آخرین مطالب و مقالات ریشه ضرب المثلهای ایرانی

داستان ضرب المثل آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

داستان ضرب المثل آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

۴ ماه پیش
ضرب المثل الکی

ضرب المثل " الکی "

۲۰۱۹ سال پیش
فلسفه ضرب المثل امامزاده ی است با هم ساختیم چیست ؟

فلسفه ضرب المثل امامزاده ی است با هم ساختیم چیست ؟

۴ ماه پیش
ضرب المثل الخیر فیما وقع

ضرب المثل " الخیر فیما وقع "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل اگر برای من آب نداشته باشد برای تو نان دارد

ضرب المثل " اگر برای من آب نداشته باشد برای تو نان دارد "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل آفتابی شد یعنی چه ؟

ضرب المثل آفتابی شد یعنی چه ؟

۴ ماه پیش
ضرب المثل اشکی بریز به چه معناست ؟

ضرب المثل اشکی بریز به چه معناست ؟

۴ ماه پیش
ضرب المثل اشک تمساح می ریزد

ضرب المثل " اشک تمساح می ریزد "

۴ سال پیش
ضرب المثل اشرف خر

ضرب المثل " اشرف خر "

۴ سال پیش
ضرب المثل استاد علم! این یكی را بكش قلم!

ضرب المثل " استاد علم! این یكی را بكش قلم! "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل از کیسه خلیفه می بخشد

ضرب المثل " از کیسه خلیفه می بخشد "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل از کوره در رفت

ضرب المثل " از کوره در رفت "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل از دماغ فیل افتاد

ضرب المثل " از دماغ فیل افتاد "

۲۰۱۹ سال پیش
جریان ضرب المثل از ریش به سبیل پیوند می کند چیست ؟

جریان ضرب المثل از ریش به سبیل پیوند می کند چیست ؟

۴ ماه پیش
داستان ضرب المثل از خجالت آب شد چیست ؟

داستان ضرب المثل از خجالت آب شد چیست ؟

۴ ماه پیش
ضرب المثل از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد

ضرب المثل " از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد "

۲۰۱۹ سال پیش
حکایت ضرب المثل از پشت خنجر زد چیست ؟

حکایت ضرب المثل از پشت خنجر زد چیست ؟

۴ ماه پیش
حکایت ضرب المثل از بیخ عرب شد چیست ؟

حکایت ضرب المثل از بیخ عرب شد چیست ؟

۴ ماه پیش
فلسفه ضرب المثل احساس بالاتر از دلیل است چیست ؟

فلسفه ضرب المثل احساس بالاتر از دلیل است چیست ؟

۴ ماه پیش
ضرب المثل آبشان از یک جوی نمی رود یعنی چه ؟

ضرب المثل آبشان از یک جوی نمی رود یعنی چه ؟

۴ ماه پیش
ضرب المثل آب حیات نوشد

ضرب المثل " آب حیات نوشد "

۴ سال پیش
ضرب المثل آب زیر کاه کنایه از چیست ؟

ضرب المثل آب زیر کاه کنایه از چیست ؟

۴ ماه پیش
ضرب المثل آب پاکی روی دستش ریخت

ضرب المثل " آب پاکی روی دستش ریخت "

۴ ماه پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری هفتم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری هفتم)

۲۰۱۹ سال پیش
معنی ضرب المثل آب از سرچشمه گل آلود است چیست ؟

معنی ضرب المثل آب از سرچشمه گل آلود است چیست ؟

۴ ماه پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری ششم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری ششم)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری پنجم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری پنجم)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری چهارم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری چهارم)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری سوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری سوم)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری دوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری دوم)

۲۰۱۹ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter