دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۰۵ اوت ۲۰۲۰ میلادی
جدیدترین نرخ دیه اندام تناسلی و بیضه
40
8.5K
زمان مطالعه: 7 دقیقه
در قانون مجازات اسلامی برای صدمات و جراحات وارد شده عمدی و غیر عمدی در صورتی که قصاص نداشته باشد برای هر عضو دیه تعیین شده است. برای برسی دیه اندام تناسلی و بیضه ها در صورت قطع شدن، فج شدن و... با ما همراه باشید.

دیه اندام تناسلی و بیضه در قانون مجازات اسلامی

در ادامه مبحث دیه در قانون مجازات‌های اسلامی به مبحث دیه اندام تناسلی و بیضه و نحوه محاسبه می‌پردازیم. تاثیر هر یک از آسیب‌ها (قطع کردن، از بین بردن، آسیب به باروری و …) در میزان دیه اندام تناسلی و بیضه با توجه به نسبت آن به کل دیه محاسبه می‌شود.

در شرایطی که حدود و اندازه دیه اندام تناسلی و بیضه در قوانین مشخص نشده باشد، به آن نوع آسیب ارش تعلق می‌گیرد.

separator line

دیه قطع اندام تناسلی مرد

ماده 661 قانون مجازات اسلامی

قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است. که برابر است با 270 میلیون تومان.
در کمتر از ختنه‌گاه به نسبت ختنه‌گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌شود.

‌تبصره 1- ‌در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.

‌تبصره 2- ‌هرگاه با یک ضربه تا ختنه‌گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقی‌مانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه‌گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.

separator line

دیه قطع اندام تناسلی فلج

ماده 662 قانون مجازات اسلامی

قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل است اما در قطع اندام عنّین (سست شدن کمر) ثلث دیه کامل ثابت است.

‌تبصره- قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه‌گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

separator line

دیه قطع اندام تناسلی زن

ماده 663 قانون مجازات اسلامی

قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است.
قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد.
در این حکم فرقی میان باکره و غیر باکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب نیست.

ماده 663 قانون مجازات اسلامی

افضای غیر همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف- هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، درصورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است.
ب- هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.
پ- افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه، درصورت ازاله بکارت، موجب ارش‌البکاره نیز می باشد.

separator line

دیه قطع دو بیضه

ماده 665 قانون مجازات اسلامی

قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.

‌تبصره- فرقی درحکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

separator line

دیه ورم کردن یک بیضه

ماده 666 قانون مجازات اسلامی

دیه ورم کردن یک بیضه، دو دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشت دهم دیه کامل است.

separator line

دیه قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی

ماده 667 قانون مجازات اسلامی

قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است.
قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.

separator line

ارش از بین بردن عانه

ماده 668 قانون مجازات اسلامی

از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است

separator line

سوالات متداول کاربران در بحث دیه اندام تناسلی و بیضه

سؤال: دیه و مجازات قطع آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه یا بیشتر چیست ؟

پاسخ: طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، دیه کامل را دارد. قطع آلت رجولیت کمتر از ختنه گاه به همان نسبت دیه دارد.

سؤال: دیه و مجازات قطع اندام تناسلی فلج و فلج کردن اندام سالم چیست ؟

پاسخ: طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی، قطع اندام قلج یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام موجب دو سوم دیه کامل است در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی دیه دارد.

سؤال: دیه و مجازات قطع دو بیضه چیست؟

پاسخ: طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی، دیه کامل را دارد.

سؤال: دیه و مجازات قطع بیضه چپ چیست ؟

پاسخ: طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی، دو ثلث دیه کامل را دارد. دیه و مجازات قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه

سؤال: دیه و مجازات قطع بیضه راست چیست؟

پاسخ: طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی، ثلث دیه کامل را دارد. دیه و مجازات قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه

سؤال: دیه و مجازات قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثی چیست؟

پاسخ: طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، اگر ملحق به مرد باشد موجب دیه کامل و اگر خنثای مشکل یا ملحق به زن باشد موجب ارش است.

سؤال: دیه و مجازات از بین بردن عانه مرد یا زن چیست؟

پاسخ: طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی، موجب ارش است.

سؤال: دیه و مجازات شکستن استخوان دنبالچه که باعث عدم ضبط مدفوع گردد چیست ؟

پاسخ: طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، دیه کامل را دارد. اگر قادر به ضبط مدفوع باشد به ضبط باد نباشد ارش دارد. اما صرف شکستن استخوان دنبالچه اگر بتواند مدفوع را ضبط کند ارش دارد.

سؤال: دیه و مجازات از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد چیست ؟

پاسخ: طبق پاسخ وکیل کیفری دیه کامل و هر کدام از آنها نصف دیه کامل و قسمتی از آن به همان نسبت دیه را دارد.

سؤال: دیه و مجازات افضای همسر چیست ؟

پاسخ: طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی، اگر همسر، بالغ و افضاء بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد دیه کامل زن پرداخت می شود.

سؤال: دیه و مجازات افضای غیر همسر چیست ؟

پاسخ: طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی، اگر افضاء نابالغ یا مکره بوده. افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن در صورت ازاله بکارت ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگرافضاء به غیر مقاربت باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت مهرالمثل نیز ثابت است.

منبع: کتاب قانون مجازات اسلامی | تدوین : جهانگیر منصور

بیشتر بخوانید:

دیه پرده بکارت و پاره کردن عمدی آن چقدر است ؟

دیه جنایت بر میت چگونه محاسبه می شود ؟

دیه سقط جنین در قانون مجازات اسلامی چقدر است ؟این مطلب برای شما مفید بود؟

    دیدگاه ها

    شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید
    hits
    statcounter