آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی کابازی تاکسل

۱,۳۱۳
۱
۰
شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۲۰:۰۴

معرفی داروی کابازی تاکسل

کابازی تاکسل (Cabazitaxel) با نام تجاری کابوتکس به همراه داروی پردنیزولون در درمان سرطان پروستات که به سایر داروها پاسخ مناسبی نداده و یا به دیگر ارگانهای بدن منتشر شده است، به کار می رود. کابازی تاکسل همچنین ممکن است در درمان برخی دیگر از بیمار یها که به سایر داروها پاسخ مناسبی نداد ه اند نیز تجویز شود.

چه افرادی نباید کابازی تاکسل را دریافت کنند؟

 • افرادی که در گذشـته سـابقه واکنش حساسـیتی جدی به کابازیتاکسـل داشـته اند
 • افـرادی کـه در گذشـته سـابقه واکنش حساسـیتی جدی به داروهـای حاوی پلی سـوربات 80( مانند دسهتاکسـل) داشته اند
 • افرادی که به بیماریهای کبدی مبتلا هستند
 • افـرادی کـه میـزان نوتروفیـل (نـوع خاصـی از گلبولهـای سـفید خـون) بسـیار پایینـی دارند
 • زنان باردار

کابازی تاکسل چگونه تجویز می شود؟

کابازی تاکسل در بیمارستان یا مراکز درمانی ویژه توسط اعضای کادر درمان برای شما تجویز می شود. محلول غلیظ در ابتدا کابازی تاکسل توسط محلول رقیق کننده موجود در جعبه دارو و سپس توسط سرم نرمال سالین یا دکستروز رقیق شده و در عرض 1 ساعت داخل رگ (وریدی) تزریق می گردد.

 • مصرف صحیح این دارو طبق توصیه پزشک معالج بسیار مهم است.
 • پردنیزولون بطور معمول روزانه به شکل خوراکی تجویز می شود. چنا نچه مصرف یک دوز از این دارو را فراموش کرده و یا آن را مصرف نکردید، حتما پزشک معالج را آگاه سازید.
 • طبق صلاحدید پزشک معالج، معمولا 30 دقیقه قبل از تزریق کابازی تاکسل داروهای دیگری جهت پیشگیری از تهوع و استفراغ ، واکنش های حساسیتی و یا سایر عوارض جانبی دریافت می کنید.
 • در صورت صلاحدید پزشک معالج، ممکن است براساس آزمایش های شما، دارویی به نام G-CSF برای شما تجویز شود.

قرص

چه موارد احتیاطی را باید در طول مصرف کابازی تاکسل رعایت کرد؟

 • با مصرف کابازی تاکسل شما در معرض خطر بیشتر ابتلا به عفونت قرار دارید. لذا دست های خود را مرتب با آب و صابون بشویید و از تماس با افراد مبتلا به عفونت، آنفلوانزا و سرماخوردگی خودداری کنید.
 • از آنجاییکه کابازی تاکسل می تواند منجر به بروز عفونت گردد، توصیه می شود درجه حرارت بدن خود را بطور مرتب چک کنید. همچنین در صورت بروز نشانه هایی چون تب، لرز، گلودرد، یا راش پزشک خود را آگاه سازید.
 • کابازی تاکسل می تواند منجر به کاهش پلاکت های خون شود.

مصرف کابازی تاکسل در دوران بارداری و شیردهی

مطالعـات کافـی در زمینـه ایمنی مصرف کابازی تاکسل در دوران بارداری و شـیردهی وجـود نـدارد. در صورتـی کـه بـاردار هسـتید، اسـتفاده از داروی کابازی تاکسل بـرای شـما توصیـه نمی شـود. همچنیـن اگـر در سـنین بـاروری قـرار داریـد، توصیـه می شـود از دو روش همزمـان جهـت پیشـگیری از بـارداری اسـتفاده کنیـد.

چنانچه علیرغـم آنچـه گفتـه شـد بـاردار شـدید، فـورا پزشـک خـود را آگاه کنید. کابازی تاکسل احتمـالا وارد شـیر مـادر می شـود؛ لـذا مصـرف آن در طـی شـیردهی توصیـه نمی شـود.

تداخلات دارویی کابازی تاکسل

در صورتـی کـه اکنـون در حـال مصـرف هر نـوع دارویی اعـم از داروهای نسـخهای، بـدون نسـخه، فرآوردههـای طبیعـی یـا گیاهـی و ویتامینهـا هسـتید و یـا حتـی اخیـرا دارویـی مصـرف کردهایـد، بـا پزشـک یـا داروسـاز خـود مشـورت کنیـد؛ زیرا بـا کابازی تاکسل برخـی از داروهـا تداخل داشـته و مصرف همزمـان آن با ایـن داروها می توانـد موجـب کاهـش اثربخشـی و یـا تشـدید عـوارض جانبـی شـود. از جملـه اینهـا میتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد:

 • از مصـرف همزمـان کابازی تاکسل بـا علـف چـای خـودداری فرماییـد. زیـرا علـف چـای می توانـد منجـر بـه کاهـش اثربخشـی کابازی تاکسل گـردد.
 • مصـرف همزمـان کابازی تاکسل با برخـی از آنتی بیوتیکهـا (نظیر اریترومایسـین یا کالریترومایسـین) می توانـد منجـر بـه تشـدید عـوارض جانبی کابازی تاکسل گردد.
 • مصـرف همزمـان کابازی تاکسل با برخی از داروهای ضد تشـنج (نظیـر فنوباربیتال، فنـی توئیـن، کاربامازپیـن، و پریمیـدون) می توانـد منجـر بـه کاهـش اثربخشـی کابازی تاکسل گردد.
 • مصـرف همزمـان کابازی تاکسل بـا برخی از داروهـای مورد اسـتفاده در درمان ایدز (نظیـر ریتوناویـر) می تواند منجر به تشـدید عـوارض جانبـی کابازی تاکسل گردد.
 • مصـرف همزمـان کابازی تاکسل بـا داروهـای ضـد انعقاد یـا رقیق کننده هـای خون (ماننـد وارفاریـن) ، داروهـای ضـد پالاکـت (ماننـد کلوپیدوگـرل) و داروهـای ضد التهـاب غیـر اسـتروئیدی (ماننـد ناپروکسـن) می توانـد منجـر به بروز مشـکالت جـدی معـده و روده و گاهـی تهدیـد کننـده حیـات گردد.
 • مصـرف همزمـان کابازی تاکسل بـا داروهـای ضـد قـارچ (ماننـد ایتراکونـازول یـا کتوکونـازول) می توانـد منجـر بـه تشـدید عـوارض جانبـی کابازی تاکسل گـردد.

دارو

توصیه های دارویی کابازی تاکسل

 • از انجام فعالیت هایی که ممکن است منجر به بروز جراحت یا خون ریزی گردند خودداری نمایید.
 • از مسواک نرم و ریش تراش برقی استفاده نمایید.
 • قبل از مصرف فرآورده های حاوی آسپیرین، رقیق کننده های خون، سیر، جین سینگ، جینکو، ایبوپروفن، داروهای ضد درد، ویتامین E و یا ترکیباتی مشابه با پزشک خود مشورت کنید.
 • در صورت مشاهده خون ریزی های غیرعادی از بینی، دهان یا واژن پزشک خود را مطلع سازید.
 • در صورت نیاز به انجام اقدامات دندانپزشکی و یا جراحی، حتما پزشک مربوطه را در ارتباط با مصرف کابازی تاکسل آگاه سازید.
 • از آنجایی که کابازی تاکسل می تواند منجر به بروز اسهال یا استفراغ گردد، بدن شما در معرض کم آب شدن قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب توصیه می شود جهت دریافت مایعات کافی با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. چنانچه اسهال یا استفراغ شدید باشد، نیاز است تا مایعات تزریقی دریافت کنید.
 • از دریافت واکسن های زنده در طی درمان با کابوتکس خودداری نمایید.
 • همچنین در طول درمان با کابازی تاکسل از تماس با افرادی که اخیرا واکسن های زنده دریافت کرده اند خودداری کنید. زیرا ممکن است میکروب ناشی از واکسن وارد بدن شما شود. چنا نچه این امر امکا نپذیر نبود، از ماسک و پوشش مناسب بر روی بینی و دهان خود استفاده کنید. برخی از واکسن های زنده موجود در کشور ما شامل واکسن سه گانه یا MMR )سرخک، اوریون، سرخجه(، واکسن خوراکی فلج اطفال، واکسن آبله مرغان و واکسن حصبه می باشند.
 • ضمن مصرف کابازی تاکسل نیاز است تا برخی از تست های آزمایشگاهی نظیر شمارش سلول های خونی را بطور مرتب انجام دهید. در این ارتباط به توصیه های پزشک خود توجه کنید.
 • کابازی تاکسل می تواند وارد مایعات بدن شما (از جمله ادرار، مدفوع، یا محتویات استفراغ) شود. لذا حداقل تا 48 ساعت بعد از تزریق کابازی تاکسل از تماس این مایعات با دست ها و سایر سطوح بدن خود خودداری کنید.

