ سال پیش
یک مرغ مینا دارم کنار چشمش یک تاول سرخ زده برای مرغ مینام توی آبش آموکسیسلین ریختم دیروز ریختم تو آبش اما هنوز تغیری نکرده لطفا کمکم کنید چه کار کنم
5
6
بوالفضل | ۱ سال پیش
دکتر برای پرنده مینام بیماری هموکروماتوزیس راتشخیص داده واسه درمانش نمیدونم چیکارکنم
1
5
محسن | ۱ سال پیش
ببخشیدمیشه راهنمایی کنید. مینای من خیلی سرحال وخوب هست اسهال نداره وپرهاشم شل نمیکنه. ولی همش ازدهنش اب میاد سرش روتکون میده میپاشه رودستم. بعضی وقتاهم یکم بالل نیاره. دلیلش چیه ایابیماری خاصی داره؟
5
12
محمد | ۱ سال پیش
من دوتا مرغ مینا دارم یکیش نر دومی ماده ولی مادهه جوجه هس خیلی دوس هم دارن انگار یه زن و شوهر که زنه خیلی بچه باشه ولی شوهرش رو دوس داره میخوام ببینم جوجه برام میکنن یا نه
4
12
حسن | ۱ سال پیش
سلام مرغ مینای من ۳ سالشه و اسهال سیاه رنگ گرفته خودشم خیلی لاغر شده
چیکار باید کرد برای بهبودش؟؟
لطفا راهنمایی کنید خیلی نگرانشم
1
11
حسن | ۱ سال پیش
سلام مرغ مینای من ۳ سالشه اسهال سیاه رنگ گرفته خودشم خیلی لاغر شده
چیکار باید کرد برای بهبودش؟؟
لطفا راهنمایی کنید خیلی نگرانشم
0
4
حدیث | ۱ سال پیش
مینای من خونریزی بیرونی ذاشت چه بیماری هست
6
3
Rastin | ۲ سال پیش
به نظر من مینای من یا باکتریای یا قارچی هست کسی کمک میکنه چیکار کنم یه چیزایی شبیه ادسه میزنه یا سکسکه صدای نا هنجار هم در میاره آب هم کم تر میخوره زیادم اشتهای کمتر هم داره لاغر هم هست لطفا کمک کنید
3
5
بهار لک | ۲ سال پیش
سلام مرغ مینای ما چند روزه محکم نوک میزنه ب یه پاش امروز ب حدی شدید بود ک خون از پاش زد بیرون کلا قفسش خونی شده الانم بیحال کف قفس خوابیده راهنمایی کنید لطفا
0
23
محمدحسین خدادادی | ۲ سال پیش
سلام یه بچه مینادارم ازدیروزه غذاشوپرت میکنه ومیره همش پشت پشتی قایم میشه دیشب برااولین بارگذاشتمش قفس امروزصداش درنمیادوزیرشکمش بادکرده وقلمبه شده حتی نگاه کردم اصلاشکمش کارنمیکنه بیحال افتاده ودهنش هم کمی بازه یکی دوبارهم ِغذادادم به زوراب کمی قورت دادچکارکنم
6
13
رضا | ۲ سال پیش
سلام مینای من ابلغ و‌جوانه اشتها عالی تحرک خوب ولی ظاهر ژولیده داره و‌گاهب چرت میزنه تازه خریدمش لطفا راهنمایی کنید
8
5
جلال سرلک | ۲ سال پیش
سلام مرغ مینای من چن روزه حرف نمیزنه الان دیدم ک توی گلوش ورم کرده غذا کم میخوره لطفا راهنمایم کنین ممنون
5
10
پاسخ ها:
محسن | ۲ سال پیش
سلام مینای من صداش خیلی کلفت شده حرف زدنش هم کلفت شده
2
10
وانیا | ۲ سال پیش
جوجه مینای من همیشه آروم بود اما یه دفعه ای اون روز شروع کرد نوک زدنم گفتم عیبی نداره چون بعضی وقتا اتفاق میفته اما اون هیچ کس از فامیل رو نوک نمیاد مخصوصا من منم فقط در حالت بازی اونم نک نمیرم فقط انگشتم را فشار میداد اما جدیدا پرخاشگری میکنه و هیچکس هم نمیتونه بهش دست بزنه جز من تازه فقط از من غذا میگیره دیگه رو دستم نمیاد و کنم میزنه دلیلش چیه چند وقت پیشش سرما خورده بود ولی فکر نمیکنه دلیلش اون بوده باشه تازه غذا هم جدیدا کم میخوره
6
8
ایمان | ۲ سال پیش
سلام مرغ مینا ی ما یک دفعه از مقعد خون اومده و حدود یک سانت بیرون زده چه کار کنیم؟
7
19
سعید | ۲ سال پیش
سلام چشمای مینای من یه جوری شده
8
21
Bahar | ۲ سال پیش
من مرغ مينام زبونش كبود شده و خيلي عصبي همش نوك ميزنه علتش چيه
3
11
بنیامین | ۲ سال پیش
خیلی برنامه عالیه بسیار ممنون.
5
8
امیر | ۲ سال پیش
سلام مینام بال هاش افتاده خودشو باد میکنه و ساکته بازد چکار کنم تا خوب شه تو رو خدا راهنمایی کنید
12
18
پاسخ ها:
بنیامین | ۲ سال پیش
از منم همینطور شده بهتره بهش سیر و ماست بدی تا خوب شه من هرچی از حیوانات پرندم مریض میشن سیر و ماست میدم خوب میشن
14
23