آخرین مطالب و مقالات ریشه ضرب المثلهای ایرانی

ضرب المثل یك بار جستی ای ملخ، دو بار جستی ای ملخ، بار سوم چوب است و فلك

ضرب المثل "یك بار جستی ای ملخ، دو بار جستی ای ملخ، بار سوم چوب است و فلك"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل هولی نمكی سرش آمده

ضرب المثل " هولی نمكی سرش آمده "

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی

ضرب المثل "هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی

ضرب المثل "هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد

ضرب المثل "هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل عجب سر گذشتی داشتی كل علی؟

ضرب المثل "عجب سر گذشتی داشتی كل علی؟"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل صد رحمت به کفن دزد اولی

ضرب المثل "صد رحمت به کفن دزد اولی"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل شما هم شهر آباد كن نیستید

ضرب المثل "شما هم شهر آباد كن نیستید"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل سرو کیسه کردن

ضرب المثل "سرو کیسه کردن"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل سرم را بشکن ، نرخم را نشکن

ضرب المثل "سرم را بشکن ، نرخم را نشکن"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل سر و گوش آب دادن

ضرب المثل "سر و گوش آب دادن"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل سد سکندر باش

ضرب المثل "سد سکندر باش"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل سبیلش را چرب کرد

ضرب المثل "سبیلش را چرب کرد"

۴ سال پیش
ضرب المثل ستون پنجم

ضرب المثل "ستون پنجم"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل سبیلش آویزان شد

ضرب المثل "سبیلش آویزان شد"

۴ سال پیش
ضرب المثل سبزی پاک کردن

ضرب المثل "سبزی پاک کردن"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل سایه تان از سرما کم نشود

ضرب المثل "سایه تان از سرما کم نشود"

۲۰۲۰ سال پیش
ریشه تاریخی ضرب المثل از کیسه خلیفه می بخشد

ریشه تاریخی ضرب المثل " از کیسه خلیفه می بخشد "

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل روی یخ گرد و خاك بلند نكن

ضرب المثل "روی یخ گرد و خاك بلند نكن"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل دره، آی ملا! دوباره بسم‌الله

ضرب المثل "دره، آی ملا! دوباره بسم‌الله "

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل در دهن داروغه را گذاشت

ضرب المثل "در دهن داروغه را گذاشت"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل حلاج گرگ بوده

ضرب المثل "حلاج گرگ بوده "

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل بز خری می کنی

ضرب المثل " بز خری می کنی "

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل این به آن در

ضرب المثل " این به آن در"

۲۰۲۰ سال پیش
حکایت ضرب المثل آنکه شتر را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

حکایت ضرب المثل آنکه شتر را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

۷ ماه پیش
ضرب المثل انوشیروان دادگر

ضرب المثل "انوشیروان دادگر"

۲۰۲۰ سال پیش
فلسفه ضرب المثل ایراد بنی اسرائیلی چیست ؟

فلسفه ضرب المثل ایراد بنی اسرائیلی چیست ؟

۷ ماه پیش
معنای ضرب المثل آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

معنای ضرب المثل آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

۷ ماه پیش
ضرب المثل اندرین صندوق جز لعنت نبود

ضرب المثل " اندرین صندوق جز لعنت نبود"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل امروز کار خانه با فضه است

ضرب المثل " امروز کار خانه با فضه است"

۲۰۲۰ سال پیش
داستان ضرب المثل آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

داستان ضرب المثل آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

۷ ماه پیش
ضرب المثل الکی

ضرب المثل " الکی "

۲۰۲۰ سال پیش
فلسفه ضرب المثل امامزاده ی است با هم ساختیم چیست ؟

فلسفه ضرب المثل امامزاده ی است با هم ساختیم چیست ؟

۷ ماه پیش
ضرب المثل الخیر فیما وقع

ضرب المثل " الخیر فیما وقع "

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل اگر برای من آب نداشته باشد برای تو نان دارد

ضرب المثل " اگر برای من آب نداشته باشد برای تو نان دارد "

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل آفتابی شد یعنی چه ؟

ضرب المثل آفتابی شد یعنی چه ؟

۷ ماه پیش
ضرب المثل اشکی بریز به چه معناست ؟

ضرب المثل اشکی بریز به چه معناست ؟

۷ ماه پیش
ضرب المثل اشک تمساح می ریزد

ضرب المثل " اشک تمساح می ریزد "

۴ سال پیش
ضرب المثل اشرف خر

ضرب المثل " اشرف خر "

۴ سال پیش
ضرب المثل استاد علم! این یكی را بكش قلم!

ضرب المثل " استاد علم! این یكی را بكش قلم! "

۲۰۲۰ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم