آخرین مطالب و مقالات ریشه ضرب المثلهای ایرانی

داستان ضرب المثل آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

داستان ضرب المثل آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

۶ ماه پیش
ضرب المثل الکی

ضرب المثل " الکی "

۲۰۱۹ سال پیش
فلسفه ضرب المثل امامزاده ی است با هم ساختیم چیست ؟

فلسفه ضرب المثل امامزاده ی است با هم ساختیم چیست ؟

۶ ماه پیش
ضرب المثل الخیر فیما وقع

ضرب المثل " الخیر فیما وقع "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل اگر برای من آب نداشته باشد برای تو نان دارد

ضرب المثل " اگر برای من آب نداشته باشد برای تو نان دارد "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل آفتابی شد یعنی چه ؟

ضرب المثل آفتابی شد یعنی چه ؟

۶ ماه پیش
ضرب المثل اشکی بریز به چه معناست ؟

ضرب المثل اشکی بریز به چه معناست ؟

۶ ماه پیش
ضرب المثل اشک تمساح می ریزد

ضرب المثل " اشک تمساح می ریزد "

۴ سال پیش
ضرب المثل اشرف خر

ضرب المثل " اشرف خر "

۴ سال پیش
ضرب المثل استاد علم! این یكی را بكش قلم!

ضرب المثل " استاد علم! این یكی را بكش قلم! "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل از کیسه خلیفه می بخشد

ضرب المثل " از کیسه خلیفه می بخشد "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل از کوره در رفت

ضرب المثل " از کوره در رفت "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل از دماغ فیل افتاد

ضرب المثل " از دماغ فیل افتاد "

۲۰۱۹ سال پیش
جریان ضرب المثل از ریش به سبیل پیوند می کند چیست ؟

جریان ضرب المثل از ریش به سبیل پیوند می کند چیست ؟

۶ ماه پیش
داستان ضرب المثل از خجالت آب شد چیست ؟

داستان ضرب المثل از خجالت آب شد چیست ؟

۶ ماه پیش
ضرب المثل از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد

ضرب المثل " از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد "

۲۰۱۹ سال پیش
حکایت ضرب المثل از پشت خنجر زد چیست ؟

حکایت ضرب المثل از پشت خنجر زد چیست ؟

۶ ماه پیش
حکایت ضرب المثل از بیخ عرب شد چیست ؟

حکایت ضرب المثل از بیخ عرب شد چیست ؟

۷ ماه پیش
فلسفه ضرب المثل احساس بالاتر از دلیل است چیست ؟

فلسفه ضرب المثل احساس بالاتر از دلیل است چیست ؟

۷ ماه پیش
ضرب المثل آبشان از یک جوی نمی رود یعنی چه ؟

ضرب المثل آبشان از یک جوی نمی رود یعنی چه ؟

۷ ماه پیش
ضرب المثل آب حیات نوشد

ضرب المثل " آب حیات نوشد "

۴ سال پیش
ضرب المثل آب زیر کاه کنایه از چیست ؟

ضرب المثل آب زیر کاه کنایه از چیست ؟

۷ ماه پیش
ضرب المثل آب پاکی روی دستش ریخت

ضرب المثل " آب پاکی روی دستش ریخت "

۶ ماه پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری هفتم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری هفتم)

۲۰۱۹ سال پیش
معنی ضرب المثل آب از سرچشمه گل آلود است چیست ؟

معنی ضرب المثل آب از سرچشمه گل آلود است چیست ؟

۷ ماه پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری ششم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری ششم)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری پنجم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری پنجم)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری چهارم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری چهارم)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری سوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری سوم)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری دوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری دوم)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری اول)

ضرب المثل های فارسی با حرف ی (سری اول)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف و

ضرب المثل های فارسی با حرف و

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری دوازدهم)

ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری دوازدهم)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری یازدهم)

ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری یازدهم)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری دهم)

ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری دهم)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری نهم)

ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری نهم)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری هشتم)

ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری هشتم)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری هفتم)

ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری هفتم)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری ششم)

ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری ششم)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری پنجم)

ضرب المثل های فارسی با حرف هـ (سری پنجم)

۲۰۱۹ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter