دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۵ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۳ مه ۲۰۲۴ میلادی
تمیز کردن ماشین ریش تراش،بهترین روش تمیز کردن ریش تراش شما
29
زمان مطالعه: 2 دقیقه
تمیز کردن ماشین ریش تراش-تمیز کردن ریش تراش-روش تمیز کردن ماشین ریش تراش-نحوه تمیز کردن ماشین ریش تراش-راههای تمیز کردن ماشین ریش تراش-شستن ماشین ریش تراش-شستن ریش تراش-روش شستن ماشین ریش تراش-روش شستن ریش تراش

تمیز کردن ماشین ریش تراش و تمیز کردن ریش تراش:رﯾﺶ ﺗﺮاش ﯾﮑﯽ از اون وﺳﺎﺋﻠﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﭼﺮب و ﮐﺜﯿﻒ ﻣﯿﺸﻪ و ﺗﻮی رﯾﺶ ﺗﺮاش ُﺑﺮس ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و ﺷﺴﺘﻦ داره . درﺳﺘﻪ ھﺴﺖ و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از رﯾﺶ ﺗﺮاش ھﺎ ﺧﻮدﺷﻮن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه دارن وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از رﯾﺶ ﺗﺮاش ھﺎ ھﻢ ھﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺗﯿﻐﻪ اوﻧﮫﺎ رو ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر در آورد و ﺷﺴﺖ . ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع اﯾﻦ ﻧﻮع رﯾﺶ ﺗﺮاش ھﺎ , رﯾﺶ ﺗﺮاش ھﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ھﺴﺘﻦ .

تمیز کردن ماشین ریش تراش و تمیز کردن ریش تراش

تمیز کردن ماشین ریش تراش و تمیز کردن ریش تراش

در زﯾﺮ روش ﺳﺎده ﺷﺴﺘﻦ ﺗﯿﻐﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺪل رﯾﺶ ﺗﺮاش رو ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﻣﺪل ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﯾﺞ ھﺴﺖ رو آﻣﻮزش ﻣﯿﺪیم :

ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز برای تمیز کردن ماشین ریش تراش :
- ﮐﺎﺳﻪ ﯾﺎ ظﺮف ﺑﯽ ﻣﺼﺮف.
- ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻣﺎﯾﻊ ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ.
- دﺳﺘﻤﺎل ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن.
- آب ﮔﺮم.

تمیز کردن ماشین ریش تراش و تمیز کردن ریش تراش


روش ﺷﺴﺘﻦ ماشین ریش تراش:

اﺑﺘﺪا ﺗﯿﻐﻪ ھﺎی رﯾﺶ ﺗﺮاش رو ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ اوﻧﮫﺎ رو داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻄﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﮔﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آب ﮔﺮم روی اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ . ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﯿﻐﻪ ھﺎ رو ﺗﻮی ﯾﮏ ﺳﻄﻞ ﮔﻮد ﻣﺜﻞ ﺳﻄﻞ ﻣﺎﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺮ آب ﮔﺮم رو ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر روی ﺗﯿﻐﻪ ھﺎ ﺗﻮی ﺳﻄﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﯽ آﺑﺶ رو ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮک ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺗﻮی ﺳﻄﻞ ﻣﯽ ﭼﮑﻮﻧﯿﻢ و ﮐﻤﯽ آب ﮔﺮم رﯾﺨﺘﻪ و ﻣﯿﺬارﯾﻢ 5 دﻗﯿﻘﻪ ﺧﯿﺲ و ﮐﺜﯿﻔﯽ ھﺎ ﭘﺎک و آب ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪ , آب داﺧﻞ ﺳﻄﻞ رو دور رﯾﺨﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺨﻮره .

ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﯿﻐﻪ ھﺎ رو ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آب ﮔﺮم ﻣﯿﺸﻮرﯾﻢ و ھﯽ آب رو ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺗﻤﺎم. ﺗﯿﻐﻪ ھﺎ رو روی دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﻣﯿﺬارﯾﻢ ﺗﺎ آﺑﺸﻮن ﺑﺮه و ﮐﺎﻣل ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻦ . ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ رﯾﺶ ﺗﺮاش ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ُﺑﺮس اوﻧﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪاری ﭘﻨﺒﻪ رو ﮐﻤﯽ اﻟﮑﻠﯽ ﮐﺮده و ﺗﻮی اوﻧﻮ ﺧﻮب ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﯿﻐﻪ ھﺎ رو دوﺑﺎره ﺳﻮار ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم .این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (29 رای)  

    دیدگاه ها

    اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !

    
    hits