دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۷ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۱۳ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی
آشنایی با موارد رد دادرس طبق قانون
1
زمان مطالعه: 8 دقیقه
هرگاه به جهتی ترس خروج از بی طرفی دادرس دادگاهی رود که دعوا به او ارجاع شده، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد نمایند تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند.

ایراد رد دادرس چیست ؟

نخستین وظیفه ای که قاضی صادر کننده رای دارد این است که عدالت را در خصوص طرفین رعایت کند . اما در برخی از موارد به دلایلی عدالت قاضی در معرض تردید قرار می گیرد .

به عنوان مثال ، در صورتی که قاضی دارای رابطه خویشاوندی با یکی از طرفین دعوا باشد ، حتی اگر عدالت را رعایت کند و این رابطه را نادیده بگیرد ، باز هم ممکن است این تصور ایجاد شود که او نمی تواند به درستی حکم بدهد .

به همین دلیل ، در قانون آیین دادرسی مدنی ، مواردی پیش بینی شده است که در صورت وجود این موارد ، قاضی باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده و به دعوا رسیدگی نکند .

قابل ذکر است که موارد رد دادرس در امور کیفری نیز در قانون پیش بینی شده است .

اما در این مقاله ، به بررسی موارد رد دادرس در امور مدنی و کیفری می پردازیم . بنابراین ، در این مقاله به این که ایراد رد دادرس چیست و موارد رد دادرس در امور حقوقی کدامند می پردازیم .

separator lineموارد ایراد رد دادرس کدامند؟/ایراد رد دادرس چیست ؟//موارد رد دادرس در قانون آئین دادرسی کیفری/رد اعضای مرجع رسیدگی کننده در آیین دادرسی کار/موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی /

موارد ایراد رد دادرس کدامند ؟

در برخی از موقعیت ها ، شرایطی بوجود می آید که شائبه اینکه قاضی دارای نفع شخصی مادی یا معنوی در دعوایی که به آن رسیدگی می کند وجود دارد .

به همین دلیل ، در قانون ، مواردی پیش بینی شده است که در صورت وجود آنها ، قاضی باید از رسیدگی خودداری کرده و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید .

در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ، موارد رد دادرس در امور حقوقی پیش بینی شده است . بر اساس ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی ، با ذکر جهت ، رسیدگی نسبت به پرونده را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می کند .

چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد ، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول می فرستد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد ، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می کند .

اعتراض به دادرس و رد دادرس را می توان تا قبل از صدور رأی مطرح کرد .

separator lineموارد ایراد رد دادرس کدامند؟/ایراد رد دادرس چیست ؟//موارد رد دادرس در قانون آئین دادرسی کیفری/رد اعضای مرجع رسیدگی کننده در آیین دادرسی کار/موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی /

موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی

موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

‌ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.

 • ‌الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
 • ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
 • ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
 • ‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
 • ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی‌دو سال نگذشته باشد.
 • ‌و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

‌ماده 92 - درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید.

چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،‌ پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.

separator lineموارد ایراد رد دادرس کدامند؟/ایراد رد دادرس چیست ؟//موارد رد دادرس در قانون آئین دادرسی کیفری/رد اعضای مرجع رسیدگی کننده در آیین دادرسی کار/موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی /

موارد رد دادرس در قانون آئین دادرسی کیفری

ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

 • الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
 • ب - دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
 • پ - دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
 • ت - دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
 • ث - بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
 • ج - دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
 • تبصره - شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

ماده ۴۲۲‌- ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به‌عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی¬ البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود.

در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضایی هم‌عرض فرستاده می‌شود.

ماده ۴۲۳- هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۲۴- مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند.

در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این‌صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود.

مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره - صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

ماده ۴۲۵- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌کند.

چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کند.

هرگاه تعداد باقی مانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد ، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان‌عالی کشور به‌عمل می‌آید.

هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع می‌شود.

separator lineموارد ایراد رد دادرس کدامند؟/ایراد رد دادرس چیست ؟//موارد رد دادرس در قانون آئین دادرسی کیفری/رد اعضای مرجع رسیدگی کننده در آیین دادرسی کار/موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی /

رد اعضای مرجع رسیدگی کننده در آیین دادرسی کار

ماده79ـ در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می توانند آنها را رد نمایند:

 1. هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند.
 2. هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.
 3. هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد.
 4. چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
 5. عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.

ماده80 ـ در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است،

در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک ترین مرجع همعرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.

موارد رد دادرس در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده۱۲۲ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

separator lineموارد ایراد رد دادرس کدامند؟/ایراد رد دادرس چیست ؟//موارد رد دادرس در قانون آئین دادرسی کیفری/رد اعضای مرجع رسیدگی کننده در آیین دادرسی کار/موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی /

بیشتر بخوانید:

معرفی کامل ایراداتی که مانع رسیدگی به دعوا می شوند

بررسی کامل دعوای طاری و انواع آن

دعوای متقابل چیست و چه شرایطی دارد ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (1 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits