دلگرم
امروز: جمعه, ۱۰ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۱۶ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۱ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
حساسیت به شیر،رفع حساسیت به شیر ممکن است؟
5
زمان مطالعه: 3 دقیقه
حساسیت به شیر-رفع حساسیت به شیر-دلایل حساسیت به شیر-علت حساسیت به شیر-دلیل حساسیت به شیر-علل حساسیت به شیر-چگونگی رفع حساسیت به شیر-راههای رفع حساسیت به شیر-روش رفع حساسیت به شیر-برطرف کردن حساسیت به شیر-شیر-شیر نوشیدن-فواید نوشیدن شیر-روش نوشیدن...

حساسیت به شیر و رفع حساسیت به شیر:آﯾﺎ ﺟﺰو اﻓﺮادی ھﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﯿﻦ دﭼﺎر ﻧﻔﺦ و دل ﭘﯿﭽﻪ و اﺳﮫﺎل ﻣﯿﺸﯿﻦ ؟ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ﯾﮏ ﺳﻮم اﻧﺴﺎن ھﺎ درﮔﯿﺮش ھﺴﺘﻦ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻦ ﺷﯿﺮ ﺑﻨﻮﺷﻦ و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻠﯽ دردﺳﺮ ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺸﻪ . ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ ھﺴﺘﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻦ دﭼﺎر ﻧﻔﺦ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﻦ . ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ ھﺴﺘﻦ ﮐﻪ دﭼﺎر ورم روده ﻣﯿﺸﻦ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺷﮑﻤﺸﻮن ﻣﺘﻮرم ھﺴﺖ و ﺣﺲ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺪی دارن . ﻋﺪه ای ھﺴﺘﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻦ دﭼﺎر اﺳﮫﺎل و دﻟﭙﯿﭽﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﻦ و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﻣﯿﺮن و به خاطر حساسیت به شیر از ﺧﯿﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬرن !

حساسیت به شیر و رفع حساسیت به شیر

حساسیت به شیر و رفع حساسیت به شیر


اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﺮ رو ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ؟ﭘﺎﺳﺦ ﻧــــــﻪ ھﺴﺖ ! ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﺑﻨﻮﺷﯿﻦ . در واﻗﻊ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت از ﻗﻨﺪی در ﺷﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﮐﺘﻮز و ﻧﺒﻮد آﻧﺰﯾﻤﯽ در روده ﺑﻪ اﺳﻢ ﻻﮐﺘﺎز ! اﯾﻦ ﻗﻨﺪ در روده اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﭼﻮن آﻧﺰﯾﻢ ﻻﮐﺘﺎز ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻤﯿﺸﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻔﺦ و اﺳﮫﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﻪ . ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﯿﺮ ﮐﻢ ﻻﮐﺘﻮز ﻣﯿﺮن .

ﯾﺎ ﻋﺪه ای ﺷﯿﺮ ﺳﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺖ رو ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ . اﻣﺎ ﻋﺪه ای ھﻢ ھﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺷﯿﺮھﺎی ﮐﻢ ﻻﮐﺘﻮز ھﻢ ﺑﮫﺸﻮن ﻧﻤﯿﺴﺎزه !!! ﭼﺎره اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺳﺖ ! وادار ﮐﺮدن روده ھﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ ﻻﮐﺘﺎز ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻻﮐﺘﻮز ﺷﯿﺮ .


ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ھﻢ ھﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﯿﺮ رو ﺗﺮک ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮھﯿﺰ ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ و وﻗﺘﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﯿﺮ ﻣﯿﺮن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻻ روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻦ و دچار حساسیت به شیر میشن! ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ھﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺷﯿﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ھﻢ ﺗﺮﺷﺤﺶ در روده ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ .

حساسیت به شیر و رفع حساسیت به شیر

حالا برای رفع حساسیت به شیر چه کنیم:

ھﺮ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاب ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎ ﺧﻮری ﺷﯿﺮ ﺑﻨﻮﺷﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺮﯾﻦ . اﯾﻦ روﯾﻪ رو ﺑﻪ ﻣﺪت دو ھﻔﺘﻪ ھﺮ ﺷﺐ اداﻣﻪ ﺑﺪﯾﻦ .ﺑﻌﺪ از دو ھﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار رو ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﯾﻦ . ﭘﺲ از دو ھﻔﺘﻪ ,ﻣﻘﺪار رو ﺑﻪ دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﯾﻦ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ھﻔﺘﻪ ﻣﻘﺪار رو اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﮑﺎن و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻟﯿﻮان ﺑﺮﺳﻪ . اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﺎﯾﺪ 6 ﻣﺎه طﻮل ﺑﮑﺸﻪ . اﻣﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻪ . ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻦ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﻘﺪار رو اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﯾﻦ . طﺒﯿﻌﯿﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎ ﺧﻮری ﺷﯿﺮ ھﺮﮔﺰ ﺑﺎﻋﺚ اذﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ .


اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﻢ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ . اﮔﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻢ ھﺎ رو ﺑﺎ دوز ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺪن ﮐﺴﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻦ ھﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاش ﻧﻤﯽ اﻓﺘﻪ و ﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﻤﯽ ﺗﺐ ﺑﮫﺶ دﺳﺖ ﻣﯿﺪه . اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار رو ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪن ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻢ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻪ .

ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺳﻢ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﯿﺸﻪ , ھﯿﭻ اﺛﺮی ﺑﺮ روی ﺑﺪن اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺬاره !!!
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻦ و ﺑﮫﺸﻮن ﻧﻤﯿﺴﺎزه , ﻓﻮرا وﻟﺶ ﻣﯿﮑﻨﻦ و دﯾﮕﻪ ﺑﮫﺶ ﻟﺐ ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ ! در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺪن رو ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد و ﻋﺎدت داد و ﺗﺮک ﮐﺮدن و ﮔﺮﯾﺰ ﭼﺎره ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ !!این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (5 رای)  
توجه: مطالب پزشکی و سلامت مجله دلگرم ، از منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه شده اند و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند ، لذا توصیه پزشکی یا درمانی تلقی نمی شوند ، چنانچه مشکل پزشکی دارید حتما برای تشخیص و درمان به پزشک یا متخصص مراجعه کنید.

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

الهام | ۶ سال پیش
سلام.خیلی خیلی از شما ممنونم.مطالب بسیار مفیدی گذاشتید مخصوصا رفع حساسیت به لاکتوز شیر. واقعا سپاسگزارم
0
0

hits