آخرین مطالب و مقالات ریشه ضرب المثلهای ایرانی

ضرب المثل بزك نمير بهار مي آد ، خربزه و خيار مي آد

ضرب المثل بزك نمير بهار مي آد ، خربزه و خيار مي آد

۵ سال پیش
ضرب المثل اگر پيش‌ همه‌ شرمنده‌ام، پيش‌ دزد روسفيدم

ضرب المثل اگر پيش‌ همه‌ شرمنده‌ام، پيش‌ دزد روسفيدم

۵ سال پیش
ضرب المثل باد آورده

ضرب المثل باد آورده

۵ سال پیش
ضرب المثل از اين ستون به آن ستون فرج است

ضرب المثل از اين ستون به آن ستون فرج است

۵ سال پیش
ضرب المثل آش نخورده و دهان سوخته

ضرب المثل آش نخورده و دهان سوخته

۵ سال پیش
ضرب المثل آستين نو بخور پلو

ضرب المثل آستين نو بخور پلو

۵ سال پیش
پیش غازی و معلق بازی

پیش غازی و معلق بازی

۵ سال پیش
فلسفه و ریشه تاریخی ضرب المثل شال و کلاه کردن چیست ؟

فلسفه و ریشه تاریخی ضرب المثل شال و کلاه کردن چیست ؟

۷ ماه پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري بيستم

ضرب المثل هاي فارسي سري بيستم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري نوزدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري نوزدهم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري هجدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري هجدهم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري هفدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري هفدهم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري شانزدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري شانزدهم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري پانزدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري پانزدهم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري چهاردهم

ضرب المثل هاي فارسي سري چهاردهم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري سيزدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري سيزدهم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري دوازدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري دوازدهم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري يازدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري يازدهم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري دهم

ضرب المثل هاي فارسي سري دهم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري نهم

ضرب المثل هاي فارسي سري نهم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري هشتم

ضرب المثل هاي فارسي سري هشتم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري هفتم

ضرب المثل هاي فارسي سري هفتم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري ششم

ضرب المثل هاي فارسي سري ششم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري پنجم

ضرب المثل هاي فارسي سري پنجم

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري چهارم

ضرب المثل هاي فارسي سري چهارم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري سوم

ضرب المثل هاي فارسي سري سوم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري دوم

ضرب المثل هاي فارسي سري دوم

۵ سال پیش
ضرب المثل هاي فارسي سري اول

ضرب المثل هاي فارسي سري اول

۵ سال پیش
یخش نگرفت

یخش نگرفت

۵ سال پیش
راز دل به زن مگو با نو كیسه معامله نكن با آدم كم عقل رفیق نشو

راز دل به زن مگو با نو كیسه معامله نكن با آدم كم عقل رفیق نشو

۵ سال پیش
از پشت خنجر زد

از پشت خنجر زد

۵ سال پیش
از كوره در رفت

از كوره در رفت

۵ سال پیش
از كيسه خليفه مي بخشد

از كيسه خليفه مي بخشد

۵ سال پیش
از خجالت آب شد

از خجالت آب شد

۵ سال پیش
از دماغ فیل افتاده

از دماغ فیل افتاده

۵ سال پیش
اشرف خر

اشرف خر

۵ سال پیش
اشکی بریز

اشکی بریز

۵ سال پیش
اشك تمساح می ریزد

اشك تمساح می ریزد

۵ سال پیش
آنکه شتر(الاغ) را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

آنکه شتر(الاغ) را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

۵ سال پیش
آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

۵ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم