alexametrics
دلگرم
امروز: شنبه, ۰۸ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
درک کردن جنس مخالف به وسیله زبان بدن
2
زمان مطالعه: 7 دقیقه
درک ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه و در رواﺑﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آن روﺑﻪ رو ﻣﻰ ﺷﻮﯾﻢ.زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ در رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼﻓﺎت و درﮔﯿﺮى ﻫﺎى ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﺷﻮد.

درک ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ زن / مرد

ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ درک ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺷﻮار اﺳﺖ.

در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز دردﺳﺮﻫﺎﯾﻰ ﮔﺮدد ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﻰ ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ دو ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﻰ دارﻧﺪ.

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را درک ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ. ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎرى از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد. اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﺗﺮى ﯾﮑﻰ ﺑﺮ دﯾﮕﺮى ﻧﯿﺴﺖ.

ﻓﺎرغ از ﻧﮕﺎه ﻫﺎى آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎى ﺟﻨﺴﯿﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺴﯿﺎرى ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮاﺑﺮى ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻰ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدارى ﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻐﺰى ﺗﻔﺎوت ﻫﺎى ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮى در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮔﺮ ﻣﻨﻄﻖ، ﻣﻨﺶ، ﺗﻔﮑﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﺷـــﯿﻮه ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت رواﺑﻂ اﺣﺴﺎﺳﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻼش ﺑﺮاى ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﮕﺮى و وادار ﮐﺮدن او ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ، درک و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اى ﺟﺰ ﻧﺎﮐﺎﻣﻰ، ﺧﺴﺘﮕﻰ و دل آزردﮔﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎى ﻋﻤﺪه ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد، ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ.

در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﻰ از اﯾﻦ ﺗﻔﺎو تﻫﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﺗﻔﺎو تﻫﺎى ﻧﻮروﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺾ، وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ى ﻫﺎى ﺧﻮد و دﯾﮕﺮى را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و در ﻣﺮاودات اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ درک ﺑﻬﺘﺮى از رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎو تﻫﺎ و اﺗﺨﺎذ ﺷﯿﻮه ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ رﻓﺘﺎرى آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮى را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان وارد ﮐﻨﯿﻢ.

درک کردن جنس مخالف به وسیله لبخند

لبخندهای واقعی، در گوشه چشم ها چین و چروک می اندازند

وقتی زمان لبخند زدن می رسد، دهان می تواند دروغ بگوید، اما چشم ها نمی توانند. وقتی لبخندهای واقعی به چشم ها می رسند، پوست اطراف چشم را جمع می کنند تا چروک های ریزی اطراف چشم شکل بگیرد.

اغلب افراد لبخند می زنند تا آنچه واقعا در موردش فکر می کنند و احساس می کنند را پنهان سازند،

بنابراین، اگر می خواهید بدانید آیا لبخند شخص مقابلتان واقعی است یا خیر، به چین و چروک گوشه چشم هایش نگاه کنید. اگر این چین ها دیده نشدند، آن لبخند در حال پنهان کردن چیزی است.

کپی کردن زبان بدن شما، نشانه خوبی است

آیا تاکنون شده که در جلسه باشید و متوجه شوید که هر گاه پاهای خود را روی هم می اندازید یا از روی هم بر می دارید، افراد حاضر در جلسه هم همین کار را انجام می دهند؟ یا شاید سر خود را به همان صورتی خم کنند که شما در حین صحبت کردن خم می کنید؟

تقلید از زبان بدن، چیزی است که وقتی احساس می کنیم میان خود و شخص مقابل پیوندی وجود دارد، به صورت ناخودآگاه انجام می دهیم.

این یک نشانه است که می گوید گفتگوی ما به خوبی پیش می رود و طرف مقابل پذیرای پیام ماست.

دانستن این موضوع زمانی مفیدتر است که در حال مذاکره بر سر یک معامله هستید، زیرا به شما نشان می دهد که شخص مقابل در مورد معامله واقعا چه نظری دارد.

درک کردن جنس مخالف

دوستی با جنس مخالف

حالت بدن شما همه چیز را بیان می کند

آیا تا به حال پیش آمده که شخصی وارد اتاق شود و بلافاصله، متوجه شوید او رئیس شماست؟ اثر این شناخت ناگهانی، تا حد زیادی در زبان بدن شما هویدا می شود.

اغلب اوقات در این حالت، بدن شما صاف می شود و کف دستهایتان به سمت پایین قرار می گیرد و حالت عمومی بدن شما، تا حد امکان باز و گسترده است.

مغز ما به گونه ای سیم کشی شده که قدرت را با مقدار فضایی که اشغال می کنیم، برابر کند. صاف ایستادن، همراه با متمایل کردن شانه هابه عقب، حالتی برای نشان دادن قدرت است؛ در این حالت به نظر می رسد فرد می خواهد فضایی که اشغال کرده را به حداکثر برساند.

از طرف دیگر، دولا دولا راه رفتن و قوز کردن ، نشان دهنده سقوط و ضعف است؛ این حالت فضای کمتری را اشغال کرده و قدرت کمتری را به تصویر می کشد.

حفظ حالت خوب برای بدن، موجب آن می شود که مردم با احترام با شما تعامل کنند، و تفاوتی ندارد یک مسئول و رهبر باشید یا نباشید.

چشمهایی که دروغ می گویند

اکثر ما شاید این جمله را مکررا شنیده باشیم که “وقتی با من صحبت می کنی، به چشمهای من نگاه کن !”.

این جمله را والدین ما با این فرض می گفتند که اگر شما در حال دروغ گفتن به آنها هستید، نمی توانید به چشمانشان خیره شوید و البته تا حدی هم درست فکر می کردند.

اما این دانش رایج میان مردم وجود دارد که افراد، اکثر اوقات ارتباط چشمی برقرار می کنند تا سعی کنند این واقعیت که در حال دروغ گفتن هستند را بپوشانند.

مسئله آنجاست که اکثر آنها بیش از حد تلاش می کنند دروغ خود را مخفی کنند و ارتباط چشمی را تا جایی ادامه می دهند که شخص مقابل احساس ناراحتی می کند.

به طور متوسط، آمریکایی ها ارتباط چشمی را به مدت هفت تا ده ثانیه ادامه می دهند، و هنگامی که در حال گوش دادن هستند، این ارتباط طولانی تر از هنگامی است که در حال صحبت می باشند.

اگر شما در حال صحبت با کسی هستید که خیره شدن او به شما باعث ناراحتی تان می شود، احتمالا اتفاقی افتاده و او در حال دروغ گفتن به شماست.

درک کردن جنس مخالف

جنس مخالف را چگونه بهتر ببینیم ؟

بالا رفتن ابروها، عدم راحتی را نشان می دهد

سه احساس اصلی وجود دارد که باعث می شود ابروهای شما بالا بروند: تعجب، نگرانی و ترس. بالا بردن ابروها هنگام گفتگوی آرام با یکی از دوستانتان را امتحان کنید.

اگر فردی که در حال صحبت کردن با شماست، ابروهایش را بالا می برد، و موضوع مورد صحبت شما از لحاظ منطقی چیزی نیست که باعث شگفتی، نگرانی یا ترس وی شود، اتفاق دیگری در حال وقوع است.

تکان های اغراق آمیز، نشان دهنده اضطراب است

وقتی شما چیزی به کسی می گویید و او بیش از حد با تکان دادن سر حرف شما را تایید می کند، این بدان معناست که او در مورد آنچه شما در موردش فکر می کنید نگران است، یا اینکه نگران است نکند شما در مورد توانایی وی در عمل به دستورالعمل ها، شک دارید.

درک کردن جنس مخالف

درک جنس مکمل

دندان قروچه کردن نشانه استرس است

دندان فروچه، تنگ کردن گردن یا حرکت دادن ابروها، همگی نشانه های استرس هستند. تفاوتی ندارد فرد مورد نظر چه چیزی می گوید، در هر صورت این حرکت ها نشانه وجود مقدار قابل توجهی از ناراحتی در اوست .

ممکن است گفتگو به حدی عمیق شود که آنها دچار نگرانی شوند، یا ممکن است فکرشان جای دیگری باشد و در حال تمرکز روی موضوعی باشند که باعث استرس آنها می شود.

کلید تشخیص این مسئله، آن است که به دنبال عدم تطابق میان آنچه فرد می گوید و آنچه زبان بدن وی به شما می گوید، بگردید.

قرار دادن همه موارد در کنار هم

حتی اگر نمی توانید افکار یک شخص را به طور دقیق بخوانید، حداقل می توانید چیزهای زیادی از زبان بدن وی بیاموزید.

و این آموخته ها خصوصا زمانی درست هستند که کلمات گفته شده و زبان بدن با یکدیگر مطابقت نداشته باشند.این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (2 رای)  
  • منبع
  • ravanrahnama.ir
  • talab.org
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits