alexametrics
دلگرم
امروز: سه شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی
طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چه تفاوتی دارد ؟
1
زمان مطالعه: 8 دقیقه
تفاوت طلاق توافقی با خلع : چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند.

طلاق خلع و مبارات و طلاق توافقی

طلاق خلع و مبارات نیز به صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است.

طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.

طلاق توفقی چیست ؟

مهم‌ترین ویژگی طلاق توافقی، تعیین تمامی موارد و مسائل مربوط به مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و … به صورت توافقی و بین زوجین می‌باشد. زوجینی که متقاضی طلاق توافقی هستند بایستی به دادگاه مراجعه کرده و درخواست صدور گواهی عدم سازش را از دادگاه نمایند.

طلاق خلع و مبارات چیست ؟

در طلاق و خلع و مبارات اگرچه همانند طلاق توافقی نیازمند مراجعه به دادگاه و درخواست صدور گواهی عدم سازش است اما تفاوت اصلی که با طلاق توافقی دارد در این موضوع است که در این نوع طلاق زن، با واگذاری مالی به شوهر از او طلاق می‌گیرد.

این طلاق تنها در زمانی اتفاق می‌افتد که شدت تنفر زن از مرد به حدی رسیده باشد که حاضر شود با پرداخت مبلغی از قید همسری مرد رها شود. این مال ممکن است مهریه باشد و یا مبلغی معادل آن.

در فرهنگ فارسی عبارت “مهرم حلال و جانم آزاد” اشاره به طلاق خلع و مبارات دارد.
البته نکته قابل ذکر در این نوع طلاق این موضوع است که به علت بائن بودن طلاق، مرد حق رجوع به زن را ندارد. مگر در شرایطی که زن پشیمان شود.

عوض یا فدیه چیست ؟

به مبلغی که در طلاق خلع و مبارات به مرد پرداخت می‌شود، عوض یا فدیه می‌گویند. این مبلغ می‌تواند معادل مهریه و یا کمتر و بیشتر از آن باشد.

تفاوت طلاق خلع با طلاق مبارات در چیست ؟

مبارات به معنای بیزار شدن زن و مرد از یکدیگر است. اگر این تنفر دوجانبه باشد، عوضی که پرداخت می‌شود نمی‌تواند بیشتر از مهریه باشد. در صورتی که این مبلغ در طلاق خلع می‌تواند به اندازه مهریه و یا بیشتر از آن باشد.

تفاوت طلاق خلع و مبارات با طلاق توافقی در چیست ؟

تفاوت طلاق خلع و مبارات با طلاق توافقی در امکان رجوع آن بوده بدین صورت که در طلاق خلع و مبارات امکان رجوع برای فرد وجود ندارد. درصورتی که در طلاق توافقی زوجین می‌توانند به یکدیگر رجوع نمایند.

در طلاق خلع و مبارات، زن تا زمانی که فدیه و یا عوض را مطالبه نکند، امکان رجوع میسر نمی‌شود و طلاق از نوع بائن محسوب می‌شود. البته لازم به ذکر است که در این نوع طلاق، زن نیز حق دریافت نفقه از همسر و یا حق ارث از وی را ندارد.

در طلاق خلع و مبارات زن در مدت عده حق رجوع به عوض را دارد که اگر این کار را انجام دهد، طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی شده و زن می‌تواند از همسر نفقه و یا حق دریافت ارث مطالبه نماید.

شرایط طلاق خلع

کراهت زن از شوهر

طبق ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع زمانی محقق می گردد که :

زن از شوهر خود کراهت داشته باشد و برای رهایی خود مالی به شوهر بذل می نماید تا شوهر او را طلاق دهد.

در کراهتی که موجب بذل ( بخشیدن) مال از طرف زن برای گرفتن طلاق می گردد، فرق نمیکند که کراهت زن از خصوصیات طبیعت و خلقت شوهر باشد مانند :قباحت منظر، سوء خلق، نقص بعضی اعضا و ...

یا آن که ناشی از عوارض خارجی باشد.

مانند داشتن زن دیگر ،عدم ایفاء زوج به بعض حقوق واجبه زن و یا آن که زن از زندگی زناشویی خسته شده و بخواهد آزاد گردد.

هرگاه زن از شوهر خود کراهت نداشته باشد ولی چون شوهر او را آزار و اذیت می کند،
مانند آن که فحش میدهد و کتک می زند؛ زن برای استخلاص (خلاص شدن) خود و حفظ آبرو ،مالی به شوهر می دهد تا طلاق بگیرد، طلاق مزبور خلع نمی باشد و شوهر مستحق آن مال نمی گردد و باید آن را به زن رد کند .

مقدار فدیه در طلاق خلع

به دستور ذیل ماده بالا هر مقداری که بین زن و شوهر توافق شود ممکن است زن در مقابل طلاق خلع به شوهر خود بذل نماید. بنابراین ممکن است فدیه عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر باشد.

طلاق مبارات چیست ؟

مبارات مشتق از برائت می باشد و به معنی مفارقت ( جدایی ، جدا شدن) است و چون زوجین به وسیلۀ طلاق مزبور از یکدیگر مفارقت میشوند آن را طلاق مبارات گویند.

ماده 1147 قانون مدنی : « طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عِوض باید زائد بر میزان مَهر نباشد. »

در صورتی که زوجین از یکدیگر کراهت داشته باشند، طلاق مزبور مبارات است و هرگاه شوهر به تنهایی کراهت از زن داشته باشد و در مقابل اخذ مال از زن، او را طلاق دهد طلاق خلع و مبارات محسوب نمی گردد.

شرایط طلاق مبارات

کراهت زوجین از یکدیگر

طلاق در صورتی مبارات محقق میگردد که کراهت از ناحیه زوجین نسبت به یکدیگر باشد و چنانچه زن به تنهایی کراهت از شوهر داشته باشد طلاق خلع است و هرگاه شوهر به تنهایی کراهت از زن خود داشته باشد، طلاق از اقسام خلع و مبارات نمی باشد.

مقدار فدیه در طلاق مبارات

طبق ماده مدنی در طلاق مبارات عِوضی که زن در مقابل طلاق به شوهر میدهد نباید زائد بر میزان مَهر باشد. بنابر این ممکن است فدیه در طلاق خلع عین مهر یا معادل مهر یا کمتر قرار داده شود.

فلسفه این امر آن است که در طلاق مبارات که کراهت از ناحیۀ زوجین می باشد، دور از انصاف است که برای انحلال نکاح بیش از آنچه مهر قرار داده شده زن بذل نماید.

بعضی از فقها به استناد روایتی در مبارات دادن فدیه به مقدار مهر را اجازه نداده اند. باری در صورتی که در طلاق مبارات بیش از مقدار مهر فدیه قرار داده شود شوهر زائد بر مقدار مهر را مالک نمی شود.

صیغه طلاق مبارات

چنان که در طلاق خلع گفته شد، طلاق مبارات به اعتبار آن که در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می شود، مانند عقد دارای دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد.

صیغۀ طلاق مبارات ممکن است به کلمه مشتق از طلاق گفته شود، چنان که :

زن بگوید: « مهرم را به تو میدهم که تو مرا طلاق مبارات دهی.»

شوهر در جواب او بگوید: «انت طالق علی کذا.» چنان چه به کلمه مشتق از مبارات شوهر طلاق گوید، ناچار متعاقب آن باید کلمه انت طالق علی کذا گفته شود، مثلًا چنانچه شوهر بگوید: «بارأتک علی کذا، »

باید آن را به عبارت انت طالق علی کذا تکمیل نماید، زیرا کلمات مشتق از مبارات صریح در طلاق نمی باشند.

شرایط و احکام مشترک خلع و مبارات

وکالت در طلاق خلع و مبارات

طلاق از اموری شناخته نشده است که مباشرت شخص طلاق دهنده را قانون لازم بداند. بنابر این شوهر می تواند به شخص ثالث وکالت دهد که زن او را به طلاق خلع یا مبارات در مقابل بذل معینی طلاق بدهد و یا در مقابل هر مقدار بذلی که میخواهد طلاق دهد وهمچنین شوهر میتواند وکالت مزبور را به خود زن بدهد.

زن نیز میتواند به شخص ثالث یا به شوهر خود وکالت دهد که در مقابل بذل مال معین یا هر مقدار مالی که صلاح بداند او را طلاق خلع یا مبارات دهد.

همچنین زن و شوهر می توانند یک نفر را وکیل نمایند که در مقابل مال معینی یا هر چه صلاح بداند طلاق خلع یا مبارات واقع ساخته و از طرف دیگری قبول نماید.

نقش ولی و قیم در طلاق

طلاق خلع و مبارات یکی از انواع طلاق می باشد و چنان که ولی و قیم نمی توانند زن صغیر را طلاق دهند، اما آن ها می توانند زن مجنون را به طلاق خلع و مبارات مطلقه سازند.

سفیه می تواند زن خود را طلاق خلع و مبارات دهد.

زیرا چنان که سفیه میتواند زن خود را طلاق بدهد و طلاق خلع و مبارات اضافه بر طلاق، قبول عوض از طرف سفیه به عمل می آید و طبق ماده 1214 قانون مدنی آن صحیح می باشد.

ماده 1214 قانون مدنی :« معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از‌انجام عمل.
معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.»

بیشتر بخوانید:

طلاق رجعی چیست و چه آثاری دارد ؟

فرق طلاق رجعی و طلاق بائن چیست ؟

طلاق بائن چیست | معرفی انواع طلاق بائن

طلاق خلع و مبارات چیست و چه شرایطی دارد ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (1 رای)  
  • منبع
  • yasa.co
  • vokalaedalat.com
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits