آخرین مطالب و مقالات ریشه ضرب المثلهای ایرانی

فلسفه ضرب المثل بارگهش را آب برده چیست ؟

فلسفه ضرب المثل بارگهش را آب برده چیست ؟

۶ ماه پیش
ضرب المثل وای به حال شما که جوال جوال می برید به چه معناست ؟

ضرب المثل وای به حال شما که جوال جوال می برید به چه معناست ؟

۶ ماه پیش
آشنایی با داستان ضرب المثل کله گرگی!

آشنایی با داستان ضرب المثل کله گرگی!

۷ ماه پیش
ضرب المثل مگه دست‌ هات حنا است یعنی چه ؟

ضرب المثل مگه دست‌ هات حنا است یعنی چه ؟

۷ ماه پیش
ضرب المثل چو فردا شود فکر فردا کنیم از کجا آمده است ؟

ضرب المثل چو فردا شود فکر فردا کنیم از کجا آمده است ؟

۷ ماه پیش
فلسفه ضرب المثل زر دادم و دردسر خریدم چه می باشد ؟

فلسفه ضرب المثل زر دادم و دردسر خریدم چه می باشد ؟

۷ ماه پیش
ریشه ضرب المثل از گردنم بیفتی انشاالله چیست ؟

ریشه ضرب المثل از گردنم بیفتی انشاالله چیست ؟

۷ ماه پیش
داستان ضرب المثل از كف دست مويی نمي رويد

داستان ضرب المثل از كف دست مويی نمي رويد

۴ سال پیش
ضرب المثل هم خدا را می خواهد هم خرما را

ضرب المثل هم خدا را می خواهد هم خرما را

۴ سال پیش
داستان ضرب المثل آن را كه گفتی اسمش را نبر و بردار بيار

داستان ضرب المثل آن را كه گفتی اسمش را نبر و بردار بيار

۴ سال پیش
داستان ضرب المثل اشتهايم آمد پس...

داستان ضرب المثل اشتهايم آمد پس...

۴ سال پیش
داستان ضرب المثل خر بیار باقلا بار کن

داستان ضرب المثل خر بیار باقلا بار کن

۴ سال پیش
داستان ضرب المثل زديم ولی نگرفت

داستان ضرب المثل زديم ولی نگرفت

۴ سال پیش
ضرب المثل به کرسی نشاندن حرف

ضرب المثل به کرسی نشاندن حرف

۴ سال پیش
داستان ضرب المثل آقا گرگ عيدت مبارك

داستان ضرب المثل آقا گرگ عيدت مبارك

۴ سال پیش
داستان ضرب المثل مرگ می خواهی برو گیلان

داستان ضرب المثل مرگ می خواهی برو گیلان

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ج

ضرب المثل های فارسی با حرف ج

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ت (سری سوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ت (سری سوم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ت (سری دوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ت (سری دوم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ت (سری اول)

ضرب المثل های فارسی با حرف ت (سری اول)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف پ (سری دوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف پ (سری دوم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف پ (سری اول)

ضرب المثل های فارسی با حرف پ (سری اول)

۲۰۱۹ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری هفتم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری هفتم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری ششم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری ششم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری پنجم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری پنجم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری چهارم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری چهارم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری سوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری سوم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری دوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری دوم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری اول)

ضرب المثل های فارسی با حرف ب (سری اول)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری نهم)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری نهم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری هشتم)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری هشتم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری هفتم)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری هفتم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری ششم)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری ششم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری پنجم)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری پنجم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری چهارم)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری چهارم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری سوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری سوم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری دوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری دوم)

۵ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری اول)

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری اول)

۵ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف آ  (سری چهارم)

ضرب المثل های فارسی با حرف آ (سری چهارم)

۵ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف آ  (سری سوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف آ (سری سوم)

۵ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter