آخرین مطالب و مقالات ریشه ضرب المثلهای ایرانی

متن های دندان شکن

متن های دندان شکن

۵ ماه پیش
معنی و ریشه ضرب المثل سر و گوش آب دادن چیست ؟

معنی و ریشه ضرب المثل سر و گوش آب دادن چیست ؟

۹ ماه پیش
سرم را بشکن نرخم را نشکن به چه معناست ؟

سرم را بشکن نرخم را نشکن به چه معناست ؟

۹ ماه پیش
معنی ضرب المل شانس خرکی چیست ؟

معنی ضرب المل شانس خرکی چیست ؟

۹ ماه پیش
خانه اش روی آب است به چه معناست ؟

خانه اش روی آب است به چه معناست ؟

۹ ماه پیش
ضرب المثل هرگز از کف دست مویی نمی روید یعنی چه ؟

ضرب المثل هرگز از کف دست مویی نمی روید یعنی چه ؟

۹ ماه پیش
ضرب المثل رفت داخل باقالی ها از کجا آمده است ؟

ضرب المثل رفت داخل باقالی ها از کجا آمده است ؟

۹ ماه پیش
ضرب المثل هر را از بر تشخیص نمی دهد یعنی چه ؟

ضرب المثل هر را از بر تشخیص نمی دهد یعنی چه ؟

۱۰ ماه پیش
ضرب المثل هفت شهر عشق را عطار گشت یعنی چه ؟

ضرب المثل هفت شهر عشق را عطار گشت یعنی چه ؟

۱۰ ماه پیش
ضرب المثل دو قورت و نیمش باقیست یعنی چه ؟

ضرب المثل دو قورت و نیمش باقیست یعنی چه ؟

۱۰ ماه پیش
اصطلاح کلک رشتی یا کلک مرغابی چگونه باب شده است ؟

اصطلاح کلک رشتی یا کلک مرغابی چگونه باب شده است ؟

۱۰ ماه پیش
ریشه و معنی ضرب المثل هفت خط از کجا آمده ؟

ریشه و معنی ضرب المثل هفت خط از کجا آمده ؟

۱۰ ماه پیش
ضرب المثل حکیم فرموده به چه معناست ؟

ضرب المثل حکیم فرموده به چه معناست ؟

۱۰ ماه پیش
ضرب المثل خر ما از کرگی دم نداشت یعنی چه ؟

ضرب المثل خر ما از کرگی دم نداشت یعنی چه ؟

۱۰ ماه پیش
فلسفه ضرب المثل امامزاده ی است با هم ساختیم چیست ؟

فلسفه ضرب المثل امامزاده ی است با هم ساختیم چیست ؟

۱۱ ماه پیش
جریان ضرب المثل از ریش به سبیل پیوند می کند چیست ؟

جریان ضرب المثل از ریش به سبیل پیوند می کند چیست ؟

۱۱ ماه پیش
ضرب المثل آفتابی شد یعنی چه ؟

ضرب المثل آفتابی شد یعنی چه ؟

۱۱ ماه پیش
داستان ضرب المثل آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

داستان ضرب المثل آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

۱۱ ماه پیش
حکایت ضرب المثل آنکه شتر را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

حکایت ضرب المثل آنکه شتر را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

۱۱ ماه پیش
ضرب المثل اشکی بریز به چه معناست ؟

ضرب المثل اشکی بریز به چه معناست ؟

۱۱ ماه پیش
ضرب المثل آب پاکی روی دستش ریخت

ضرب المثل " آب پاکی روی دستش ریخت "

۱۱ ماه پیش
حکایت ضرب المثل از پشت خنجر زد چیست ؟

حکایت ضرب المثل از پشت خنجر زد چیست ؟

۱۱ ماه پیش
معنای ضرب المثل آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

معنای ضرب المثل آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

۱۱ ماه پیش
داستان ضرب المثل از خجالت آب شد چیست ؟

داستان ضرب المثل از خجالت آب شد چیست ؟

۱۱ ماه پیش
فلسفه ضرب المثل ایراد بنی اسرائیلی چیست ؟

فلسفه ضرب المثل ایراد بنی اسرائیلی چیست ؟

۱۱ ماه پیش
معنی ضرب المثل آب از سرچشمه گل آلود است چیست ؟

معنی ضرب المثل آب از سرچشمه گل آلود است چیست ؟

۱۱ ماه پیش
ضرب المثل آب زیر کاه کنایه از چیست ؟

ضرب المثل آب زیر کاه کنایه از چیست ؟

۱۱ ماه پیش
ضرب المثل وای به حال شما که جوال جوال می برید به چه معناست ؟

ضرب المثل وای به حال شما که جوال جوال می برید به چه معناست ؟

۱۱ ماه پیش
فلسفه ضرب المثل بارگهش را آب برده چیست ؟

فلسفه ضرب المثل بارگهش را آب برده چیست ؟

۱۱ ماه پیش
اگر گاوت خوش خوراک شد سرت را بگذار بخسب یعنی چه ؟

اگر گاوت خوش خوراک شد سرت را بگذار بخسب یعنی چه ؟

۱۱ ماه پیش
معنی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت چیست ؟

معنی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت چیست ؟

۱۱ ماه پیش
چگونه دروغ شاخدار به صورت ضرب المثل در آمد؟

چگونه دروغ شاخدار به صورت ضرب المثل در آمد؟

۱۱ ماه پیش
ضرب المثل آبشان از یک جوی نمی رود یعنی چه ؟

ضرب المثل آبشان از یک جوی نمی رود یعنی چه ؟

۱۱ ماه پیش
فلسفه ضرب المثل احساس بالاتر از دلیل است چیست ؟

فلسفه ضرب المثل احساس بالاتر از دلیل است چیست ؟

۱۱ ماه پیش
حکایت ضرب المثل از بیخ عرب شد چیست ؟

حکایت ضرب المثل از بیخ عرب شد چیست ؟

۱۱ ماه پیش
ریشه ضرب المثل از گردنم بیفتی انشاالله چیست ؟

ریشه ضرب المثل از گردنم بیفتی انشاالله چیست ؟

۱۱ ماه پیش
ضرب المثل مگه دست‌ هات حنا است یعنی چه ؟

ضرب المثل مگه دست‌ هات حنا است یعنی چه ؟

۱۱ ماه پیش
آشنایی با داستان ضرب المثل کله گرگی!

آشنایی با داستان ضرب المثل کله گرگی!

۱۱ ماه پیش
ضرب المثل چو فردا شود فکر فردا کنیم از کجا آمده است ؟

ضرب المثل چو فردا شود فکر فردا کنیم از کجا آمده است ؟

۱۱ ماه پیش
فلسفه ضرب المثل زر دادم و دردسر خریدم چه می باشد ؟

فلسفه ضرب المثل زر دادم و دردسر خریدم چه می باشد ؟

۱۱ ماه پیش

آخرین مطالب دلگرم