دلگرم
امروز: جمعه, ۱۵ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۱۰ ربيع الأول ۱۴۴۴ قمری و ۰۷ اکتبر ۲۰۲۲ میلادی
پاراکیت طوق دار هندی یا ملنگو-indian ringneck parakeet
28
زمان مطالعه: 8 دقیقه
پاراکیت طوق دار هندی یا ملنگو-indian ringneck parakeet یکی از انواع نژاد طوطی است که در اینجا معرفی شده است.

پاراکیت طوق دار هندی

ﻃﻮﻃﯽ ﻣﻠﻨﮕﻮ ﯾﺎ پاراﮐﯿﺖ ﻃﻮق دار ھﻨﺪی

ﻧﺎم : ﻃﻮﻃﯽ ﻣﻠﻨﮕﻮ ﯾﺎ پاراﮐﯿﺖ ﻃﻮق دار ھﻨﺪی و ﯾﺎ Rose Ring


اﻧﺪازه: 30 ﺗﺎ 40 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ


اھﻠﯽ ﺷﺪن: اﮔﺮ از زﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﯾﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺮﮐﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﻏﺬا داده ﺑﺸﻪ ﺑﺴﺎر اھﻠﯽ
ﻣﯿﺸﻪ اﻣﺎ ﻧﻮع وﺣﺸﯽ آن آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اھﻠﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ....ھﺮﭼﻪ ﺳﻦ آن ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ و ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫﺘﺮ رام

ﺻﺤﺒﺖ: ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮ ھﺎ در ﻣﯿﺎن ﭘﺎراﮐﯿﺘﮫﺎﺳﺖ.


ﺳﺮ و ﺻﺪا: ﮐﻤﯽ زﯾﺎد


ﻃﻮل ﻋﻤﺮ: 30 ﺗﺎ 40 ﺳﺎل


ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ: ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن اﺛﺮات ﻃﻮق ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﯽ دودی ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻓﻘﻂ در زﯾﺮ ﮔﺮدن و ﻣﻨﻘﺎر ﻧﺮھﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن
اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از 2.5 ﺗﺎ 3 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺮھﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ دور ﺗﺎ دور ﮔﺮدن ﺻﺎﺣﺐ ﻃﻮق ﻣﺸﮑﯽ و ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ...ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﯾﺎ ﻣﺎده ﺑﻮدن آن ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ ﮔﺮدن و زﯾﺮ ﻣﻨﻘﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ و ﻣﺸﺎھﺪه ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﺸﺎھﺪه اﺛﺮات ﻃﻮق دودی رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﻠﻨﮕﻮﯾﯽ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﻮق ﮔﺮدن ﻧﺪارد 2 اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد: 1-ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ھﺴﺖ 2-ﺟﻮﺟﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮﺟﻪ در ﺑﺎزار اﻳﺮان : ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﺮﻧﮕﻲ ﻣﻠﻨﮕﻮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎه ﻃﻮﻃﻲ از ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ اواﺧﺮ
ﺧﺮداد در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ( ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ھﺎ زود ﺗﺮ و اﻳﺮاﻧﻲ ھﺎ دﻳﺮ ﺗﺮ وارد ﺑﺎزار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ) و از ٢/٥-٢ ﻣﺎھﮕﻲ ﺷﺮوع
ﺑﻪ دوﻧﺨﻮر ﺷﺪن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ( از ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻣﺮداد ﺟﻮﺟﻪ دوﻧﺨﻮر ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮد )


ﭘﺎراﮐﯿﺖ ھﺎی ﻃﻮﻗﺪار دارای 4 زﯾﺮﮔﻮﻧﻪ ی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ:


Psittacula krameri krameri - African Ringneck Parakeet


Psittacula krameri manillensis - Indian Ringneck Parakeet


ﺷﻤﺎل در) Psittacula krameri borealis - Neumann's Ring-necked Parakeet
ھﻨﺪ و ﻧﭙﺎل)


ﻏﺮب در) Psittacula Krameri parvirostris - Abyssinian Parakeet
آﻓﺮﯾﻘﺎ)

پاراکیت طوق دار هندی


ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﭘﺎراﮐﯿﺖ ﻃﻮﻗﺪار ھﻨﺪی ﺑﺎ ﭘﺎراﮐﯿﺖ ﻃﻮﻗﺪار آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ:


1. ﭘﺎراﮐﯿﺖ ﻃﻮﻗﺪار ھﻨﺪی: ﮐﻼ ﻣﻘﺪاری رﻧﮕﺶ ﺳﺒﺰه ﺗﯿﺮه ﺗﺮ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه، ﻣﻘﺪاری ﺑﺰرﮔﺘﺮ. درازﺗﺮﯾﻦ
دو ﭘﺮه دم اﯾﻦ ﻃﻮﻃﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آن ﻣﻘﺪاری آﺑﯽ دارد. ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ رﻧﮓ ﻣﻨﻘﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ از ﮔﻮﻧﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ، ﻣﻨﻘﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺗﻘﻄﻪ ای ﻣﺸﮑﯽ در
اﻧﺘﮫﺎی آن اﺳﺖ.


1. ﭘﺎراﮐﯿﺖ ﻃﻮﻗﺪار آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ: ﻣﻨﻘﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﯿﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮک آن ﺳﯿﺎه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. رﻧﮓ ﻣﻨﻘﺎر
ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻃﻮﻃﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﭘﺮھﺎی زﯾﺮﯾﻦ دم اﯾﻦ ﻃﻮﻃﯽ زرد ﮐﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ و
درازﺗﺮﯾﻦ دو ﭘﺮه دم اﯾﻦ ﻃﻮﻃﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺮ زرد رﻧﮓ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪاری ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ
و ﮐﻢ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. دارای ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و دﻣﯽ درازﺗﺮ از ﻧﻮع ھﻨﺪی اﺳﺖ.


ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺷﺎه ﻃﻮﻃﯽ و ﻣﻠﻨﮕﻮ:
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺤﺪوده ﺳﻦ ﻃﻮﻃﯽ را ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﯾﮑﯽ
دو ﻣﺎه ﺗﺨﻤﯿﻦ زد و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ دﻗﯿﻖ ﻃﻮﻃﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ھﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻃﻮﻃﯽ ﺑﻪ ﻓﺮض دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺘﻮﻟﺪ 91/07/02 اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﯽ از ﻃﻮﻃﯽھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﭼﻮن ﻧﺰد اﻧﺴﺎن و در اﺳﺎرت ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﺮورش دھﻨﺪهﺷﺎن ﺗﺎرﯾﺦ از ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن آﻧﮫﺎ را ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت روی ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺎی آﻧﮫﺎ ﺳﺎل و ﻣﺎه
ﺗﻮﻟﺪ آﻧﮫﺎ درج ﻣﯿﺸﻮد (ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً روز ﺗﻮﻟﺪ را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎز ھﻢ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ را ﺷﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺨﻮاھﯿﺪ
داﻧﺴﺖ). ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻤﺎم ﭘﺮورﺷﯽھﺎ ھﻢ روی ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺎﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯿﮕﺮدﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ روی ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ
ﮐﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ھﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﺮورش دھﻨﺪه ھﺴﺖ درج
ﺷﺪه اﺳﺖ.


ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﻦ ﺷﺎه ﻃﻮﻃﯽ و ﻣﻠﻨﮕﻮ رﻧﮓ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ آﻧﮫﺎﺳﺖ. ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺎه ﻃﻮﻃﯽ و
ﻣﻠﻨﮕﻮ و ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺸﺎن رﻧﮓ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.


ﻣﺸﮑﯽ ﯾﺎ ﻗﮫﻮهای ﺗﯿﺮه (از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ 7-6 ﻣﺎھﮕﯽ)، ﺳﭙﺲ دودی ﺗﯿﺮه، دودی روﺷﻦ، ﻃﻮﺳﯽ، ﺳﻔﯿﺪ (ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ
ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺴﺎل دارد). از ﯾﮑﺴﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود 3-2.5 ﺳﺎﻟﮕﯽ رﻧﮓ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از
ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺮم ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯿﮕﺮدد (در اﯾﻦ زﻣﺎن در ﻧﺮھﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﻮق ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد و ﻃﻮﻃﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯿﮕﺮدد) و در
ﻧﮫﺎﯾﺖ رﻧﮓ ﻋﻨﺒﯿﻪ زرد رﻧﮓ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ (اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺪت زردی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زردی ﭼﺸﻢ ﮐﺎﺳﮑﻮ ﮐﻤﺘﺮ ھﺴﺖ و آﻧﻘﺪر
ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ). در ﻣﻠﻨﮕﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪد رﮔﮫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻨﺒﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﭼﺸﻢ رو ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪی
ﻣﯿﺮود ﻋﻨﺒﯿﻪ را ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻧﮓ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ دور ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﺷﺎه
ﻃﻮﻃﯽ و ﻣﻠﻨﮕﻮ ﯾﮏ ﻧﻮار ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ دور ﻣﺮدﻣﮏ ﻃﻮﻃﯽ
ﺑﺎﻟﻎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭘﺲ از ﻧﻮار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﯾﻦ ﻧﻮار را ﺑﺎ ﻋﻨﺒﯿﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.


ﻃﻮﻃﯽ از ھﺮ ﻧﻮﻋﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدد ﺟﻮﺟﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺸﻮد. اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ در
ﻃﻮﻃﯿﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺖ، ﺷﺎه ﻃﻮﻃﯽ ﺣﺪود 3 ﺳﺎﻟﮕﯽ (2.5 اﻟﯽ 3 ﺳﺎﻟﮕﯽ) ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
زﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.


اﻣﺎ ھﺮ ﺟﻮﺟﻪای ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮﯾﺪن و وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ. در ﻣﻮرد ﺷﺎه ﻃﻮﻃﯽ و ﻣﻠﻨﮕﻮ (ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ) ﺗﻮﺻﯿﻪ اﮐﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ اﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺸﮑﯽ (ﻗﮫﻮهای ﺗﯿﺮه)
ﯾﺎ دودی ﻧﮫﺎﯾﺘﺎً ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ. ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻋﻨﺒﯿﻪی ﻣﺸﮑﯽ و دودی و ﻃﻮﺳﯽ ﺟﻮﺟﻪای ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ رام و ﺳﺨﻨﮕﻮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. (ﺑﻪ رﻧﮓ ﭼﺸﻢ در ﻋﮑﺴﮫﺎی زﯾﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ).(Parakeets)


ﺟﻮﺟﻪای ﮐﻪ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ آن ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه، ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ھﺴﺖ ﯾﮏ ﻃﻮﻃﯽ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ھﺴﺖ (ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ھﻤﺎن واژه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻔﮫﻮم را ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ) ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬاری ﺷﺎه ﻃﻮﻃﯽ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﭼﺸﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪای ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده و اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ آن ﺟﻮﺟﻪی ﭘﺎرﺳﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد. ﺷﺎه ﻃﻮﻃﯽ وﺣﺸﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺳﻦ را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺻﺮف وﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودی رام ﮐﻨﯿﺪ (اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر رام ﺑﻮدن در ﺣﺪ ﺟﻮﺟﻪای ﮐﻪ ﺳﺮﻻﮐﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﯾﺎ از زﻣﺎن ﺗﺎزه دون ﺧﻮر ﺷﺪن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده را
داﺷﺖ) اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺨﻨﮕﻮ ﺷﺪن آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ھﺴﺖ و اﮔﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮ ﺷﺪن ﻃﻮﻃﯽ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﻣﮫﻢ ھﺴﺖ
(ﮐﻪ در 99% ﻣﻮارد ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ) ﻧﺒﺎﯾﺪ رﯾﺴﮏ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮاغ ﻃﻮﻃﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮود، ﭼﻮن اﺻﻼً ﻧﻤﯿﺘﻮان روی
ﺳﺨﻨﮕﻮ ﺷﺪن آن ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﺮد. ﭘﺲ ﺷﺎه ﻃﻮﻃﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﮔﺮ ﻧﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﻃﻮق آن ھﻨﻮز ﮐﻤﺮﻧﮓ ھﺴﺖ

پاراکیت طوق دار هندی


از ﺣﻮل و ﺣﻮش 2.5-2 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺎه ﻃﻮﻃﯽ در ﻧﺮھﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﻮق ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن و ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪن ﻣﯿﮑﻨﺪ و
ھﺴﺖ. اﮔﺮ ﺷﺎه ﻃﻮﻃﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﻨﮕﻮی ﺑﺎﻟﻐﯽ (ﭼﻪ ﻧﺮ ﭼﻪ ﻣﺎده) ﺧﺮﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ رام و ﺳﺨﻨﮕﻮ ﻧﺒﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ رام ﺷﺪﻧﺶ ﻃﻮﻃﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮغ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷﺎه ﻃﻮﻃﯽ ﻧﺮ ﻃﻮق ﮐﺎﻣﻠﯽ دارد ﺳﻦ آن 3 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻎ
دﻟﺨﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮ ﺷﺪن آن. ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ رام ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ از دﺳﺖ ﻏﺬا ﺑﮕﯿﺮد و
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺻﺎﺣﺐ ﻃﻮﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ، ﻧﮫﺎﯾﺘﺎً ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را روی
دﺳﺖ ھﻢ ﺑﯿﺎورد. در ﻣﻮرد ﺳﺨﻨﮕﻮ ﺷﺪن ھﻢ اﺣﺘﻤﺎل آن ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ھﺴﺖ (ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﺧﻮد ﺻﻔﺮ ﭼﻮن در
اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻤﺎل آن ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺖ!).


از 3 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ آﺷﮑﺎری ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺷﺎه ﻃﻮﻃﯽ ﻧﺪارﯾﻢ. اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺒﺮه و ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از روی ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺎھﺎ، ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﻣﻨﻘﺎر و ﺧﻮد ﻣﻨﻘﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪھﻨﺪ ﻃﻮﻃﯽ ﭘﯿﺮ ھﺴﺖ ﯾﺎ
ﺟﻮان اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﺪود ﺳﻦ آن ﭼﻘﺪر ھﺴﺖ.


در ﮐﻨﺎر رﻧﮓ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ، ﻃﻮق ﻧﺮھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ و واﺿﺢ و روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ
آﻧﮫﺎﺳﺖ:


1. اﺛﺮات ﻃﻮق دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ ﻃﻮق ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و رﻧﮓ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺸﮑﯽ-دودی ھﺴﺖ = ﺟﻮﺟﻪ اﻣﺴﺎﻟﻪ (از
ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﻮب ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ھﺴﺖ)


2. اﺛﺮات ﻃﻮق دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ ﻃﻮق ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و رﻧﮓ ﭼﺸﻢ ﺳﻔﯿﺪ ھﺴﺖ (رﻧﮓ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺸﮑﯽ-دودی
و ﻃﻮﺳﯽ ھﺴﺖ) = ﺟﻮﺟﻪ (ﻃﻮﻃﯽ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ) ﭘﺎرﺳﺎﻟﯽ


3. ﻃﻮق ﮐﺎﻣﻞ (رﻧﮓ ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﮐﺮم ﯾﺎ زرد رﻧﮓ ھﺴﺖ) = ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل


اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎدهھﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮق را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﺪوده ﺳﻦ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ ﭼﺸﻢ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮕﯿﺮد.


ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺷﺎه ﻃﻮﻃﯽ و ﻣﻠﻨﮕﻮ در ﺟﻮﺟﻪھﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ (ﺳﺮﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﻻﮐﯽ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮھﺎ
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻓﺮم و اﻧﺪازه ﺳﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ
ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪن ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺰرﮔﺘﺮ ھﺴﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻧﺮ ھﺴﺖ. ﺟﻮﺟﻪھﺎی
ﻣﺎده ﺳﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﮔﺮدﺗﺮی دارﻧﺪ. از زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﭘﺮھﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ (ﺟﻮﺟﻪھﺎی ﺗﺎزه دون ﺧﻮر) آﺛﺎر ﻃﻮق ﻧﺮھﺎ را
ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺎط دودی رﻧﮕﯽ در اﻣﺘﺪاد ھﻢ در زﯾﺮ ﮔﻠﻮی ﺟﻮﺟﻪ، درﺳﺖ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻃﻮق ﻣﺸﮑﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد،
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﮫﺎ ﮐﺎﻣﻼً دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ (ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻘﺪری ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺘﻮان دﯾﺪ. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻮﺟﻪھﺎ ﭘﺮرﻧﮓ و واﺿﺢ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺮﻧﮓ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ!

اﻣﺎ رﯾﺴﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺣﺘﻤﺎً ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺎه ﻃﻮﻃﯽ ﯾﺎ
ﻣﻠﻨﮕﻮی ﻧﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﻣﻮردی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ زﯾﺮ ﮔﻠﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺎط دودی را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯿﺪ).
ﺷﺎه ﻃﻮﻃﯽ و ﻣﻠﻨﮕﻮی ﻣﺎده ﻓﺎﻗﺪ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎھﯽ ﭼﻪ ﮐﻢ ﭼﻪ زﯾﺎد زﯾﺮ ﮔﻠﻮ و اﻃﺮاف ﮔﺮدن ھﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ در اﻃﺮاف ﮔﺮدن ﻣﺎدهھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﺧﻮاب ﭘﺮھﺎی ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﺎﻟﻪ ﺳﺒﺰ رﻧﮕﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. دﻗﺖ
ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ھﺎﻟﻪ ﺳﺒﺰرﻧﮓ را ﺑﺎ ﻃﻮق ﻧﺮھﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻃﻮق ﻧﺮھﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻣﺸﮑﯽ ﯾﺎ
دودی رﻧﮓ ھﺴﺖ ﮐﻪ رﻧﮓ ﺧﻮد ﭘﺮھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ھﺴﺖ و ﺑﺎ ھﺎﻟﻪ ﺳﺒﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﯾﻪ و اﺧﺘﻼف ﺧﻮاب ﭘﺮھﺎ ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪه ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺖ.این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (28 رای)  
  • منبع
  • iranparrot.com
۲ دیدگاه

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است

مهدی | ۸ سال پیش
ایا جوجه ماده قابلیت حرف زدن داره یا نه اگر قرار باشه من جوجه ملنگو بخرم از کجا بدونم این جوجه پرورشی هست نه وهشی ممنون میشم راهنمایم کنی چون قصد خرید دارم اما با کلی قیمت متفاوت روبرو شدم از 100 هزار تا 450هزار جوجه بهم قیمت دادن
0
0
پاسخ کارشناس:
دوست عزیز ما کارشناس نیستیم و باید این موضوع را در تالارهای گفتمان مربوط به حیوانات خانگی مطرح کنید. باتشکر
moslem | ۸ سال پیش
salam.man yek kasko dom sharabi daram mishe ba malango taviz kark***5548219
1
0
0