دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۲ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۷ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
روش های درمان طب سنتی برای ورم طحال چیست؟
12
زمان مطالعه: 2 دقیقه
طب سنتی برای ورم طحال-روش طب سنتی برای ورم طحال-راههای طب سنتی برای ورم طحال-درمان ورم طحال با طب سنتی-داروی گیاهی ورم طحال-روش درمان ورم طحال-طب سنتی ورم طحال

طب سنتی برای ورم طحال:طﺣﺎل ﻏدهاى اﺳت ﺑه وزن ﺗﻘرﯾﺑﻰ ٢٠٠ ﮔرم ﻛه در طرف ﭼپ ﺑدن در زﯾر ﺣﺟﺎب ﺣﺎﺟز ﻗرار دارد. ﻋﻣل آن ذﺧﯾره ﻛردن ﮔﻠﺑوﻟﮭﺎى ﻗرﻣز ﻣﻰ ﺑﺎﺷد. در ﺑراﺑر ھﺟوم ﻣﯾﻛروﺑﮭﺎى ﺑﻌﺿﻰ اﻣراض ﻣﺛل ﻣﺎﻻ رﯾﺎ و ﺗﯾﻔوﺋﯾد ﻧﯾز ﺑه دﻓﺎع از ﺑدن ﻣﻰ ﭘردازد. ﮔﺎه در اﺛر ﺑﯾﻣﺎرى، ورم ﻣﻰ ﻛﻧد و ﺣﺟﻣش زﯾﺎد ﻣﻰ ﺷود. ﻋﻠت ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎى طﺣﺎل در ﻓﺳﺎد ﺧون اﺳت و رﯾﺷه و اﺻل ﻓﺳﺎد ﺧون ھم از ﺗﻐذﯾه ی ﺑد ﻣﻰ ﺑﺎﺷد. ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛه ﻣﺑﺗﻼ ﺑه ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎى طﺣﺎل ھﺳﺗﻧد، ﺑﺎﯾد ﺑراى ﻣﻌﺎﻟﺟه ﺧود، رژﯾم ﺻﻐﯾر و ﻛﺑﯾر اﻧﮕور را ﺑﮕﯾرﻧد. ﺑﯾﻣﺎران زﯾﺎدى ﺗﺣت ﻣﻌﺎﻟﺟه ﺑﺎ اﻧﮕور ﻗرار ﮔرﻓﺗه اﻧد در ظرف ﭼﻧد ھﻔﺗه آﻧﮭﺎ ﺷﻔﺎى ﻛﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗه اﻧد.

طب سنتی برای ورم طحال

طب سنتی برای ورم طحال

ﻣﺻرف ﺧرﻓه را ﺑه اﺷﺧﺎﺻﻰ ﻛه ﻣﺑﺗﻼ ﺑه اﻧﺳداد طﺣﺎل ﺷده اﻧد ﺗﺟوﯾز ﻣﻰ ﻛﻧﻧد. ﺷرﺑت ﻏﻠﯾظﻰ ﻛه از ﻧوك ﻣﺎرﭼوﺑه ﺗﮭﯾه ﻣﻰ ﺷود ﺑه ﻣﻘدار ﺳه ﻗﺎﺷق ﺳوﭘﺧورى در روزى ﺑراى ﺑﯾﻣﺎرى اﻧﺳداد ﻣﺟﺎرى طﺣﺎل ﻣﺻرف ﻣﻰ ﺷود. ﺑراى ﺗﮭﯾه اﯾن ﺷرﺑت، ﺳرھﺎى ﻣﺎرﭼوﺑه را در ھﺎون ﻛوﺑﯾده و ﺷﯾره ی آن را ﻛﺷﯾده و ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺑﻌد ﻛه ﺗه ﻧﺷﯾن ﺷد، آن را ﺻﺎف ﻛﻧﯾد، ﺳﭘس آن را در ظرﻓﻰ ﺑرﯾزﯾد و آن ظرف را در ﻗﺎﺑﻠﻣه آب ﺑﮕذارﯾد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺻد ﮔرم اﯾن ﺷرﺑت، ﺻد و ھﺷﺗﺎد ﮔرم ﺷﻛر ﺑه آن اﺿﺎﻓه ﻛﻧﯾد و ﺑه ھم ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ اﯾن ﺷرﺑت ﺑه ﻗوام آﯾد، ﺳﭘس آن را در ﺑطرى در ﺟﺎى ﺧﺷك ﺣﻔظ ﻛﻧﯾد.

ﺑراى ﻣﻌﺎﻟﺟه اﻧﺳداد ﻣﺟﺎرى طﺣﺎل، رﯾﺷه ھﺎى دو ﺳﺎﻟه ی ﺟﻌﻔرى را ﻛه در ﺣرارت ﻛوره ﺑﺳرﻋت ﺧﺷك ﺷود، ﻣﻘدار ٤٠ ﮔرم در ﯾك ﻟﯾﺗر آب ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد. ﻛﺎھو آﺛﺎر ﺧوﺑﻰ در ﻣﻌﺎﻟﺟه اﻧﺳداد ﻣﺟﺎرى طﺣﺎل دارد. دﻣﻛرده ی ﺑرگ ﻛﺎﺳﻧﻰ وﺣﺷﻰ ﺑه ﻣﻘدار ٢٥ ﮔرم در ﯾك ﻟﯾﺗر آب، در درﻣﺎن اﻧﺳداد ﻣﺟﺎرى طﺣﺎل ﻣﺻرف ﻣﻰ ﺷود.

ﺑراى ﻣﻌﺎﻟﺟه ی ورم طﺣﺎل زردك (ھوﯾﺞ) را ﭘﺧﺗه و در ﺳرﻛه ﺑرﯾزﯾد و آن را ﺑﺧورﯾد. ﺑراى درﻣﺎن اﻧﺳداد ﻣﺟﺎرى طﺣﺎل، ﺳﻰ ﮔرم دم ﮔﯾﻼس را در ﯾك ﻟﯾﺗر آب ﺑه ﻣدت ده دﻗﯾﻘه ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد و اﯾن ﺟوﺷﺎﻧده را ﻣﺻرف ﻛﻧﯾداین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (12 رای)  
    توجه: مطالب پزشکی و سلامت مجله دلگرم ، از منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه شده اند و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند ، لذا توصیه پزشکی یا درمانی تلقی نمی شوند ، چنانچه مشکل پزشکی دارید حتما برای تشخیص و درمان به پزشک یا متخصص مراجعه کنید.

    دیدگاه ها

    اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !

    
    hits