آخرین مطالب و مقالات ریشه ضرب المثلهای ایرانی

خانه اش روی آب است به چه معناست ؟

خانه اش روی آب است به چه معناست ؟

۷ ماه پیش
اصطلاح گل از گلش شکفت به چه معناست ؟

اصطلاح گل از گلش شکفت به چه معناست ؟

۱۰ ماه پیش
ضرب المثل رفت داخل باقالی ها از کجا آمده است ؟

ضرب المثل رفت داخل باقالی ها از کجا آمده است ؟

۷ ماه پیش
ضرب المثل نه خانی آمده نه خانی رفته یعنی چه ؟

ضرب المثل نه خانی آمده نه خانی رفته یعنی چه ؟

۱۰ ماه پیش
اصطلاح هوا گرگ و میش است به چه معناست ؟

اصطلاح هوا گرگ و میش است به چه معناست ؟

۱۰ ماه پیش
اصطلاح عامیانه پشمم ریخت به چه معناست ؟

اصطلاح عامیانه پشمم ریخت به چه معناست ؟

۱۰ ماه پیش
ضرب المثل هرگز از کف دست مویی نمی روید یعنی چه ؟

ضرب المثل هرگز از کف دست مویی نمی روید یعنی چه ؟

۷ ماه پیش
ریشه ضرب المثل هالو گیر آوردن به کجا برمی گردد ؟

ریشه ضرب المثل هالو گیر آوردن به کجا برمی گردد ؟

۱۰ ماه پیش
ضرب المثل هفت شهر عشق را عطار گشت یعنی چه ؟

ضرب المثل هفت شهر عشق را عطار گشت یعنی چه ؟

۸ ماه پیش
ضرب المثل هر را از بر تشخیص نمی دهد یعنی چه ؟

ضرب المثل هر را از بر تشخیص نمی دهد یعنی چه ؟

۸ ماه پیش
ضرب المثل دو قورت و نیمش باقیست یعنی چه ؟

ضرب المثل دو قورت و نیمش باقیست یعنی چه ؟

۸ ماه پیش
۵۳ ضرب المثل خواندنی در مورد حق و ناحق کردن

۵۳ ضرب المثل خواندنی در مورد حق و ناحق کردن

۱۰ ماه پیش
اصطلاح کلک رشتی یا کلک مرغابی چگونه باب شده است ؟

اصطلاح کلک رشتی یا کلک مرغابی چگونه باب شده است ؟

۸ ماه پیش
ریشه و معنی ضرب المثل هفت خط از کجا آمده ؟

ریشه و معنی ضرب المثل هفت خط از کجا آمده ؟

۸ ماه پیش
ضرب المثل حکیم فرموده به چه معناست ؟

ضرب المثل حکیم فرموده به چه معناست ؟

۸ ماه پیش
ضرب المثل خر ما از کرگی دم نداشت یعنی چه ؟

ضرب المثل خر ما از کرگی دم نداشت یعنی چه ؟

۸ ماه پیش
حرف مفت زدن / اصطلاح حرف مفت زدن از کجا آمده ؟

حرف مفت زدن / اصطلاح حرف مفت زدن از کجا آمده ؟

۱۱ ماه پیش
ضرب المثل مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه یعنی چی؟!

ضرب المثل مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه یعنی چی؟!

۱۱ ماه پیش
ضرب المثل های جالب اصفهانی

ضرب المثل های جالب اصفهانی

۱ سال پیش
30 ضرب المثل شیرین فارسی با معنی

30 ضرب المثل شیرین فارسی با معنی

۱ سال پیش
برگزیده ای از ضرب المثل های شیرین ایرانی

برگزیده ای از ضرب المثل های شیرین ایرانی

۲ سال پیش
متن های دندان شکن

متن های دندان شکن

۳ ماه پیش
ضرب المثل با آب حمام دوست می گیرد

ضرب المثل "با آب حمام دوست می گیرد"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل اینها همه شعر است

ضرب المثل " اینها همه شعر است "

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل این طفل یکشبه ره یکساله می رود

ضرب المثل " این طفل یکشبه ره یکساله می رود "

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل آره آورده

ضرب المثل " آره آورده "

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل این شتری است که در خانه هر کس می خوابد

ضرب المثل " این شتری است که در خانه هر کس می خوابد "

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل یك گل دوست بدتر از هزار سنگ دشمن

ضرب المثل " یك گل دوست بدتر از هزار سنگ دشمن "

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل من هلال را دیدم

ضرب المثل " من هلال را دیدم "

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل نه می‌خواهم خدا گوساله را به همسایه‌ام بدهد و نه ماده گاو را به من

ضرب المثل "نه می‌خواهم خدا گوساله را به همسایه‌ام بدهد و نه ماده گاو را به من"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل یك بار جستی ای ملخ، دو بار جستی ای ملخ، بار سوم چوب است و فلك

ضرب المثل "یك بار جستی ای ملخ، دو بار جستی ای ملخ، بار سوم چوب است و فلك"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل هولی نمكی سرش آمده

ضرب المثل " هولی نمكی سرش آمده "

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی

ضرب المثل "هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی

ضرب المثل "هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد

ضرب المثل "هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل عجب سر گذشتی داشتی كل علی؟

ضرب المثل "عجب سر گذشتی داشتی كل علی؟"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل صد رحمت به کفن دزد اولی

ضرب المثل "صد رحمت به کفن دزد اولی"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل شما هم شهر آباد كن نیستید

ضرب المثل "شما هم شهر آباد كن نیستید"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل سرو کیسه کردن

ضرب المثل "سرو کیسه کردن"

۲۰۲۰ سال پیش
ضرب المثل سرم را بشکن ، نرخم را نشکن

ضرب المثل "سرم را بشکن ، نرخم را نشکن"

۲۰۲۰ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم