سلامت و پزشکی

علت مثبت و منفی بودن در Mumps Ab IgG/IgM آزمایش خون 

علت مثبت و منفی بودن در Mumps Ab IgG/IgM آزمایش خون 

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن Rubella IgG & Rubella IgM در آزمایش خون 

علت مثبت و منفی بودن Rubella IgG & Rubella IgM در آزمایش خون 

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن Measles Ab IgG/ IgM در آزمایش خون/CSF

علت مثبت و منفی بودن Measles Ab IgG/ IgM در آزمایش خون/CSF

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن RPR در آزمایش خون

علت مثبت و منفی بودن RPR در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن RPA در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن RPA در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن RF در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن RF در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Retic در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن Retic در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن Redu.Substa در آزمایش ادرار

علت مثبت و منفی بودن Redu.Substa در آزمایش ادرار

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن SHBG در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن SHBG در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Synovial Fluid آزمایش مایع مفصلی

علت بالا و پایین بودن Synovial Fluid آزمایش مایع مفصلی

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Sweat test در آزمایش عرق

علت بالا و پایین بودن Sweat test در آزمایش عرق

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Na در آزمایش ادرار

علت بالا و پایین بودن Na در آزمایش ادرار

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن SFA در آزمایش مایع سمینال

علت بالا و پایین بودن SFA در آزمایش مایع سمینال

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Na در آزمایش خون 

علت بالا و پایین بودن Na در آزمایش خون 

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن Hb.S در آزمایش خون 

علت مثبت و منفی بودن Hb.S در آزمایش خون 

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن ASCA در آزمایش خون 

علت مثبت و منفی بودن ASCA در آزمایش خون 

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن E۲ در آزمایش خون 

علت بالا و پایین بودن E۲ در آزمایش خون 

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن FT۳ در آزمایش خون 

علت بالا و پایین بودن FT۳ در آزمایش خون 

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن T.G در آزمایش خون 

علت بالا و پایین بودن T.G در آزمایش خون 

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن T۳ Uptake or T۳RU در آزمایش خون 

علت بالا و پایین بودن T۳ Uptake or T۳RU در آزمایش خون 

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن در THEO در آزمایش خون 

علت بالا و پایین بودن در THEO در آزمایش خون 

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن Toxoplasma gondii PCR در آزمایش خون/CSF

علت مثبت و منفی بودن Toxoplasma gondii PCR در آزمایش خون/CSF

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن TYR در آزمایش ادرار

علت بالا و پایین بودن TYR در آزمایش ادرار

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن TF در آزمایش خون 

علت بالا و پایین بودن TF در آزمایش خون 

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Free Test & Total Test در آزمایش خون 

علت بالا و پایین بودن Free Test & Total Test در آزمایش خون 

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Anti-TG، ATG در آزمایش خون  

علت بالا و پایین بودن Anti-TG، ATG در آزمایش خون  

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن CH۵۰ در آزمایش خون 

علت بالا و پایین بودن CH۵۰ در آزمایش خون 

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن cTNI در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن cTNI در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن UE۳ در آزمایش خون/ ادرار

علت بالا و پایین بودن UE۳ در آزمایش خون/ ادرار

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن Uc در آزمایش کشت ادرار

علت مثبت و منفی بودن Uc در آزمایش کشت ادرار

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Ca در آزمایش ادرار

علت بالا و پایین بودن Ca در آزمایش ادرار

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن UBT در آزمایش تنفس

علت مثبت و منفی بودن UBT در آزمایش تنفس

۳ ماه پیش
پرخوری عصبی : علت پرخوری و کم خوری در زمان استرس چیست ؟

پرخوری عصبی : علت پرخوری و کم خوری در زمان استرس چیست ؟

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن ویتامین B۱۲ در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن ویتامین B۱۲ در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن VZV PCR در آزمایش خون

علت مثبت و منفی بودن VZV PCR در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن VMA در آزمایش ادرار

علت بالا و پایین بودن VMA در آزمایش ادرار

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن VZV IgG/IgM در آزمایش خون

علت مثبت و منفی بودن VZV IgG/IgM در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن VDRL در آزمایش خون

علت مثبت و منفی بودن VDRL در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن V.A در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن V.A در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن آزمایش Wright

علت مثبت و منفی بودن آزمایش Wright

۳ ماه پیش

آخرین مطالب دلگرم