نزدیکی دهانی، برخی موافق و برخی مخالف

۵۱,۸۳۹
۲۰۶
۱۹
شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۸:۴۴

نزدیکی دهانی

ﭘﯿﺮو ﺳﻮاﻻت ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪن ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ھﻤﺴﺮ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ نزدیکی دھﺎﻧﯽ ( ﺳﺎک زدن ) و ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﻤﺴﺮ ﺑﺎ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ ﻟﺬت ﻣﺮدان و زﻧﺎن از نزدیکی دھﺎﻧﯽ و ﺧﻮدداری ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد از اﻧﺠﺎم آن ھﺴﺘﯿﻢ ﻣﻄﻠﺐ از ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﺠﺪ. ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻤﻞ ﻟﯿﺴﯿﺪن و ﻣﮑﯿﺪن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ.


ﺗﻌﺮﯾﻒ نزدیکی دھﺎﻧﯽ ( ORAL )
ﻧﻮﻋﯽ از اﻋﻤﺎل اﺻﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﯿﺴﯿﺪن ( Lick ) ﯾﺎ ﻣﮑﯿﺪن (Suck) آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﺟﺰء رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ( ﻧﻪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ )


دﻻﯾﻞ ﻟﺬت ﻓﯿﺰوﻟﻮژﯾﮑﯽ نزدیکی دھﺎﻧﯽ
ﻣﺮدان :
ﻣﮑﯿﺪن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮدان ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺑﺮ آﻟﺖ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮن در ﺑﺎﻓﺘﮫﺎی آﻟﺖ ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ در آﻧﮫﺎ ﻣﯿﺸﻮد ، ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ورود و ﺧﺮوج آﻟﺖ درد ھﺎن و ﻓﺸﺎر ﻟﺒﮫﺎ ﺑﺮ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﺬت آن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.


:زﻧﺎن
ﻟﯿﺴﯿﺪن ﯾﺎ ﻣﮑﯿﺪن ﻟﺒﻪ ھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﺤﺮﯾﮏ و ارﮔﺎﺳﻢ ﻏﯿﺮ دﺧﻮﻟﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ درﻣﻮرد اﻓﺮادی ﮐﻪ واژن آﻧﮫﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻌﻤﻮل را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﭼﺎر ﺧﺸﮑﯽ واژن ھﺴﺘﻨﺪ ﺳﮑﺲ دھﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از دﺧﻮل ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ درﺳﮫﻮﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.


دﻻﯾﻞ رواﻧﯽ ﻟﺬت از نزدیکی دھﺎﻧﯽ


ﻋﺎﻣﻞ رواﻧﯽ در ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان ﺑﯿﺶ از ﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﺮدان اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ارادی را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻋﻤﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﺰال دﺳﺘﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺧﻮاب ﺑﺮای آﻧﮫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻨﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺪن ﻣﺮدان ھﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻨﯽ دارد و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﭘﺮوﺳﺘﺎت و دﻓﻊ ﺑﮫﺘﺮ ادرار ﻻزم اﺳﺖ .

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺲ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﺮدان ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﻗﻪ ذھﻨﯽ زودﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ، ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دھﺎﻧﯽ از اﺑﻌﺎد رواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدان از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺲ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻪ آﻧﮫﺎ دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺣﺲ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺴﻮب رواﻧﯽ و ذھﻨﯿﺖ ﭘﺮدازی در ﻣﺮدان آﻧﻘﺪری ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺬت آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ آن ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻐﺰ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .


اﮔﺮ ﭼﻪ در زﻧﺎن دو ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺣﺴﺎس و ﻟﻤﺲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﯽ در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ و ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذھﻨﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﯿﻼت ﺟﻨﺴﯽ در زﻧﺎن ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ، ﺳﮑﺲدھﺎﻧﯽ در زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ رواﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺣﺲ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮﺷﺎن در آﻧﮫﺎ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ھﻤﺴﺮوی ﺑﻪ او اﯾﻦ ﻟﺬت را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﭘﺮورش ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ دروﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ اﺳﺖ.

نزدیکی دهانی


ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان از نزدیکی دھﺎﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ؟


دﻟﯿﻞ اول ) اﯾﻦ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﮐﺜﯿﻒ و ﭼﻨﺪش آور اﺳﺖ ..!؟


ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای دﻓﻊ ادرار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ در ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪام از ﻧﻈﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺎک ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻟﺴﯿﺪن و ﻣﮑﯿﺪن آن ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ ادرار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯿﺸﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ، ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.


اﯾﻦ اﻓﺮاد اﮐﺜﺮا آﻧﺮا ﻋﻤﻠﯽ ﭼﻨﺪش آور ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و در ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ آن رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﺧﻮردی ﺗﻨﺪ ( ﺗﺪاﻓﻌﯽ - ﺗﮫﺎﺟﻤﯽ - اﮐﺮاه ) از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﭘﺲ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ، اﯾﻦ رﻓﺘﺎر آﻧﮫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ھﻤﺴﺮ (ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮد را در اﺳﺎرت ذھﻨﯿﺖ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ھﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از دﯾﺪن و ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ھﻢ اﮐﺮاه دارﻧﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن دارﻧﺪ / ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮاھﻨﺪ داد.


دﻟﯿﻞ دوم ) اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را درﺷﺄن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ


اﮐﺜﺮ زﻧﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺳﮑﺲ دھﺎﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص اﻋﻤﺎل روﺳﭙﯿﮫﺎ . ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﭘﻮرﻧﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ھﻤﺴﺮ آﻧﮫﺎ از اﻧﺠﺎم آن اﻧﺘﻈﺎری ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ روﺳﭙﯿﮫﺎ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﮫﺎ ﻣﯿﺸﻮد از اﻧﺠﺎم آن ﺧﻮدداری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﻗﺪرت و ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ ھﻤﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.


دﻟﯿﻞ ﺳﻮم ) ﺗﺮس و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ذھﻨﯽ


ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺰ اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زور وﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺳﮑﺲ دھﺎﻧﯽو ﺧﻮدداری ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺠﺎم آن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ درﮔﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ای ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی در ذھﻦ آﻧﮫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﺎ ﺧﻮدآﮔﺎه وﻏﯿﺮ ارادی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮوز ﻣﯿﺪھﻨﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن
درﻣﺎن دارﻧﺪ.


دﻟﯿﻞ ﭼﮫﺎرم ) ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺑﻞ آن


آﯾﺎ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ ﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻠﺖ ﺧﻮداری ھﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ از اﻧﺠﺎم آن ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎ اﮐﺮاه آن ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺑﻮدن آن ﺑﺎﺷﺪ


نزدیکی دھﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دھﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮھﺮ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ از رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ از
رواﺑﻄﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﺷﺮﻋﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد ﺑﻪ آن وارد ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﯿﺰاﻧﺠﺎم آﻧﺮا ﺑﺎ ﺷﺮط ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺪون اﺷﮑﺎل ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .


ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﺠﺪ / ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(206 امتیاز , میانگین: 4.5 از 5)  

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


۱۹ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
567992229.06 | ۴ سال پیش
بستگی به طرفین داره امااگر انجام بدن خیلی خوش میگذره
۰
۰
 
 
ir
avin | ۴ سال پیش
نمیدونم بعضی ها چه جوری فکر میکنند ولی بهترین لحظه هام رو با این نوع رابطه داشتم
حتی اگر دوست هم نداشته باشید بر فرض محال اینکه کاری رو بکنید تا براتون کاری رو انجام بده پارتنرتون بی نظیره:)
۰
۰
 
 
ir
پری سیما | ۴ سال پیش
به نظر من خیلی خوبه اینکار ....
۰
۰
 
 
ir
pari | ۴ سال پیش
بستگی به رفتار طرف مقابل داره . شاید اولین بار سخت باشه اما بعدش از اینکه طرف مقابلت راضیه و ارضا میشه هم حس قدرت میگیری هم یه حس خوب به ادم دست میده. تو روابط جنسی باید انعطاف پذیر بود چون نیاز به تنوع داره. روابط تکراری طولانی مدت ادمو سرد میکنه
۰
۰
 
 
ir
دانیال | ۴ سال پیش
نظر من کو باشه اینم یه نظر مجاز من با نظر ستایش خانم موافقم اگه برای همسرت از این کار امتناع کنید طرف از شما بدش خواهد اومد سعی کنید برای دوست داشتن یکدیگر به همدیگه لذت هدیه بدین اینجوری زندگی تون شیرین میشه اینو تایید کنید
۰
۰
 
 
a1
ا | ۴ سال پیش
امتحان کردن ضرر نداره ما ایرانیها خیلی سخت میگیریم
۰
۰
 
 
ir
امیر 09377878989 | ۴ سال پیش
من که خوشم نمیاد از این کار چندش اوره .
۰
۰
 
 
ir
غزل | ۴ سال پیش
دیدن لذت بردن همسرم منو به اوج میرسونه. امتحان کنید.
۰
۰
 
 
ir
ستایش | ۴ سال پیش
عشق دوطرفه هست .
۰
۰
 
 
ir
sadaf | ۴ سال پیش
بدک نیس
۰
۰
 
 
ir
ماهک | ۴ سال پیش
احتمالا نویسنده این مقاله پسر هست که میخواد این کارو بین مردم جا بندازه چون تقریبا تمام خانم ها از این کار بدشون میاد و فقط آقایون هستند که خانم ها رو مجبور به این کار میکنند و به نظر من این یه نوع سوئ استفاده از خانم هاست.
۰
۰
 
 
ir
رضا | ۴ سال پیش
عالیه اوکی
۰
۰
 
 
ir
مرتضی | ۵ سال پیش
ok
۰
۰
 
 
ir
علیرضا | ۵ سال پیش
مرسی عالی بود.
۰
۰
 
 
ir
پروانه | ۵ سال پیش
خوب بود
۰
۰
 
 
ir
mahtab | ۵ سال پیش
ay
۰
۰
 

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter