مجله دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۰۷ رمضان ۱۴۴۴ قمری و ۳۰ مارس ۲۰۲۳ میلادی
۱۰ علت اصلی خشکی واژن هنگام دخول + ۷ درمان قطعی این عارضه
5
زمان مطالعه: 8 دقیقه
وﺟﻮد اﺳﺘﺮس در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺑﺮوز خشکی واژن هنگام دخول دارد. ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ، ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺳﻮﻇﻦ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ خشکی واژن هنگام رابطه جنسی ﺑﺎﺷﺪ.

علت خشکی واژن هنگام دخول

زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ خشکی واژن هنگام دخول ﻋﻤﺪﺗﺎ درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری را در ﻃﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﻋﺪم آراﻣﺶ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻃﻮل راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﯾﻢ ﺧﺸﮑﯽ واژن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ دردھﺎی واژﯾﻨﺎل در ﻃﯽ راﺑﻄﻪ و ﻣﺸﮑﻞ و ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ

علل خشکی واژن هنگام نزدیکی چیست ؟

1. برانگیخته نشدن و عدم تحریک کافی

در برخی مواقع علت خشکی واژن هنگام دخول به ناتوانی شریک جنسی در تحریک و برانگیخته کردن زن مرتبط است. واژن زن به گونه‌ای طراحی شده که دارای یک ماده طبیعی لغزنده برای بهتر شدن رابطه جنسی می‌باشد. در صورتی که زن به خوبی تحریک نشده باشد، این ماده لغزنده به اندازه کافی ترشح نمی‌شود و همین موضوع سبب خشکی واژن و سخت شدن رابطه جنسی خواهد شد.

علت خشکی واژن هنگام دخول

2. ﺷﯿﺮدھﯽ یکی از علل خشکی واژن هنگام نزدیکی

در اﺛﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد و ﺷﯿﺮدھﯽ ﻣﺎدر، ﺳﻄﺢ ھﻮرﻣﻮﻧﮫﺎی ﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻦ و اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ (ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ھﻮرﻣﻮﻧﮫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﯾﺶﺷﯿﺮدھﯽھﺴﺘﻨﺪ) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ھﻮرﻣﻮﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺧﺸﮑﯽ واژن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

علت خشکی واژن هنگام دخول

3. نزدیک شدن به دوران یائسگی

افرادی که به دوران یائسگی نزدیک می‌شوند از جمله کسانی هستند که ممکن است با خشکی واژن مواجه شوند. علت خشکی واژن هنگام دخول برای این افراد، کاهش هورمون استروژن در بدن می‌باشد.

علت خشکی واژن هنگام دخول

4. مصرف داروهای خاص از علل خشکی واژن هنگام رابطه جنسی

مصرف داروهای ضد آلرژی مانند آنتی هیستامین، داروهای ضد افسردگی و داروهای جلوگیری از بارداری تجویز می‌شوند از دیگر مواردی است که در خشک شدن واژن تأثیرگذار است.

علت خشکی واژن هنگام رابطه جنسی

5. سندرم شوگرن (Sjogren)

سندرم شوگرن یک نوع بیماری التهابی خود ایمنی است که روی ترشح غدد برون‌ریز بدن تأثیر می‌گذارد. این سندرم می‌تواند یکی از انواع علت خشکی واژن هنگام دخول به حساب بیاید.

علت خشکی واژن هنگام دخول

6. اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﮫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎرداری

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮی از زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری از اﺑﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روش در اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارﺿﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﺗﮑﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﺪوﻣﮫﺎ و ﯾﺎ ﻣﻮاد اﺳﭙﺮم ﮐﺸﯽ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ وﺟﻮد دارد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ واژن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

علت خشکی واژن هنگام نزدیکی

7. استرس و اضطراب

افزایش استرس و اضطراب ذهنی می‌تواند منجر به تولید مقادیر بالایی از هورمون اپی‌نفرین می‌شود. ترشح این هورمون سبب خشکی واژن خواهد شد. به همین دلیل خانم‌هایی که بیشتر از سایرین دچار استرس و تنش می‌شوند و دائماً اضطراب دارند، بیشتر با مشکلاتی مانند خشکی واژن و ایجاد درد و خونریزی هنگام برقراری رابطه جنسی مواجه هستند.

علت خشکی واژن هنگام دخول

8. دوش واژینال و استفاده از مواد شوینده تحریک کننده

استفاده از مواد شیمیایی در صابون‌ها و مواد شوینده‌ای که در حمام استفاده می‌کنید و به کار بردن این مواد برای لباس زیر، از دیگر انواع علت خشک شدن واژن هنگام دخول است. صابون‌هایی که حالتی عطری مانند دارند، از جمله این مواد شوینده تحریک کننده هستند.

دوش واژینال نیز از دیگر مواردی است که در خشک شدن واژن تأثیرگذار است. افرادی که این کار را برای کاهش درد و التهاب ناحیه واژن انجام می‌دهند، امکان این که واژن آن‌ها نتواند ماده لیز و لغزنده را حتی بعد از تحریک شدن ترشح کند وجود دارد.