عوارض جانبی کابازی تاکسل

 1. مصرف این دارو می تواند باعث ایجاد عوارض گوارشی جدی و یا تهدیدکننده حیات شود. لذا در صورت مشاهده هرگونه علامت از خون در مدفوع و یا تغییر در رنگ آن، یبوست، اسهال، تب و لرز، معده درد و یا سوزش معده حتما پزشک خود را مطلع سازید.
 2. مصرف این دارو می تواند باعث ایجاد عوارض ریوی جدی و یا تهدیدکننده حیات شود. در صورت مشاهده هرگونه عوارض تنفسی مانند سرفه و یا تنگی نفس پزشک خود را آگاه سازید.
 3. اگر سن شما بالای ۶۵ سال است ممکن است شما بیشتر در معرض بروز عوارض این دارو باشید.
 4. مصرف این دارو می تواند بر روی توانایی بیماران مرد در فرزندآوری تاثیرگذار باشد، در این مورد با پزشک خود مشورت نمایید.
 5. در صورتی که شما مرد هستید و رابطه جنسی دارید، جهت جلوگیری از باردار شدن شریک جنسی خود هنگام مصرف دارو و تا سه ماه بعد از آخرین دوز دریافتی از داروی خود احتیاط لازم جهت اطمینان از باردار نشدن شریک جنسی تان را به عمل آورید. در صورتی که با وجود احتیاطات شریک جنسی شما باردار شد، بلافاصله پزشک تان را مطلع سازید.
 6. این دارو برای مصرف در خانم ها تایید شده نیست.

Cabazitaxel

در طول مصرف کابازی تاکسل علائم زیر را فورا به پزشک اطلاع دهید

 • کابازی تاکسل می تواند منجر به بروز واکنشهای حساسیتی شدید و حتی تهدید کننده حیات شود که مستلزم مداخله سریع پزشکی است. لذا در صورت بروز این علائم فورا با پزشک خود یا اورژانس تماس بگیرید.
 • در صورت بروز علائمی نظیر کاهش یا قطع ادرار، مشاهده خون در ادرار، احساس درد یا سوزش در زمان ادرار کردن و تورم در ناحیه صورت با پزشک خود تماس بگیرید. این علائم می توانند نشانه های آسیب کلیوی باشند.
 • در صورت بروز علائمی نظیر تب، تورم لثه ها، زخم های دردناک دهانی، بلع دردناک، زخم های پوستی، علائم سرماخوردگی یا آنفلوانزا، و سرفه با پزشک خود تماس بگیرید. این علائم می توانند ناشی از کاهش سطح گلبول های سفید خون باشند.
 • در صورت مشاهده هرگونه علائم خونریزی مانند استفراغ خونی و یا تیره رنگ، سرفه همراه با خون، مشاهده خون در ادرار، مدفوع قرمز یا تیره رنگ، خونریزی از لثه، خونریزی غیر طبیعی از واژن، کبودی بی دلیل و یا کبودی ای که گسترش پیدا کرده است و یا هرگونه خونریزی که متوقف نمی شود.
 • در صورت بروز علائمی نظیر احساس سوزش، درد، گزگز و یا بی حسی انگشتان در دست ها و پاها با پزشک خود تماس بگیرید. این علائم می توانند ناشی از آسیب به اعصاب محیطی باشند. همچنین در صورت بروز علائمی مانند ضعف یک طرفه بدن، ایجاد مشکل در تکلم و یا فکر کردن، تغییر در تعادل، افتادگی یک طرف صورت و یا تاری دید نیز پزشک خود را مطلع سازید.
 • در صورت بروز علائمی نظیر دردهای عضلانی، احساس تشنگی شدید یا عطش، تعریق شدید، عدم توانایی ادرار کردن، خشکی یا داغ شدن پوست، تغییر خلق، احساس گیجی و یا غش کردن، تند شدن ضربان قلب، تشنج، احساس ضعف و یا خستگی شدید، بی اشتهایی، احساس خشکی چشم، خشکی دهان، معده درد و یا استفراغ با پزشک خود تماس بگیرید. این علائم می توانند نشانه های کم آبی بدن باشند.
 • در صورت بروز علائمی نظیر تنگی نفس، سختی در تنفس، درد قفسه سینه، سرفه و تب با پزشک خود تماس بگیرید. این علائم می توانند نشانه های آسیب ریوی باشند.
 • افزایش وزن ناگهانی و یا تورم در پاها و بازوها
 • احساس تغییر در حالت عادی ضربان قلب
 • یبوست طولانی مدت

شرایط نگهداری کابازی تاکسل

 • کابازی تاکسل را قبل از با زکردن در دمای بین 15 تا 30 درجه سانتی گراد و خارج از یخچال نگهداری نمایید.
 • جهت محافظت از نور ، ویال را تا زمان مصرف درون جعبه نگهداری نمایید. داروی کابازی تاکسل شفاف و رنگ آن از زرد تا زرد مایل به قهوه ای متغیر است.
 • دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
 • کابازی تاکسل نباید بعد از موعد تاریخ انقضا که بر روی آن درج شده است، مصرف شود.

بیشتر بخوانید:

سرطان پروستات : علائم و درمان سرطان پروستات کدامند ؟

راه های مناسب برای پیشگیری از سرطان پروستات

پیشگیری از سرطان پروستات با رژیم‌های غذایی خاص

separator line


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم