alexametrics
دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۵ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
اهمیت ورزش در دوران سالمندی،نکاتی که باید بدانید
11
12K
زمان مطالعه: 6 دقیقه
اهمیت ورزش در دوران سالمندی و اهمیت انجام ورزش برای سلامتی در دوران سالمندی

ورزش در دوران سالمندی

ورزش در دوران سالمندی

ﭘﯿﺮی ، اﯾﺴﺘﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ، اﮔﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﮫﺮﯾﻪ ای ﺳﺮﻏﻤﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻗﻄﺎر زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن در آن ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽ ، ﭼﻄﻮر از ﺟﺴﻢ و روح ﺧﻮد ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﻢ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎره ای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﮑﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﮫﯿﻨﻪ ﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و دوران ﭘﯿﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﺷﺎد و ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ ﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، رواﻧﯽ ﻓﺮد
ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ذھﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻓﺮد ﺷﻮد. ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﭼﻮن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﺰﻣﻦ، ﮐﺎھﺶ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ، دوری از ﻓﺎﻣﯿﻞ و دوﺳﺘﺎن ،ﻣﺮگ
اﻃﺮاﻓﯿﺎن ، ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ دوﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻓﺮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪی، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﯿﮫﻮدﮔﯽ ﮐﻨﺪ .


در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ، ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ، ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﺪن، ﮐﻢ ﮐﺎری ﻏﺪد ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ، ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺣﺎد ﻣﻐﺰی، ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﺋﯿﻦ، آرﺗﺮوز ، ﺳﺮﻃﺎن و .. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روﺷﮫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ.

ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮی زودرس ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺤﺮک ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ زودرس ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از روش ھﺎی ﺳﺎده از ﭘﯿﺮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ورزش اﺳﺖ. ﺑﺪون ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎر اﻧﺮژی ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ رود. اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺤﺮک ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﭘﺮ ﺗﺤﺮک دارﻧﺪ در ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ورزش ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد و ھﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ھﺎ ﻣﻌﻘﺘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ در زﻣﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ دوران ﭘﯿﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ورزش ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮدی در ھﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ وﯾﮑﯽ از ﺧﻮاص ورزش و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺮی اﺳﺖ. از ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﮫﻢ ورزش راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﻀﻼت اﺳﺖ ورزش و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻼت ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺑﺪن ﻗﻮی ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﺳﻦ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎده روی ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﮐﻪ در دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای وزن ﺑﺪن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در ﻧﮫﺎﯾﺖ ورزش ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻼت و ﺗﻮان و ﻗﺪرت ﻓﺮد، اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﯿﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ،ﮐﺎھﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺮارت ﺑﺪن و ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽ ﮔﺮدد.


ورزش ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ


ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺗﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . اﻣﺮوزه ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻻﯾﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﮐﻪ ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺆﺛﺮ ھﺴﺘﻨﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ورزش ﮐﺮدن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﮫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮاد ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ .


اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ورزش ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﮫﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﻟﮫﺎی آﯾﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ دارد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ روﺷﮫﺎی ورزﺷﯽ
ﯾﮑﺴﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . آﻧﮫﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ دورﻧﻤﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ژﻧﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد و ﻋﺪم وﺟﻮد آﻧﮫﺎ در ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .


ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اذﻋﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮫﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺎده روی در واﻗﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻮق دھﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ . ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﺳﻮم از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ٧٠ ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﯿﺮﺗﺮ در اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﺤﺪودﯾﺘﮫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﭘﯿﺎده روی
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﮫﺎرﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ در ﻃﯽ ٢ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ .

ورزش در دوران سالمندی


ورزش ﺑﺮای ھﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ورزش ﮐﺮدن ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ و ﺳﻼﻣﺘﯽ رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارد . ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ورزش ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ از ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﻞ آن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ژﻧﺘﯿﮏ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ دارد . ﺿﻤﻨﺎً ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ
ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ . ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﻮاﺋﺪ ورزش ، ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ژن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه « آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﮋﯾﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻦ » ACE ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه
ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﺑﮫﺘﺮ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ .


ﺗﻨﻮع اﯾﻦ ژن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﺗﺤﻤﻞ آن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ٣٠٧۵ ﻓﺮدداﻧﺴﺘﻨﯿﮭﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ - اھﻤﯿﺖورزش در
ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﯿﻦ ٧٠ ﺗﺎ ٧٩ ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻣﺪت ۴ ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار داد . ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﺳﻮم از اﻓﺮاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ١٠٠٠ ﮐﺎﻟﺮی در ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورزش ، ﭘﯿﺎده روی و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ . ﺑﻘﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎل ٣٣ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ . در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ژن ACE در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد ﻧﺪارد .

در اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل ، آﻧﮫﺎﺋﯿﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ACE ﺑﻨﺤﻮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ، ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺘﮫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ . ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻃﺮح ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ACE ﮐﻤﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ . اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورزش ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺳﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺮدﻧﺪ. ﻟﯿﮑﻦ اﻧﮫﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ اﺻﻼً ورزش ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ACE ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ نﻤﺎﯾﻨﺪ.این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.6 از 5 (11 رای)  
  • منبع
  • negarstan.com
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits