آخرین مطالب و مقالات ریشه ضرب المثلهای ایرانی

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری پانزدهم)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری پانزدهم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری چهاردهم)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری چهاردهم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری سیزدهم)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری سیزدهم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری دوازدهم)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری دوازدهم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری یازدهم)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری یازدهم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری دهم)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری دهم)

۴ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری نهم)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری نهم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری هشتم)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری هشتم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری هفتم)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری هفتم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری ششم)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری ششم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری پنجم)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری پنجم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری چهارم)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری چهارم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری سوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری سوم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری دوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری دوم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری اول)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری اول)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری دهم)

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری دهم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری نهم)

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری نهم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری هشتم)

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری هشتم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری هفتم)

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری هفتم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری ششم)

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری ششم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری پنجم)

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری پنجم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری چهارم)

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری چهارم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری سوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری سوم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری دوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری دوم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری اول)

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری اول)

۲۰۲۰ سال پیش
چگونه دروغ شاخدار به صورت ضرب المثل در آمد؟

چگونه دروغ شاخدار به صورت ضرب المثل در آمد؟

۷ ماه پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف چ (سری دوم)

ضرب المثل های فارسی با حرف چ (سری دوم)

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل های فارسی با حرف چ (سری اول)

ضرب المثل های فارسی با حرف چ (سری اول)

۲۰۲۰ سال پیش
معنی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت چیست ؟

معنی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت چیست ؟

۷ ماه پیش
اگر گاوت خوش خوراک شد سرت را بگذار بخسب یعنی چه ؟

اگر گاوت خوش خوراک شد سرت را بگذار بخسب یعنی چه ؟

۷ ماه پیش
فلسفه ضرب المثل بارگهش را آب برده چیست ؟

فلسفه ضرب المثل بارگهش را آب برده چیست ؟

۷ ماه پیش
ضرب المثل وای به حال شما که جوال جوال می برید به چه معناست ؟

ضرب المثل وای به حال شما که جوال جوال می برید به چه معناست ؟

۷ ماه پیش
آشنایی با داستان ضرب المثل کله گرگی!

آشنایی با داستان ضرب المثل کله گرگی!

۷ ماه پیش
ضرب المثل مگه دست‌ هات حنا است یعنی چه ؟

ضرب المثل مگه دست‌ هات حنا است یعنی چه ؟

۷ ماه پیش
ضرب المثل چو فردا شود فکر فردا کنیم از کجا آمده است ؟

ضرب المثل چو فردا شود فکر فردا کنیم از کجا آمده است ؟

۷ ماه پیش
فلسفه ضرب المثل زر دادم و دردسر خریدم چه می باشد ؟

فلسفه ضرب المثل زر دادم و دردسر خریدم چه می باشد ؟

۷ ماه پیش
ریشه ضرب المثل از گردنم بیفتی انشاالله چیست ؟

ریشه ضرب المثل از گردنم بیفتی انشاالله چیست ؟

۷ ماه پیش
داستان ضرب المثل از كف دست مويی نمي رويد

داستان ضرب المثل از كف دست مويی نمي رويد

۴ سال پیش
ضرب المثل هم خدا را می خواهد هم خرما را

ضرب المثل هم خدا را می خواهد هم خرما را

۴ سال پیش
داستان ضرب المثل آن را كه گفتی اسمش را نبر و بردار بيار

داستان ضرب المثل آن را كه گفتی اسمش را نبر و بردار بيار

۴ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم