جذب زنان،چگونه یک زن را مجذوب خود کنیم؟آقایان بخوانند!

۳۸۷,۳۱۰
۵۷۴
۴۹
شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ۱۴:۴۶
هرگز متوجه نخواهيد شد چه وقت مي تواند اتفاق بيفتد. ممکن است درحال گذر از يک خيابان ، مشغول غذا خوردن در يک رستوران، قدم زدن در يک باشگاه شبانه و يا درحال خوش و بش با دوستتان بـاشـيد که ناگهان او پيدايش مي شود. دختري زيبا که حسابي نظر شما را جلب کرده و دوست داريد با او صحبت نماييد. پس بـراي ايـن منـظـور چه کاري خواهيد کرد؟
جذب زنان،چگونه یک زن را مجذوب خود کنیم؟آقایان بخوانند!

بايد قدم پيش گذاشته و با او حرف بزنيد. اگر ياد نگرفته ايد که چگونه به دختر مورد علاقه خود نزديک شويد، ما در اين قسمت چندين روش عملي به شما ارائه مي دهيم تا به راحتي بـتوانيد زن دلخواه خود را جذب کنید. به اين روشها در اصطلاح "يـخـشـکن" اطلاق خواهيم کرد. سلاح اصـلي هـمـواره هـنـر سـازگـاري و انـطـبـاق پذيري خواهد بود.

جذب زنان و چگونه زن را مجذوب خود کنیم

پيش از شروع بايد تشخيص دهيد که در چه شرايطي قرار داريد: "گرم" يا "سرد". موقعيت گرم هنگامي است که او شما را مورد توجه قرار داده و با يک سري از علائم (مانند حرکات چشم و زبان جسماني ) چراغ سبز را نشان داده است. موقيعت سرد زماني است که آشنايي قبلي با هم نداشته و اين اولين برخـورد شـمـا محسوب مي گردد. اين موقيعت کمي مشکل تر به نـظر ميرسد چرا که به علاقمندي او نسبت به خود مطمئن نيستيد. اکنون به يخشکن ها مي پردازيم:


برای جذب زنان:خودتان را معرفي کنيد .
بسيار واضح است. تا زماني کـه خـود را به او معرفي نکنيد، متوجه وجود شما نخواهد شد. هميشه دوستي ها با يک معرفي ساده و صميمي شـروع مي گردند. تصادفا" بسمت وي قدم برداشته و خود را معرفي نماييد.
بگوييد
" من آرش هستم. از ديدنتون خوشحالم" "من آرش هستم. فکر نمي کنم همديگرو بشناسيم."

جذب زنان و چگونه زن را مجذوب خود کنیم

جذب زنان و چگونه زن را مجذوب خود کنیم


برای جذب زنان:برايش آبميوه بخريد
چه در رستوران باشيد و چه در باشگاه شبانه، يکي از يخشکنهاي معروف ، خريدن يک نوشيدني خنک براي او مي باشد.از گارسون بخواهيد يک نوشيدني ديگر مشابه با آنچه که قبلا روي ميزش در حال نوشيدن آن بوده ( و يا اگر مي خواهيد خيلي پر جنب و جوش باشيد مشابه با نـوشيدني که خود شما در حال خوردن آن هستيد ) برايش بياورد.

سيني اين نوشيدني را با تکه اي کاغذ حاوي مطلبي با مزه به همـراه شماره تلفن خود مزين کنيد. از گارسون بـخـواهيد کـه حتـما به او اطلاع دهد که آن نوشيدني از طرف کيست. هنگام خارج شدن از محل کنار ميز او توقفي کوتاه نموده و خود را به مي معرفي کنيد. اين برخوردي شجاعانه است، بدون ابراز خشونت. بگوييد "اميد وارم از نوشيدني لذت برده باشيد." "اين نوشيدني مورد علاقه منه. فکر کردم شما هم خوشتون مياد.

جذب زنان و چگونه زن را مجذوب خود کنیم


برای جذب زنان:بپرسيد مجرد است يا خير
شما زماني خواهيد خواست که به اين موضوع پي ببريد، پس چرا از همان ابتـدا سـؤال نمي کنيد؟ بياد داشته باشيد که اين در هر شرايطي، يک حرکت شجـاعـانـه اسـت. اگـر فرد خوش تيپي بـاشـيـد، احـتـمال ايـنکه او مثبت تر و واضح تر عمل نمايد بيشتر خواهد شد و اگر نه، ديليلي خواهد بود براي دوستانه تر بودن. در هر صورت در اين برخورد لازم است هميشه رک و با صراحت باشيد.

او نيز رک و با صـراحـت خواهـد بود. اگـر گـفـت کـه مجرد نيست، و يا اگر بشما علاقمند نباشد، بسرعت متوجه خواهيد شد. پـرسـيـدن از يک غريبه که آيا دردسترس هست يا خير، بلافاصله منظور و هدف شما را آشکار نموده و هرگونه سوء تعبير را از بين خواهد برد.
بگوييد "قبل از اينکه اسمتونو که ميدونم به قشنگيه خودتونه بپرسم ، مي خواستم بدوم مجرد هستيد؟" "اينقدر خوش شانس هستم که مجرد باشيد؟

جذب زنان و چگونه زن را مجذوب خود کنیم


برای جذب زنان:بي پرده باشيد
اين طرز برخوردي است بـراي افـرادي کـه مـايـلند بـيشتر از اينها رک و با صراحت باشنـد. قدم برداشتن به طرف يک زن و نشان دادن صراحت و بي پردگي مي تواند به عـنوان يـک جذاب کننده قوي عمل کند. او ممکن است اعتماد بنفس شما را نشانه اي بر ارزشتـان براي صحبت کردن قلمداد کند. بگوييد "داشتم دنبال بهانه اي بـراي بـاز کردن صحبت مي گشتم، ولي چيزي پيدا نکردم. اسمم آرشه، اسم شما چيه؟" اشکالي نداره اگه به شما ملحق بشم؟

جذب زنان و چگونه زن را مجذوب خود کنیم


برای جذب زنان:محيط اطراف را توصيف کنيد

هرکجا به او برخورد کنيد، پيرامـون شـما چـيـزهايـي وجود خواهد داشت. از آنها براي باز کردن سر صحبت استفاده کنيـد. به محيط اطراف خود نگاه کرده و موضوع جالبي را براي گفتگو انـتـخـاب نـمـايـيـد. اين راه کار محدود به اشياء نميگردد. اگر متـوجـه شـديد فردي روز سهتي را در محل کارش گذرانده ، مي تـوانـيد جـمـله اي بـه وي بگوييد که تنشها و خستگي ها را از تـنـش بـيرون کند. اين باعث مي گردد کـه او خـودش را سـبک و سر صحبت را باز کند. با اين حـال قـبـل از مـراجـعـه بـه او، مـطمـئن شويد که سرش شلوغ نباشد. بگوييد "من اين آهنگو جاي ديگه اي هم شنيدم، خيلي قشنگ " بنظر ميرسه که روز خيلي خوبي داشتي" ( اگر خسته بنظر ميرسيد، با گوشه و کنايه به او بگوييد)

جذب زنان و چگونه زن را مجذوب خود کنیم


برای جذب زنان:سؤالي سرگشاده بپرسيد
مشکل ترين قسمت يک يخشکن بکار گمـاردن آن بـراي آغـاز نمودن محاوره اي است که 30 ثانيه بعد از شروع شدن، خاتمه نپذيرد. براي جلوگيري از چنين وضـعيـتـي، اقـدام بـه پرسيدن سؤالي نماييـد کـه پـاسـخش بـه "بله" يا "خير" ختـم نـشده و احـتياج به بسط بيشتري داشته باشد.
بگوييد"خوب، سرگرميات چيا هستن "خوب، آخر هفته ها چطوري خودت مشغول مي کني؟

جذب زنان و چگونه زن را مجذوب خود کنیم


برای جذب زنان:از او بخواهيد شما را به يک نوشيدني ميهمان کند

با اينکار به صورتي موزيانه باعث متعجب ساختن وي شده و و جذابيت زيادي در نزدش پيدا خواهيد نمود.
بگوييد
"بهت ميگم چرا، ولي چطوره ازت بخوام يه نوشيدني مهمونم کني؟"
"هميشه تو فکر اين بودم که منصفانه نيست که هـميشه من بـراي کـسي نوشـيـدنـي بخرم، پس ازت ميخوام که اينبار شما منو مهمونم کني و قول ميدم لطفتو جبران کنم

جذب زنان و چگونه زن را مجذوب خود کنیم


برای جذب زنان: تعريفي صادقانه از او بنماييد
بر همگان معلوم است که زنان دوست دارند مورد تعريف و تمجيد قرار بگيرند. با اين حال آنها براحتي ميتوانند تخشي دهند که صادقانه از آنها تعريف ميشود و يا از روي رياکاري. گذشته از اينکه درچه شرايطي قرار داريد، هميشه بايد موضوعي قابل قبول براي تعريف و تملق پيدا کنيد.اين ميتواند بسته به زبان جسماني او، تعريف و تمجيدي مخاطره آميز و يا خودماني باشد. بگو "جالبه که متوجه اون شدي...خيلي باهوشي" "خنده شيرين و جذابي داري"

جذب زنان و چگونه زن را مجذوب خود کنیم


برای جذب زنان:سلام کنيد
همانطور که از آن بر مي آيد، از ايـن طـرز برخورد کلاسيک معمولا چشم پوشي مي گردد. اغلب افراد بلافاصله جواب سلام را مي دهند که تـصور مي کنند ادب و نزاکت اينطور ايجاب مي کند. با اينحال جواب سلام مي تواند در را براي آغاز سـخن باز گرداند. سلام، شروع کننده اي ساده است که باعث ايجاد جرات براي گفتگو با افراد نا آشنا مي شود. بگوييد "سلام!"

جذب زنان و چگونه زن را مجذوب خود کنیم


برای جذب زنان:او را به لبخند زدن وادار نماييد
وادار کردن او بـه لبخند زدن بـصورت معجزه آسايي باعث شکستن يخ خواهد شد. زنان عاشـق مرداني هستند که بتوانند آنها بخندانند. خوش مشربي باعث جذابيت بيشتر مردان مي شود. بگوييد "شرط مي بندم مي تونم در عرض 5 ثانيه بخندونمت" "دوست داري يه جوک بامزه برات تعريف کنم" کمي يخ بشکنيد خواه سر کارتان باشيد، چه مشغول بازي و يا در حال گردش، ممکن است با دختر مورد علاقه خود روبرو شويد. نکته ايـن است که فقط بايد بدانيد چه کاري را و در چه زماني انجام دهيد. هميشه آرام و صادق باشيد. اگر فردي جواب رد به شما داد، نااميد نشده و با اعتماد بنفس بيشتر به دنبال همسر مورد علاقه خود بگرديد.


جذب زنان،چگونه یک زن را مجذوب خود کنیم؟آقایان بخوانند!
امتیاز : 3.7 تعداد رای : 777
574
203

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


۴۹ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
eu
اصغر | ۱ هفته پیش
سلام دوستان مطلب بالا نقصی نداشت اما خانوما نقصی دارن هرموقع میخوای سرصحبتی رو باز کنی سری حرفهای بدی میزنند اول میگن برو بعد هم میگن مگه خودت خواهر مادر نداری
۰
۰
 
 
ir
شاهین | ۳ هفته پیش
سلام دوستان و رفقای گرامی،باید خدمتتون عرض کنم ک ،هرکسی این راهکارهای بالارو بدون نقص و ب صورت کاملا دقیق و خلاقانه اجرا کنه؛امکان نداره جواب رد بگیری.
ولی اگه مثله حیف نونا به تته پته بیفتی،و حتی یکیشو درس انجام ندی،هیچ انتظاری نداشته باش.
در هر شرایطیم اگه اغازه حرکت سختتون بود ب این فک کنین ک من ی مرده بالغ و کاملم و مردا قدرت و جرات دارن،واین اون زن هست ک باید شانسشو از دست نده و ب من اوکی بده،این طرز فکر قدرت استارت فوق العاده ای بهتون میده،شک نکنین و در نهایت از فرمولهای بالا استفاده کنین و مطمئن از نتیجه مثبت باشید.
مثال⬅(سلام من شاهینم اجازه دارم ی سوال بپرسم؟
شما مجردین؟بله
خدایا شکرت،خانوم من خیلی خوش سانش و خوشحالم.
میتونم اسمتونو ک مثله اون چشمای قشنگتون،مطمئنم خیلی قشنگرو بدونم؟سمانه
این شماره من منه اگه امکانش هست ی تماس همین الان با خط من بگیرین تا من شمارتونو ب اسمه سلطانه قلبم سیو کنم.
سمانه من خیلی خوشحالم ک فرصت اشنای بیشترو باهات دارم تو خیلی زیبای.
دیگه بیشتر از این مزاحمت نمیشم.خدا نگهدار،منتظره تماستم.)
۰
۰
 
 
gb
محسن | ۱ ماه پیش
اصلا این چیزا نیازی نیست اول چشم تو چشم بشید اگه اوکی بود این کارو به مدت 3 روز انجام بدین بعد دو روز غیب شین که به شما فکر کنه اونوقت شما تو ذهن اون هستی بعد از کنارش رد شو بهش بگو ازت خوشم میاد فردا یه جمله دیگه اینطوری اوناییکه کم رو هستن هم روشون باز میشه بعدشمارشو بگیرید یا شمارتونو بدید اگه بازم بد قلقی کرد بهش بگین که دوسش دارین از اینجور حرفای احساسی فقط حواستون باشه زیاد گیر ندین این کارا باید تو یه بازه زمانی انجام بشه تا دختر ایرانی یخش بشکنه
۰
۰
 
 
ir
رضا | ۵ ماه پیش
من نمیخام ازدواج کنم فقط در حد دوستی ساده
۰
۰
 
 
ro
پرهام | ۸ ماه پیش
خیلی مطلب خوبی بود ولی من کسی و که میشناسم جذبش کردم باهاش صحبت کردم ولی کلا ادم سختیه چیکار کنم دقیقا
۰
۰
 
 
ir
اسی | ۹ ماه پیش
همش الکیه
دل نبندید
تهش تلخیه
زندگیتو کن و بیخیال روزگار بگذرون
وقتش که برسه خودش میاد
۰
۰
 
 
ir
محمدی | ۹ ماه پیش
سلام خواهشا راهنمایی کنید صندوقدار تو یه رستورانم ودختری که یه مدت ازمون غذا میگیره وهرروز میاد بهش علاقه دارم وحتی توچشام نگاه میکنه ولی من روم نیست تو صورتش نگاه کنم نمیدونم چجوری بفهمم اونم دوستم داره یانه که بهش پیشنهاد کنم لطفا کمک کنید
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  armin sheibani | ۹ ماه پیش
  هیچی ایندفعه که اومد اگه خریدی کرده بود اونا رو ازش بگیرید و به بهونه اینکه میخواید بهش کمک کنین تا یه جایی باهاش برید. مهم اینه که توی این مدت متوجه بشی که مجرده یا متاهل اگر هم که میدونی چه بهتر میتونی سوالات بیشتری بپرسی ازش.
  ۰
  ۰
 
 
ir
سپهر | ۱۰ ماه پیش
من چند وقته از یه دختره خوشم میاد.
هر کاری میکنم روم نمیشه برم سر صحبتو باز کنم. چیکار کنم راهنمایی کنید
۰
۰
 
 
de
Ahmad | ۱۰ ماه پیش
مگه میشه با این خانوما صحبت کرد تا بیاد این کارارو بکنی
۰
۰
 
 
de
Ahmad | ۱۰ ماه پیش
مگه این خانوما جواب آدمو میدن که بخوای باهاشون صحبت کنیو بخندینوشون.نوشی
دنی بخری....
۰
۰
 
 
ir
مهدی | ۱۱ ماه پیش
همش الکیه باوو نمیشه که یکو نشناسی بعد بهش بگی اخر هفته چیکار میکنی یا منو ب نوشیدنی مهمون کن یا چ لبخندی داری خخخخخ
۰
۰
 
 
ir
klkkk | ۱ سال پیش
همدیگر را می بوسیدند می خندید طرف گقت اون موقع خوب می گرد مت تشگر می گرد ند از همدیگر یگباره طرز فکرم عوض شد موقعی که تلفن تمام رفتم پیشش گفتم خیلی کرم گرفته بودی با مرد غریبه گفت از کجا دونستی داری برام بهتان می گی گفتم نترس باهت کاری ندارم دوست دارم همین طوری باشی گفتم می تونی از فردا بری مغاز وسایل بخری و نون بخری هر جا هم رفتی اشغال نداره نمی دانم طرز فگرم یه باره عوض شد چند بار به دگتر هم
۰
۰
 
 
ir
امید | ۱ سال پیش
خوب بود ممنون
۰
۰
 
 
ir
امید | ۱ سال پیش
کاربردی بود ممنون امشب یه خانومی رو دیدم فیسشو دوست داشتم اندام خوبی هم داشت ولی جرات نکردم بهش ابراز علاقه کنم و فرصتمو از دست دادم و اینکه شاخص تلاش برای جذب یه خانوم میتونه خندودنش باشه که من تو این کار استادم
۰
۰
 
 
متین | ۱ سال پیش
سلام راهنمایاتون تا30درصد به نظرم خوبه ولی 70درصددیگه بستگی به درون فرد داره منظورم دل
۰
۰
 
 
ir
کوروش | ۱ سال پیش
یه دخترو حدودیک سال میبینمش سر کلاس ... توی کلاسی که دخترای دیگه هم بودن میومد از من جزوه میگرفت ...
بعدا متوجه شدم به من نگاه میکنه
اما من اهمیتی نمیدادم
الان متوجه شد که بهش یه حسی دارم.
اما اون دلخوره ... چکار کنم نمیدونم ...
بد بختی قدرت این که با یه دختر حرف بزنم رو ندارم اصا چطور بحثو باز کنم درس خونم نیست ...
حالا فکر میکنم که اون دیگه هیچ حسی نداره ...شایدم میخواد ناز کنه
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  طیبه | ۱ سال پیش
  ههههههه
  ۰
  ۰
  ir
  یه دختر | ۱ سال پیش
  اقا کوروش دختر ها ناز نمیکنن و این مقاله حتی به واقعیت نزدیک نبود
  ۰
  ۰
  ir
  علی | ۱ ماه پیش
  راجب درس باهاش حرف بزن کم کم حرفو باز کن بگو بریم رستوران یا کافی شاپ بهتر حرف بزنیم وقتی رفتین کم کم بهش بگو عاشقی سعی کن خر خون نباشی بیشتر شوخ با مزه خوشتیپ باشی
  ۰
  ۰
 
 
ir
setare | ۱ سال پیش
هههع یه کمی به روز باشین...
در ضمن برای هررر دختری جواب نمیدهه
۰
۱
 
 
علی نورانی | ۱ سال پیش
اینا همشون چرته اگ دختری رو دوس داری باید بگیری بکنی اگ بهش رو بدی برو ترم میشه بس هرچه با خشونتر باشه اونقده جذاب تره
۰
۰
 
 
ir
علیرضا | ۲ سال پیش
من صورتی زیبا دارم پول دارم خوش هیکل هستم با یه نفر میخوام وارد رابطه شم ولی اون دختر عجیبیه
۰
۰
 
 
ir
محسن | ۲ سال پیش
سلام،من با یه دختربه طور اتفاقی اشنا شدم بعدش باهاش تماس گرفتم،وهدفم صحبت کردن و به تفاهم رسیدنه،بهش زنگ زدم گفتم اتفاقی این شماره رو گرفتم هرچی فحش بلد بود فرستاد توی تلگرام پیداش کردم یه شارژفرستادم گفتم اشتباه شده دو باره هرچی فحش بلد بود فرستاد بلوکم کرد به نظر شما حالا چی کنم
۱
۰
 
 
ali | ۲ سال پیش
من عشقم دوست دارم واون همچنین ولی خانواده اش خاستگار فرستادم ردم کردن ........چکنم؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  امیز | ۲ سال پیش
  بش بگو دوروغ گفتم من تعمیرات گوشی موبایل بلدم دوست خواهرم گوشیشو اورد براش تامیر کنم از تنهایی زیاد شمارتون رو از گوشیش دزدیدم
  ۰
  ۰
 
 
ir
sadegh | ۲ سال پیش
سلام من دوتا سوال دارم. اول اینکه اگه تا حالا توی رابطه م با یه دختری که سر کارم هست دقت نکردم و سوتی زیاد دادم، میتونم از این به بعد همه چی رو به مرور درست کنم؟ دوم اینکه من مدیر تیمم هستم، چطوری میتونم با اینکه صرفا رابطمون کاری هست (البته نه خیلی خشک) یه حرکتی بکنم؟ گیج گیجم. این دختر هم به نظر میاد که خیلی با پسرا جور نمیشه نه اینکه غد باشه ولی احتمالا تا حالا دوست پسر نداشته. منم میخوام که هر جوری پیش میرم به ازدواج ختم بشه. ( یه راهنمایی می کنی؟)
۰
۰
 
 
ir
مستر رضا | ۳ سال پیش
تشکر از راهنماییتون
ولی ب دو دلیل برا من جواب نمیده
یک}اینجا ایرانه!!!!!
دو}کسی که منم میخوامش کلا دختر عجیبیه!!!!!!!
۰
۰
 
 
ir
علی | ۳ سال پیش
چطور بایک دختر ازدواج کنم من عاشقشم
۰
۰
 
 
ir
رضا | ۳ سال پیش
سلام
میخواه با دختری دوست شوم ولی خجالت میکشم
چکار کنم؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ سال پیش
  خجالت نکش هرچی دلت میخواهد بهش بگو فوق اخرش 2روز قهر میکنه وبعد جوابتو میده
  ۰
  ۰
 
 
ir
ali | ۳ سال پیش
سلام
من یه مشکلی دارم به ی دختر نزدیک شدم و بهش پیشنهاد ازدواج دادم
ولی قبول نکرد
نمی خوام به همین زودی کنار بکشم
اون دختر هم الان کامل رابطشو باهام قطع نکرده
ولی اصلا دوست نداره زیاد باهاش حرف بزنم یا .....
به نظرتون باید چی کار کنم ؟
ممنونم
۰
۰
 
 
ir
محمد | ۳ سال پیش
اگه کسی مایل باشه شخصی را مجذوب خودش کنه باید قبل از هر چیز از روی ظاهر طرف تشخیص بده فاز فکری مخاطب مورد نظر چیه و اون موقع کار کمی معلوم میشه .
افراد مذهبی را معمولا به سادگی میشه مورد مکالمه و گفتگو قرار داد ولی به سختی میشه مجذوب کرد
بنابرین نوع نگرش دین مذهب فرهنگ درجه اجتماعی سطح آگاهی و تاثیر پذیری افراد میتونه در ادامه مورد توجه قرار بگیره .
اگه تونستی بدون لباس ؟آراسته اتومبیل لوکس پول ثروت و دیگر مظاهر جذب کسی را مجذوب خودت کنی اونموقع قوانین جذب را بکار بردی ...
پس مجذوب کردن شخحص مورد نظر با داشتن اطلاعات مقدماتی از اون کاری هنرمندانه و سخت قلمداد میشه و هنر ارتباط موثر را می طلبه .
۰
۰
 
 
rs
رضا شبیب | ۳ سال پیش
توصیه های ارزنده و مفیدی بودند سپاسگذارم اما به دوستانم عرض می کنم که اینها به تنهایی کفایت نمی کنه و باید برای ارتباط با جنس مخالف ( چه زن و چه مرد) فاکتورهای دیگه ای رو هم مد نظر قرار داد و اون آراستگی و زیبایی ظاهر و بوی خوش و توانایی کنترل خوده که صرفا از طریق تمرین و صد البته یادگیری و مطالعه بدست میاد سپاسمندم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  محمد | ۳ سال پیش
  روحیه ات از دست نده.البته موقعیت مالی شما هم مهمه.ولی دوستت داره که باهات حرف میزنه ولی بخاطر خانواده ابروداری کرده.رسمی تر بر خورد کن باخانواده منظورمه.موفق باشی رفیق...
  ۰
  ۰
 
 
ممنون
۰
۰
 
 
ir
ebi | ۳ سال پیش
سلام من این کار هایی رو که گفتید کردم خابوند تو گوشم
۰
۰
 
 
ir
سلامت | ۳ سال پیش
داداش اینجا ایرانه!
۰
۰
پاسخ ها:
  gb
  رضا | ۳ سال پیش
  خب که چی؟؟! توی ایران هیچکس دنبال این کارها نیست و اصلا توی این فازا نیستند؟؟!!
  ۰
  ۰
  ir
  Morteza | ۳ سال پیش
  خب این سلامت راست میگه اینجا ایرانه اگه به یه دختر خودتو معرفی کنی یا از این جور کارا همچین با اون کیفش میزنه تو سرت که سه سال بیهوش بشی
  ۰
  ۰
 
 
ir
شهریار | ۳ سال پیش
خوبه ولی اینجا ایرانه ولی بابت راهنمایت ممنون دوست عزیزم
۰
۰
 
 
ir
بنیامین | ۳ سال پیش
در حال حاضر زیاد جواب نمیده چون یا همه دارند موسیقی گوش میدن و یا سعی می کنند از کسانی که دیده و می شناسند استقبال کنند در حال حاضر ابشن ماشین و پول است که هر کسیو به شما جذب می کنه تشکر
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  عرفان | ۳ سال پیش
  سلام. اینطور است که گفتید امّا در این حالت عشق واقعی در کار نیست و اگر بعداً مال و ثروتش را از دست بدهد عشق هم کم می شود. عشق به مال و ثروت نیست باید درونی و یا قلباً باشد.
  ۰
  ۰
 
 
ir
ali | ۴ سال پیش
ممنون از راهنمائیتون
۰
۰
 
 
ir
saeed | ۴ سال پیش
خوب بود ممنون...
۰
۰
 

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter