مجله دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۰۵ جمادى الأول ۱۴۴۴ قمری و ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی
علت انواع خستگی های زنانه را اینجا بخوانید
3
زمان مطالعه: 6 دقیقه
انواع خستگی های زنان و دلایل خستگی های زنان

انواع خستگی های زنانه

انواع خستگی های زنانه

ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ازﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ برایتان ﺑﻪ یﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه؟ ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ازﺗﻨﺘﺎن ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﯽ رود ؟ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ ابدیت ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑبروید؟ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ.اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎن را ﺑﮫﺘﺮ ﮐﻨﺪ، ﺧﺴﺘﻪ ﺗﺮﺗﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻪ، ﺣﺘﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﺪ ﻗﺪم راه رﻓﺘﻦ ھﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﺧﻮاب ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ رھﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﻏﺬا. ﺧﺐ، اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آزار دھﻨﺪه ای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ. ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد آدم ھﺎ ﺳﺮاغ آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ و ﭼﮑﺎپ ھﺎی ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺮوﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده، از ﻣﯿﺎن ھﺮ ۵ ﻧﻔﺮ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن ھﺮ ١٠ ﻧﻔﺮ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ. اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪاوم ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺣﺲ آزار دھﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ آن را ﺟﺪی ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﺮاغ درﻣﺎﻧﺶ ﻧﺮوﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮدش اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﯽ آورد؛ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻮارد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع٢، ﮐﺎردﯾﻮﻣﯿﻮﭘﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ھﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻟﺖ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، رواﻧﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

انواع خستگی های زنانه


ﺑﺪﻧﺘﺎن ﮐﻮﻓﺘﻪاﺳﺖ و ﻣﻮرﻣﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد؟


ﻋﻼﺋﻢ دﯾﮕﺮ: ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی و ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﻃﻮل زﻣﺎن، ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻔﯿﻒ، ﺗﺸﻨﮕﯽ و دﻓﻊ ادرار ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل، ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﮑﺮر، ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن دوره اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ ھﺎ، ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﯾﺎ

ﺳﻮزن ﺳﻮزن ﺷﺪن دﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎ. ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ: ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ٢ را در ﮔﺮوه ﻋﻠﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﻧﺴﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎن ﺗﻮان ﺧﻮردن ﻏﺬاھﺎی ﭼﺮب و اﻧﺠﺎم ورزش را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ھﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد. دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ٢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺪن در ﺳﺎﺧﺘﻦ ھﻮرﻣﻮن اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺎن ھﺎی اﻧﺴﻮﻟﯿﻨﯽ را اداﻣﻪ دھﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد.


درﻣﺎن: ھﺪف از درﻣﺎن اﯾﻦ اﺧﺘﻼل، ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻮارض اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮری، آﺳﯿﺐ ﻋﺼﺒﯽ، زﺧﻢ و ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ. درﻣﺎن اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ
ورزش ﻣﻨﻈﻢ، رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﮔﺎھﯽ دارو درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﺳﺖ.

انواع خستگی های زنانه


درزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ یا ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﻮاب ﻣﯽ روید؟


ﻋﻼﺋﻢ دﯾﮕﺮ: اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﻤﺮﮐﺰ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ روزاﻧﻪ، ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﺮک ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺪارد، ﺣﺘﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺸﻐﻮل ﻏﺬا ﺧﻮردن اﺳﺖ، ﺧﺮوﭘﻒ ﮐﺮدن،ﺑﯿﺪار ﺷﺪن از ﺧﻮاب ﺑﺎ ﮔﻠﻮ درد ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﮑﯽ در ﮔﻠﻮ،ﮐﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﺪن ﯾﺎ اﺧﺘﻼل در ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺳﺮدرد (ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ھﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ).


ﻋﻠﺖ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ: اﺧﺘﻼل آﭘﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت در ﺧﻮاب ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن راه ھﺎی ھﻮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻧﺴﺪاد در ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺪود ١٠ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺠﺪد را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺮﻧﺎس ﮐﺸﯿﺪن ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ زدن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﭘﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﺷﺐ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ، ھﺮ ﭼﻨﺪ آﻧﮫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ.


درﻣﺎن: ﮐﻢ ﮐﺮدن وزن و ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺠﺮای ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺎن را ﺑﺎز ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ و ﻋﺎدت ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﺷﺐ ھﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺧﻄﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺗﻨﻔﺲ در آﻧﮫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

انواع خستگی های زنانه
در پایان روزﺑﯽ ﺣﺎل و ﺧﺴﺘﻪاید؟


ﻋﻼﺋﻢ دﯾﮕﺮ: ﺑﯽ اﻧﺮژی ﺑﻮدن در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ روز ﮐﺎری و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اﻧﺠﺎم ھﺮﮐﺎری ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن، اﺳﮫﺎل ﯾﺎ ﯾﺒﻮﺳﺖ، ﺗﮫﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ، ﭘﻒ ﮐﺮدﮔﯽ ﺷﮑﻢ، درد و ﻧﻔﺦ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﮑﻢ.


ﻋﻠﺖ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ: ﮐﻤﺒﻮد ﮔﻠﻮﺗﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ اول اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺴﺘﮕﯽ داﻧﺴﺖ. اﯾﻦ ﻣﺎده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﻪ ھﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ و ﭼﺎودار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎن و ﭘﺎﺳﺘﺎ، ﻏﻼت ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﭘﯿﺘﺰا اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ روده را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی در ﺑﺪن دﭼﺎر ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ ﺷﻮد.


درﻣﺎن: ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮای ﺣﺬف ﮔﻠﻮﺗﻦ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و اﻣﮑﺎن از دﺳﺖ دادن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﺪﻧﺘﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.

انواع خستگی های زنانه


ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟


ﻋﻼﺋﻢ دﯾﮕﺮ: ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، دوره ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﺪ، ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺧﻠﻖ وﺧﻮی.


ﻋﻠﺖ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ: دوره ﭘﯿﺶ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ و دوره ۵ ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ دوره ﺗﺨﻤﺪان ھﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮی از ھﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ دﭼﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ھﻢ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ھﺴﺘﻨﺪ. اﻓﺖ در ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ھﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن در اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ در آﻧﮫﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖ ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺷﺒﺎﻧﻪ، ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻼﺋﻢ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاب را ھﻢ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ.


درﻣﺎن: ورزش ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در درﻣﺎن اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ و ﺑﯿﺪار ﺷﺪن از ﺧﻮاب در ﯾﮏ زﻣﺎن در ھﺮ روز ھﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راه
ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺒﺎﻧﻪ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺧﻮاب آرام و ﺧﻮب را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ھﺪﯾﻪ ﮐﻨﺪ و ھﻢ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (3 رای)  
  • منبع
  • aftabir.com
توجه: مطالب پزشکی و سلامت مجله دلگرم ، از منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه شده اند و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند ، لذا توصیه پزشکی یا درمانی تلقی نمی شوند ، چنانچه مشکل پزشکی دارید حتما برای تشخیص و درمان به پزشک یا متخصص مراجعه کنید.
قرآن آنلاین
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است