علت خشکی واژن هنگام رابطه جنسی

9. دوران زایمان و شیردهی

در دوران زایمان و شیردهی یکی از مواردی که ممکن است فرد با آن مواجه شود، خشکی واژن می‌باشد. علت خشکی واژن هنگام دخول پس از زایمان، کاهش سطح هورمون استروژن می‌باشد. در این زمان نباید نگرانی زیادی درباره این مشکل داشته باشید، زیرا پس از گذشت چند ماه که ترشح هورمون‌ها به وضعیت عادی بازگشت، این مشکل نیز برطرف خواهد شد.

علت خشکی واژن هنگام دخول

10. پرتو درمانی

از دیگر دلایل خشکی واژن می‌توان به قرار گرفتن در معرض پرتو درمانی برای مقابله با بیماری سرطان و مصرف داروهایی مانند داروی کنترل میزان قند خون اشاره کرد.

علت خشکی واژن هنگام دخول یا رابطه جنسی

درمان خانگی خشکی واژن

زنانی که بعد از یائسگی از خشکی واژن رنج می‌برند، می‌توانند با راه‌های درمانی خانگی مشکلات خشکی واژن خود را کمتر نمایند.


1. درمان با آلوئه ورا برای خشکی واژن هنگام دخول

 1. برگ آلوئه ورا را با استفاده از یک چاقو برش بزنید و ژل آن را خارج کنید.
 2. یک قاشق چای خوری از آن را درون کاسه ریخته و کمی شیر تازه به بیفزایید و مواد را به‌خوبی هم بزنید.
 3. هر روز واژن خود را با این ترکیب شستشو دهید و درنهایت با آب گرم بشویید.

تغییرات هورمونی در هنگام قاعدگی، افزایش سن، یائسگی، زایمان و دوران شیردهی روی مقدار و غلظت رطوبت واژن تأثیرگذار است، و در صورت اختلال منجر به خشکی واژن می‌شود.


2. درمان خشک شدن واژن با روغن درخت چای

 1. در یک‌کاسه 1 قاشق چای‌خوری روغن نارگیل بریزید.
 2. 3 قطره روغن درخت چای به آن اضافه کنید و خوب هم بزنید.
 3. و با استفاده از پنبه‌ای تمیز مخلوط را به واژن اعمال کنید.
 4. این‌ کار را دو بار در روز تکرار کنید.


3. درمان خشکی واژن با گزنه

 1. مقداری آب داخل یک قابلمه ریخته و روی شعله قرار دهید تا جوش بیاید.
 2. مقداری برگ گزنه به آب در حال جوش اضافه کنید.
 3. بعد از 15 دقیقه که گزنه در آب جوشید شعله را خاموش‌کنید.
 4. واژن خود را دو بار در روز با این ترکیب شستشو دهید.


4. درمان خشکی واژن زمان نزدیکی با سیر

 1. یک حبه سیر را داخل واژن خود فروکنید و اجازه دهید که شب تا صبح در واژنتان باقی بماند.
 2. یا یک قاشق چای‌خوری ویتامین E را با چند قطره روغن سیر ترکیب کرده هم بزنید.
 3. سپس این مواد را با یک پنبه تمیز به واژن اعمال کنید و بگذارید 20 دقیقه بماند و بعدازآن با آب ولرم شستشو دهید.
 4. این درمان را روزی یک‌بار انجام دهید.


5. درمان خشکی واژن با ورزش کردن

حرکات ورزشی باعث تقویت عضلات و ماهیچه‌های شما می‌شود و همچنین حرکات ورزشی تأثیر زیادی در تقویت ماهیچه‌های واژن خواهد داشت.

 1. روزانه نیم ساعت پیاده روی کنید.
 2. بعدازظهرها سی دقیقه ایروبیک انجام دهید.
 3. روزانه 20 دقیقه ورزش هوازی انجام دهید.

استفاده از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦB به دلیل کم کردن سطح استرس ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر می‌رود. همچنین ویتامین‌های A و E ﻧﯿﺰ در رفع مشکل خشکی واژن مؤثر است. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ توصیه‌ای درمانی ﺑﯿﺸﺘﺮ مخصوص بانوانی است که در اثر یائسگی دچار خشکی واژن شده‌اند.

6. سویا در درمان خشکی واژن

ﺳﻮﯾﺎ را ﺣﺘﻤﺎ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻮﯾﺎ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از ﺧﻮردن ﻏﺬاھﺎی ﺳﺮخ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺮب ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺮوز ﺧﺸﮑﯽ واژن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

7. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﯾﻢ ﻋﺪم آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ، ﺣﺎﻻت ﻋﺼﺒﯽ، اﺿﻄﺮاب، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، اﺳﺘﺮس و .. از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺧﺸﮑﯽ واژن هنگام نزدیکی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود؛ ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺖ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اھﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﭘﯿﺶ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.


بیشتر بخوانید :

علت خشکی واژن و بهترین راه درمان این عارضه

چرا واژن خشک می شود و راه جلوگیری از خشکی واژن چیست؟

با تشکر از همراهی شما با مجله اینترنتی دلگرم:
خشکی واژن هنگام دخول میتواند مشکلات بسزایی را به همراه داشته باشد. ما در این بخش سعی بر آن داشتیم که بتوانیم عارضه خشکی واژن هنگام رابطه جنسی را برای شما عزیزان به صورت کامل همراه با درمان توضیح دهیم. حال اگر سوالی درباره خشکی واژن هنگام نزدیکی در ذهن شما باقی مانده با کارشناسان دلگرم در میان گذاشته و در اولین فرصت پاسخ خود را دریافت نمایید.این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (5 رای)  
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است