آخرین مطالب و مقالات ریشه ضرب المثلهای ایرانی

ضرب المثل یك بار جستی ای ملخ، دو بار جستی ای ملخ، بار سوم چوب است و فلك

ضرب المثل "یك بار جستی ای ملخ، دو بار جستی ای ملخ، بار سوم چوب است و فلك"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل  هولی نمكی سرش آمده

ضرب المثل " هولی نمكی سرش آمده "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی

ضرب المثل "هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی

ضرب المثل "هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد

ضرب المثل "هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل عجب سر گذشتی داشتی كل علی؟

ضرب المثل "عجب سر گذشتی داشتی كل علی؟"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل صد رحمت به کفن دزد اولی

ضرب المثل "صد رحمت به کفن دزد اولی"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل شما هم شهر آباد كن نیستید

ضرب المثل "شما هم شهر آباد كن نیستید"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل سرو کیسه کردن

ضرب المثل "سرو کیسه کردن"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل سرم را بشکن ، نرخم را نشکن

ضرب المثل "سرم را بشکن ، نرخم را نشکن"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل سر و گوش آب دادن

ضرب المثل "سر و گوش آب دادن"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل سد سکندر باش

ضرب المثل "سد سکندر باش"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل سبیلش را چرب کرد

ضرب المثل "سبیلش را چرب کرد"

۴ سال پیش
ضرب المثل ستون پنجم

ضرب المثل "ستون پنجم"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل سبیلش آویزان شد

ضرب المثل "سبیلش آویزان شد"

۴ سال پیش
ضرب المثل سبزی پاک کردن

ضرب المثل "سبزی پاک کردن"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل سایه تان از سرما کم نشود

ضرب المثل "سایه تان از سرما کم نشود"

۲۰۱۹ سال پیش
ریشه تاریخی ضرب المثل  از کیسه خلیفه می بخشد

ریشه تاریخی ضرب المثل " از کیسه خلیفه می بخشد "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل روی یخ گرد و خاك بلند نكن

ضرب المثل "روی یخ گرد و خاك بلند نكن"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل دره، آی ملا! دوباره بسم‌الله

ضرب المثل "دره، آی ملا! دوباره بسم‌الله "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل در دهن داروغه را گذاشت

ضرب المثل "در دهن داروغه را گذاشت"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل حلاج گرگ بوده

ضرب المثل "حلاج گرگ بوده "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل  بز خری می کنی

ضرب المثل " بز خری می کنی "

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل  این به آن در

ضرب المثل " این به آن در"

۲۰۱۹ سال پیش
حکایت ضرب المثل آنکه شتر را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

حکایت ضرب المثل آنکه شتر را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

۴ ماه پیش
ضرب المثل انوشیروان دادگر

ضرب المثل "انوشیروان دادگر"

۲۰۱۹ سال پیش
فلسفه ضرب المثل ایراد بنی اسرائیلی چیست ؟

فلسفه ضرب المثل ایراد بنی اسرائیلی چیست ؟

۴ ماه پیش
معنای ضرب المثل آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

معنای ضرب المثل آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

۴ ماه پیش
ضرب المثل  اندرین صندوق جز لعنت نبود

ضرب المثل " اندرین صندوق جز لعنت نبود"

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل  امروز کار خانه با فضه است

ضرب المثل " امروز کار خانه با فضه است"

۲۰۱۹ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter