جعل مدارک برای فرار از خدمت سربازی چه مجازاتی دارد ؟

۱,۳۳۲
۴
۰
سه شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۴۷
برخی افراد برای نرفتن به خدمت مقدس سربازی، دست به هر کاری می‌زنند که یکی از مصادیق آن تقلب و گواهی‌سازی برای دریافت معافیت است. در این میان افراد فرصت‌طلب و سودجو نیز به عنوان دلال برای خودشان کاسبی دارند.
جعل مدارک برای فرار از خدمت سربازی چه مجازاتی دارد ؟

جعل مدارک برای فرار از خدمت سربازی چه مجازاتی دارد ؟

شرایط سربازی برای برخی آنقدر ناگوار است که حاضرند پول‌های کلان بدهند، جعل مدارک برای فرار از خدمت سربازی کنند و به هر دروغی متوسل شوند، تا سربازی نروند و در این میان هم تبهکارانی هستند که حاضرند با دریافت پول همه کاری انجام دهند حتی جعل مدارک برای فرار از خدمت سربازی به صورت پزشکی!

جعل مدارک پزشکی توسط افراد غیرنظامی

برای جعل مدارک برای فرار از خدمت سربازی پزشکی هم قانون خدمت وظیفه عمومی(مصوب ۱۳۶۳) و هم قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵) مجازات‌های مختلفی را تدارک دیده‌اند.

در قانون مجازات اسلامی در خصوص سه دسته از افراد برای جعل مدارک پزشکی یا اظهار خلاف واقع مجازات در نظر گرفته است.

بر این اساس اگر خود مشمول یا هرکس دیگری، با جعل عنوان طبیب، مدارک پزشکی جعلی تهیه کنند از نظر قانون مجرم و قابل تعقیب کیفری هستند.

بر این اساس در ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.»

بر اساس ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی(اصلاحی ۱۳۶۸) نیز «کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ،‌شهادت کذب،

گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه‌عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ ‌و توبیخ و تهدید، به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می‌شوند.»

اما اگر پزشک یا طبیبی با اظهار خلاف واقع موجبات معافیت مشمولی را فراهم کند، این شخص نیز قابل مجازات است به طوریکه در ماده ۵۳۹ قانون آمده است:

«هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به‌ سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

اگر برای صدور این مدارک جعلی یا گواهی خلاف واقع وجهی از سوی مشمول یا اطرافیان آن پرداخت شده باشد، بر اساس حکم قانون، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه‌، شخص به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.

جعل مدارک پزشکی توسط کارمندان و افراد نظامی

اگر کمک به معافیت مشمول از خدمت نظام وظیفه توسط کارمندان دولت یا افراد نظامی باشد، در این صورت قانون مجازات شدید‌تری را برای این افراد در نظر می‌گیرد.

بر اساس ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، «هرنظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید چناچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال و یا شش میلیون ریال تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

همچنین اگر وجهی برای انجام این اقدامات خلاف قانون صورت گرفته باشد، قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۷۹ برای این افراد مجازات ارتشاء را نیز به صورت جداگانه تجویز کرده است.

علاوه بر مجازات مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، در قانون خدمت وظیفه عمومی نیز برای افراد دولتی یا نظامی که به معافیت غیرقانونی مشمولان کمک کنند، مجازات جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.

بر اساس ماده ۶۱ قانون خدمت وظیفه عمومی، اگر پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگان‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و ‌انجمن‌های اسلامی اقدام به ارتکاب جرایمی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ،‌شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول نمایند، علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی به حبس تعزیری از ۳ سال تا ۷ سال محکوم خواهند شد.

جعل مدارک برای فرار از خدمت سربازی و مجازات مشمولان متخلف

قوانین مختلف تنها افرادی که به معافیت مشمول کمک کرده‌اند را مد نظر نداشته و برای مشمولانی هم که از راه‌های غیرقانونی به دنبال فرار از خدمت هستند، مجازات‌هایی در نظر گرفته است. بر اساس تبصره یک ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، «هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق نامه‌های خلاف واقع مذکور در این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه میلیون ریال تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

همچنین قانونگذار برای اینکه چنین مشمولانی نتوانند از زیر بار خدمت فرار کنند تاکید کرده است که «در هر صورت امتیاز مکتسبه لغو می‌گردد. » تا با لغو کارت‌های معافیت صادر شده، مشمولان متخلف به خدمت وظیفه اعزام شوند.

محاکم صلاحیت‌دار برای رسیدگی به جرم

با توجه به این که طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت و عمومی بودن جرایم است بنابراین حیثیت خصوصی قائل‌شدن برای هر یک از عناوین مجرمانه، نیازمند ماده قانونی است مگر این که در قانون به قابل گذشت بودن جرمی تصریح شده باشد.

جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز در قوانین خاص شمرده شده‌اند.

از آنجایی که کلیه جرایم قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح در زمره جرایم غیرقابل گذشت هستند و در دسته بندی جرایم قابل گذشت، مورد شمارش قرار نگرفته‌اند بنابراین جرم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه خلاف واقع در نیرو‌های مسلح نیز جزو جرایم غیرقابل گذشت است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با تقسیم‌بندی محاکم کیفری، مقررات حاکم بر آن‌ها را مشخص کرده است.

مطابق ماده ۲۹۴ قانون مذکور «دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری ۲، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود.»

همچنین، بخش هشتم از کتاب قانون آیین دادرسی کیفری به آیین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح اختصاص دارد که مطابق ماده ۵۷۱ قانون مذکور «سازمان قضایی نیرو‌های مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌های نظامی به شرح مواد آتی است.»

مطابق ماده ۵۷۸ این قانون، «در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.»

بنابراین با توجه به مقررات حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه جرایم نظامی در غیر زمان جنگ ارتکاب یابد، با توجه به صلاحیت‌های تعریف‌شده برای دادگاه نظامی یک و ۲ رسیدگی به آن جرایم در این دادگاه صورت می‌گیرد و در غیر این صورت، یعنی چنانچه جرایم ارتکابی در زمان جنگ رخ دهد، رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های زمان جنگ خواهد بود.

مقررات حاکم و صلاحیت هر یک از دادگاه‌های مذکور به تفصیل در بخش هشتم قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.

مجازات جعل

طبق ماده ۵۲۵ قانون تعزیرات، هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کرده یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد:

  • احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رئیس‌جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

  • مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

  • احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.

  • منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.

  • اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی

طبق ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند باید به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شود و به حبس تعزیری از یکسال تا پنج سال محکوم می‌شوند.

بیشتر بخوانید:

معرفی جرم جعل و مجازات استفاده از سند مجعول در قانون

جرم جعل امضا در قانون چه مجازاتی دارد ؟

ایست خدمت سربازی چیست و چه شرایطی دارد ؟

شرایط و نحوه خرید بیمه سربازی چیست ؟

معافیت سربازی از طریق ثبت اختراع چه شرایط و مدارکی نیاز دارد ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(4 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم