دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۷ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۰۷ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی
معرفی چند نوع از ساعت ها مچی مردانه برند کاسیو+تصاویر
14
زمان مطالعه: 4 دقیقه
ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو-ساعت مچی مردانه کاسیو -ساعت مچی کاسیو-ساعت مچی-برند ساعت مچی-ساعت کاسیو-ساعت مچی کاسیو-برند کاسیو-انواع ساعت های کاسیو-معرفی ساعت های کاسیو

معرفی ساعت های مچی مردانه برند کاسیو به همراه توضیحات و تصاویر:

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی کاسیو مدل MTP-1317-4AVDF


ساعت مچی مردانه تمام استیل صفحه گرد نمایشگر تاریخ


192,000 تومان

رده ﺳﺎﻋﺖ : ﮐﻼﺳﯿﮏ


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ : ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺴﯿﺖ : ﻣﺮداﻧﻪ


وﯾﮋﮔﯽ : ﺗﺎرﯾﺦ - ﺷﺐ ﻧﻤﺎ


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ : ﻻﺳﺘﯿﮏ PU ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ - اﺳﺘﯿﻞ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر : ﺑﺎﻃﺮي


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب : ﮔﺮد


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ : ﻣﺸﮑﯽ - ﻧﻮك ﻣﺪادي - اﺳﺘﯿﻞ - ﻗﺮﻣﺰ


ﻃﺮح ﺑﻨﺪ : ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮﻣﯽ


اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺸﻮر: ﺑﺮﻧﺪ ژاﭘﻦ


ﻣﺪل ﺳﺎل: 2012


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 50 ﻣﺘﺮ

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی کاسیو مدلAQ-S810W-1A2VDF

ساعت مچی مردانه اسپرت پلاستیک، 5 هشدار مجزا،ساعت جهانی

169,500 تومان

رده : ﺳﺎﻋﺖ اﺳﭙﺮت (ورزﺷﯽ)


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ : ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ) - ﺻﻔﺤﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل


ﺟﻨﺴﯿﺖ : ﻣﺮداﻧﻪ


وﯾﮋﮔﯽ: زﻧﮓ ﻫﺸﺪار - ﻧﻮر ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ - ﺗﺎرﯾﺦ - ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻫﻔﺘﻪ و ﺷﺐ و روز - ﺷﺎﺧﺺ ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژي - زﻣﺎن
ﺳﻨﺞ(Stopwatch) - ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ - ﺿﺪ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ: ﮐﺎﺋﻮﭼﻮ، رزﯾﻦ ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻃﺮي


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب: ﮔﺮد


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ : ﻣﺸﮑﯽ


ﻃﺮح ﺑﻨﺪ : ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮﻣﯽ


اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺸﻮر: ﺑﺮﻧﺪ ژاﭘﻦ


ﻣﺪل ﺳﺎل2012

ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 100 ﻣﺘﺮ (ﻏﻮاﺻﯽ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ)

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی کاسیو مدلMTP-1327-7A1VDF

ساعت مچی مردانه کلاسیک اسپریت بند پی یو

190,000 تومان

رده: ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ - ﺳﺎﻋﺖ اﺳﭙﺮت (ورزﺷﯽ)


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ : ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ (آﻧﺎﻟﻮگ)


ﺟﻨﺴﯿﺖ : ﻣﺮداﻧﻪ


وﯾﮋﮔﯽ: ﺗﺎرﯾﺦ - ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻔﺘﻪ و ﺷﺐ و روز - ﺷﺐ ﻧﻤﺎ


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ PU ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ - اﺳﺘﯿﻞ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر : ﺑﺎﻃﺮي


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب: ﮔﺮد

رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ: ﻣﺸﮑﯽ - ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﺪﻓﯽ - ﻃﻼﺋﯽ - اﺳﺘﯿﻞ


ﻃﺮح ﺑﻨﺪ : ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮﻣﯽ


رﻧﮓ ﻗﺎب : رﻧﮓ ﺑﻨﺪ


اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺸﻮر: ﺑﺮﻧﺪ ژاﭘﻦ


ﻣﺪل ﺳﺎل 2013


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 50 ﻣﺘﺮ

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی کاسیو مدل EFR-524D-7AVDF

ساعت مچی مردانه کلاسیک تمام استیل،کرنوگراف

437,000 تومان

رده :ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ : ﭼﻨﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ (ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر)


ﺟﻨﺴﯿﺖ : ﻣﺮداﻧﻪ


وﯾﮋﮔﯽ: ﮐﻮرﻧﻮﮔﺮاف - ﺗﺎرﯾﺦ - زﻣﺎن ﺳﻨﺞ(Stopwatch) -
ﺷﺐ ﻧﻤﺎ


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ : اﺳﺘﯿﻞ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر : ﺑﺎﻃﺮي


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب: ﮔﺮد

رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ: اﺳﺘﯿﻞ


ﻃﺮح ﺑﻨﺪ: ﭘﯿﻦ ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ)


رﻧﮓ ﻗﺎب: رﻧﮓ ﺑﻨﺪ


اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺸﻮر : ﺑﺮﻧﺪ ژاﭘﻦ


ﻣﺪل ﺳﺎل 2012


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 100 ﻣﺘﺮ (ﻏﻮاﺻﯽ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ)

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی کاسیو مدل EFR-524L-7AVDF

ساعت مچی مردانه کلاسیک بند چرمی،کرنوگراف

400,500 تومان

رده : ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ


ﻃﺮح : ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ (ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر)


ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﻣﺮداﻧﻪ


وﯾﮋﮔﯽ:ﮐﻮرﻧﻮﮔﺮاف - ﺗﺎرﯾﺦ - زﻣﺎن ﺳﻨﺞ(Stopwatch) -
ﺷﺐ ﻧﻤﺎ


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ : اﺳﺘﯿﻞ - ﭼﺮم ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر :ﺑﺎﻃﺮي


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب: ﮔﺮد

رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ : اﺳﺘﯿﻞ - ﻗﻬﻮه اي


ﻃﺮح ﺑﻨﺪ : ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮﻣﯽ


اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺸﻮر : ﺑﺮﻧﺪ ژاﭘﻦ


ﻣﺪل ﺳﺎل 2012


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 100 ﻣﺘﺮ (ﻏﻮاﺻﯽ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی کاسیو مدل EFB-503SBDB-1AVDR

ساعت مچی مردانه کلاسیک تمام استیل،انرژی خورشیدی

936,000 تومان

رده : ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ : ﭼﻨﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ (ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر)


ﺟﻨﺴﯿﺖ : ﻣﺮداﻧﻪ


وﯾﮋﮔﯽ: زﻧﮓ ﻫﺸﺪار - ﺗﺎرﯾﺦ - ﺧﻮد ﺷﺎرژ (ﺑﺎﻃﺮي ﺧﻮرﺷﯿﺪي و
ﯾﺎ...) - زﻣﺎن ﺳﻨﺞ(Stopwatch) - ﺷﺐ ﻧﻤﺎ -


ﺷﯿﺸﻪ : ﺿﺪ ﺧﺶ


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ : اﺳﺘﯿﻞ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر : ﺑﺎﻃﺮي

ﺷﮑﻞ ﻗﺎب : ﮔﺮد


رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ : ﻣﺸﮑﯽ - ﻃﻼﺋﯽ - اﺳﺘﯿﻞ


ﻃﺮح ﺑﻨﺪ : ﭘﯿﻦ ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ)


رﻧﮓ ﻗﺎب: رﻧﮓ ﺑﻨﺪ


اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺸﻮر : ﺑﺮﻧﺪ ژاﭘﻦ


ﻣﺪل ﺳﺎل 2012


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 100 ﻣﺘﺮ (ﻏﻮاﺻﯽ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ)

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی کاسیو مدل BEM-506GL-1AVDF

ساعت مچی مردانه کلاسیک بند چرمی،کرنوگراف

340,500 تومان

رده : ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ


ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪ: ﭼﻨﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ (ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر)

ﺟﻨﺴﯿﺖ : ﻣﺮداﻧﻪ


وﯾﮋﮔﯽ:ﮐﻮرﻧﻮﮔﺮاف - ﺗﺎرﯾﺦ - زﻣﺎن ﺳﻨﺞ(Stopwatch) -
ﺷﺐ ﻧﻤﺎ


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ : اﺳﺘﯿﻞ - ﭼﺮم ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر : ﺑﺎﻃﺮي


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب : ﮔﺮد

رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ : ﻣﺸﮑﯽ - اﺳﺘﯿﻞ - ﻗﻬﻮه اي


ﻃﺮح ﺑﻨﺪ : ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮﻣﯽ

اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺸﻮر: ﺑﺮﻧﺪ ژاﭘﻦ


ﻣﺪل ﺳﺎل 2012


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺎ 50 ﻣﺘﺮ

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی مردانه کاسیو و ساعت مچی کاسیو

ساعت مچی کاسیو مدل EFR-508G-1

ساعت مچی مردانه کلاسیک تمام استیل کورنوگراف

436,500 تومان

رده : ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ


ﻃﺮح : ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ (ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر)

ﺟﻨﺴﯿﺖ : ﻣﺮداﻧﻪ


وﯾﮋﮔﯽ:ﮐﻮرﻧﻮﮔﺮاف - ﺗﺎرﯾﺦ - زﻣﺎن ﺳﻨﺞ(Stopwatch) -
ﺷﺐ ﻧﻤﺎ


ﺟﻨﺲ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ : اﺳﺘﯿﻞ


ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر : ﺑﺎﻃﺮي


ﺷﮑﻞ ﻗﺎب : ﮔﺮد

رﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ : ﻣﺸﮑﯽ - ﻃﻼﺋﯽ


ﻃﺮح ﺑﻨﺪ: ﭘﯿﻦ ﺑﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻞ)

رﻧﮓ ﻗﺎب : رﻧﮓ ﺑﻨﺪ


اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺸﻮر : ﺑﺮﻧﺪ ژاﭘﻦ


ﻣﺪل ﺳﺎل 2012


ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب از 200 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ (ﻏﻮاﺻﯽ ﻋﻤﯿﻖ)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرماین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.9 از 5 (14 رای)  


دیدگاه ها
اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !