دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۷ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۰۷ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی
طریقه خوادن نماز احتیاط + طریقه خواندن سجده سهو

نماز احتیاط چیست و چگونه خوانده می شود؟

طریقه خوادن نماز احتیاط + طریقه خواندن سجده سهو
1
زمان مطالعه: 8 دقیقه
نماز احتیاط نمازی یک یا دو رکعتی است که به سبب شک در تعداد رکعت‌های نمازهای چهار رکعتی واجب می‌شود. در هفت مورد از شک‌های مربوط به تعداد رکعات نماز، با خواندن نماز احتیاط، نماز صحیح خواهد بود.

نماز احتیاط را چگونه بخوانم؟

دلگرم : کسى که نماز احتیاط بر او واجب شد، بعد از سلام نماز، باید فورى نیت نماز احتیاط کند و تکبیرة الاحرام بگوید و فقط «حمد» را بخواند و به رکوع و سجده رود.

پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد، و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده یک رکعت دیگر مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از تشهد سلام دهد.

کیفیت نماز احتیاط گونه است؟

  • این نماز از قیام، نیت نماز احتیاط، تکبیر، خواندن سوره حمد به‌تنهایی، رکوع، دو سجده، تشهد و سلام تشکیل شده است.
  • نماز احتیاط اذان، اقامه، سوره و قنوت ندارد.
  • در این نماز سوره حمد به صورت اِخفات (آهسته) خوانده می‌شود؛ هرچند که نماز اصلی، نماز عشاء باشد که مردان باید حمد و سوره را در آن بلند بخوانند.
  • واجب است این نماز بلافاصله بعد از اتمام نماز اصلی و پیش از انجام کاری که صورت نماز را به هم می‌زند به نیت نماز احتیاط خوانده شود.
  • رعایت همۀ شروط نمازهای واجب دیگر در نماز احتیاط هم واجب است.

موارد خواندن نماز احتیاط و نحوه ی قرائت نماز

اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد نمازی که خوانده درست بوده، لازم نیست نماز احتیاط را بخواند، و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد، لازم نیست آن را تمام نماید.

اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعت های نمازش کم بوده، چنانچه کاری که نماز را باطل می کند انجام نداده، باید آنچه از نماز را که نخوانده بخواند و برای سلام بی جا دو سجده سهو نماید، و اگر کاری که نماز را باطل می کند انجام داده، مثلا پشت به قبله کرده، باید نماز را دوباره بجا آورد.

اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده، مثلا در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده، نمازش صحیح است .

اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز کمتر از نماز احتیاط بوده، مثلا در شک بین دو و چهار، دو رکعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده، باید کسری نماز را به نماز متصل نموده و نماز را هم دوباره بخواند.

اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز بیشتر از نماز احتیاط بوده، مثلا در شک بین سه و چهار، یک رکعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد نماز را دو رکعت خوانده، چنانچه بعد از نماز احتیاط کاری که نماز را باطل می کند انجام داده، مثلا پشت به قبله کرده، باید نماز را دوباره بخواند و اگر کاری که نماز را باطل می کند انجام نداده، باید دو رکعت کسری نمازش را بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند.

اگر بین دو و سه و چهار شک کند و بعد از خواندن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده، لازم نیست دو رکعت نماز احتیاط نشسته را بخواند.

اگر بین سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته یا یک رکعت ایستاده را می خواند یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده، باید نماز احتیاط را تمام کند و نمازش صحیح است .

بیشتر بخوانید : شکیات نماز چیست؟ + طریقه به جای آوردن نماز احتیاط

اگر بین دو و سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط ایستاده را می خواند پیش از رکوع رکعت دوم یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده باید بنشیند و نماز احتیاط را یک رکعتی تمام کند و بنابر احتیاط مستحب نماز را دوباره بخواند.

اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز احتیاط بوده، چنانچه نتواند نماز احتیاط را مطابق کسری نمازش تمام کند بایدآن را رها کند و کسری نماز را بجا آورد و بنابر احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند.

مثلا در شک بین سه و چهار اگر موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته را می خواند یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده، چون نمی تواند دو رکعت نشسته را به جای دو رکعت ایستاده حساب کند به احتیاط واجب باید نماز احتیاط نشسته را رها کند و دو رکعت کسری نمازش را بخواند و نماز را هم دوباره بجا آورد.

اگر شک کند نماز احتیاطی را که به او واجب بوده بجا آورده یا نه چنانچه وقت نماز گذشته به شک خود اعتنا نکند و اگر وقت دارد در صورتی که مشغول کار دیگری نشده و از جای نماز برنخاسته و کاری هم مثل رو گرداندن از قبله که نماز را باطل می کند انجام نداده باید نماز احتیاط را بخواند.

نماز احتیاط چیست و چگونه خوانده می شود؟

اگر مشغول کار دیگری شده یا کاری که نماز را باطل می کند بجا آورده یا بین نماز و شک او زیاد طول کشیده احتیاط استحبابی آن است که نماز احتیاط را بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند اگر چه می تواند بنا بر انجام نماز احتیاط گذارد و بر همان اکتفا نماید.

اگر در نماز احتیاط رکنی را زیاد کند یا مثلا به جای یک رکعت دو رکعت بخواند نماز احتیاط باطل می شود و بنابر احتیاط واجب باید دوباره نماز احتیاط، و اصل نماز را بخواند.

موقعی که مشغول نماز احتیاط است اگر در یکی از کارهای آن شک کند چنانچه محل آن نگذشته باید بجا آورد و اگر محلش گذشته باید به شک خود اعتنا نکند مثلا اگر شک کند که حمد خوانده یا نه، چنانچه به رکوع نرفته باید بخواند و اگر به رکوع رفته باید به شک خود اعتنا نکند.

اگر در شماره رکعت های نماز احتیاط شک کند، باید بنا را بر بیشتر بگذارد ولی چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می کند بنابر کمتر گذارد و احتیاط مستحب آن است که نماز احتیاط را دوباره بخواند و بعد از آن اصل نماز را اعاده نماید.

اگر در نماز احتیاط چیزی که رکن نیست سهوا کم یا زیاد شود، سجده سهو ندارد .

اگر بعد از سلام نماز احتیاط، شک کند که یکی از اجزاء یا شرایط آن را بجا آورده یا نه به شک خود اعتنا نکند.

اگر در نماز احتیاط تشهد یا یک سجده را فراموش کند احتیاط آن است که بعد از سلام، آن را قضا نماید اگر چه واجب نیست .

اگر نماز احتیاط و قضای یک سجده یا قضای یک تشهد یا دو سجده بر او واجب شود باید اول، نماز احتیاط را بجا آورد.

احکام نماز احتیاط

حکم گمان در رکعت های نماز حکم یقین است، مثلا اگر در نماز چهار رکعتی انسان گمان دارد که نماز را چهار رکعت خوانده نباید نماز احتیاط بخواند ولی اگر در غیر رکعت ها گمان پیدا کند، باید به احتیاط عمل نماید و دستور در هر موردی طور مخصوصی است که در کتاب های مفصل گفته شده است .

حکم شک و سهو و گمان در نمازهای واجب یومیه و نمازهای واجب دیگر فرق ندارد، مثلا اگر در نماز آیات شک کند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت، چون شک او در نماز دو رکعتی است، نمازش باطل می شود.

طریقه خواندن نماز احتیاط

نماز احتیاط که برای شک در رکعت های نماز به منظور جبران کمبود احتمالی رکعات به جا آورده می شود به این ترتیب که بعد از سلام نماز باید فوراً نیت نماز احتیاط کند و الله اکبر بگوید و حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نماید.

اگر نماز احتیاط او یک رکعت است بعد از دو سجده، تشهد بخواند و سلام دهد و اگر دو رکعت است بعد از دوسجده یک رکعت دیگر مثل رکعت اول به جا آوردو بعد تشهد، سلام دهد.

نکته: نماز احتیاط اذان و اقامه و سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان نیاورد و حمد را حتی «بسم الله» آن را باید آهسته بخواند و در میان اصل نماز و نماز احتیاط کاری که نماز را باطل می کند، انجام ندهد.

در چه مواردی باید سجده سهو به جا آورده شود؟

در سه مورد باید سجده سهو را انجام داد:

  1. وقتی نمازگزار در بین نماز سهوا حرف بزند.
  2. اگر نمازگزار یک سجده را فراموش کند.
  3. وقتی نمازگزار در نماز چهار رکعتی بعد از سجده دوم شک کند که آیا چهار رکعت خوانده است یا پنج رکعت.

سجده سهو چگونه به جا آورده می شود؟

نمازگزار بعد از سلام نماز و اتمام آن، فورا نیت سجده سهو بیاد بکند و به سجده برود و هر کدام از اذکار سه گانه زیرا را که خواست بگوید:

بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله

بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد

بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمه اللهِ و برکاتِه

پس از انکه یکی از اذکار بالا در سجده گفت باید بنشیند و دوباره سجده رود و یکی از ذکرهای بالا را بگوید و بعد بنشیند و بعد از خواندن تشهد سلام دهد.

بیشتر بخوانید :

نماز شکسته : شرایط شکسته خواندن نماز چیست؟

آموزش خواندن نماز استغفار و توبه + ثواب نماز استغفار و توبه

حکم خواندن نماز جنازه + نحوه خواندن نماز جنازهاین مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (1 رای)  


دیدگاه ها
اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !