آشنایی با داروها

معرفی داروی کتوپروفن و موارد مصرف آن

معرفی داروی کتوپروفن و موارد مصرف آن

۶ روز پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض فنوپروفن

آشنایی با موارد مصرف و عوارض فنوپروفن

۶ روز پیش
معرفی قرص سولینداک و موارد مصرف آن

معرفی قرص سولینداک و موارد مصرف آن

۶ روز پیش
اطلاعات دارویی کامل قرص اکساپروزین

اطلاعات دارویی کامل قرص اکساپروزین

۶ روز پیش
قرص تولمتین چیست و چرا تجویز می شود؟

قرص تولمتین چیست و چرا تجویز می شود؟

۶ روز پیش
همه چیز در مورد داروی اتودولاک

همه چیز در مورد داروی اتودولاک

۶ روز پیش
دمکلوسیکلین چیست و چرا مصرف می شود؟

دمکلوسیکلین چیست و چرا مصرف می شود؟

۶ روز پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض قرص دیفلونیسال

آشنایی با موارد مصرف و عوارض قرص دیفلونیسال

۱ هفته پیش
اطلاعات دارویی قرص منیزیم اکساید

اطلاعات دارویی قرص منیزیم اکساید

۱ هفته پیش
آشنایی با داروی ملین دوکوسات و موارد مصرف آن

آشنایی با داروی ملین دوکوسات و موارد مصرف آن

۱ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص بیزاکودیل

همه چیز در مورد قرص بیزاکودیل

۱ هفته پیش
دکس لانسوپرازول چیست و چرا تجویز می شود؟

دکس لانسوپرازول چیست و چرا تجویز می شود؟

۱ هفته پیش
معرفی داروی اسموپرازول و موارد مصرف آن

معرفی داروی اسموپرازول و موارد مصرف آن

۱ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص رابپرازول

همه چیز در مورد قرص رابپرازول

۱ هفته پیش
معرفی داروی اردوستئین و موارد مصرف آن

معرفی داروی اردوستئین و موارد مصرف آن

۱ هفته پیش
گریزئوفولوین چیست و چرا تجویز می شود؟

گریزئوفولوین چیست و چرا تجویز می شود؟

۱ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص اورسودوکسی کولیک اسید

همه چیز در مورد قرص اورسودوکسی کولیک اسید

۱ هفته پیش
موارد مصرف قرص التریپتان و عوارض حاصل از آن

موارد مصرف قرص التریپتان و عوارض حاصل از آن

۱ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی پاراماکس

آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی پاراماکس

۱ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی نابومتون

موارد مصرف و عوارض جانبی نابومتون

۱ هفته پیش
 اطلاعات دارویی کامل سوکرالفیت

 اطلاعات دارویی کامل سوکرالفیت

۱ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف آلومینیوم ام جی

آشنایی با موارد مصرف آلومینیوم ام جی

۱ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و تداخلات دارویی اکتیویتد شارکول

آشنایی با موارد مصرف و تداخلات دارویی اکتیویتد شارکول

۱ هفته پیش
قطره گلیسرین فنیکه و تاثیر آن بر جرم گوش

قطره گلیسرین فنیکه و تاثیر آن بر جرم گوش

۱ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف قطره چشمی پردنیزولون

آشنایی با موارد مصرف قطره چشمی پردنیزولون

۱ هفته پیش
همه چیز در مورد اسپری و قطره بینی اکسی متازولین

همه چیز در مورد اسپری و قطره بینی اکسی متازولین

۱ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی داروی اوسلتامیویر

موارد مصرف و عوارض جانبی داروی اوسلتامیویر

۱ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف قطره گوش جنتامایسین

آشنایی با موارد مصرف قطره گوش جنتامایسین

۱ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف قطره گوش کلوتریمازول

آشنایی با موارد مصرف قطره گوش کلوتریمازول

۱ هفته پیش
اطلاعات دارویی قطره بینی بتامتازون

اطلاعات دارویی قطره بینی بتامتازون

۱ هفته پیش
پیشگیری و درمان آنفولانزا با داروی زانامیویر

پیشگیری و درمان آنفولانزا با داروی زانامیویر

۱ هفته پیش
اطلاعات دارویی قرص ویلداگلیپتین

اطلاعات دارویی قرص ویلداگلیپتین

۱ هفته پیش
معرفی داروی کلرازپیک اسید و موارد مصرف آن

معرفی داروی کلرازپیک اسید و موارد مصرف آن

۱ هفته پیش
آشنایی با قرص نیکوراندیل و موارد مصرف آن

آشنایی با قرص نیکوراندیل و موارد مصرف آن

۱ هفته پیش
نفازودون چیست و چرا تجویز می شود؟

نفازودون چیست و چرا تجویز می شود؟

۱ هفته پیش
آشنایی با داروی خواب آور دلورازپام

آشنایی با داروی خواب آور دلورازپام

۱ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی بوتاباربیتال

موارد مصرف و عوارض جانبی بوتاباربیتال

۱ هفته پیش
معرفی داروی کاپرئومایسین و موارد مصرف آن

معرفی داروی کاپرئومایسین و موارد مصرف آن

۱ هفته پیش
استازولام چیست و چرا تجویز می شود؟

استازولام چیست و چرا تجویز می شود؟

۱ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص خواب آور نیترازپام

همه چیز در مورد قرص خواب آور نیترازپام

۱ هفته پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter