آسناپین چیست و چرا مصرف می شود؟

۱,۲۷۵
۰
۰
سه شنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۲۲:۱۲

موارد مصرف و عوارض جانبی آسناپین

آسناپین (Asenapine) برای درﻣﺎن اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ ﺣﺎد و ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه درﻣﺎن ﻣﺎﻧﻴﺎی ﺣﺎد ﻳﺎ دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺧـﺘﻼل دو ﻗﻄﺒﻲ I (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻧﻮﺗﺮاﭘﻲ ﻳﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻳﺎ واﻟﭙﺮوات) بکار می رود.

اختلال دو قطبی یک بیماری طولانی مدت است که شما در آن دوره‌های افسردگی (نرخ پایین) و شیدایی یا جنون خفیف (نرخ بالا) را تجربه می‌کنید. آسناپین برای درمان نوعی از شیدایی ناشی از اختلال دوقطبی به شما تجویز می‌شود. عملکرد دقیق آن مشخص نیست؛ اما احتمالاً سطح برخی مواد شیمیایی مغز را که بر خلق و خوی شما تأثیرگذارند را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در نتیجه شدت حملات جنون شما کاهش می‌یابد.

نام تجاری: Saphris

اشکال دارویی: ﻗﺮص، زﻳﺮ زﺑﺎﻧﻲ:

 • ۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم (ﺑﻲ ﻃﻌﻢ)
 • ۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم (ﻃﻌﻢ آﻟﺒﺎﻟﻮ)
 • ۱۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم (ﺑﻲ ﻃﻌﻢ)
 • ۱۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم (ﺑﺎ ﻃﻌﻢ آﻟﺒﺎﻟﻮ)

مقدار و نحوه مصرف آسناپین

 • آسناپین ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺠﻮﻳﺰ زﻳﺮ زﺑﺎﻧﻲ در ﻣﻴﺎن ﺿﺪروانﭘﺮﻳﺸﻲﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮد اﺳـﺖ.
 • دوز آﻏﺎزﻳﻦ و ﺗﺜﺒﻴﺘﻲ دارو ۵ ﺗﺎ ۱۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ۲ ﺑﺎر در روز اﺳﺖ.
 • ﺣـﺪاﻛﺜﺮ دوز ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدی ۱۰ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم BID ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. دارو ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻞ و ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮد.
 • اﻣﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻇﺮف ۱۰ دﻗﻴﻘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰی ﺑﺨﻮرد ﻳـﺎ ﺑﻴﺎﺷﺎﻣﺪ.

اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ: زﻳﺮ زﺑﺎﻧﻲ

 • درﻣﺎن ﺣﺎد دوز آﻏﺎزﻳﻦ: ۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم دوﺑﺎر در روز. دوزﻫـﺎی روزاﻧـﻪ ۲۰< ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم در روز
 • در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﻮد اﺿﺎﻓﻪای را در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ..
 • درﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه: دوز آﻏﺎزﻳﻦ ۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم، اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ۱۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزی ۲ ﺑـﺎر ﺑﻌـﺪ از ۱ ﻫﻔﺘﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻤﻞ وﺟﻮد دارد.

اﺧﺘﻼل دو ﻗﻄﺒﻲ: زﻳﺮ زﺑﺎﻧﻲ

 • ﻣﻮﻧﻮﺗﺮاﭘﻲ دوز آﻏﺎزﻳﻦ: ۱۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ ۲ ﺑﺎر، اﮔﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ۵ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم روزی ۲ ﺑﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 • درﻣﺎن ﭼﻨﺪ داروﻳﻲ (ﺑﺎ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻳﺎ واﻟﭙﺮوات): ۵ ﻣﻴﻠﻲﮔـﺮم ۲ ﺑـﺎر در روز اﻣﻜـﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﻪ ۱۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ۲ ﺑﺎر در روز در ﺻﻮرت ﺗﺤﻤﻞ وﺟﻮد دارد.

Asenapine

مصرف آسناپین در دوران بارداری و شیردهی

در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو روی جنین اثرات جانبی دارد، اما مطالعات کافی روی انسان‌ها در انجام نشده است. در صورتی که منافع استفاده از دارو برای زنان باردار از مضرات دارو بیشتر باشد، ممکن است دارو تجویز شود.

هنوز مشخص نیست این دارو وارد شیر می شود یا خیر بنابراین در دوران شیردهی با احتیاط مصرف شود.

موارد منع مصرف داروی آسناپین

 • به تاریخ انقضای آسناپین توجه کنید و اگر دارویی که در دستتان است تاریخ انقضای آن تمام‌شده است، از آن مصرف نکنید.
 • هرگز داروی آسناپین را به کس دیگری حتی با علائم مشابه خودتان تجویز نکنید.
 • آسناپین را بیش از دوز تجویزشده توسط پزشک، مصرف نکنید.
 • تداخل دارویی دارو را چک کنید و حتماً به پزشکتان، اطلاع دهید که در حال مصرف چه داروی دیگری هستید.

تداخلات دارویی آسناپین

تداخل دارویی ممکن است عملکرد داروها را تغییر و خطر ابتلا به عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. یک لیست از تمام داروهایی (ازجمله داروهای با نسخه / بدون نسخه و محصولات گیاهی) که استفاده می‌کنید تهیه کرده و آن را با دکتر و داروساز خود به اشتراک بگذارید. دوز دارو مصرفی خود را بدون مشورت با دکتر خود تغییر نداده و یا مصرف دارو را ترک نکنید.

برخی از داروهایی که ممکن است با داروی آسناپین تداخل کنند عبارت‌اند از: مسدودکننده‌های آلفا (مانند پرازوسین (prazosin))، آنتی کولینرژیک / ضد اسپاسم (مانند آتروپین (atropine)، دیسیکلومین (dicyclomine)، اسکوپولامین (scopolamine)).

سایر داروهایی که می‌توانند به حذف آسناپین از بدن و عملکرد این دارو در بدن تأثیر گذارد: یکی از این داورها فلووکسامین (fluvoxamine) است.

آسناپین می‌تواند سرعت حذف داروها را از بدن کاهش دهد و درنتیجه روی عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارد. یکی از این داروها پاروکستین (paroxetine) است.

بسیاری از داروها همراه با آسناپین ممکن است ریتم قلب (طولانی شدن زمان QT) را تحت تأثیر قرار دهند، از جمله: آمیودارون (amiodarone)، دوفتیلید (dofetilide)، پیموزاید (pimozide)، پروکائین آمید (procainamide)، کینیدین (quinidine)، سوتالول (sotalol)، آنتی‌بیوتیک‌های ماکرولید (مانند اریترومایسین).

اگر داروهایی مصرف می‌کنید که باعث خواب‌آلودگی می‌شوند، به دکتر یا داروساز خود بگویید، از جمله: الکل، آنتی‌هیستامین‌ها (از قبیل ستیریزین (cetirizine)، دیفن هیدرامین (diphenhydramine))، داروهای خواب و یا اضطراب (مانند آلپرازولام (alprazolam)، دیازپام (diazepam)، زولپیدم (zolpidem))، شل‌کننده‌های عضلانی و داروهای ضد درد و مسکن (مانند کدئین).

برچسب بر روی تمام داروهای خود را (مانند داروهای آلرژی یا سرفه و سرماخوردگی) بررسی کنید چرا که برخی از آن‌ها از موادی تشکیل شده‌اند که باعث خواب‌آلودگی می‌شوند. از داروساز خود در مورد استفاده از آن‌ها سؤال کنید تا با خیال راحت بتوانید از این داروها استفاده کنید.

همچنین استفاده از یک سری از داروها همراه با آسناپین ممکن است خطر تشنج را افزایش دهد، مانند تئوفیلین (theophylline)، ترامادول (tramadol)، یا داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای (مانند آمی تریپتیلین (amitriptyline)).

قرص

نکاتی که قبل از مصرف آسناپین باید در نظر گرفته شود

بعضی داروها را نمی‌توان در بعضی از شرایط تجویز نمود و بعضی داروها نیز در صورتی که نیاز به درمان تکمیلی باشد تجویز می‌گردد؛ بنابراین بهتر است که قبل از مصرف داروی آسناپین ، پزشکتان از موارد زیر مطلع باشد.

 • در صورتی ‌که باردار هستید و یا درصورتی‌که به نوزاد خود شیر می‌دهید.
 • اگر بیماری قلبی-عروقی دارید.
 • اگر مشکلی در کلیه، کبد و یا پروستات دارید.
 • اگر مشکل تنفسی دارید.
 • اگر هر یک از مشکلات زیر را دارید: صرع، جنون، بیماری پارکینسون، افسردگی، گلوکوم (فشار چشم بالا) و یا میاستنی گراویس (یک بیماری که موجب ضعف عضلانی می‌شود).
 • اگر اختلال خونی دارید.
 • اگر تابه‌حال یرقان (زردی پوست و یا سفیدی چشم) داشته‌اید.
 • اگر شما بیماری به نام فئوکروموسیتوم (تومور در غده آدرنال) دارید.
 • اگر نسبت به دارویی آلرژی و حساسیت داشته‌اید.

اگر از سایر داروها استفاده می‌کنید. این داروها شامل تمام داروهای در دسترس است، چه برایتان تجویز شده است و چه بدن تجویز پزشک آن را مصرف می‌کنید نظیر داروهای گیاهی و داروهای مکمل.

عوارض جانبی احتمالی داروی آسناپین

همه داروها ممکن است عوارض جانبی ایجاد کنند؛ اما بسیاری از مصرف‌کنندگان نیز هیچ نوع عارضه‌ای بروز نمی‌دهند. یکسری از عوارض بعد از گذشت مدت کوتاهی از مصرف دارو، از بین می‌روند. در‌ صورت بروز مستمر هر یک از عوارض می‌بایست به پزشک اطلاع داده شود:

احساس سرگیجه، سبک سری، احساس خستگی یا اضطراب، خواب آلودگی، افزایش اشتها و وزن، حرکات غیر معمول، لرز، احساس ضعف، تغییر در طعم و مزه غذاها

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده برای مصرف آسناپین

ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ واﻛﻨﺶ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ:

دﻳﺴﻜﺮازی ﺧﻮن، اﺛﺮات ﻣﻐﺰی- ﻋﺮوﻗﻲ، ﻋﻼﺋﻢ اﻛﺴـﺘﺮاﭘﻴﺮاﻣﻴﺪال، ﻫﺎﭘﻴﺮﮔﻠﻴﺴـﻤﻲ، ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ، ﺳﻨﺪرم ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ ﻧﻮروﻟﭙﺘﻴﻚ، اﻓﺖ ﻓﺸﺎر وﺿﻌﻴﺘﻲ، ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ، اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺮدازی ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن

ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎری:

ﺑﻴﻤــﺎری ﻗﻠﺒــﻲ- ﻋﺮوﻗــﻲ، اﺧــﺘﻼل ﻛﺒــﺪی، ﻫــﺎﻳﭙﺮﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻨﻤﻲ، ﺑﻴﻤــﺎری ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴــﻮن، ﺗﺸــﻨﺞ و دﻣـﺎﻧﺲ. در راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ دﻣــﺎﻧﺲ: ﺑﻴﻤــﺎران ﻣﺴـﻦ ﺑــﺎ ﺳــﺎﻳﻜﻮز ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ دﻣـﺎﻧﺲ ﺗﺤــﺖ درﻣــﺎن ﺑــﺎ ﺿــﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲﻫﺎ در ﻳﻚ ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮگ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دارو ﻧﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

نحوه نگه‌ داری داروی آسناپین

 • تمامی داروها را دور از دسترس کودکان نگه ‌دارید.
 • دارو را در جای خنک، خشک و دور از گرما و تابش نور مستقیم نگه‌ دارید.

بیشتر بخوانید:

داروهای اسکیزوفرنی : آشنایی کامل با داروهای درمان اسکیزوفرنی

آشنایی با موارد مصرف قرص کوتیاپین (Quetiapine)

همه چیز در مورد داروی ریسپریدون (Risperidone)

separator line


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم