موارد مصرف و عوارض جانبی بوتاباربیتال

۱,۳۲۶
۱
۰
سه شنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۳۵

بوتاباربیتال چیست و چرا مصرف می شود؟

بوتاباربیتال (Butabarbital) دارویی است که با سرکوب سیستم اعصاب مرکزی (CNS) باعث ایجاد آرامش، تمدد اعصاب، کاهش اضطراب و استرس، خواب آلودگی، سرخوشی، کندی تنفس، کاهش حس تعادل، شل شدن عضلات، قضاوت مختل و واکنشهای کند و مردد می‌شود.

بوتاباربیتال جزء دسته دارویی باربیتورات هاست گروهی از داروها که بر سیستم عصبی مرکزی تاثیر می‌گذارند و اثر آرامبخش و خواب‌آور دارند. باربیتورات ها برای موارد متعددی مانند درمان بی خوابی، درمان عصبانیت و بی قراری، بیهوشی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند. مصرف بیش از حد باربیتورات ها باعث ایجاد وابستگی می‌شود. همچنین مصرف این داروها با عوارض جانبی و تداخلات دارویی همراه است که در صورت بروز آنها باید با پزشک مشورت شود.

نام‌های تجاری: Butisol sodion

اشکال دارویی:

 • اﻟﮕﺰﻳﺮ، ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺪﻳﻢ:۳۰mg /5ml (480ml) :Butisol sodium (ﺷﺎﻣﻞ %۷ اﺗـﺎﻧﻮل، ﭘـﺮوﭘﻴﻠﻦ ﮔﻼﻳﻜـﻮل، ﺳـﺪﻳﻢ ﺑﻨﺰوات، ﺗﺎرﺗﺎرازﻳﻦ)
 • ﻗﺮص، ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺪﻳﻢ: ۳۰mg ،۵۰mg (ﺧﻂ دار: ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﺗﺎرازﻳﻦ)

مکانیسم اثر بوتاباربیتال

بوتاباربیتال با ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ از ﺗﺎﻻﻣﻮس ﺑـﻪ ﻛـﻮرﺗﻜﺲ ﻣﻐـﺰ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدل در ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﻣﺮﻛﺰی و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد.

قرص

مقدار و موارد مصرف بوتاباربیتال

آرام ﺑﺨﺶ، ﺧﻮاب آور

دوزبندی در بزرگسالان:

 • اﺿﻄﺮاب (اﺛﺮ آرامﺑﺨﺸﻲ): ﺧﻮراﻛﻲ: ۱۵ ﺗﺎ ۳۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ۳ ﺗﺎ ۴ ﺑﺎر در روز.
 • ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ (ﺧﻮاب آوری): ﺧﻮراﻛﻲ : ۵۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب
 • ﺧﻮاب آوری ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ: ﺧﻮراﻛﻲ: ۵۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم ۱ ﺗـﺎ ۱/۵ ﺳـﺎﻋﺖ ﻗﺒـﻞ از ﺟﺮاﺣﻲ

دوزﺑﻨﺪی در ﻛﻮدﻛﺎن:

 • ﺧﻮاب آوری ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ: ﺧﻮراﻛﻲ: ۲ ﺗﺎ ۶ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم، ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ: ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم

دوزﺑﻨﺪی در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ:

 • ﺑﻪ دوزﺑﻨﺪی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن رﺟﻮع ﺷﻮد. ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده بوتاباربیتال ﺑﺎﺷـﺪ، دوز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

دوزﺑﻨﺪی در اﺧﺘﻼل ﻛﻠﻴﻮی:

 • اﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده بوتاباربیتال ﺑﺎﺷﺪ دوز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

دوزﺑﻨﺪی در اﺧﺘﻼل ﻛﺒﺪی:

 • اﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده بوتاباربیتال ﺑﺎﺷﺪ دوز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

عوارض جانبی بوتاباربیتال

خواب آلودگی و خستگی، عدم هماهنگی عضلات، ضعف، سرگیجه، گیجی، آلرژی، تاری دید، توهم، بی حالی، تعریق، خشکی دهان، بثورات جلدی و سر درد.

موارد منع مصرف بوتاباربیتال

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻔﺮط ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﻴﺘﻮراتﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰای ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن؛ ﭘﻮرﻓﻴﺮی

قرص

ﺗﺪاﺧﻼت داروﻳﻲ بوتاباربیتال

 • بتابلاکرها ، استامینوفن ، کورتیکواستروئیدها ، سرکوب کننده های CNS ، بلاکرهای کانال کلسیمی ، کینیدین ؛ فنی توئین ، پیریمیدون , فلمبامات ، مشتقات تئوفیلین ، ریفامپیسین ؛ والپروئیک اسید ؛ دیورتیک های تیازیدی
 • داروهای ضد بارداری استروژنی و پروژسترونی ، کلرامفنیکل ، هیدروکسی زین ، داکسی سایکلین ، سیکلوسپورین، آنتاگونیست های ویتامین K ، ضد افسردگی های 3 حلقه ای ، متادون
 • اﺗﺎﻧﻮل، St John’s wort, valerian

مصرف بوتاباربیتال در دوران بارداری و شیردهی

برای دارو های گروه D در دوران بارداری شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از دارو را اجتناب ناپذیر نماید و در مقابل منافع دارو، خطرات احتمالی آن را نیز پذیرفت.

مصرف در ﺷﻴﺮدﻫﻲ: داﺧﻞ ﺷﻴﺮﻣﺎدر وارد ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻤﻲﺷﻮد/ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده برای مصرف بوتاباربیتال

۱- قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید تا دوز مناسب وضعیت جسمی شما برایتان تجویز گردد. همچنین از لحاظ تداخل با دیگر داروها و بیماریها مورد بررسی قرار گیرید.
۲- در صورتی که دچار تحریکات گوارشی می شوید آنها را همراه با غذا میل کنید.
۳- هیچگاه بطور ناگهانی اقدام به قطع مصرف آنها نکنید. و برای قطع آنها ابتدا با پزشکتان مشورت کنید.
۴- هیچگاه این داروها را به همراه الکل و دیگر مواد مخدر و روانگردان مصرف نکنید.
۵- به خاطر داشته باشید قرصهای خواب آور درمان موقتی بی خوابی میباشد. چنانچه برای مدت طولانی از آنها استفاده کنید و سپس مصرف آنها را قطع کنید، بی خوابی شما تشدید میگردد. تا آنجا که ممکن است دوز پایین دارو را مورد مصرف قرار دهید.
۶- حداکثر مدت زمان مجاز مصرف آرام بخش ها ۲-۴ هفته پیاپی و هفته ای ۲-۳ مرتبه میباشد.
۷- قرصهای خواب آور را نیم ساعت قبل از خواب مصرف کرده و پس از مصرف از کشیدن سیگار اجتناب ورزید.
۸- داروهای مسکن و خواب آور را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
۹- مصرف مداوم قرصهای خواب آور خواب عمیق و همراه با رویا را سرکوب کرده و خواب را سبک میکنند.
۱۰- معمولاً صبح روز بعد شما احساس خستگی و گیجی اندکی خواهید داشت. بنابراین تا بی اثر شدن کامل اثرات آنها از انجام فعالیتهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.

بیشتر بخوانید:

آشنایی با قرص های آرام بخش

همه چیز در مورد داروی بیهوش کننده متوهگزیتال

معرفی قرص خواب تمازپام و عوارض حاصل از آن

separator line


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم