مجله دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۷ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۰۴ رمضان ۱۴۴۴ قمری و ۲۷ مارس ۲۰۲۳ میلادی
طوطی آفریقایی سنگال-African senegal parrot
15
زمان مطالعه: 2 دقیقه
طوطی آفریقایی سنگال، انواع نزاد طوطی شامل طوطی آفریقایی سنگال در این مطلب نوشته شده است.

طوطی آفریقایی سنگال

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده Poicephalus ھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ،


ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ Meyer ، Red-bellied و Jardine ﻣﯿﺸﻮد.


ﻃﻮل ﻋﻤﺮ: 30-20 ﺳﺎل (ﺗﺎ 50 ﺳﺎل ھﻢ دﯾﺪه ﺷﺪه)


اﻧﺪازه: 26 -23 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ (ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻢ اﻧﺪازه ﻋﺮوس ھﻠﻨﺪی)


وزن: 110 ﺗﺎ 170 ﮔﺮم

طوطی آفریقایی سنگال
ﺳﻪ زﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. آﻧﮫﺎ در ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮاﺣﺘﯽ از روی رﻧﮓ ﭘﺮھﺎی ﺷﮑﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ھﺴﺘﻨﺪ.


(Senegal Parrot / Poicephalus senegalus senegalus (the nominate subspecies


ﺗﻔﺎوت ﻇﺎھﺮی: زردی ﭘﺮھﺎی ﺷﮑﻢ


ﻃﻮﻃﯽ (African Senegal Parrot) : آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ھﺎی ﻃﻮﻃﯽ (African Parrots)


(African Senegal Parrot) ﺳﻨﮕﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻃﻮﻃﯽ :

Reichenow's Orange-bellied Parrots / Poicephalus senegalus mesotypus


ﺗﻔﺎوت ﻇﺎھﺮی: ﮐﻼ ﻣﻘﺪاری رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ﺗﺮ، ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ.


:Red-vented Parrots / Poicephalus senegalus versteri


ﺗﻔﺎوت ﻇﺎھﺮی: ﺳﺒﺰه ﺗﯿﺮه در ﻧﯿﻤﺘﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ، ﺷﮑﻢ ﻧﺎرﻧﺠﯽ/ﻗﺮﻣﺰ ﺗﯿﺮه


و اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻨﮕﺎل ﻧﺮ از ﻣﺎده


1-ﻛﻠﻪ ﺳﻨﮕﺎل ﻧﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮاز ﻣﺎده ھﺴﺖ .....ﻛﻼ در ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﻃﻮﻃﻲ ھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارﻳﻢ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻨﮕﺎل ﺧﯿﻠﻲ
ﻣﺸﮫﻮده.
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺎده ھﺴﺖ 2-راس ﻣﺜﻠﺚ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ روي ﺳﯿﻨﻪ ﺳﻨﮕﺎل اﮔﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭘﺎھﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﺮ ھﺴﺖ و اﮔﺮ ﻛﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺑﯿﻦ ﭘﺎھﺎ
در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ راﺳﺖ ﻧﺮ ھﺴﺖ و ﭼﭗ ﻣﺎده:

طوطی آفریقایی سنگالاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.3 از 5 (15 رای)  
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است