دلگرم
امروز: یکشنبه, ۰۳ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۶ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
خواص پشکل ماچلاق(عنبر نسارا)
24
زمان مطالعه: 4 دقیقه
در باور عامه برخی خواص درمانی برای مدفوع یا پشگل یا سرگین الاغ ماده (Donkey Dung) که در اصلاح عوام "عنبر نسارا" یا "عنبر نصاری" یا "پشگل ماچه الاغ" نامیده می شود، بر شمرده می شود.

خواص باورنكردني پشگل الاغ ماده!

با این بخش از دلگرم همراه باشید تا با فواید پشگل خر آشنا شوید.

عنبرنسارا چیست؟ | خواص عنبرنسا

عنبرنسارا چیست؟ | خواص عنبرنسا

در باور عامه برخی خواص درمانی برای مدفوع یا پشگل یا سرگین الاغ ماده (Donkey Dung) که در اصلاح عوام "عنبر نسارا" یا "عنبر نصاری" یا "پشگل ماچه الاغ" نامیده می شود، بر شمرده می شود. از جمله این که سه قطره از عصاره گرفته شده از مدفوع الاغ برای جلوگیری از خون دماغ و یا درمان زخم ها موثر است و یا گفته می شود که بخور دود حاصل از سوزاندن عنبر نسارا می تواند در درمان زخم های ناشی از برخی بیماری ها همچون آبله مرغان، زونا، سالک و غیره موثر باشد.

در محیط اینترنت نیز برخی سایت های زرد برای جلب مخاطب به انتشار مطالبی غیر علمی در این باره پرداخته و زیر مطلبی با عنوان (عنبر نسارا؛ پشگل پر خاصیت) به بازگویی خواص خیالی مدفوع الاغ پرداخته و بدون هیچ سند و مدرکی آن را نمونه ای از " طب شیعه" بر شمرده اند.بررسی منابع علمی پزشکی نوین نشان می دهد که هیچ منبعی خواص درمانی مدفوع الاغ را تائید نمی کند.

حتی منابع رسمی طب سنتی نیز این شیوه درمان را به رسمیت نمی شناسند و تنها در فولکلور برخی نواحی از این روش برای درمان برخی بیماری ها یاد می شود که هیچ کدام به تائید مراجع صلاحیت دار پزشکی نرسیده است.تنها یک مورد بررسی محدود در این موضوع در یکی از مراجع علمی صورت گرفته است که نتایج آن قابل بحث و نیازمند مطالعات بعدی است .

در مطالعه یاد شده که در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد، مشاهده شد که اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دود ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮزاﻧﺪن اﺳﭙﻨﺪ و ﺳﺮﮔﻴﻦ در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن دو ﺳﻮش اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮس و سودوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ دود دﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن دوددﻫﻲ در ﻣﻮارد ﺣﺴﺎس، ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دود اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

البته مطالعه فوق در محیط کاملا بسته آزمایشگاه انجام شده و روشن است که محیط خانه و آزمایشگاه بسیار متفاوت بوده و درضمن وضعیت زخم ها یا عفونت ها در بیماری های مختلف شرایط متفاوت تری نسبت به یک محیط کشت باکتری دارد.

به نظر می رسد، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دودﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﺳﺮﮔﻴﻦ اﻻغ ﻣﺎده و اﺳﭙﻨﺪ داراي ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. چون ﻣﺪﻓﻮع ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﻴﻚ و ازت و ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻴﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺪﻓﻮع ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي درﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در دود عنبر نسارا یا ﺳﺮﮔﻴﻦ الاغ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ، اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﻦ دود در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

عنبرنسارا چیست؟ | خواص عنبرنسا

از سوی دیگر با توجه به این که عوام در هنگام دود دادن عنبر نسارا خواسته یا ناخواسته مقادیری از این دود را تنفس می کنند امکان بروز عوارض خطرناک موجود در مدفوع الاغ در صورت ورود مواد سمی از طریق دستگاه تنفس به خون وجود دارد.به این ترتیب در حال حاظر و با توجه به مطالعات علمی محدود فعلی، نمی توان هیچ گونه خواص درمانی برای "عنبر نسارا / نصاری" یا "پشکل ماچ الاغ" در نظر گرفت و دود دادن آن در محیط خانه می تواند خطرات زیادی برای افراد به ویژه کودکان، افراد مسن و افراد دارای بیماری های زمینه ای داشته باشد.

افزون بر این استفاده از روش های غیر علمی و جایگزین کردن آن به جای روش های علمی و داروهای مجاز می تواند باعث افزایش عفونت و به تاخیر افتادن مراحل درمان بیماری و ایجاد حساسیت های پوستی و تنفسی و عوارض جبران ناپذیر دیگر شود.

طرز استفاده عنبر نسارا

برای این کار 2 الی 3 عدد عنبر نسا را همراه با خاک شیر و اسپند،
روی کمی ذغال انداخته و گلدان سفالی که ته آن سوراخ داشته باشد را روی آن برگردانید، که در این صورت مانند دودکش می شود، لباس زیر خود را درآورده و دامن بلندی بپوشید و به حالت نیم خیز روی آن بیاستید.
این کار را 2 روز قبل از زمان پریود، 2 روز در زمان پریود و 2 روز بعد از پریود انجام دهید.ضمناً برای تقویت حنجره و تارهای صوتی نیز دود عنبر نسا کاربرد دارد که باید آن را داخل حنجره تان بخور بدهید.

------------------------------------------------------------------------------------------

گردآوری شده مجله اینترنتی دلگرم

مرجان امینیاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.2 از 5 (24 رای)  
توجه: مطالب پزشکی و سلامت مجله دلگرم ، از منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه شده اند و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند ، لذا توصیه پزشکی یا درمانی تلقی نمی شوند ، چنانچه مشکل پزشکی دارید حتما برای تشخیص و درمان به پزشک یا متخصص مراجعه کنید.

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits