alexametrics
دلگرم
امروز: شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ برابر با ۰۴ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ میلادی
4 روش واگذاری ملک به فرزند به همراه نمونه متن
0
زمان مطالعه: 8 دقیقه
در این مقاله با 4 روش واگذاری قانونی ملک به فرزند و یا به هر کسی دیگر آشنا خواهید شد.

واگذاری ملک به فرزند

هنگامی که شخصی قصد دارد ملک خود را به فرزندان خود ببخشد در حالی که هنوز از آن استفاده می‌کند ، روش هایی وجود دارد. هر چند که باید به دنبال راهی بود که بتوان این عمل را با حفظ حقوق خود تا پایان عمر انجام داد.

قطعا می‌دانید که اگر فرد ملکی را بخواهد در زمان حیات به مالکیت دیگری درآورد باید در قالب عقودی باشد که فوت منتقل‌کننده در آن تاثیری نداشته باشد.

روش های بخشیدن ملک فرزند

برای بخشیدن ملک به فرزند سه روش وجود دارد :

  1. انتقال ملک به فرزند از طریق قولنامه
  2. بخشیدن ملک به فرزند از طریق قرارداد صلح عمری
  3. انتقال ملک به فرزند از طریق( هبه )
  4. انتقال ملک به فرزند از طریق وصیت

بخشیدن ملک به فرزند

1- انتقال ملک به فرزند از طریق قولنامه

پدر یا مادر یا کلا هر صاحب ملکی می تواند ملک خود را از طریق قولنامه به فرزند واگذار کنند .

نمونه متن واگذاری ملک به فرزند

ماده ۱ – طرفین قرارداد

۱-۱ فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از …………… کد ملی ………………. متولد ……… ساکن ……………… تلفن ………… .

یا با وکالت / قیمومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ………….. به موجب …………….

۱-۲خریدار/خریداران …………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………… صادره از ……….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………… تلفن ……….. .

ماده ۲ – موضوع قرارداد و مشخصات ملک

بیع ………. دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی ……….. فرعی از…..اصلی به مساحت اعیانی …..مترمربع و به صورت …… خوابه و مساحت عرصه متر به نشانی محل وقوع ملک ……. طبقه……واحد…..و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتاً و اعیاناً به انضمام برق به شماره پرونده….و آب به شماره اشتراک ….. و گاز شهری به شماره شناسایی…….و یک رشته تلفن دائر به شماره…… و انباری به مساحت…… متر مربع واقع در و تعداد…..عدد پارکینگ به شماره های …….و دارای پایان کار ساختمان شماره……مورخ ….. صادره از سوی شهرداری منطقه ……. می باشد.

تاسیسات گرمایشی شوفاژ روشن، پکیج حرارتی، گاز شهری، فن کویل، بخاری نفت سوز، شومینه و وسیله سرمایی آن کولر، چیلر، فن کوئل، تهیه مطبوع، سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت خریدار رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت ملک کاملاً مطلع شده است.

ماده ۳ – ثمن معامله و نحوه پرداخت

۳-۱ کل ثمن معامله عبارت است از مبلغ به عدد ……ریال وجه رایج مملکتی تعیین که مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفت که به ترتیب ذیل از سوی خریدار / خریداران به فروشنده / فروشندگان پرداخت می گردد (اگر پرداخت به صورت اقساط باشد تعداد و موعد اقساط در قرارداد درج شود)

ماده ۴- تنظیم سند رسمی

۴-۱ به منظور تنظیم سند رسمی طرفین متعهدند که در تاریخ….. در دفترخانه اسناد رسمی شماره…. یا دفترخانه ای که بانک و سازمان های تابعه…. معرفی نماید حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند.

۴-۲ هریک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و یا از آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست را فراهم نکند مکلف است مبلغ ……ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد.

ماده ۵ – تسلیم ملک

فروشنده/فروشندگان مکلف است در تاریخ / / ۱۳ ملک را با تمام توابع و ملحقات و منضمات به خریدار/خریداران تسلیم کند. وجه الالتزام عدم تخلیه روزانه …….ریال می باشد که در صورت عدم تسلیم به موقع، فروشنده موظف است آن را به خریدار پرداخت کند.

و سایر مواردی از جمله اسقاط کلیه اختیاراتی قانونی فسخ قرارداد و یا هر شرط و مندرجات دیگری بنا بر توافق طرفین قابل درج در قولنامه می باشد.

بخشیدن ملک به فرزند

2- بخشیدن ملک به فرزند از طریق قرارداد صلح عمری

گاهی اوقات انتقال ملک یا منافع از طریق بیع صورت نمی گیرد و در قالب صلح نامه به فرزند یا طرف دیگر منتقل می شود.

متن بخشیدن ملک به فرزند

1- مصالح: آقای/ خانم … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد سال … به شماره ملی … به نشانی … تلفن … اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً/ قیمومتاً/ وصایتاً/ وکالتاً/ به نمایندگی و امضاء مجاز/ از طرف … به موجب … و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح: آقای/ خانم … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد سال … به شماره ملی … به نشانی … تلفن …اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً/ قیمومتاً/ وصایتاً/ وکالتاً/ به نمایندگی و امضاء مجاز/ از طرف … به موجب … و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

٣-مورد صلح و حدود آن: کلیه حقوق متعلق به … دانگ پلاک ثبتی شماره … واقع در … با مشخص نمودن قدرالسهم از عرصه، مشاعات و مشترکات ملک مطابق با قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن که متصالح با اطلاع کامل از کمیت و کیفیت و محل وقوع مورد صلح اقدام به قبول مورد صلح نموده است.

مصالح متعهد گردید که هرگونه بدهی مورد صلح را از بابت شارژ ساختمان به ادارات آب و برق و گاز و غیره تا تاریخ تحریر این سند، شخصا اقدام به پرداخت نماید.

۴-شرایط صلح: اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن و غبن فاحش (باستثنا خیار شرط) از طرفین بعمل آمد و متصالح با اطلاع کامل از موقعیت مورد صلح قبول مصالحه نمود و بنابراین بین طرفین شروط ذیل الذکر مقرر گردید:

۱-۴ منافع مورد صلح مادام الحیات مصالح برای وی برقرار گردید (تا زمانی که او در قید حیات است) و مصالح حق استیفاء مادام العمر خود از منافع مورد صلح را دارا خواهد بود. محرز است که پس از فوت مصالح منافع موصوف در مالکیت متصالح مستقر می گردد.

۲ مصالح از لحظه تحریر این سند الی … سال شمسی حق فسخ این مصالحه را به صورت یک جانبه و بدون نیاز به صدور هیچگونه حکمی از محاکم قضائی دارا خواهد بود.

به واسطه نزدیکی و ارتباط عاطفی که بین پدر و فرزند وجود دارد پدر علاوه بر دو مورد فوق می تواند ملک خود را به دیگری هبه نماید.

3- بخشیدن ملک به فرزند از طریق قرارداد هبه

معنی هبه : عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.

هبه یک قرارداد رایگان است اما اگر مبلغی یا شرطی در آن درج شود نیز صحیح است. لازم به ذکر است به صرف انعقاد هبه نامه ملک منتقل نخواهد شد بلکه با تسلیم آن انتقال واقع می شود.

نمونه نامه بخشش ملک به فرزند (قرارداد هبه)

طرفین

واهب(انتقال دهنده): خانم/آقای……..به شماره شناسنامه……صادره از……..به کد ملی…….به نشانی……

متهب(انتقال گیرنده): خانم/آقای……..به شماره شناسنامه……صادره از……..به کد ملی………به نشانی……….

عین موهوبه

تمامی ششدانگ یک باب دکان به پلاک ثبتی……واقع در…….. و نیز کلیه حقوق مادی و عینی نسبت به حق کسب، پیشه یا تجارت و سرقفلی در شش دانگ مغازه مورد.


4- انتقال ملک به فرزند از طریق وصیت

انتقال دیگر از طریق ارث صورت می گیرد و پدر می تواند ملک یا مال مورد نظر خود را برای فرزند وصیت کند.

منتهی باید این نکته را مدنظر داشت که هر شخصی می تواند تا یک سوم اموال خود را وصیت کند و مازاد آن نیاز به تایید و تنفیذ ورثه دارد.

پس شخص متوفی می تواند ملکی را وصیت کند که یک سوم و کمتر از کل اموال او باشد؛ زیرا اگر بیشتر باشد نیاز به اجازه ی سایر ورثه دارد.این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
  • منبع
  • vakiltop.com
  • yasa.co
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits